LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. birželio 28 d. Nr. 744

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131) 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 505 „Dėl rinkos priežiūros institucijų reorganizavimo“ (Žin., 2000, Nr. 38-1064), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. vasario 5 d. nutarimą Nr. 82 „Dėl Valstybinės veterinarijos tarnybos įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 12-328);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 2 d. nutarimą Nr. 1 „Dėl Valstybinės veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 3-60);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 779 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 2 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl Valstybinės veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 59-1681).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

 

 

Valdymo reformų ir savivaldybių

reikalų ministras                                                                           Jonas Rudalevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau vadinama – tarnyba) yra Vyriausybės įstaiga.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga.

4. Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, taip pat antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

 

II. SVARBIAUSIEJI TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Svarbiausieji tarnybos uždaviniai yra šie:

5.1. saugoti vartotojų interesus, kad į šalies rinką ir eksportui tiekiamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais įteisintus saugos, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;

5.2. užtikrinti veiksmingą higienos ir veterinarijos kontrolę visuose maisto tvarkymo etapuose (nuo maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimo iki maisto tiekimo vartotojams);

5.3. saugoti vartotojus, kad jie nesusirgtų ligomis, susijusiomis su nesaugaus maisto vartojimu, užtikrinti tokių ligų židinių likvidavimą;

5.4. skatinti Lietuvos ir užsienio vartotojų pasitikėjimą šalyje pagamintu maistu;

5.5. saugoti, kad į Lietuvos Respublikos teritoriją nepatektų gyvūnų užkrečiamųjų ligų, organizuoti gyvūnų apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų ir tokių ligų židinių likvidavimą;

5.6. skatinti Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą veterinarijos ir maisto srityse.

6. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

6.1. nustato:

6.1.1. gyvūninės kilmės produktų (įskaitant importuojamus ir eksportuojamus) tvarkymo privalomuosius reikalavimus;

6.1.2. rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistemos diegimo gyvūninės kilmės maisto ir pašarų tvarkymo vietose privalomuosius reikalavimus;

6.1.3. gyvūninės kilmės produktų žymėjimo sveikatos ženklu ir veterinarinio sertifikavimo privalomuosius reikalavimus;

6.1.4. Lietuvos Respublikos teritorijos apsaugos nuo gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų, šių ligų prevencijos ir jų židinių likvidavimo privalomuosius reikalavimus;

6.1.5. gyvūnų gerovės apsaugos privalomuosius reikalavimus teisės aktų nustatyta tvarka;

6.1.6. alkoholinių produktų kokybę ir higieninės ekspertizės pagrindus, tvarką ir įkainius;

6.2. tvirtina:

6.2.1. gyvulių ir kitų gyvūnų sveikatos būklės įvertinimo reikalavimus;

6.2.2. veterinarijos vaistų ir kitų preparatų gamybos, tyrimų, tiekimo rinkai ir registravimo tvarką;

6.2.3. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka – gyvulių laikymo vietų registravimo, jose esančių gyvulių ženklinimo ir apskaitos tvarką;

6.2.4. gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurių prevencija ir likvidavimas finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, sąrašus;

6.2.5. gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kuriomis susirgus nustatomos apsaugos ir stebėjimo zonos, sąrašus;

6.2.6. suderinusi nustatytąja tvarka, – gyvulių ir kitų gyvūnų ligų profilaktikos ir gydymo, gyvūninių produktų tvarkymo veterinarinės priežiūros, veterinarijos vaistų, kitų preparatų ekspertizės ir registravimo, kitų veterinarijos paslaugų, už kurias moka savininkai, rekomenduojamus įkainius;

6.2.7. tarnybai ir jos reguliavimo srities įstaigoms skirtų biudžeto ir ne biudžeto (specialiųjų) lėšų sąmatas;

6.2.8. licencijų verstis veterinarijos praktika ir farmacine veikla veterinarijoje išdavimo taisykles (tvarką);

6.3. tikrina:

6.3.1. pagal savo kompetenciją – eksporto, importo ir tranzitinius krovinius;

6.3.2. vidaus rinkai ir eksportui skirto maisto atitikimą saugos, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;

6.3.3. maisto ir pašarų tvarkymo vietų veterinarinės sanitarijos ir maisto higienos reikalavimų laikymąsi, įmonių savikontrolės sistemas ir jų funkcionavimą;

6.3.4. maisto sudėtį, kenksmingųjų medžiagų likučius gyvuose gyvūnuose ir maisto produktuose, žaliavų kokybę;

6.3.5. viešojo maitinimo įmonėse gaminamų patiekalų saugą;

6.3.6. higienos reikalavimų, nustatytų maistą tvarkantiems asmenims, laikymąsi;

6.3.7. gaminių, kurie liečiasi su maistu, naudojimą;

6.3.8. veterinarinių vaistų, kitų preparatų, pašarų, jų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą;

6.3.9. vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų;

6.3.10. gyvūnų sveikatos būklę jų laikymo vietose, turgavietėse, karantino punktuose, skerdyklose;

6.3.11. gyvulių ir kitų gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

6.3.12. žmonių maistui netinkamų produktų tinkamumą gyvuliams šerti;

6.3.13. nesaugių produktų sunaikinimą;

6.3.14. tikrina, ar alkoholio produktai atitinka norminių aktų reikalavimus;

6.3.15. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip laikomasi alkoholio produktų importo tvarkos;

6.3.16. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip laikomasi alkoholio produktų realizavimo, laikymo, saugojimo ir gabenimo reikalavimų;

6.4. vykdo:

6.4.1. maisto saugos rizikos veiksnių analizę ir prevencijos priemones;

6.4.2. maisto, pašarų ir jų priedų saugos įvertinimo, gyvulių ir kitų gyvūnų ligų diagnozės tyrimus;

6.4.3. maisto tvarkymo įmonių kontrolę ir priežiūrą;

6.4.4. maisto ir pašarų tvarkymo vietų statybos, rekonstrukcijos projektų ir kasybos darbų veterinarinę ekspertizę;

6.4.5. kartu su kitomis valstybės institucijomis – bendrų žmonėms ir gyvuliams, taip pat kitų gyvulių ir gyvūnų užkrečiamųjų ligų apsaugos veterinarines priemones;

6.4.6. gyvulių ir kitų gyvūnų sergamumo užkrečiamosiomis ir neužkrečiamosiomis ligomis analizę, numato ir įgyvendina šių ligų likvidavimo priemones;

6.4.7. gyvulių registravimą, identifikavimą ir apskaitą;

6.4.8. pagal savo kompetenciją – Lietuvos Respublikos integraciją į Europos Sąjungą maisto saugos ir veterinarijos srityse;

6.4.9. maisto ir veterinarijos kontrolės specialistų kvalifikacijos kėlimą;

6.5. išduoda:

6.5.1. leidimus įvežti iš užsienio gyvulius ir kitus gyvūnus, gyvūninius produktus ir žaliavas, pašarus ir pašarų priedus, veterinarijos vaistus ir kitus preparatus;

6.5.2. licencijas verstis veterinarijos praktika ir farmacine veikla veterinarijoje;

6.5.3. veterinarijos vaistų, kitų preparatų ir priedų, vartojamų gyvulininkystėje ir veterinarijoje, registravimo pažymėjimus;

6.5.4. leidimus atlikti laboratorinius tyrimus su gyvūnais;

6.6. informuoja:

6.6.1. nustatytąja tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Nacionalinę vartotojų teisių tarybą – apie maisto saugą, nesaugiam maistui taikomas rinkos ribojimo priemones, su nesaugaus maisto vartojimu susijusių ligų židinių grėsmę ir atsiradimą, maisto tvarkymo objektų higienos būklę, gyvulių ir kitų gyvūnų pavojingų ligų grėsmę ar šių ligų židinių atsiradimą;

6.6.2. nustatytąja tvarka – apie uždraustą tiekti į rinką arba išimtą iš rinkos nesaugų Lietuvos Respublikoje pagamintą arba iš kitų valstybių importuotą maistą;

6.6.3. vartotojus ir visuomenines vartotojų organizacijas – tarnybos kompetencijos klausimais;

6.7. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijoms, kitoms valstybės valdymo institucijoms teisės aktų leidybos, o mokslo įstaigoms – aktualių maisto ir veterinarijos problemų tyrimo klausimais;

6.8. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, keičiasi informacija, rengia tarptautinių sutarčių projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

6.9. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

 

III. TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Tarnyba, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

7.1. tikrinti, kaip laikomasi produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų, rinkti duomenis produktų saugos klausimais;

7.2. gauti iš valstybės ir savivaldos vykdomųjų institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, iš įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, informaciją ir dokumentus, kurių reikia maisto saugą ir veterinariją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams tirti;

7.3. nustatytąja tvarka gauti iš produktų gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų produktų bandinius, kurių reikia maisto saugą reglamentuojančių įstatymų pažeidimams tirti;

7.4. reikalauti, kad gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų vadovai ar jų įgalioti asmenys atvyktų ir duotų paaiškinimus žodžiu ar raštu;

7.5. siūlyti institucijai atšaukti jos išduotą leidimą verstis komercine ūkine veikla asmenims, kurių į rinką patiekti produktai padarė žalą vartotojams;

7.6. kartu su ministerijomis ir Vyriausybės įstaigomis sudaryti komisijas (darbo grupes);

7.7. įstatymų nustatyta tvarka steigti valstybines maisto ir veterinarijos biudžetines ir viešąsias įstaigas, tvirtinti jų nuostatus, jas reorganizuoti arba likviduoti.

8. Tarnybos pareigūnai, vykdydami savo pareigas, turi teisę:

8.1. nustatytąja tvarka drausti statyti, rekonstruoti, sustabdyti ar apriboti maisto tvarkymo įmonių, gyvulininkystės objektų ir sandėliavimo įmonių statybą ar rekonstravimą;

8.2. radę pažeidimų, laikinai sustabdyti ar visiškai uždrausti maisto tvarkymą, įpareigoti maisto gamintoją, pardavėją ar kitą tvarkytoją pašalinti iš rinkos ir sunaikinti nesaugų produktą, taikyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52–1673) numatytas rinkos ribojimo priemones;

8.3. pateikę tarnybos direktoriaus arba jo įgalioto asmens pavedimą ir tarnybinį pažymėjimą, nekliudomai patekti pas visus Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius ūkio subjektus, kur reikia maisto ir veterinarinės priežiūros, ir gauti informaciją, būtiną tarnybos funkcijoms atlikti;

8.4. nustatytąja tvarka uždrausti arba leisti vežti tranzitu, išvežti iš Lietuvos ar įvežti į ją gyvulius ir kitus gyvūnus, maisto produktus ir žaliavas, pašarus, kitus tarnybos kontroliuojamus produktus;

8.5. uždrausti įvežti ir vartoti veterinarijos vaistus, kitus preparatus, pašarus ir jų priedus, jeigu jie yra kenksmingi gyvūnams ir tiesiogiai arba netiesiogiai per maisto produktus gali pakenkti žmonių sveikatai;

8.6. įstatymų nustatyta tvarka skirti administracines nuobaudas pareigūnams ir asmenims už maisto saugą ir veterinariją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, taip pat įstatymų nustatytais atvejais skirti kitas sankcijas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;

8.7. imti mėginius teisės aktų nustatyta tvarka ir kiekiais;

8.8. maisto tvarkymo vietose neleisti dirbti asmenims, galintiems platinti užkrečiamąsias ligas.

9. Tarnyba turi ir kitų įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais suteiktų teisių.

10. Tarnyba privalo perduoti teisėsaugos institucijoms medžiagą dėl pareigūnų ir kitų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už maisto saugos ir veterinarijos teisės aktų pažeidimus, jeigu maistas pakenkė arba galėjo pakenkti sveikatai, arba dėl to kurį (kuriuos) nors iš jo vartotojų ištiko mirtis.

11. Tarnybos darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius, privalo užtikrinti gautos informacijos, kuri yra komercinė paslaptis, konfidencialumą.

 

IV. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Tarnybai vadovauja direktorius – Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis veterinarijos inspektorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Ministras Pirmininkas. Tarnybos direktorius yra pavaldus Ministrui Pirmininkui. Ministras Pirmininkas skatina tarnybos direktorių ir prireikus skiria jam tarnybines nuobaudas.

13. Tarnybos direktorius yra asmeniškai atsakingas už valstybinės maisto ir veterinarijos sistemos darbo organizavimą Lietuvos Respublikoje. Tarnybos direktorių jo pavedimu gali laikinai pavaduoti direktoriaus pavaduotojas.

14. Tarnybos direktorius turi pavaduotojus, kuriuos įstatymų numatyta tvarka jis skiria pareigoms arba atleidžia iš pareigų.

15. Tarnybos direktorius:

15.1. užtikrina, kad tarnybos veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi kiti teisės aktai;

15.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus savo kompetencijos klausimais;

15.3. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir pavedimus;

15.4. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Prireikus direktorius kartu su kitų valstybės institucijų vadovais leidžia bendrus įsakymus arba įsakymais patvirtintus teisės aktus;

15.5. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui tarnybos veiklos ataskaitas;

15.6. įstatymų nustatyta tvarka priima į tarnybą ir atleidžia iš jos tarnybos struktūrinių padalinių vadovus, kitus valstybės tarnautojus, pavaldžių valstybės įstaigų vadovus, juos skatina, prireikus skiria jiems tarnybines nuobaudas;

15.7. tvirtina tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašą neviršydamas nustatytojo metinio darbo užmokesčio fondo;

15.8. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas;

15.9. organizuoja biudžetinių maisto ir veterinarijos įstaigų sąmatose patvirtintas priemones;

15.10. tvirtina tarnybos struktūrinių padalinių, kitų pavaldžių įstaigų nuostatus (įstatus).

16. Tarnybos vidaus reikalų tvarkymą ir darbą organizuoja skyrių viršininkai, kurie yra tiesiogiai pavaldūs direktoriui. Tarnybos direktorius tarnybos struktūriniams padaliniams vadovauja per skyrių viršininkus, kitoms pavaldžioms įstaigoms – per šių įstaigų vadovus.

17. Tarnyboje sudaroma kolegija, kuri yra direktoriaus patariamoji institucija. Kolegiją sudaro tarnybos direktorius (kolegijos pirmininkas), direktoriaus pavaduotojai, kiti tarnybos darbuotojai, pavaldžių įstaigų vadovai, taip pat sveikatos apsaugos ministro ir žemės ūkio ministro deleguoti atstovai. Į kolegijos posėdžius kviečiami kitų ministerijų, valstybinių ir mokslo institucijų atstovai. Tarnybos direktorius nustato kolegijos narių skaičių ir personalinę sudėtį, taip pat tvirtina jos reglamentą.

 

V. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

18. Tarnyba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Biudžeto lėšos naudojamos tarnybai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti.

19. Tarnyba įstatymų nustatyta tvarka gali turėti ir nebiudžetinių (specialiųjų) lėšų.

 

VI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

20. Tarnyba buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Tarnyba reorganizuojama arba likviduojama biudžetinėms įstaigoms nustatyta tvarka.

______________