LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL FIZINIAMS ASMENIMS TAIKOMŲ ALKOHOLIO PRODUKTŲ IR TABAKO GAMINIŲ GABENIMO IR LAIKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gegužės 26 d. Nr. 4-200

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio įgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3049) 1 punktu,

1. Tvirtinu Fiziniams asmenims taikomas alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. birželio 1 dienos.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                  Petras Čėsna


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200

 

FIZINIAMS ASMENIMS TAIKOMOS ALKOHOLIO PRODUKTŲ IR TABAKO

GAMINIŲ GABENIMO IR LAIKYMO LIETUVOS

RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLĖS

 

1. Fiziniams asmenims taikomos alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) taikomos fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikos teritorijoje gabenantiems ir laikantiems alkoholinius gėrimus (kodai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003 (toliau vadinama – kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą), – 2203–2206, 2208) ir nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 2207) (toliau vadinama – alkoholio produktai), cigaretes, cigarus, cigariles ir rūkomąjį tabaką (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 2402 10 00–2402 90 00, 2403 10–2403 10 90) (toliau vadinama – tabako gaminiai).

2. Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose:

2.1. tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus (išskyrus alų ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento):

2.1.1. nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis (išskyrus šių Taisyklių 3 punkte nurodytus atvejus);

2.1.2. paženklintus suklastotomis banderolėmis;

2.2. falsifikuotus ar kontrabandinius alkoholio produktus ir tabako gaminius;

2.3. nedenatūruotą bei denatūruotą etilo alkoholį.

3. Fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus (išskyrus alų ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), jeigu jie:

3.1. laiko įvežtus iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija: 100 litrų vyno, 20 litrų spiritinių gėrimų, 20 litrų kitų alkoholinių gėrimų, 100 pakelių cigarečių, 400 vienetų cigarilių, 200 vienetų cigarų, 1 kg rūkomojo tabako.

Leidžiama laikyti ir daugiau šių prekių, jeigu vienos rūšies (pavadinimo) alkoholinių gėrimų yra ne daugiau kaip 2 vienetai, cigarečių ir cigarilių – 10 pakelių, cigarų – 10 vienetų;

3.2. laiko įvežtus iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių didesnius kiekius, negu nustatyta šių Taisyklių 3.1 punkte, informavę apie tai teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;

3.3. gabena įvežtus iš Europos Bendrijos muitų teritorijai nepriskirtų šalių arba teritorijų (toliau vadinama – trečiosios šalys) į Lietuvos Respubliką alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais nustatyto leidžiamo keleiviams įvežti iš trečiųjų šalių be importo muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio šių prekių dvigubo kiekio (normos);

3.4. gabena įvežtus iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių didesnius kiekius, negu nustatyta šių Taisyklių 3.3 punkte, turėdami importo muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus;

3.5. gabena įvežtus iš kitų Europos Bendrijos muitų teritorijai priskirtų šalių arba teritorijų į Lietuvos Respubliką alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija šių Taisyklių 3.1 ir 3.2 punktuose nustatytų šių prekių kiekių.

4. Šių Taisyklių reikalavimų laikymąsi kontroliuoja institucijos, kurioms šią teisę suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________