LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR GRUZIJOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL KEITIMOSI ĮSLAPTINTA INFORMACIJA IR ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ABIPUSĖS APSAUGOS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Gruzijos Vyriausybė (toliau – Šalys),

nutarusios konsultuotis politiniais ir su saugumu susijusiais klausimais ir plėsti bei stiprinti politinį, teisinį, karinį ir ekonominį bendradarbiavimą;

suvokdamos politinės padėties pasaulyje pokyčius ir pripažindamos svarbų savo abipusio bendradarbiavimo vaidmenį taikos įtvirtinimui, tarptautiniam saugumui ir abipusiam pasitikėjimui;

suprasdamos, kad patikimam bendradarbiavimui gali reikėti tarpusavyje keistis įslaptinta informacija;

norėdamos nustatyti įslaptintos informacijos abipusę apsaugą reglamentuojančias taisykles, taikytinas būsimiems bendradarbiavimo susitarimams ir įslaptintiems sandoriams, kuriuose gali būti įslaptintos informacijos, ar su ja susijusiems bendradarbiavimo susitarimams ir įslaptintiems sandoriams, kuriuos tarpusavyje vykdys Šalys,

s u s i t a r ė:

 

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

 

1. Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti įslaptintos informacijos, kuria Šalys keičiasi arba kurią parengia tarpusavyje bendradarbiaudamos, apsaugą.

2. Šis Susitarimas taikomas bet kokiai su įslaptinta informacija susijusiai veiklai, sandoriams ar susitarimams, kuriuos Šalys vykdys ar sudarys ateityje arba kuriuos jos vykdė ar sudarė iki šio Susitarimo įsigaliojimo.

 

2 straipsnis

Apibrėžtys

 

Šiame Susitarime:

1) įslaptinta informacija – bet kokio pavidalo ir pobūdžio tarnybos arba valstybės paslaptimi pripažįstama informacija, dokumentai ir medžiaga, kuriai suteikiama slaptumo žyma ir kuri nacionalinio saugumo interesais ir pagal nacionalinės teisės aktus turi būti saugoma nuo neteisėtos prieigos prie įslaptintos informacijos arba saugumo pažeidimo;

2) neteisėta prieiga prie įslaptintos informacijos arba saugumo pažeidimas – nacionalinės teisės aktams prieštaraujantis veiksmas arba neveikimas, dėl kurio atskleidžiama įslaptinta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, jos praradimu, netinkamu naudojimu, sugadinimu, neteisėtu sunaikinimu arba bet kuriuo kitu veiksmu ar neveikimu, dėl kurių įslaptinta informacija tapo arba gali tapti žinoma neturinčiam teisės su ja susipažinti asmeniui;

3) slaptumo žyma – įslaptintos informacijos žyma, rodanti jos įslaptinimo lygį, kuris atspindi jos svarbą, prieigos prie jos apribojimo lygį ir jos apsaugos lygį;

4) patikimumo pažymėjimas – atlikus nacionalines patikrinimo procedūras priimtas teigiamas sprendimas, kuriuo patvirtinamas fizinio ar juridinio asmens lojalumas ir patikimumas, taip pat kiti saugumo aspektai pagal nacionalinės teisės aktus, ir suteikiantis tam fiziniam ar juridiniam asmeniui teisę susipažinti ir dirbti su tam tikra slaptumo žyma žymima įslaptinta informacija;

5) informaciją parengusi Šalis – Šalies valstybės valdymo / kompetentinga institucija, kuri parengė įslaptintą informaciją;

6) informaciją gaunanti Šalis – Šalies valstybės valdymo / kompetentinga institucija arba rangovas, kuriems perduodama įslaptinta informacija;

7) valdymo institucija – valstybės ar savivaldybės institucija ir jos įsteigta įmonė, kurios veikla yra susijusi su įslaptinta informacija ir kuriai pagal nacionalinės teisės aktus suteikiama teisė informaciją įslaptinti ir išslaptinti;

8) kompetentinga institucija – valstybės institucija, kuri pagal atitinkamos Šalies valstybės nacionalinės teisės aktus įgyvendina tos valstybės įslaptintos informacijos apsaugos politiką, vykdo bendrą šios srities kontrolę, taip pat prižiūri, kaip įgyvendinamas šis Susitarimas. Šios institucijos išvardytos šio Susitarimo 5 straipsnyje;

9) rangovas – fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę sudaryti įslaptintus sandorius pagal šio Susitarimo ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

10) įslaptintas sandoris – bet kokios derybos iki sandorio sudarymo, sandoriai, jų pagrindu sudaryti sandoriai ar kiti patvirtinti susitarimai su rangovais arba tarp rangovų, priklausančių kurios nors Šalies valstybės jurisdikcijai, dėl prekių tiekimo, darbų atlikimo ar paslaugų teikimo, kuriuos vykdant reikia susipažinti su įslaptinta informacija arba kurių vykdymo metu tokia informacija yra sukuriama;

11) principas „būtina žinoti“ reiškia, kad teisė susipažinti su įslaptinta informacija gali būti patikėta tik asmenims, kurie pagal nacionalinės teisės aktus turi teisę susipažinti su įslaptinta informacija ir kuriems dėl einamų tarnybinių pareigų atlikimo ir (arba) dėl konkrečios tarnybinės užduoties vykdymo reikia susipažinti su įslaptinta informacija;

12) trečioji šalis – valstybė arba tarptautinė organizacija, kuri nėra šio Susitarimo šalis;

13) įslaptintos informacijos išslaptinimas – įslaptintos informacijos įslaptinimo lygio panaikinimas.

 

3 straipsnis

Informacijos slaptumo žymos

 

1. Šalys susitaria, kad toliau nurodytos informacijos slaptumo žymos atitinka viena kitą ir informacijos slaptumo žymas, nurodytas atitinkamos valstybės nacionalinės teisės aktuose.

Lietuvos Respublikoje

Atitikmuo anglų kalba

Gruzijoje

VISIŠKAI SLAPTAI

TOP SECRET

?????????????? ????????????

SLAPTAI

SECRET

??????? ????????

KONFIDENCIALIAI

CONFIDENTIAL

????????

RIBOTO NAUDOJIMO

RESTRICTED

????????? ???????????????

 

2. Informaciją gaunanti Šalis privalo pažymėti gautą įslaptintą informaciją atitinkama slaptumo žyma.

3. Informaciją gaunanti Šalis be išankstinio rašytinio informaciją parengusios Šalies sutikimo negali gautos įslaptintos informacijos išslaptinti arba priskirti jai žemesnio lygio slaptumo žymą.

 

4 straipsnis

Nacionalinės priemonės

 

1. Vadovaudamosi savo nacionalinės teisės aktais, Šalys imasi visų reikiamų priemonių, kad būtų apsaugota pagal šį Susitarimą kartu parengta įslaptinta informacija arba įslaptinta informacija, kuria pagal šį Susitarimą buvo tiesiogiai ar netiesiogiai pasikeista. Tokiai įslaptintai informacijai turi būti užtikrinamas toks pats apsaugos lygis, koks yra suteikiamas nacionalinei to paties įslaptinimo lygio įslaptintai informacijai.

2. Teisė susipažinti su įslaptinta informacija nė vienam asmeniui neturi būti suteikiama tik dėl jo rango, einamų tarnybinių pareigų ar dėl to, kad jis turi patikimumo pažymėjimą. Teisė susipažinti su įslaptinta informacija suteikiama tik tiems asmenims, kuriems išduotas atitinkamas patikimumo pažymėjimas arba kuriems vadovaujantis nacionalinės teisės aktais buvo suteikta tokia teisė ir kurie atitinka principą „būtina žinoti“.

3. Informaciją gaunanti Šalis įsipareigoja:

a) neatskleisti įslaptintos informacijos trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio informaciją parengusios Šalies kompetentingos institucijos sutikimo;

b) nenaudoti įslaptintos informacijos kitiems tikslams, nei tiems, kuriems ji buvo perduota;

c) garantuoti tokias su įslaptinta informacija susijusias privatines teises, kaip patentų teisė, autorių teisė ar komercinės paslaptys.

4. Jei kurio nors kito Šalių tarpusavyje sudaryto susitarimo nuostatos dėl keitimosi įslaptinta informacija ar jos apsaugos yra griežtesnės, taikomos to susitarimo nuostatos.

 

5 straipsnis

Kompetentingos institucijos

 

1. Šalių kompetentingos institucijos yra šios:

Lietuvos Respublikoje:

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija;

Gruzijoje:

Gruzijos vidaus reikalų ministerija.

2. Kompetentingos institucijos informuoja viena kitą apie galiojančius nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius įslaptintos informacijos apsaugą, ir apie visus tokių teisės aktų pasikeitimus, turinčius reikšmės įslaptintos informacijos apsaugai pagal šį Susitarimą.

3. Siekdamos užtikrinti glaudų bendradarbiavimą įgyvendinant šį Susitarimą, kompetentingos institucijos vienos iš jų prašymu gali rengti konsultacijas.

4. Siekdamos panašių saugumo standartų ir stengdamosi juos palaikyti, kompetentingos institucijos gali teikti viena kitai informaciją apie atitinkamos Šalies įslaptintos informacijos apsaugai taikomus saugumo standartus, procedūras ir praktiką.

5. Kompetentingos institucijos gali sudaryti su šiuo Susitarimu susijusius įgyvendinimo susitarimus.

 

6 straipsnis

Įslaptintos informacijos perdavimas

 

1. Paprastai įslaptinta informacija perduodama per diplomatinius ar karinius kurjerius arba kitomis, abiejų Šalių valstybių kompetentingų institucijų iš anksto patvirtintomis priemonėmis, atitinkančiomis nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

2. Informaciją gaunanti Šalis kuo skubiau patvirtina, kad gavo įslaptintą informaciją.

3. Jei perduodama įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / TOP SECRET / ?????????????? ???????????? arba SLAPTAI / SECRET / ??????? ????????, informaciją gaunanti Šalis raštu patvirtina, kad gavo įslaptintą informaciją.

4. Įslaptinta informacija gali būti perduodama saugiomis elektroninių ryšių sistemomis, tinklais ar kitomis kompetentingų institucijų patvirtintomis elektromagnetinėmis priemonėmis tik užšifruota, panaudojant abiejų kompetentingų institucijų patvirtintus šifravimo būdus ir priemones.

5. Jei reikia perduoti didelį įslaptintos informacijos kiekį, Šalių kompetentingos institucijos kiekvieną kartą priima atskirą sprendimą, kuriuo patvirtinamos transporto priemonės, maršrutas ir saugumo priemonės.

6. Informaciją parengusi Šalis informaciją gaunančiai Šaliai perduoda įslaptintą informaciją tokia forma, kuri atitinka perdavimo tikslą.

 

7 straipsnis

Vertimas, kopijavimas, naikinimas

 

1. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / TOP SECRET / ?????????????? ???????????? arba SLAPTAI / SECRET / ??????? ????????, verčiama ir kopijuojama tik gavus rašytinį informaciją parengusios Šalies leidimą.

2. Įslaptintą informaciją kopijuoja ir verčia asmenys, turintys atitinkamą patikimumo pažymėjimą.

3. Kiekviena įslaptintos informacijos kopija ar vertimas, kai ji verčiama arba kopijuojama, pažymimas visomis originalo slaptumo žymomis ir nurodomi papildomi naudojimo reikalavimai. Tokiems įslaptintos informacijos vertimams ar jos kopijoms taikoma tokia pati kontrolė kaip ir originalams. Kopijų daroma tik tiek, kiek reikia tarnybinėms reikmėms.

4. Įslaptinta informacija gali būti sunaikinta gavus išankstinį rašytinį informaciją parengusios Šalies sutikimą. Įslaptinta informacija sunaikinama arba pakeičiama taip, kad jos – nei visos, nei dalies – nebūtų galima atkurti.

5. Įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI / TOP SECRET / ?????????????? ????????????, nenaikinama, išskyrus 7 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytus atvejus. Ji grąžinama informaciją parengusiai Šaliai.

6. Susidarius padėčiai, kai pagal šį Susitarimą parengtos ar perduotos įslaptintos informacijos neįmanoma apsaugoti ir (arba) grąžinti, įslaptinta informacija sunaikinama nedelsiant. Apie įslaptintos informacijos sunaikinimą informaciją gaunanti Šalis kuo skubiau praneša informaciją parengusiai Šaliai.

7. Informaciją parengusi Šalis prie slaptumo žymos gali pateikti ir kitus išsamius darbo su perduota įslaptinta informacija nurodymus. Įslaptinta informacija, kurią sunaikinti draudžiama, grąžinama informaciją parengusiai Šaliai.

 

8 straipsnis

Įslaptinti sandoriai

 

1. Valdymo institucija, kuri ketina sudaryti įslaptintą sandorį su kitos Šalies valstybės teritorijoje įregistruotu rangovu arba kuri ketina leisti vienam savo rangovų sudaryti įslaptintą sandorį kitos Šalies valstybėje, privalo iš anksto gauti kompetentingos institucijos rašytinį patikinimą, kad siūlomam rangovui yra išduotas atitinkamo lygio patikimumo pažymėjimas. Jei numatomas rangovas neturi atitinkamo patikimumo pažymėjimo, kompetentinga institucija reikiamu lygiu pradeda patikrinimo procedūrą. Įslaptintas sandoris gali būti sudaromas tik su tuo rangovu, kuriam išduotas atitinkamas patikimumo pažymėjimas.

2. Šalies, kurios valstybės teritorijoje bus vykdomas įslaptintas sandoris, kompetentinga institucija prisiima atsakomybę už įslaptintos informacijos saugumo priemonių nustatymą ir administravimą pagal tokius pačius standartus ir reikalavimus kaip ir tie, kurie taikomi jos pačios įslaptintų sandorių apsaugai.

3. Prie kiekvieno įslaptinto sandorio pridedamas įslaptinimo priedas, kuris yra įslaptinto sandorio sudedamoji dalis. Įslaptintą informaciją parengusi Šalis šiame priede nurodo, kokia įslaptinta informacija bus teikiama informaciją gaunančiai Šaliai ar bus jos parengta ir koks atitinkamas informacijos įslaptinimo lygis yra nustatytas šiai informacijai. Įslaptinimo priedo kopija siunčiama kompetentingoms institucijoms.

4. Rangovo įsipareigojimas saugoti įslaptintą informaciją visais atvejais visų pirma apima:

a) rangovo įsipareigojimą įslaptintą informaciją atskleisti tik tam asmeniui, kuris turi atitinkamą patikimumo pažymėjimą ir kuris atitinka principą „būtina žinoti“;

b) priemones, kurios bus naudojamos įslaptintai informacijai perduoti;

c) pranešimo apie galimus pakeitimus, susijusius su įslaptinta informacija, dėl to, kad keičiamas jos įslaptinimo lygis, arba dėl to, kad apsauga nebereikalinga, procedūras ir priemones;

d) įslaptintame sandoryje numatytų vienos Šalies valstybės personalo vizitų į kitos Šalies valstybės objektus, patekimo į juos ar jų apžiūrėjimo patvirtinimo tvarką;

e) įsipareigojimą laiku pranešti rangovo kompetentingai institucijai apie visus įvykusius, mėgintus ar įtariamus neteisėtos prieigos prie įslaptintos informacijos arba saugumo pažeidimo atvejus;

f) su įslaptintu sandoriu susijusios įslaptintos informacijos naudojimą tik su įslaptinto sandorio dalyku susijusiems tikslams;

g) griežtą įslaptintos informacijos sunaikinimo procedūrų laikymąsi.

5. Įslaptintos informacijos apsaugai reikalingos priemonės, taip pat dėl neteisėtos prieigos prie įslaptintos informacijos arba saugumo pažeidimo informaciją parengusiai Šaliai padarytų galimų nuostolių įvertinimas ir kompensavimo tvarka išsamiau išdėstoma atitinkamame įslaptintame sandoryje.

6. Į sandorius, susijusius su informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO / RESTRICTED / ????????? ???????????????, įtraukiamas atitinkamas straipsnis, kuriuo nustatomos minimalios priemonės, taikytinos tokios įslaptintos informacijos apsaugai. Kompetentingos institucijos informuojamos apie tokius sandorius.

 

9 straipsnis

Vizitai

 

1. Atvykstantys asmenys gauna išankstinį priimančios valstybės valdymo / kompetentingos institucijos leidimą, išduotą pagal jos nacionalinės teisės aktus, tik jei jie turi teisę susipažinti su įslaptinta informacija pagal jų nacionalinės teisės aktus ir jei jiems būtina susipažinti su įslaptinta informacija ar patekti į patalpas, kuriose įslaptinta informacija yra rengiama, tvarkoma ar saugoma.

2. Prašyme leisti atvykti su vizitu pateikiama ši informacija:

a) visas atvykstančio asmens vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, asmens kodas ir (arba) paso (arba asmens tapatybės kortelės) numeris;

b) atvykstančio asmens pilietybė;

c) atvykstančio asmens pareigos ir organizacijos, kuriai jis atstovauja, pavadinimas;

d) informacija apie atvykstančiam asmeniui išduotą asmens patikimumo pažymėjimą;

e) vizito tikslas, siūloma darbo programa ir numatoma vizito data;

f) organizacijų ir objektų, kuriuose bus lankomasi, pavadinimai.

3. Kiekviena Šalis pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus užtikrina atvykstančių asmenų asmens duomenų apsaugą.

 

10 straipsnis

Neteisėta prieiga prie įslaptintos informacijos arba saugumo pažeidimas

 

1. Neteisėtos prieigos prie įslaptintos informacijos arba saugumo pažeidimo atveju, valstybės, kurioje buvo neteisėtai pasinaudota prieiga prie įslaptintos informacijos arba buvo pažeistas saugumas, kompetentinga institucija kuo skubiau apie tai praneša kitai kompetentingai institucijai ir užtikrina atitinkamą tyrimą. Prireikus Šalys bendradarbiauja atliekant tyrimą.

2. Kitai Šaliai pranešami neteisėtos prieigos prie įslaptintos informacijos arba saugumo pažeidimo tyrimo rezultatai ir pateikiama galutinė išvada dėl priežasčių ir padarytos žalos masto.

 

11 straipsnis

Išlaidos

 

Kiekviena Šalis apmoka savo išlaidas, susijusias su jos įsipareigojimų pagal šį Susitarimą vykdymu.

 

12 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

Visi ginčai, kilę dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo, draugiškai sprendžiami rengiant Šalių konsultacijas.

 

13 straipsnis

Pakeitimai

 

Šis Susitarimas gali būti keičiamas abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu. Pakeitimai įforminami protokolais, kurie tampa sudedamąja šio Susitarimo dalimi. Pakeitimai įsigalioja šio Susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

 

1. Šis Susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikui ir įsigalioja nuo tos dienos, kai gaunamas paskutinis pranešimas, kuriuo Šalys praneša viena kitai, kad įvykdytos visos vidaus teisinės procedūros, būtinos šiam Susitarimui įsigalioti.

2. Šalis gali nutraukti šį Susitarimą apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai. Nutraukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo apie nutraukimą gavimo dienos. Nutraukus Susitarimą visa įslaptinta informacija, kuria buvo pasikeista, kuo skubiau grąžinama kitai Šaliai. Įslaptinta informacija, kuri negrąžinama, yra saugoma vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis tol, kol informaciją parengusi Šalis atleidžia informaciją gaunančią Šalį nuo šio įsipareigojimo.

 

Sudaryta Briuselyje, 2009 m. birželio 11 d. dviem egzemplioriais lietuvių, gruzinų ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

Rasa Juknevičienė

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrė

Gruzijos Vyriausybės vardu

Vasil Sikharulidze

Gruzijos gynybos ministras

 

_________________