LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 1997 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. 110 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS - CENTRINIO MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2002 m. vasario 8 d. Nr. 38

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 1996, Nr. 66-1574; 2001, Nr. 62-2211) 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių vidaus audito“ (Žin., 2000, Nr. 13-323; 2001, Nr. 80-2789) 1 punktu,

iš dalies pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo“(Žin., 1997, Nr. 87-2215; 2001, Nr. 85-2991):

1. Išdėstau įsakymo pavadinimą taip:

„Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“.

2. Išdėstau įsakymo dėstomąją dalį taip:

„Tvirtinu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatus (pridedama).“

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatuose:

3.1. išdėstau 19 punktą taip:

19. Viršininkas gali sudaryti funkcinį padalinį – Valstybinės mokesčių inspekcijos kolegiją. Kolegiją sudaro: viršininkas, jo pavaduotojai, kiti paskirti Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. Kolegijai pirmininkauja viršininkas arba jo įgaliotas viršininko pavaduotojas. Kolegijoje gali dalyvauti Finansų ministerijos atstovas, TVMI viršininkai, VMI prie FM vidaus audito tarnybos vadovas arba jo įgaliotas vidaus auditorius.“;

3.2. išdėstau 29 punktą taip:

29. VMI prie FM vidaus auditą vykdo vidaus audito tarnyba, kuri tiesiogiai pavaldi viršininkui, kuris užtikrina šios tarnybos funkcinį ir organizacinį nepriklausomumą.“;

3.3. papildau nurodytuosius nuostatus nauju 18.18 punktu (ankstesnįjį 18.18 punktą laikau 18.19 punktu):

18.18. suteikia įgaliojimus Valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniams ir darbuotojams.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ