LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. vasario 19 d. Nr. XI-180

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2006, Nr. 68-2496)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 3 dalimi

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Išmokoms administruoti skiriama nuo 2 iki 4 procentų šio įstatymo reglamentuotoms išmokoms mokėti skirtų lėšų. Konkretų išmokoms administruoti skiriamų lėšų procento dydį iki biudžetinių metų pradžios nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.“

2. Papildyti 4 straipsnį 3 dalimi:

„3. Valstybės biudžeto lėšų išmokoms administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo už jas ir kontrolės tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.“

 

2 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Nustatant konkretų išmokoms administruoti skiriamų lėšų procento dydį 2009 metams, netaikoma šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostata dėl termino iki biudžetinių metų pradžios.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________