LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. spalio 4 d. Nr. 3D-452/D1-513

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 18 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtiname Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstame netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 4 d. įsakymą Nr. 3D-137/164 „Dėl Žemės sklypų formavimo rengiant žemėtvarkos projektus taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 35-1516).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. spalio 4 d.

įsakymu Nr. 3D-542/D1-513

 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jeigu nenumatomi teritorijos tvarkymo režimo pakeitimai, yra taikomos kaimo gyvenamosioms vietovėms ir reglamentuoja:

1.1. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą ir įgyvendinimą keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją); padalijant žemės sklypus, atidalijant žemės sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo; sujungiant žemės sklypus į vieną žemės sklypą, nekeičiant žemės reformos žemėtvarkos projekte nustatytos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, išskyrus tuos atvejus, kai pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama atidalijant esamų namų valdų ir miško sklypus iš žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės arba sujungiant didesnius kaip 2 ha bendro ploto nustatyta tvarka įregistruotų ūkininkų ūkių namų valdų žemės sklypus su žemės ūkio paskirties žeme; formuojant naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje;

1.2. žemės sklypų pertvarkymo dokumentų, nerengiant žemės sklypų pertvarkymo projekto, rengimą.

2. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdai:

2.1. naujų žemės sklypų suformavimas laisvoje valstybinėje žemėje;

2.2. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų padalijimas į atskirus žemės sklypus;

2.3. Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalių atidalijimas, jas suformavus kaip atskirus žemės sklypus;

2.4. kelių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą;

2.5. gretimų žemės sklypų ribų pakeitimas (amalgamacija), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu.

3. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas yra vietovės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas – žemėvaldų planas (projektas), rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) ir tvirtinamas apskrities viršininko.

4. Atliekant dviejų bendrą ribą turinčių žemės sklypų amalgamaciją, žemės sklypai pertvarkomi nerengiant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu amalgamuojama žemės sklypo dalis nėra racionalaus dydžio ir yra ne didesnė kaip:

4.1. 0,04 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo;

4.2. 0,3 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo;

4.3. 0,5 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypo, su sąlyga, kad po amalgamavimo žemės sklypai bus ne mažesni nei 5 ha.

5. Pagal šias Taisykles pertvarkant Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus, jiems nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nustatyta žemės reformos žemėtvarkos projekte, nekeičiama, išskyrus tuos atvejus, kai pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama atidalijant esamų namų valdų ir miško sklypus iš žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės arba sujungiant didesnius kaip 2 ha bendro ploto nustatyta tvarka įregistruotų ūkininkų ūkių namų valdų žemės sklypus su žemės ūkio paskirties žemės sklypais. Formuojant naujus žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nustatoma vadovaujantis Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr. 83-2471).

6. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai laisvoje valstybinėje žemėje rengiami ir nauji žemės sklypai formuojami tais atvejais, kai ši teritorija nėra įtraukta į rengiamus detaliuosius planus, žemės reformos žemėtvarkos, kaimo plėtros žemėtvarkos ir kitus žemėvaldų projektus (planus).

7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai mėgėjiško sodo teritorijoje rengiami tais atvejais, kai reikia pakeisti sodo teritorijos žemėtvarkos projekte suformuotų žemės sklypų ribas arba suformuoti bendro naudojimo ir kitus žemės sklypus ir parduoti arba išnuomoti valstybinę žemę sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.

8. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų arba žemės sklypų pertvarkymo dokumentų rengimą organizuoja ir finansuoja:

8.1. pertvarkant privačios žemės sklypus – privačios žemės savininkai;

8.2. formuojant naujus arba pertvarkant suformuotus valstybinės žemės sklypus – apskrities viršininkas arba kitas valstybinės žemės patikėtinis;

8.3. pertvarkant savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus – savivaldybės administracijos direktorius;

8.4. formuojant naujus arba pertvarkant sodininkų bendrijų naudojamoje teritorijoje esančius žemės sklypus – sodininkų bendrijų valdymo organai.

9. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą rengia įmonė, turinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą licenciją rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.

10. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūrų bei projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams kontroliuoja apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentas (toliau – Žemės tvarkymo departamentas) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų nustatyta tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2002, Nr. 111-4906; 2004, Nr. 109-4075).

11. Taisyklės privalomos planavimo organizatoriams, planų rengėjams, planavimo sąlygas rengiančiai ir išduodančiai institucijai, projekto sprendinius derinančioms institucijoms, valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai ir projektą tvirtinančiai institucijai.

 

II. ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PARENGIAMIEJI DARBAI

 

12. Planavimo organizatorius Žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui (toliau – Žemėtvarkos skyrius) pagal 1 priede pateiktą formą apskrities viršininko vardu pagal žemės buvimo vietą paduoda prašymą leisti rengti žemės sklypų pertvarkymo projektą. Prie prašymo pridedamos numatomų pertvarkyti žemės sklypų planų kopijos ir Nekilnojamojo turto registro pažymėjimų apie žemės sklypų teisinį įregistravimą kopijos. Tais atvejais, kai planavimo organizatorius yra apskrities viršininkas, jam priėmus sprendimą rengti Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, Žemėtvarkos skyrius kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl sąlygų rengti vietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą. Planavimo organizatoriaus prašymą apskrities viršininkas turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų ir išduoti Taisyklių 2 priede nustatytos formos Leidimą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Leidimas).

13. Tais atvejais, kai formuojami nauji arba pertvarkomi suformuoti valstybinės žemės sklypai, Žemėtvarkos skyriaus teikimu sprendimą dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo bei dėl įgaliojimų Žemėtvarkos skyriui organizuoti projekto rengimo darbus priima apskrities viršininkas.

14. Gavęs apskrities viršininko Leidimą, planavimo organizatorius Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (2004, Nr. 83-3028) nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl sąlygų rengti vietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą. Planavimo organizatorius, gavęs projekto rengimo sąlygas, su šių Taisyklių 9 punkte nurodytu asmeniu (toliau – projekto rengėjas) sudaro sutartį rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Kai projektas rengiamas valstybinėje arba savivaldybės nuosavybės teise priklausančioje žemėje, projekto rengėjas nustatomas Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296) nustatyta tvarka.

15. Projekto rengėjas ortofotografinio žemėlapio kopiją skaitmenine ir analogine forma, taip pat projektuojamos teritorijos žemėlapių, naudotų žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti, kopijas (žemėlapiai su pažymėtais žemės naudmenų kontūrais ir situacijos elementais, reljefu, dirvožemių kontūrais ir jų našumo įvertinimu, saugomų teritorijų objektų ir zonų ribomis) įsigyja iš šiuos dokumentus valdančių ar platinančių institucijų.

16. Projekto rengėjas turi laikytis šių Taisyklių ir leidime nurodytų reikalavimų formuoti žemės sklypus rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą:

16.1. projektui rengti naudoti ortofotografinius žemėlapius ir kitą naujausią kartografinę medžiagą;

16.2. projektavimo metu vietovėje nustatyti žemės sklypų ribas ir patikslinti žemės naudmenas bei kitus situacijos elementus;

16.3. projektą rengti ortofotografinio žemėlapio kartu su GDB (geografinių (mikrolygio) duomenų bazių) pagrindu;

16.4. projektą rengti M 1:500, M 1:1000, M 1:2000, M 1:5000, M 1:10000. Mastelis pasirenkamas atsižvelgus į projektuojamos teritorijos dydį;

16.5. projektas rengiamas 3 egzemplioriais ir perduodamas planavimo organizatoriui, Žemėtvarkos skyriui, savivaldybės administracijai.

17. Planavimo organizatorius arba, jeigu tai numatyta sutartyje rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, projekto rengėjas projektuojamos teritorijos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio kopiją ir žemės sklypų kadastro duomenis gauna iš Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo.

 

III. REIKALAVIMAI ŽEMĖS SKLYPAMS FORMUOTI IR PERTVARKYTI

 

18. Projekto rengėjas žemės sklypus formuoja arba pertvarko vadovaudamasis planavimo organizatoriaus pageidavimais, jeigu jie neprieštarauja apskrities viršininko išduotame Leidime nurodytoms planavimo sąlygoms ir metodiniams reikalavimams, išdėstytiems šių Taisyklių 18–35 punktuose.

19. Žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai turi būti formuojami taip, kad sudarytų sąlygas racionaliai naudoti žemę ir nepablogintų ekologinių ir veiklos sąlygų kitiems žemės naudotojams.

20. žemės sklypų ribos turi būti derinamos su natūraliomis (gamtinėmis) ribomis (upės, upeliai, melioracijos kanalai, ežerai, tvenkiniai, griovos (raguvos), medžių eilės) arba su statinių bei įrenginių išdėstymu. Žemės sklypo dalis už upelio, melioracijos kanalo ar griovos gali būti planuojama, jeigu:

20.1. ją su pagrindine žemės sklypo dalimi jungia tiltas ar pralaida;

20.2. atidalytas žemės sklypas sujungiamas su gretimu žemės sklypu, turinčiu privažiavimo kelią;

20.3. atidalytas žemės sklypas turi privažiavimo kelią.

21. Kai skaidomas vientisas ariamos žemės, pievų ar miško masyvas, formuojami žemės sklypai turi būti kompaktiški, stačiakampio arba panašios formos ir racionaliai išdėstyti.

22. vandens telkinys (ežeras, tvenkinys) visais atvejais formuojamas kaip atskiras žemės sklypas.

23. žemės sklypo riba prie privačių arba galimų privatizuoti upelių ir griovių nustatoma upelio ar griovio viduriu.

24. žemės sklypas prie geležinkelių, valstybinės reikšmės kelių, turinčių nustatytas kelio juostas, formuojamas sklypo ribas sutapatinus su kelio juostų ribomis. Prie kitų kelių žemės sklypų ribos projektuojamos per 1 m nuo kelio sankasos ar iškasos išorinių kraštų arba per 2–3 m nuo kelio želdinių, arba 1 m nuo pakelės griovio krašto.

25. žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai ir krašto keliai, gatvės, geležinkeliai, neprivatizuojami hidrografiniai objektai, formuojami kaip atskiri žemės sklypai.

26. Į formuojamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą įtraukiama: miško žemė (išskyrus nustatytąja tvarka leistąją paversti kitomis žemės naudmenomis) ir žemė, kurioje teisės aktais nustatyta tvarka leista įveisti mišką, bei kitos įsiterpusios žemės naudmenos, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 procentų bendro žemės sklypo ploto, kai šis plotas yra ne didesnis kaip 10 ha, ir ne daugiau kaip 1 ha, kai sklypo plotas yra didesnis kaip 10 ha.

27. Žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės sklypai neturi sudaryti siaurų juostų palei vandens telkinius ar miško kvartalines linijas.

28. prie kiekvieno žemės sklypo turi būti privažiavimas bendrojo naudojimo keliu arba nustačius kelio servitutą.

29. atidalijant namų valdos žemės sklypą iš žemės ūkio paskirties sklypo, namų valdos žemės sklypas formuojamas taip, kad į jį patektų sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas.

30. žemės sklypo riba turi būti ne arčiau kaip 3 m nuo esamų pastatų sienos ir suaugusių medžių (arba ne arčiau kaip medžio laja), išskyrus atvejus, kai žemės sklypų savininkai susitaria kitaip.

31. prie statinio ar įrenginio gali būti formuojamas tik vienas žemės sklypas, reikalingas statiniui ar įrenginiui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Žemės sklypai, suformuoti statiniams arba įrenginiams eksploatuoti, natūra nedalijami, išskyrus atvejus, kai žemės sklypas padalijamas arba atidalijama dalis iš bendrosios nuosavybės kartu su statinio ar įrenginio padalijimu ar dalies iš bendrosios nuosavybės atidalijimu, suformuojamas atskiras statinys ar įrenginys ir šiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingas žemės sklypas gali funkcionuoti kaip atskiras daiktas.

32. žemės sklypo riba pagal tvoros ar daugiamečių želdinių kraštą, žemės savininkams nesusitarus kitaip, nustatoma tvorą ar daugiamečius želdinius priskiriant tam žemės sklypui, kurio savininkas yra ir tvoros ar daugiamečių želdinių savininkas, arba tvoros ar daugiamečių želdinių viduriu, jeigu tvora ar daugiamečiai želdiniai tarnauja abiem žemės sklypams. Jeigu ribos nustatyti neįmanoma, prie kiekvieno žemės sklypo turi būti prijungtos vienodo dydžio ploto dalys, bet nė vienas tokiu būdu naujai suformuotas žemės sklypas plotu neturi skirtis nuo esamo teisiškai įregistruoto žemės sklypo ploto.

33. atskiru žemės sklypu neformuojami žemės plotai, kuriuos užima elektros linijų stulpai ir kiti inžinerinės infrastruktūros objektai, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas. Šios žemės naudojimo apribojimai nustatomi teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Formuojami mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypai turi būti ne mažesni kaip 0,04 ha ir ne didesni kaip 0,12 ha, o kai žemės sklypas formuojamas prie esamo žemės sklypo prijungiant šio sklypo savininko pageidaujamą pirkti valstybinę žemę – ne didesni kaip 0,16 ha bendro ploto.

35. Formuojant sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypus, kuriuos sodininkų bendrija pageidauja pirkti arba nuomoti iš valstybės, į juos gali būti įtraukiama tik šios bendrijos statiniams statyti bei eksploatuoti reikalinga žemė (išskyrus kelius ir gatves) ir bendrojo naudojimo žemės plotai, naudojami rekreacijai.

 

IV. PROJEKTO TURINYS

 

36. Projektiniai sprendiniai pateikiami projekto sprendinių brėžinyje, kuris parengiamas ortofotografiniame žemėlapyje. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekte nurodomas vietovės adresas (rajonas arba savivaldybė, seniūnija, kadastro vietovė, gyvenamoji vietovė) ir pertvarkomos teritorijos bendras plotas.

37. Projekto sprendinių brėžinyje sutartiniais ženklais pažymima:

37.1. esamų žemės sklypų ribos ir kadastriniai numeriai – pertvarkomoje teritorijoje bei turintys bendrą ribą su šia teritorija;

37.2. formuojamų žemės sklypų ribos. Atskirais numeriais arba simboliais nurodomi žemės sklypų projektiniai numeriai;

37.3. vietinės reikšmės keliai, neįeinantys į žemės sklypų ribas;

37.4. žemės plotai, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka siūloma nustatyti kelio ir kitus servitutus;

38.5. hidrografiniai objektai;

37.6. statiniai;

37.7. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apribojimai.

38. Projekto plano lentelėje nurodomi projektuojamos teritorijos žemės sklypų savininkai ar valstybinės ir savivaldybių žemės naudotojai bei sklypų plotai ir pagal žemėtvarkos projektą naujai suformuotų žemės sklypų savininkai ar valstybinės ir savivaldybių žemės naudotojai bei šių sklypų plotai.

39. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto bylą sudaro:

39.1. grafinė dalis – projekto sprendinių brėžinys;

39.2. tekstinė dalis – projekto aiškinamasis raštas;

39.3. procedūrų dokumentai – apskrities viršininko leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, planavimo sąlygos, sutarties tarp planavimo organizatoriaus ir projekto rengėjo kopija (jei sutarties šalys neprieštarauja), sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, dokumentai apie projekto viešą svarstymą, derinimą, patikrinimą ir kt.

 

V. PROJEKTO SVARSTYMAS, DERINIMAS IR TVIRTINIMAS

 

40. Planavimo organizatoriams sutikus su parengto Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais, projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, t. y. neskelbiama vietos spaudoje, nerengiama vieša ekspozicija ir viešas susirinkimas.

41. Supaprastinta tvarka Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai svarstomi su žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkais, kurių žemės sklypai ribojasi su planuojama teritorija, laikantis šių reikalavimų:

41.1. planavimo organizatorius apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą laiškais informuoja besiribojančioje su planuojamu žemės sklypu (sklypais) teritorijoje esančių nekilnojamųjų žemės sklypų savininkus, nurodydamas galimybes susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu. Jeigu žemės sklypų savininkų negalima surasti Nekilnojamojo turto registre nurodytais adresais arba tokių savininkų susidaro daugiau negu dešimt, planavimo organizatorius gali informaciją apie pradedamą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, planavimo tikslus, rengimo terminus, pasiūlymų teikimo tvarką, nurodydamas planavimo organizatoriaus ir projekto rengėjo adresus ir telefonus, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresus, paskelbti šalies dienraštyje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijos, kurioje numatytas planavimas, skelbimų lentoje;

41.2. susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis. Rekomenduojama su planu supažindinti seniūnijos ar savivaldybės patalpose;

41.3. susipažinimo laikotarpiu planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl plano sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems asmenims per savaitę po susipažinimo laikotarpio pabaigos.

42. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Žemės tvarkymo departamentui, atliekančiam valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

43. Žemės tvarkymo departamentas, atliekantis valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, per 20 darbo dienų skundą pateikusiam asmeniui parašo motyvuotą atsakymą, kuris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui.

44. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas teikiamas tikrinti Žemės tvarkymo departamentui praėjus nustatytam sprendinių apskundimo terminui.

45. Planavimo organizatorius parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą ir dokumentus, įrodančius, kad besiribojančių su planuojamu žemės sklypu (sklypais) žemės sklypų savininkai buvo supažindinti su projekto sprendiniais (brėžinys su susipažinusių asmenų, nurodytų šių Taisyklių 41.1 punkte, parašais, išsiųstų laiškų kopijos), teikia derinančioms institucijoms. Suderintas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas teikiamas teritorijų planavimo priežiūros institucijai išvadoms dėl projekto tvirtinimo tikslingumo pateikti.

46. Parengto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniai turi būti suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įregistruotais Teritorijų planavimo dokumentų registre.

47. Parengtas projektas suderinamas su:

47.1. savivaldybės vyriausiuoju architektu;

47.2. Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos regioniniu departamentu – jeigu projektas rengiamas saugomose teritorijose arba yra miško žemėje;

47.3. Vidaus reikalų ministerija – jeigu projektas rengiamas pasienio ruože;

47.4. Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniu padaliniu – jeigu projektas rengiamas kultūros paveldo teritorijoje;

47.5. kitomis institucijomis – jeigu tai nurodyta išduotose sąlygose rengti vietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą.

50. Žemės sklypų ribos laikomos suderintomis, kai yra derinimo įrašas projekto sprendinių brėžinyje arba teigiamas raštiškas atsakymas. Ginčus, kilusius derinant projektą, nagrinėja Žemės tvarkymo departamentas, atliekantis valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą.

51. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas tvirtinamas apskrities viršininko įsakymu, kuriame nurodoma:

51.1. planavimo organizatorius;

51.2. projekto pavadinimas ir pertvarkomos teritorijos apibūdinimas;

51.3. projekto rengėjas;

51.4. tvirtinamų žemės sklypų pakeitimas, nurodant esamų žemės sklypų savininkus ar valstybinės žemės patikėtinius ir naudotojus, šių sklypų plotus ir padalytų, atidalytų, sujungtų ar amalgamuotų žemės sklypų savininkus ar valstybinės žemės patikėtinius arba naudotojus, taip pat šių sklypų kadastro duomenis;

51.5. tvirtinamos naujai suformuotų valstybinės žemės sklypų ribos, nurodant šių žemės sklypų kadastro duomenis;

51.6. nustatomos pertvarkomų ar naujai suformuotų žemės sklypų specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;

51.7. keičiami arba panaikinami apskrities viršininko nustatyti servitutai arba siūlymai žemės savininkams tarpusavyje susitarus nustatyti servitutus;

51.8. informacija apie patvirtinto projekto įsigaliojimą.

52. Patvirtinus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, Žemėtvarkos skyrius jį ne vėliau kaip per 15 dienų įregistruoja savivaldybės administracijos tvarkomame Teritorijų planavimo dokumentų registre Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 729 (Žin., 1996, Nr. 60-1417), nustatyta tvarka.

53. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja planavimo organizatoriui paskelbus jį apskrities interneto tinklalapyje, jeigu apskrities viršininko įsakyme dėl projekto įsigaliojimo nenurodyta kita data.

 

VI. ŽEMĖS SKLYPŲ PERTVARKYMAS, NERENGIANT PROJEKTO

 

54. Šių Taisyklių 4 punkte nurodytais atvejais žemės sklypai pertvarkomi pagal žemės sklypų pertvarkymo planą, kurį planavimo organizatoriaus užsakymu parengia projekto rengėjas.

55. Projekto rengėjas atlieka šiuos žemės sklypų pertvarkymo, nerengiant projekto, darbus:

55.1. išnagrinėja Nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir kartografinę medžiagą;

55.2. patikslina pertvarkomų žemės sklypų planui parengti reikalingą kartografinę medžiagą skaitmenine ir analogine forma;

55.3. atlieka pertvarkomų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Jeigu projekto rengėjas neturi licencijos atlikti kadastrinius matavimus, privalo pasitelkti juridinius asmenis, turinčius šiam darbui licencijas, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 112-5000) nustatyta tvarka;

55.4. parengia žemės sklypų pertvarkymo planą pagal šių Taisyklių 37 punkte nurodytus reikalavimus;

55.5. parengia pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenis, reikalingus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro įrašams pakeisti;

55.6. suderina žemės sklypų pertvarkymo planą su privačios žemės sklypų savininkais arba valstybinės žemės sklypų patikėtiniais ir naudotojais bei Žemėtvarkos skyriumi.

56. Žemės sklypų pertvarkymo planą ir kadastro duomenis tvirtina apskrities viršininkas žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas priėmusio Žemėtvarkos skyriaus teikimu. Įsakyme nurodomi žemės sklypų savininkai arba valstybinės žemės patikėtiniai ar naudotojai, žemės sklypų pertvarkymo būdas, pertvarkytų žemės sklypų plotai ir kiti kadastro duomenys.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą atliekami suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 (Žin., 2003, Nr. 18-790), 3.1 punktu, atidalijant žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus, sugrąžintus bendrąja daline nuosavybe natūra po 1997 m. liepos 1 d., kadastriniai matavimai, nustatant ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, neatliekami arba atliekami planavimo organizatorių prašymu. Šiuo atveju žemės sklypai matuojami ir jų planai bei kadastro duomenys parengiami vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodika, patvirtinta žemės ūkio ministro 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2002, Nr. 96-4221). Išmatavus žemės sklypus, parengiami jų kadastro duomenys, reikalingi Nekilnojamojo turto registro įrašams patikslinti.

58. Vadovaudamiesi apskrities viršininko patvirtintais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais arba žemės sklypų pertvarkymo planais, teisės aktų nustatyta tvarka žemės savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai:

58.1. teikia duomenis Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui pakeisti, panaikinti ar kitaip patikslinti žemės sklypų kadastro duomenis;

58.2. sudaro notariškai tvirtinamas sutartis dėl žemės sklypų, valdomų bendrosios nuosavybės teise, atidalijimo;

58.3. sudaro notariškai tvirtinamas sutartis dėl žemės sklypų amalgamacijos;

58.4. teikia duomenis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui dėl projektą patvirtinusio apskrities viršininko sprendimu ar tarpusavio sutartimis nustatytų daiktinių teisių; dėl šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų įregistravimo ar panaikinimo.

59. Ginčai dėl suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų ribų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________


Žemės sklypų formavimo

ir pertvarkymo projektų rengimo ir

įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

_________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, adresas, telefonas, faksas)

 

_________________________________

apskrities viršininkui

(apskrities pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

 

                                                   

Nr.

________________

                                                                                       (data)

                                                                     

 

(sudarymo vieta)

 

 

Pertvarkoma teritorija ir jos plotas

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(žemės sklypo vieta, plotas ha)

_________________________________________________________________________________________

 

Planavimo tikslas ir žemės sklypo formavimo būdas

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. Žemės sklypo planas M 1:…………………..

2. Pažymėjimo apie žemės sklypo teisinį įregistravimą kopija.

 

 

_________________________________

 

_______________

 

___________________________

(juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(pareiškėjo vardas, pavardė)

______________


Žemės sklypų formavimo

ir pertvarkymo projektų rengimo ir

įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

(Leidimo formos pavyzdys)

 

_________________________________

apskrities viršininkas

(apskrities pavadinimas)

 

 

_____________________________________

_____________________________________

                                  (adresatas)

 

LEIDIMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

 

                                                  

Nr.

____________

                                                                                       (data)

 

 

1. Pertvarkomos teritorijos vieta ir plotas

__________________________________________

_______________________________________________________________________________________

.

 

 

 

2. Numatomas žemės sklypų formavimo būdas

______________________________________

_______________________________________________________________________________________

.

 

 

 

3. Žemės sklypus formuoti pagal

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

.

(teisės aktai, jų data ir Nr., patvirtinusios institucijos pavadinimas ir kiti duomenys)

 

 

4. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nustatoma arba keičiama pagal

__________

_______________________________________________________________________________________

.

(teisės aktai, jų data ir Nr., patvirtinusios institucijos pavadinimas ir kiti duomenys)

 

 

5. Servitutai nustatomi, naikinami arba keičiami pagal

________________________________

______________________________________________________________________________________

.

(teisės aktai, jų data ir Nr., patvirtinusios institucijos pavadinimas ir kiti duomenys)

 

 

6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos nustatomos arba keičiamos pagal

______

_______________________________________________________________________________________

.

(teisės aktai, jų data ir Nr., patvirtinusios institucijos pavadinimas ir kiti duomenys)

 

 

7. Kitos sąlygos ir veiklos apribojimai pertvarkomoje teritorijoje, nustatyti patvirtintais

 

teritorijų planavimo dokumentais

________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

.

(teisės aktai, jų data ir Nr., patvirtinusios institucijos pavadinimas ir kiti duomenys)

 

 

Apskrities viršininkas

 

________________

 

____________________________

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

A. V.

______________