LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO PAPILDYMO

 

1995 m. rugsėjo 14 d. Nr. I-1041

Vilnius

 

Papildyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049) 19 straipsnį – antrosios dalies 12 punkte po žodžių „notarinius veiksmus“ įrašyti žodžius „įrašo Lietuvos Respublikos piliečio pase duomenis apie nuolatinę gyvenamąją vietą“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________