LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL LIETUVOS ENERGIJOS, AB paskyrimo LAIKINAI vykdyti paskirtosios įmonės funkcijas

 

2013 m. sausio 7 d. Nr. 1-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2012, Nr. 81-4239) (toliau – Skatinimo tvarkos aprašas), 14.1, 14.2 ir 16 punktais, atsižvelgdamas į Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 (Žin., 2012, Nr. 113-5704; 2012, Nr. 150-7693) (toliau – Lėšų administravimo tvarkos aprašas), 12 punktą bei siekdamas užtikrinti naudojant atsinaujinančius energijos išteklius pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos supirkimą:

1. Skiriu Lietuvos energiją, AB (kodas Juridinių asmenų registre Nr. 302648707) laikinai vykdyti Skatinimo tvarkos apraše ir Lėšų administravimo tvarkos apraše nurodytas paskirtosios elektros energetikos įmonės (toliau – Paskirtoji įmonė) funkcijas.

2. Nustatau, kad Paskirtoji įmonė funkcijas vykdo šiomis sąlygomis:

2.1. Elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių, superkama iš gamintojų, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo.

2.2. Visa supirkta elektros energija prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-244 (Žin., 2009, Nr. 149-6677; 2012, Nr. 65-3304), nustatytais būdais, tvarka ir sąlygomis bei vadovaujantis ekonominio naudingumo ir mažiausios finansinės naštos elektros energijos vartotojams, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų mokėtojams, principais.

2.3. Sąnaudos, patirtos vykdant Paskirtosios įmonės funkcijas, įvertinus šias funkcijas vykdant gautas pajamas, kompensuojamos Lėšų administravimo tvarkos aprašo 12 bei 22.3 punktų bei Skatinimo tvarkos aprašo 16 punkto pagrindu ir minėtuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

2.4. Paskirtoji įmonė apskaitą, susijusią su Paskirtosios įmonės funkcijų vykdymu, tvarko atskirai nuo bet kurios kitos veiklos apskaitos.

2.5. Paskirtoji įmonė privalo teikti visą informaciją viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui, Energetikos ministerijai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai šių institucijų funkcijoms vykdyti.

3. Nustatau, kad Lietuvos energija, AB Paskirtosios įmonės funkcijas vykdo iki tada, kai pagal energetikos ministro įsakymu patvirtintą Paskirtosios įmonės atrankos tvarkos aprašą bus atrinkta ir paskirta Paskirtoji įmonė.

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič