LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 25 D. NUTARIMO NR. 530 „DĖL LIETUVOS LOŠIMO ĮRENGINIŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS LOŠIMO ĮRENGINIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2003 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1103

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 530 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro įsteigimo ir Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 40-1849) šiais 4, 5 ir 6 punktais:

4. Nustatyti, kad lošimo įrenginiai, kurių tipą iki 2003 m. vasario 28 d. patvirtino Valstybinė metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir kurie Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nustatyta tvarka buvo pradėti eksploatuoti arba buvo įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos bei turi dokumentus, išduotus iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir patvirtinančius, kad lošimo įrenginiai atitinka Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatytus reikalavimus, registruojami Lietuvos lošimo įrenginių registre pagal turimus duomenis.

5. Juridiniai asmenys, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuojantys ar norintys eksploatuoti (taip pat ir mokymo tikslams) Lietuvos lošimo įrenginių registre registruotinus ir atitinkančius šio nutarimo 4 punkte nustatytus reikalavimus lošimo įrenginius, pateikia Lietuvos lošimo įrenginių registro tvarkymo įstaigai nustatytos formos prašymą ir jos nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus, patvirtinančius Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatų 14.2 ir 14.3 punktuose nustatytus duomenis ir tai, kad už duomenų įregistravimą registre sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava.

6. Nustatyti, kad visi Lietuvos Respublikoje eksploatuojami lošimo įrenginiai ir lošimo stalai turi būti įregistruoti Lietuvos lošimo įrenginių registre.“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS

______________