VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO tarybOS

n u t a r i m a s

 

DĖL 2012 metų draudžiamųjų pajamų

 

2013 m. sausio 8 d. Nr. 2-1

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi,

Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti 2012 metų draudžiamąsias pajamas 1488 litus.

2. Nutarimą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“.

 

Tarybos pirmininkas                                                                    Audrius Bitinas

 

_________________