LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL bendravimo su vaikais tobulinimo kursų išlaidų apmokėjimo valstybės lėšomis tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 26 d. Nr. A1-126

Vilnius

 

Vadovaudamasi Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1517 (Žin., 2012, Nr. 146-7530), 19 punktu:

1. T v i r t i n u Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų išlaidų apmokėjimo valstybės lėšomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių su savivaldybių administracijomis pasirašymą.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-126

 

bendravimo su vaikais tobulinimo kursų išlaidų Apmokėjimo valstybės lėšomis Tvarkos aprašas

 

i. bendrosios nuostatos

 

1. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų išlaidų apmokėjimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja asmenų, kurie turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353) (toliau – nepasiturintys asmenys), dalyvavimo bendravimo su vaikais tobulinimo kursuose (toliau – kursai) išlaidų apmokėjimo valstybės lėšomis tvarką.

2. Lėšos nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti skiriamos remiantis atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas.

3. Nepasiturinčių asmenų kursų išlaidos apmokamos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų, skirtų 3.1 programos „Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas“ priemonei „Pervesti lėšas už bendravimo su vaiku kursus nepasiturintiems tėvams (globėjams, rūpintojams)“ įgyvendinti.

4. Nepasiturinčių asmenų kursų išlaidų dydis atitinka Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1517 (Žin., 2012, Nr. 146-7530), 18 punkte nustatytą kursų kainą vienam asmeniui.

 


II. KURSŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

5. Lėšos, skirtos nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti, savivaldybių administracijoms pervedamos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) ir savivaldybių administracijoms pasirašius valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (toliau – sutartys). Sutartyse nustatomi paraiškų pateikimo, lėšų pervedimo terminai ir atsiskaitymo tvarka. Sutarčių priedai yra savivaldybių teikiamos paraiškos gauti lėšų nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti (toliau – paraiškos) ir kiti su sutarčių įgyvendinimu susiję dokumentai, kurie yra neatskiriamos sutarčių dalys. Departamentas sprendžia vykdant sutartis iškilusius klausimus, susijusius su valstybės biudžeto lėšų, skirtų nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti ir administruoti, panaudojimu.

6. Paraiškas, kuriose nurodomas kursuose dalyvavusių nepasiturinčių asmenų skaičius, jų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) ir lėšų poreikis, savivaldybių administracijos turi pateikti departamentui iki einamojo mėnesio 10 d.

7. Departamentas paraiškoje nurodytas lėšas perveda paraišką pateikusiai savivaldybės administracijai per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

8. Kai savivaldybės kooperuojasi ir vykdo kursus kitoje savivaldybėje, paraiškas departamentui pateikia savivaldybės administracija, kurios teritorijoje gyvena kursuose dalyvavę nepasiturintys asmenys.

9. Savivaldybių administracijos gautas lėšas, skirtas nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti, privalo laikyti specialiai nurodytoms lėšoms atidarytoje banko sąskaitoje.

10. Pagal paraiškas gautas lėšas, skirtas nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti, savivaldybės administracija naudoja tik pagal paskirtį. Naudoti šias lėšas kitoms savivaldybės administracijos reikmėms draudžiama.

11. Savivaldybių administracijos už gautų lėšų, skirtų nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti, panaudojimą departamentui atsiskaito sutartyse nurodytais terminais pagal sutartyje numatytas formas.

12. Lėšos, skirtos nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti, naudojamos iki ataskaitinių metų gruodžio 31 dienos.

13. Nepanaudotas lėšas, skirtas nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti, savivaldybių administracijos privalo grąžinti departamentui iki kitų metų sausio 5 dienos.

14. Savivaldybių administracijų grąžintas lėšas departamentas iki kitų metų sausio 10 dienos grąžina į Valstybės iždo sąskaitą.

 

III. LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ

 

15. Lėšų, skirtų nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti, panaudojimą pagal tikslinę paskirtį vertina ir prižiūri departamentas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius. Šis skyrius ir departamentas atrankos būdu savivaldybių administracijose tikrina, kaip naudojamos skiriamos lėšos. Per metus turi būti patikrinta ne mažiau kaip 15 procentų paraiškas pateikusių savivaldybių administracijų.

16. Savivaldybių administracijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir departamentui paprašius, privalo teikti visą informaciją, susijusią su lėšų, skirtų nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti, poreikio nustatymu ir panaudojimu.

17. Savivaldybių administracijos atsako už lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

18. Lėšos, skirtos nepasiturinčių asmenų kursų išlaidoms apmokėti, panaudotos ne pagal paskirtį, grąžinamos departamentui arba išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________