LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

Į S A K Y M A S

DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ

 

1997 m. rugpjūčio 15 d. Nr. 38

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo 6, 12 straipsniais,

ĮSAKAU:

Patvirtinti Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę (pridedama).

 

 

L. E. P. DIREKTORĖ                                                                                           V. KARKLELIENĖ

 

 


 

Lietuvos archyvų departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 08 15 įsakymo Nr. 38

priedas

 

BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖ

 

Bendrosios pastabos

 

1. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (toliau – rodyklė) yra pagrindinis norminis dokumentas, atliekant dokumentų vertės ekspertizę. Rodyklė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

2. Rodyklė apima tik tuos bendruosius dokumentus, kurie gali susidaryti įvairių institucijų veikloje. Tai organizacinės- tvarkomosios bei ūkinės veiklos, kontrolės, teisės, raštvedybos, planavimo, finansiniai, buhalteriniai, kadrų, saugos darbe ir kiti dokumentai. Institucijos specialiąją veiklą atspindintys dokumentai šioje rodyklėje neminimi. Valstybės valdymo institucijos šios rodyklės pagrindu rengia savo reguliavimo srities institucijų specialiųjų dokumentų saugojimo terminų rodykles. Vadovaujantis rodyklėmis, sudaromos bylų nomenklatūros, formuojamos bylos, atliekama dokumentų vertės ekspertizė. Specialiųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės ir pavyzdinės bylų nomenklatūros, parengtos šios rodyklės pagrindu, derinamos su Lietuvos archyvų departamento Centrine ekspertų komisija.

Kai kurioms bendrųjų dokumentų rūšims, susidarančioms Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidentūros, Vyriausybės veikloje, gali būti taikomi kiti saugojimo terminai, negu nurodyta rodyklėje.

3. Rodyklė susideda iš 9 skyrių pagal veiklos sritis:

organizacinė – tvarkomoji veikla; kontrolė; teisė; raštvedyba ir dokumentų saugojimas; finansavimas, buhalterinė apskaita ir atskaitomybė; kadrai; sauga darbe; institucijų ūkis, statyba ir remontas; institucijų apsauga, priešgaisrinė, civilinė sauga.

4. Rodyklėje institucijos suskirstytos į dvi grupes. Pirmajai grupei (3 skiltis) priskiriamos valstybės, vietos savivaldos, nevalstybinės institucijos, kurių veikloje susidarantys nuolatinio saugojimo dokumentai perduodami valstybiniam saugojimui. Dauguma tokių institucijų yra valstybinių archyvų komplektavimo šaltiniai.

Kitai institucijų grupei (4 skiltis) priskiriamos institucijos, kurios nėra valstybinių archyvų komplektavimo šaltiniai ir jų dokumentai saugomi institucijoje. Institucijos veikloje susidarantiems dokumentams, turintiems istorinę, mokslinę ir kultūrinę vertę, rodyklėje saugojimo terminas nurodytas 10 m. EK. Šiuos dokumentus institucija gali saugoti nuolat.

5. Viename punkte išvardytų kelių rūšių laikino saugojimo dokumentų (pvz.: darbo laiko ir užmokesčio apskaitos dokumentai (nedarbingumo lapeliai, tabeliai, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai) saugojimo terminas vienodas, tačiau šie dokumentai gali būti grupuojami į atskiras bylas (pvz.: nedarbingumo lapeliai; darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai). Vienodo saugojimo termino dokumentai gali būti sujungti į vieną bylą, nors rodyklėje šie dokumentai išskirstyti į atskirus punktus.

Institucijos, perduodančios dokumentus valstybiniam saugojimui, pildo tarnautojų asmens bylas.

6. Rodyklė nustato minimalius dokumentų saugojimo terminus. Tuo atveju, kai šalia dokumentų saugojimo termino yra žyma „EK“, tvarkant dokumentus, institucija ar jos Ekspertų komisija (EK) nutaria pratęsti jų saugojimo terminą, palikti nuolatiniam saugojimui ar sunaikinti pasibaigus saugojimo terminui. Institucijų Ekspertų komisijos gali teikti Lietuvos archyvų departamento Centrinei ekspertų komisijai pasiūlymus dėl dokumentų saugojimo terminų pakeitimo. Jei rodyklėje dokumentų saugojimo terminas nurodytas „Kol reikia“, institucija pati sprendžia, kiek tokį dokumentą tikslinga saugoti. Dokumentų registracijos žurnalų, kurie institucijoje pildomi (tęsiami) kelerius metus, saugojimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinio įrašo datos.

7. Pastabos „Po patvirtinimo“, „Po pakeitimo“, „Po sutarties įvykdymo“, „Po nurašymo“ ir kt. tikslina dokumentų saugojimo terminą. Tokių dokumentų saugojimo terminas skaičiuojamas nuo nurodyto fakto.

 

 


Rodyklė

 

 

 

Dokumentų saugojimo terminas

 

 

Eilės numeris

Dokumentų rūšys

Institucijose, perduodančiose dokumentus valstybiniam saugojimui

Institucijose, neperduodančiose dokumentų valstybiniam saugojimui

Pastabos

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Organizacinė–tvarkomoji veikla

 

 

 

 

 

 

 

1

Lietuvos Respublikos įstatymai, Seimo nutarimai, Prezidento dekretai, Vyriausybės nutarimai ir potvarkiai, Konstitucinio Teismo nutarimai, sprendimai ir išvados

kol reikia1

kol reikia

1Institucijos veiklos klausimais saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

2

Įstatymų, nutarimų, potvarkių, sprendimų projektai ir jų rengimo dokumentai (pažymos, išvados, apžvalgos, pasiūlymai):

a) parengimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

 

nuolat

kol reikia

 

 

 

-

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Institucijų nuostatai, įstatai, statutai (patvirtinti):

a) parengimo ir registravimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

nuolat

kol reikia

 

 

10 m. 1

kol reikia

 

 

1Po pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

4

Institucijų kolegijų, tarybų, valdybų, komisijų, direkcijų ir kt. nuostatai

 

nuolat

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Institucijų struktūros dalinių pareigybiniai nuostatai, instrukcijos ir kt. (patvirtinti)

 

nuolat

 

3 m. 1

 

1Po pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

6

Nuostatų, įstatų, statutų projektai ir jų rengimo dokumentai (pažymos, pasiūlymai, pastabos)

 

 

3 m. 1

 

 

kol reikia

 

 

1Po patvirtinimo

 

 

 

 

 

 

 

7

Institucijų steigimo, registravimo, reorganizavimo, likvidavimo, privatizavimo dokumentai (sutartys, aktai, pažymos, ataskaitos, išvados, susirašinėjimas ir kt.)

 

 

 

nuolat

 

 

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Institucijos valdymo sistemoje esančių žinybų schema:

a) parengimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

nuolat

iki pakeitimo

 

 

-

iki pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Institucijos struktūros schema

nuolat

10 m.1

1Po pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

10

Institucijų potvarkiai, įsakymai, sprendi-mai, nurodymai veiklos klausimais

 

nuolat

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Institucijų potvarkių, įsakymų, sprendimų, nurodymų veiklos klausimais rengimo dokumentai (išvados, pasiūlymai, pažymos):

a) parengimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

 

nuolat

kol reikia

 

 

 

10 m. EK

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Potvarkiai, įsakymai kadrų (priėmimo, perkėlimo, skatinimo, nuobaudų, atleidimo) klausimais

 

 

75 m.1

 

 

75 m.1

 

1Jei vedamos asmens bylos, įsakymų kopijos saugomos asmens bylose

 

 

 

 

 

 

 

13

Potvarkiai, įsakymai atostogų, komandiruočių klausimais

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Institucijų kolegijų, tarybų, valdybų, komisijų, komitetų, senatų, direkcijų ir kt. posėdžių protokolai:

a) parengimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

 

nuolat

kol reikia1

 

 

 

10 m. EK

kol reikia2

1Institucijos veiklos klausimais saugoti nuolat

2Institucijos veiklos klausimais – 10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

15

Institucijų kolegijų, tarybų, valdybų, ko-misijų, komitetų, senatų, direkcijų ir kt. posėdžių rengimo dokumentai (pažymos, išvados, apžvalgos, pasiūlymai)

 

 

 

nuolat

 

 

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Institucijų susirinkimų protokolai:

a) darbuotojų, akcininkų

b) struktūros dalinių

 

nuolat

5 m.

 

10 m. EK

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kolektyvinė sutartis ar kolektyvinis susitarimas (patvirtinta)

 

nuolat

 

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Institucijų veiklos programos, planai (pa-tvirtinti):

 

a) ilgalaikiai, metų

 

b) ketvirčių

 

c) mėnesių

 

 

 

nuolat

 

3 m. 1

 

1 m. 3

 

 

 

10 m. EK

 

3 m. 2

 

1 m. 4

1Jei nėra metų programų, planų, saugoti nuolat

2Jei nėra metų programų, planų – 10 m. EK

3Jei nėra metų ir ketvirčių programų, planų, saugoti nuolat

4Jei nėra metų ir ketvirčių programų, planų – 10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

19

Institucijų struktūros dalinių metų veiklos programos, planai

 

5 m.1

 

5 m.

1Jei nėra institucijų metų programų, planų, saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

20

Institucijų statistinės ataskaitos:

 

a) suvestinės, metų

 

b) pusmečių

 

c) ketvirčių

 

d) mėnesių

 

 

nuolat

 

5 m. 1

 

3 m. 3

 

1 m. 5

 

 

10 m. EK

 

5 m. 2

 

3 m. 4

 

1 m. 6

1Jei nėra metų ataskaitų, saugoti nuolat

2Jei nėra metų ataskaitų -10 m. EK

3Jei nėra metų, pusmečių ataskaitų, saugoti nuolat

4Jei nėra metų, pusmečių ataskaitų –

10 m. EK

5Jei nėra metų, pusmečių, ketvirčių ataskaitų, saugoti nuolat

6Jei nėra metų, pusmečių, ketvirčių ataskaitų – 10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

21

Institucijų veiklos ataskaitos:

 

a) suvestinės, metų

 

b) pusmečių

 

c) ketvirčių

 

d) mėnesių

 

 

nuolat

 

5 m. 1

 

3 m. 3

 

1 m. 5

 

 

10 m. EK

 

5 m. 2

 

3 m. 4

 

1 m. 6

1Jei nėra metų ataskaitų, saugoti nuolat

2Jei nėra metų ataskaitų -10 m. EK

3Jei nėra metų, pusmečių ataskaitų, saugoti nuolat

4Jei nėra metų, pusmečių ataskaitų –

10 m. EK

5Jei nėra metų, pusmečių, ketvirčių ataskaitų, saugoti nuolat

6Jei nėra metų, pusmečių, ketvirčių ataskaitų – 10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

22

Institucijų veiklos ataskaitų rengimo dokumentai (lentelės, pažymos)

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Institucijų veiklos apžvalgos

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Komandiruočių ataskaitos

3 m. EK1

3 m. 2

1Svarbiais veiklos klausimais saugoti nuolat

2Svarbiais veiklos klausimais – 10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

25

Išdirbio normos ir įkainiai:

a) parengimo ir patvirtinimo vietoje

b) kitose institucijose

 

nuolat

iki pakeitimo

 

10 m. EK1

iki pakeitimo

 

1Po pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

26

Laikinos išdirbio normos ir įkainiai

10 m. 1

10 m. 1

1Po pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

27

Išdirbio normų ir įkainių nustatymo bei taikymo dokumentai (pažymos, pasiūlymai, susirašinėjimas)

 

 

kol reikia

 

 

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Etatų sąrašai (patvirtinti):

a) parengimo vietoje

b) kitose institucijose

 

nuolat

3 m.

 

10 m. EK1

3 m.

 

1Po pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

29

Etatų sąrašų projektai ir jų rengimo dokumentai (pažymos, išvados, pasiūlymai, susirašinėjimas)

 

 

kol reikia

 

 

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Paraiškos su priedais veiklos licencijoms (leidimams) gauti

 

10 m. 1

 

10 m. 1

1Pasibaigus veiklos licencijos (leidimo) galiojimo laikui

 

 

 

 

 

 

 

31

Veiklos licencijų (leidimų) registracijos žurnalai

 

nuolat

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Perdavimo ir priėmimo aktai:

a) keičiantis institucijų vadovams

b) kitiems darbuotojams (išskyrus materialiai atsakingus)

 

nuolat

 

5 m.

 

10 m. EK

 

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Bendradarbiavimo gamybos, mokslo, kultūros ir kt. klausimais su šalies ir užsienio institucijomis dokumentai (susitarimai, protokolai, planai, ataskaitos, pažymos, rekomendacijos, susirašinėjimas)

 

 

 

 

10 m. 1

 

 

 

 

10 m. 2

 

1Svarbiausiais veiklos klausimais sau-goti nuolat

2Svarbiausiais veiklos klausimais – 10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

34

Kūrybinių, mokslinių, techninių konkursų dokumentai (nuostatai, programos, pažymos, ataskaitos, atsiliepimai):

a) parengimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

 

nuolat

kol reikia

 

 

 

10 m. EK

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Parodų rengimo dokumentai (programos, planai, bukletai, plakatai ir kt.)

 

nuolat

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Suvažiavimų, kongresų, simpoziumų, konferencijų, pasitarimų, seminarų ir kitų renginių dokumentai (programos, pranešimai, protokolai, tezės):

a) parengimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

 

 

nuolat

kol reikia

 

 

 

 

10 m. EK

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Susirašinėjimas pagrindinės veiklos klausimais

 

nuolat

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Institucijų metraščiai, svečių knygos

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Nutarimų, sprendimų, potvarkių, įsakymų, nurodymų vykdymo kontrolės dokumentai (aktai, pažymos, ataskaitos, apžvalgos, pranešimai):

a) tikrinimo vietoje ir tikrinančioje institucijoje

b) kitose institucijose

 

 

 

 

 

nuolat

kol reikia

 

 

 

 

 

10 m. EK

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Institucijų veiklos tikrinimų aktai, pažymos:

a) tikrinimo vietoje ir tikrinančioje institucijoje

b) kitose institucijose

 

 

nuolat

5 m.

 

 

10 m. EK

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Tikrinimų registracijos žurnalai

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Susirašinėjimas institucijų tikrinimų klausimais

 

5 m.

 

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Ūkinio teismo bylos dokumentų kopijos (ieškininiai pareiškimai, aktai, pažymos, ūkinio teismo sprendimai)

 

 

3 m. 1

 

 

3 m. 1

 

 

1Po teismo sprendimo priėmimo

 

 

 

 

 

 

 

44

Administracinės teisės pažeidimų nagrinėjimo dokumentai (protokolai, nutarimai, nurodymai)

 

 

5 m.

 

 

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Darbo teisės pažeidimų nagrinėjimo dokumentai (protokolai, išvados, pažymos, aktai)

 

 

10 m.

 

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Teisėsaugos institucijoms pateikiamų dokumentų (aktų, pažymų, ieškinių, charakteristikų) kopijos, teismų nuosprendžių, sprendimų, nutarčių, nutarimų kopijos

 

 

 

3 m. EK1

 

 

 

3 m. 1

 

 

 

1Po teismo sprendimo priėmimo

 

 

 

 

 

 

 

47

Pretenzijos ir ieškiniai su priedais (proto-kolai, aktai ir kt.)

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Pretenzijų ir ieškinių registracijos žurnalai

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Susirašinėjimas teisės klausimais

5 m.

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raštvedyba ir dokumentų saugojimas

 

 

 

 

 

 

 

50

Dokumentų saugojimo terminų rodyklės (patvirtintos):

a) parengimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

nuolat

iki pakeitimo

 

 

iki pakeitimo

iki pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Susirašinėjimas dokumentų saugojimo terminų rodyklių rengimo klausimais

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Pavyzdinės bylų nomenklatūros (suderintos ir patvirtintos):

a) parengimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

nuolat

kol reikia

 

 

10 m. EK1

kol reikia

 

 

1Po pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

53

Bylų nomenklatūros (suderintos ir patvirtintos)

 

nuolat

 

10 m. EK1

 

1Po pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

54

Bylų apyrašai (suderinti ir patvirtinti):

a) nuolatinio saugojimo

b) ilgo saugojimo

 

nuolat

11-100 m.

 

-

11-100 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Laikino saugojimo bylų sąrašai

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Dokumentų užduočių vykdymo kontrolės žurnalai, kortelės

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Gyventojų pasiūlymai, pareiškimai, skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai (aktai, pažymos, susirašinėjimas)

 

 

5 m. EK1

 

 

5 m. EK 1

 

 

1Po paskutinio nagrinėjimo

 

 

 

 

 

 

 

58

Gyventojų pasiūlymų, pareiškimų, skundų registracijos žurnalai, kortelės

 

5 m.

 

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Lankytojų priėmimo registracijos žurnalai, kortelės

 

5 m.

 

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Dokumentų registracijos žurnalai, kortelės:

a) vidaus dokumentų (nutarimų, sprendimų, potvarkių, įsakymų ir kt. veiklos klausimais)

b) potvarkių, įsakymų kadrų klausimais

c) potvarkių, įsakymų atostogų, komandiruočių klausimais

d) gautų ir siunčiamų dokumentų

 

 

 

nuolat

75 m.

 

10 m.

3 m.

 

 

 

10 m. EK

75 m.

 

10 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Siunčiamų dokumentų registrai

1 m.

1 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Susirašinėjimas raštvedybos klausimais

3 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Fondo byla (istorinė pažyma, dokumentų kiekio ir būklės patikrinimo, naikinti atrinktų, nepataisomai sužalotų dokumentų, nerastų bylų, dokumentų perdavimo ir pri-ėmimo valstybiniam saugojimui aktai, fondo apžvalga)

 

 

 

 

 

nuolat

 

 

 

 

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Fondų sąrašai

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Topografinės fondų kortelės, rodyklės

iki pakeitimo

iki pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Institucijų archyvų tikrinimo aktai, pa-žymos

 

nuolat

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Susirašinėjimas dokumentų perdavimo tolesniam saugojimui klausimais

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Bylų (dokumentų) išdavimo laikinam naudojimui dokumentai (poėmio protokolai, aktai)

 

 

3 m. 1

 

 

3 m. 1

 

 

1Po visų bylų (dokumentų) grąžinimo

 

 

 

 

 

 

 

69

Bylų (dokumentų), išduotų laikinam naudojimui, registracijos žurnalai

 

3 m. 1

 

3 m. 1

 

1Po visų bylų (dokumentų) grąžinimo

 

 

 

 

 

 

 

70

Skaitytojų, dirbusių archyvo skaitykloje, asmens bylos (skaitytojo prašymas-anketa, užsakymai byloms gauti, kopijuoti dokumentus ir kt.)

 

 

 

25 m. EK

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Skaitytojų registracijos žurnalai, kortelės

nuolat

-

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Prašymai archyvo pažymėjimams gauti ir išduotų archyvo pažymėjimų kopijos

 

3 m. EK1

 

3 m. EK1

1Dokumentus nuosavybės klausimais saugoti 10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

73

Archyvo pažymėjimų registracijos žurnalai, kortelės

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Susirašinėjimas dėl prašymų ir paklausimų nagrinėjimo

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansavimas, buhalterinė apskaita ir atskaitomybė

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Metų biudžetas ir jo pakeitimai (patvirtintas)

 

nuolat

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Biudžeto rengimo dokumentai (pasiūlymai, išvados, pažymos, pastabos)

 

5 m.

 

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Susirašinėjimas mokesčių, valstybinių rinkliavų, muitų ir kitų įplaukų į biudžetą klausimais

 

 

nuolat

 

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Institucijų biudžeto išlaidų sąmatos:

a) suvestinės, metų

b) ketvirčių

 

nuolat

10 m. 1

 

10 m. EK

10 m.

 

1Jei nėra metų sąmatų, saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Institucijų specialiųjų lėšų sąmatos:

a) suvestinės, metų

b) ketvirčių

 

nuolat

10 m. 1

 

10 m. EK

10 m.

 

1Jei nėra metų sąmatų, saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

80

Susirašinėjimas asignavimų, dotacijų sky-rimo iš biudžeto klausimais

 

nuolat

 

5 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Apyvartinių lėšų, pelno paskirstymo ir kt. ekonominės normos:

a) parengimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

nuolat

iki pakeitimo

 

 

10 m. EK1

iki pakeitimo

 

 

1Po pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

82

Kreditų skyrimo dokumentai (paraiškos, prašymai, kredito, turto įkeitimo sutartys, garantijos, verslo planai)

 

 

10 m.1

 

 

10 m. 1

 

 

1Po kredito grąžinimo

 

 

 

 

 

 

 

83

Kreditų paskirstymo ataskaitos:

a) metų

b) ketvirčių, mėnesių

 

nuolat

10 m. 1

 

10 m. EK

10 m.

 

1Jei nėra metų ataskaitų, saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

84

Susirašinėjimas kreditų skyrimo ir grąžinimo klausimais

 

5 m.

 

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Labdaros ir paramos sutartys

10 m. EK1

10 m. 1

1Po sutarties įvykdymo

 

 

 

 

 

 

 

86

Depozito sutartys

10 m. 1

10 m. 1

1Po sutarties įvykdymo

 

 

 

 

 

 

 

87

Gyventojų prašymai dėl finansinės paramos

3 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Užsienio investicijų panaudojimo programos ir jų rengimo dokumentai (projektai, verslo planai, išvados, paskaičiavimai, pa-siūlymai)

 

 

 

nuolat

 

 

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Investicijų iš valstybės biudžeto panaudojimo programos ir jų rengimo dokumentai (išvados, paskaičiavimai, verslo planai, pa-siūlymai)

 

 

 

nuolat

 

 

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Susirašinėjimas investicijų klausimais

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Institucijų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansai, pelno ataskaitos, finansinės būklės pakitimo ataskaitos, aiškinamieji raštai)

a) suvestiniai, metų

b) ketvirčių

 

 

 

 

nuolat

10 m.1

 

 

 

 

15 m.

10 m. 2

 

 

 

1Jei nėra metų dokumentų, saugoti nuolat

2Jei nėra metų dokumentų – 15 m.

 

 

 

 

 

 

 

92

Institucijų perdavimo, padalinimo, likvidavimo balansai

 

nuolat

 

15 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Pajamų deklaracijos ir mokesčių ataskaitos

10 m. 1

10 m. 1

1Mokesčių inspekcijose pajamų deklaracijas saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

94

Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansinės apyskaitos

 

10 m. 1

 

10 m. 1

1Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriuose saugoti 75 m.

 

 

 

 

 

 

 

95

Audito ataskaitos

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Audito paslaugų sutartys

10 m. 1

10 m. 1

1Po sutarties įvykdymo

 

 

 

 

 

 

 

97

Pranešimai apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas

 

10 m. 1

 

10 m. 1

1Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriuose saugoti 75 m.

 

 

 

 

 

 

 

98

Akcininkų registracijos knygos

nuolat

75 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Dividendų apskaičiavimo žiniaraščiai, dividendų pervedimo į taupomuosius bankus tabuliagramos

 

 

10 m.

 

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kasos operacijų apskaitos pirminiai dokumentai (kasos pajamų, išlaidų

orderiai ir kt.)

 

 

10 m.

 

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Banko dokumentai (mokėjimo pavedimai, mokėjimo reikalavimai-pavedimai ir kt.)

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Darbuotojų asmens sąskaitų kortelės

75 m.

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Stipendijų išmokėjimo lapai

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Honorarų išmokėjimo lapai

75 m.

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Darbo laiko ir užmokesčio apskaitos dokumentai (nedarbingumo lapeliai, tabeliai, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai)

 

 

 

10 m. 1

 

 

 

10 m. 1

 

 

1Jei nėra darbuotojų asmens sąskaitų kortelių, žiniaraščius saugoti 75 m.

 

 

 

 

 

 

 

106

Kasos operacijų apskaitos registrai (kasos knygos, priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knygos ir kitos tipinės registrų formos)

 

 

10 m.

 

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Finansinės apskaitos registrai (didžiosios knygos, bendrieji žurnalai ir kitos tipinės ir laisvos finansinės apskaitos registrų formos)

 

 

10 m.

 

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Sąskaitų, įgaliojimų, mokestinių pavedimų registracijos žurnalai

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

109

Tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos žurnalai, kortelės

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Komandiruočių pažymėjimai

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Inventorizacijos dokumentai (aktai, tikrinimo žiniaraščiai, inventoriniai aprašai, inventorinės knygos ir kortelės)

 

 

10 m.1

 

 

10 m. EK

 

1Pagrindinių priemonių inventorizacijos dokumentus saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

112

Materialinių vertybių kiekio ir sumos apskaitos knygos

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos bei panaudos sutartys, priėmimo ir perdavimo aktai ir kt.

 

 

10 m.1

 

 

10 m. 1

 

 

1Pasibaigus sutarties terminui

 

 

 

 

 

 

 

114

Turto įvertinimo ir perkainojimo dokumentai (aktai, pažymos, ataskaitos):

a) nekilnojamojo turto ir pagrindinių priemonių

b) kilnojamojo turto

 

 

nuolat

 

10 m.

 

 

10 m. EK

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Materialinių vertybių priėmimo, išdavimo, nurašymo dokumentai (aktai, kvitai, važtaraščiai, sąskaitos-faktūros ir kt.)

 

 

10 m.

 

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Notarų biurų ir teismų vykdomieji raštai

10 m. 1

10 m. 1

1Baigus mokėjimus

 

 

 

 

 

 

 

117

Pažymos dėl mokestinių lengvatų

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Čekių knygelių, išduotų įgaliojimų šaknelės

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

119

Įgaliojimai

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prekių muitinės vertės deklaracijos

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Ūkinės ir finansinės veiklos tikrinimų dokumentai (aktai, pažymos, pranešimai)

 

10 m. EK1

 

10 m. EK 1

1Tikrinančioje institucijoje saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

122

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą apskaičiavimo tikrinimo dokumentai (aktai, pa-žymos, pranešimai)

 

 

10 m. EK1

 

 

10 m. EK 1

 

1Tikrinančioje institucijoje saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

123

Griežtos atskaitomybės blankų apskaitos žurnalas

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Prekių (paslaugų) pirkimo konkursų dokumentai (skelbimai, paraiškos, protokolas, sutartis)

 

 

10 m. 1

 

 

10 m. 1

 

 

1Po sutarties įvykdymo

 

 

 

 

 

 

 

125

Darbų bei paslaugų sutartys, atliktų darbų bei paslaugų aktai, pažymos

 

10 m. 1

 

10 m. 1

 

1Po sutarties įvykdymo

 

 

 

 

 

 

 

126

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys

10 m. 1

10 m. 1

1Po materialiai atsakingo asmens pasikeitimo

 

 

 

 

 

 

 

127

Perdavimo ir priėmimo aktai, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims

 

10 m. EK

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, parašų pavyzdžiai

 

 

10 m. 1

 

 

10 m. 1

 

 

1Po parašo pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

129

Susirašinėjimas buhalterinės apskaitos, finansiniais klausimais

 

5 m. EK

 

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Konkurso darbo vietai užimti dokumentai (pretendento prašymas dalyvauti konkurse, mokslo baigimo dokumentų kopijos, sveikatos pažymėjimas, rekomendacijos, autobiografija ir kt.)

 

 

 

 

3 m. 1

 

 

 

 

3 m. 1

1Jei vedamos asmens bylos, priimtų darbuotojų dokumentai (prašymas, mokslo baigimo dokumentų kopijos, sveikatos pažymėjimas, anketa) saugomi asmens bylose

 

 

 

 

 

 

 

131

Konkurso darbo vietai užimti komisijų po-sėdžių protokolai

 

3 m.1

 

3 m.1

1Jei vedamos asmens bylos, protokolų išrašai saugomi asmens bylose

 

 

 

 

 

 

 

132

Pretendentų dalyvauti konkurse darbo vietai užimti prašymų registracijos žurnalas

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Darbuotojo (valdininko) poreikio paraiškos

 

1 m.

 

1 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

134

Prašymai dėl priėmimo į darbą, perkėlimo, atleidimo iš darbo

 

75 m. 1

 

75 m. 1

1Jei vedamos asmens bylos, prašymai saugomi asmens bylose

 

 

 

 

 

 

 

135

Darbo sutartys

75 m. 1

75 m. 1

1Jei vedamos asmens bylos, sutartys saugomos asmens bylose

 

 

 

 

 

 

 

136

Darbo sutarčių registracijos žurnalai

75 m.

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

137

Darbuotojų asmens bylos (prašymas priimti į darbą ar dalyvauti konkurse, darbo sutartis, pranešimo apie apdraustojo socialiniu draudimu priėmimo į darbą kopija, kadrų įskaitos lapas, mokslo baigimo dokumentų kopijos, prašymai perkelti į kitą darbą arba atleisti iš darbo, įsakymų kadrų klausimais kopijos, atestacijos lapai, kvalifikacijos, konkurso darbo vietai užimti komisijų protokolų išrašai):

a) tarnautojų

b) aptarnaujančio personalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuolat

75 m. EK1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 m. EK

75 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Visuomenės, mokslo, kultūros veikėjų saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

138

Darbuotojų asmens kortelės

75 m. EK

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

139

Darbuotojų sąrašai

75 m.

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Tarifikacijos sąrašai, žiniaraščiai

75 m.

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

141

Krašto apsaugos prievolininkų ir šaukia-mojo amžiaus jaunuolių sąrašai

 

1 m.1

 

1 m.1

 

1Po pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

142

Kvalifikacijos ir atestacijos komisijų posėdžių protokolai

 

5 m. 1,2

 

5 m. 1,2

1Po atestacijos

2Kvalifikacijos institucijose protokolai saugomi 15 m.

 

 

 

 

 

 

 

143

Kvalifikacijos ir atestacijos dokumentai (programos, atestacijos lapai, balsavimo biuleteniai ir kt.)

 

 

5 m. 1, 2

 

 

5 m. 1, 2

1Po atestacijos

2Jei vedamos asmens bylos, atestacijos lapai saugomi asmens bylose

 

 

 

 

 

 

 

144

Pažymėjimų dėl kvalifikacijos laipsnių, kategorijų suteikimo registracijos žurnalai

 

75 m.

 

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

145

Išduotų tarnybinių (valdininkų) pažymėjimų ir leidimų registracijos žurnalai

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

146

Komandiruočių pažymėjimų registracijos žurnalai

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

147

Išduotų pažymėjimų kadrų klausimais registracijos žurnalai

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Prašymai dėl atostogų

3 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

149

Atostogų grafikai

1 m.

1 m.

 

 

 

 

 

 

150

Susirašinėjimas kadrų klausimais

3 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauga darbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Norminiai dokumentai saugos darbe klausimais (nuostatai, programos, taisyklės, instrukcijos, normos):

a) parengimo ir patvirtinimo vietoje

b) kitose institucijose

 

 

 

nuolat

iki pakeitimo

 

 

 

10 m. EK

iki pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Įmonės norminių dokumentų saugos darbe klausimais registracijos žurnalai

 

nuolat

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

153

Saugos darbe būklės tikrinimo dokumentai (protokolai, aktai, pažymos)

 

5 m. EK

 

5 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Įvadinio saugos darbe instruktavimo registracijos žurnalai

 

75 m.

 

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

155

Saugos darbe instruktavimo darbo vietoje registracijos žurnalai

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

156

Darbuotojų saugos darbe žinių įvertinimo (atestacijos) protokolai

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

157

Avarijų tyrimo dokumentai (aktai, pažymos, ataskaitos, išvados, susirašinėjimas)

 

10 m. 1

 

10 m. 2

1Didelių materialinių nuostolių ir žmonių aukų atveju saugoti nuolat

2Didelių materialinių nuostolių ir žmonių aukų atveju – 75 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

158

Avarijų registracijos žurnalai

nuolat

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

159

Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimo dokumentai (protokolai, aktai, išvados, susirašinėjimas)

 

 

45 m. 1

 

 

45 m. 1

1Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų atveju saugoti 75 m., Valstybinėje darbo inspekcijoje – nuolat

 

 

 

 

 

 

 

160

Nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalai

nuolat

75 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Potencialiai pavojingų įrengimų ir pavo-jingų darbų (gamybos procesų) sąrašai

 

nuolat

 

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

162

Darbuotojų, dirbančių pavojingą darbą, registracijos žurnalai

 

75 m.

 

75 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

163

 

 

 

 

 

164

Statistinės ataskaitos apie saugą darbe, nukentėjusius nuo nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų

 

 

Įmonės saugumo technikos būklės dokumentai (pažymos, informacijos)

 

 

nuolat

 

 

 

10 m. EK

 

 

10 m. EK

 

 

 

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

165

Aprūpinimo specialia apranga ir maitinimu dokumentai (paraiškos, susirašinėjimas)

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

166

Darbo sąlygų ir aplinkos tyrimo dokumentai (protokolai, aktai, susirašinėjimas)

 

5 m. EK

 

5 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

167

Susirašinėjimas saugos darbe klausimais

5 m.

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucijų ūkis, statyba ir remontas

 

 

 

168

Antspaudų ir spaudų registracijos žurnalai

nuolat

10 m. EK

 

 

169

Antspaudų ir spaudų naikinimo aktai

10 m.1

10 m. EK

1Jei nėra antspaudų ir spaudų registracijos žurnalo, saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

170

Paraiškos ir sąrašai tarnybiniams pažymėjimams ir leidimams gauti

 

1 m.

 

1 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

171

Tarnybinių pažymėjimų naikinimo aktai

3 m.

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

172

Pasiaiškinimai dėl tarnybinių pažymėjimų dingimo

 

1 m.

 

1 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

173

Leidimai materialinėms vertybėms išnešti, išvežti

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

174

Transporto priemonių pasai, techninės charakteristikos

 

1 m. 1

 

1 m. 1

 

1Po transporto priemonių nurašymo

 

 

 

 

 

 

 

175

Transporto priemonių techninės būklės ir apžiūros dokumentai (aktai, žinios ir kt.)

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

176

Transporto priemonių perdavimo vairuotojams aktai

 

10 m. 1

 

10 m. 1

 

1 Pasikeitus vairuotojui

 

 

 

 

 

 

 

177

Kelionės lapai

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

178

Kelionės lapų registracijos žurnalai

10 m.

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Transporto priemonių padangų ridos apskaitos žurnalai, kortelės

 

10 m. 1

 

10 m. 1

 

1Po transporto priemonių nurašymo

 

 

 

 

 

 

 

180

Spidometrų parodymų apskaitos žurnalai, žiniaraščiai, spidometrų pakeitimo aktai

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Sumontuotos ir suremontuotos aparatūros priėmimo eksploatuoti aktai

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Ryšių įrangos pasai, aprašymai, formuliarai

 

1 m. 1

 

1 m. 1

 

1Po įrangos nurašymo

 

 

 

 

 

 

 

183

Energetinių įrengimų pasai, schemos, techninės charakteristikos

 

1 m. 1

 

1 m. 1

 

1Po įrengimų nurašymo

 

 

 

 

 

 

 

184

Elektros ir šilumos energijos, kuro ir vandens tiekimo, paskirstymo schemos

 

iki pakeitimo

 

iki pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Elektros, šilumos energijos, kuro, vandens sunaudojimo apskaitos dokumentai (žurnalai, žiniaraščiai, kartotekos)

 

 

10 m.

 

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Dokumentai dėl avarijų ir pažeidimų elektros, šilumos, kuro ir vandens tiekimo lini-jose (aktai, suvestinės, žinios, pranešimai)

 

 

3 m.

 

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Statinių projektai:

a) parengimo ir patvirtinimo vietoje

b) kitose institucijose

 

nuolat

kol reikia

 

10 m. EK

kol reikia

 

 

 

 

 

 

 

 

188

Statinių pasai

10 m. 1

10 m. 1

1Po statinio nugriovimo

 

 

 

 

 

 

 

189

Kapitalinės statybos sąmatos

10 m. EK

10 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Statybos objektų priėmimo eksploatuoti aktai

 

nuolat

 

10 m. EK1

 

1Pasibaigus eksploatacijai

 

 

 

 

 

 

 

191

Statinių priėmimo po rekonstravimo ir kapitalinio remonto aktai

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Atsisakymo priimti eksploatuoti statybos objektus aktai

 

5 m. EK

 

5 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Statinių rekonstravimo, palaikomojo ir kapitalinio remonto dokumentai (sąmatos, techninės užduotys, sąlygos, paraiškos)

 

 

10 m.

 

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Statybos pabrangimo koeficientų apskaičiavimo dokumentai (sąmatos, aktai, pažymos, paraiškos)

 

 

10 m.

 

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Eksploatuojamų statinių periodinės ir profilaktinės apžiūros dokumentai (protokolai, aktai, pažymos)

 

 

10 m.

 

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Statybos darbų kokybės tikrinimo dokumentai (aktai, pažymos)

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Susirašinėjimas ūkio, statybos ir remonto klausimais

 

3 m. EK

 

3 m. EK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucijų apsauga, priešgaisrinė ,civilinė sauga

 

 

 

 

 

 

 

198

Dokumentai dėl institucijų apsaugos ir priešgaisrinės saugos būklės (aktai, žinios)

 

5 m.

 

5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

199

Patalpų antspaudavimo registracijos ir raktų apskaitos žurnalai

 

1 m.

 

1 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Budinčiųjų institucijose sąrašai, budėjimo grafikai

 

1 m.

 

1 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

201

Budėjimų priėmimo ir perdavimo registracijos žurnalai

 

 

1 m.

 

1 m.

 

 

202

Priešgaisrinės saugos instruktavimo registracijos žurnalai

 

10 m.

 

10 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

203

Gaisrų gesinimo įrengimų išbandymų registracijos žurnalai

 

3 m.

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

204

Gaisrų aktai

10 m. EK1

10 m. EK 1

1Didelių materialinių nuostolių ir žmonių aukų atveju Valstybinėje darbo inspekcijoje saugoti nuolat

 

 

 

 

 

 

 

205

Žmonių evakavimo planai

1 m.1

1 m. 1

1Po plano pakeitimo

 

 

 

 

 

 

 

206

Civilinės saugos organizavimo institucijoje dokumentai (planai, pažymos, užsiėmimų lankomumo žurnalai)

 

 

3 m.

 

 

3 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

207

Susirašinėjimas institucijų apsaugos, prieš-gaisrinės, civilinės saugos klausimais

 

3 m. EK

 

3 m. EK

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos archyvų departamento CEK

1997 06 27 protokolas Nr. 5

_______________