LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 18 d. Nr. V-1315

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655) ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870), 583 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamą Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. N u s t a t a u, kad Apraše nurodyti koeficientai ir priedai darbuotojams nustatomi atsižvelgiant į įstaigai patvirtintą darbo užmokesčio fondą.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. ISAK-2711 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 150-6739);

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr.V-1430 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-2711 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5310).

4. Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 d.

5. Aprašo 31 punktas galioja iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

2011 m. liepos 14 d. raštu

Nr. (1.15-0202)-5K-1117616-6K-1107649

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2011 m. liepos 12 d. raštu Nr. (11.10-53)SD-4321

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių, tarnybinių atlyginimų koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Kontaktinės valandos – laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais (pamokos, papildomojo ugdymo pamokos, pamokos neformaliojo švietimo įstaigoje).

Papildomos valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais (pasirengimas pamokoms, sąsiuvinių (kontrolinių darbų) taisymas, vadovavimas klasei ir kt.).

Tarifinis sąrašas – tai dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti.

3. Kontaktinės valandos ir pertraukos tarp pamokų kartu bei papildomos valandos vadinamos pedagoginio darbo valandomis. Pedagoginio darbo valandos trukmė – 60 minučių.

4. Apraše tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų koeficientai nurodomi bazinės mėnesinės algos dydžiais.

 

II. VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

5. Ikimokyklinių įstaigų:

5.1. Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 13

17,95–19,95

18,8–20,9

19,7–21,9

13 ir daugiau

20,3–22,6

21,05–23,35

22–24,4

 

5.2. Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Ikimokyklinių ir prieš-mokyklinių grupių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 13

 

 

 

I kategorija

25,95–28,85

27–30

28,35–31,55

II kategorija

23–25,6

24–26,7

25,35–28,15

III kategorija

20,65–22,95

21,45–23,85

22,5–25

13 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

28,9–32,1

30,55–33,95

31,9–35,4

II kategorija

26–28,9

26,9–29,9

28,1–31,2

III kategorija

23,15–25,75

24,1–26,8

24,95–27,75

 

5.3. Vadovai, kai įstaigoje yra 1–3 grupės, privalo dirbti pedagoginį darbą grupėje vidutiniškai tris valandas per dieną.

5.4. Tarnybinio atlyginimo koeficientą įstaigos vadovui nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.

5.5. Vadovams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

5.6. Vadovams, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

5.7. Vadovams nustatant tarnybinių atlyginimų koeficientus viena ištisos paros vaikų grupė laikoma dviem grupėmis.

6. Bendrojo ugdymo mokyklų, išskyrus vaikų socializacijos centrų, sanatorinių mokyklų, specialiųjų mokyklų, turinčių bendrabučius, bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių bendrabučius ir vykdančių globą (rūpybą):

6.1. Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 200

22,55–25,05

22,95–25,55

23,65–26,25

200–500

23,05–25,65

23,7–26,3

24,5–27,2

501–700

23,95–26,65

24,75–27,55

25,55–28,35

701–900

25–27,8

25,7–28,6

26,5–29,4

901 ir daugiau

26,05–28,95

26,25–29,15

27,65–30,75

 

6.2. Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 200

 

 

 

I kategorija

28,9–32,1

29,75–33,05

30,7–34,1

II kategorija

26,45–29,35

27–30

28,15–31,25

III kategorija

24,15–26,85

24,9–27,7

25,6–28,4

200–500

 

 

 

I kategorija

29,75–33,05

30,8–34,2

31,95–35,45

II kategorija

27,3–30,3

28,15–31,25

29,25–32,55

III kategorija

25,1–27,9

25,65–28,55

26,6–29,6

501–700

 

 

 

I kategorija

31,05–34,55

32,5–36,1

33,55–37,25

II kategorija

28,4–31,6

29,65–32,95

30,7–34,1

III kategorija

25,95–28,85

27–30

27,85–30,95

701–900

 

 

 

I kategorija

32,85–36,55

33,9–37,7

35,05–38,05

II kategorija

29,85–33,15

30,9–34,3

32–35,6

III kategorija

27,3–30,3

28,15–31,25

29–32,2

901 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

36–38,1

36,1–38,15

36,2–38,2

II kategorija

32,7–36,3

32,95–36,65

34,95–38

III kategorija

29,65–32,95

29,95–33,25

31,65–35,15

 

6.3. Vadovams nustatant tarnybinių atlyginimų koeficientus į mokinių skaičių įskaičiuojami priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, o mokyklose-darželiuose – ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai.

6.4. Vadovams aprašo 6.1 ir 6.2 punktuose nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę.

6.5. Vadovams tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

6.5.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę;

6.5.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę;

6.5.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę;

6.5.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė valanda per savaitę;

6.5.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

6.6. Vadovams į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir sąsiuvinių taisymą.

6.7. Tarnybinio atlyginimo koeficientą įstaigos vadovui nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.

6.8. Vadovams, įgijusiems mokslo laipsnį ar pedagoginį (mokslo) vardą, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

6.9. Vadovams, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

7. Gimnazijų ir jaunimo mokyklų vadovams mokamas 5–20 procentų tarnybinio atlyginimo priedas. Priedo dydį, nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo. Konservatorijų vadovams mokamas 15 procentų tarnybinio atlyginimo priedas.

8. Vaikų socializacijos, sanatorinių mokyklų, specialiųjų mokyklų, turinčių bendrabučius, bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių bendrabučius ir vykdančių globą (rūpybą), Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“, Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro:

8.1. Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 200

22,25–24,75

22,9–25,4

23,65–26,25

200–250

23,1–25,7

23,9–26,6

24,65–27,35

251–300

24,15–26,85

24,8–27,6

25,55–28,35

301 ir daugiau

25,05–27,85

25,75–28,65

26,65–29,65

 

8.2. Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 200

 

 

 

I kategorija

30–33,3

31,05–34,45

32,15–35,75

II kategorija

27,5–30,6

28,35–31,55

29,5–32,8

III kategorija

25,15–27,95

25,75–28,65

26,8–29,8

200–250

 

 

 

I kategorija

31,35–34,85

32,8–36,4

33,75–37,55

II kategorija

28,65–31,85

29,9–33,2

30,95–34,35

III kategorija

26,2–29,1

27,1–30,1

28,1–31,2

251–300

 

 

 

I kategorija

33,1–36,8

34,2–38

35,4–38,1

II kategorija

30,15–33,45

31,15–34,65

32,3–35,9

III kategorija

27,5–30,6

28,35–31,45

29,25–32,55

301 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

34,5–38,05

35,9–38,15

36,2–38,2

II kategorija

31,5–35

32,6–36,2

33,7–37,4

III kategorija

28,5–31,7

29,75–33,05

30,65–34,05

 

8.3. Vadovams aprašo 8.1 ir 8.2 punktuose nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę.

8.4. Vadovams tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

8.4.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę;

8.4.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę;

8.4.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę;

8.4.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė valanda per savaitę;

8.4.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

8.5. Vadovams į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir sąsiuvinių taisymą.

8.6. Bendrabučiuose negyvenantys mokiniai į bendrą mokinių skaičių įskaičiuojami taikant koeficientą 0,5.

8.7. Tarnybinio atlyginimo koeficientą įstaigos vadovui nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.

8.8. Vadovams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

8.9. Vadovams, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

9. Profesinių mokyklų:

9.1. Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 300

23,75–26,35

24,55–27,25

25,1–27,9

300–500

25–27,8

25,7–28,6

26,5–29,4

501–800

26,15–29,05

27,15–30,15

27,75–30,85

801 ir daugiau

26,55–29,45

27,35–30,35

28,3–31,4

 

9.2. Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 300

 

 

 

I kategorija

31,15–34,65

32,3–35,9

33,1–36,8

II kategorija

28,45–31,65

29,45–32,75

30,15–33,55

III kategorija

26–28,9

26,9–29,9

27,5–30,6

300–500

 

 

 

I kategorija

32,85–36,55

33,9–37,7

35,1–37,9

II kategorija

29,9–33,2

30,95–34,35

32,05–35,65

III kategorija

27,45–30,45

28,25–31,35

29,1–32,3

501–800

 

 

 

I kategorija

34,65–37,85

35,7–37,95

35,8–38

II kategorija

31,45–34,95

32,3–36,3

33,5–37,2

III kategorija

28,5–31,7

29,75–33,05

30,45–33,85

801 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

36–38,1

36,1–38,15

36,2–38,2

II kategorija

33,2–36,9

34,5–37,8

35,9–38,05

III kategorija

30,15–33,55

31,2–34,7

32,45–36,05

 

9.3. Vadovams aprašo 9.1 ir 9.2 punktuose nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 200 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus.

9.4. Vadovams tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

9.4.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 160 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus;

9.4.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 120 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus;

9.4.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės bendrojo ugdymo dalyko valandos per savaitę arba 80 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus;

9.4.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė bendrojo ugdymo dalykų valanda per savaitę arba 40 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus;

9.4.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

9.5. Vadovams į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir sąsiuvinių taisymą.

9.6. Tarnybinio atlyginimo koeficientą įstaigos vadovui nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.

9.7. Vadovams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

9.8. Vadovams, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

10. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, išskyrus Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių:

10.1. Vadovų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius spalio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 300

22,3–24,8

22,7–25,2

23,3–25,9

300–600

22,8–25,3

23,35–25,95

24,3–27

601–800

23,65–26,25

24,5–27,2

25,15–27,95

801–1000

24,75–27,55

25,4–28,2

26,2–29,1

1001–1200

25,8–28,7

26,55–29,55

26,8–29,8

1201–1400

25,9–28,8

26,6–29,6

27,4–30,4

1401 ir daugiau

26,25–29,15

27–30

28,05–31,15

 

10.2. Vadovų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius spalio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 300

 

 

 

I kategorija

28,6–31,8

29,45–32,75

30,35–33,75

II kategorija

26,1–29

26,9–29,9

27,6–30,7

III kategorija

23,9–26,6

24,6–27,3

25,35–28,15

300–600

 

 

 

I kategorija

29,5–32,8

30,5–33,9

31,7–35,2

II kategorija

26,8–29,8

27,8–30,9

28,95–32,15

III kategorija

24,85–27,65

25,5–28,3

26,5–29,4

601–800

 

 

 

I kategorija

30,95–34,35

32,25–35,85

33,3–37

II kategorija

28,1–31,2

29,3–32,6

29,6–32,9

III kategorija

25,6–28,4

26,85–29,85

27,55–30,65

801–1000

 

 

 

I kategorija

32,65–36,25

33,65–37,35

34,9–37,8

II kategorija

29,55–32,85

31,05–34,55

31,65–35,15

III kategorija

27,05–30,05

27,85–30,95

28,7–31,9

1001–1200

 

 

 

I kategorija

33,9–37,7

35,3–37,85

35,9–38

II kategorija

30,8–34,2

31,95–35,45

33,2–36,9

III kategorija

28,1–31,2

29,25–32,45

30,15–33,45

1201–1400

 

 

 

I kategorija

35,75–37,95

35,95–38,05

36,1–38,15

II kategorija

32,25–35,85

32,65–36,25

34,55–37,75

III kategorija

29,3–32,6

29,75–33,05

31,45–34,95

1401 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

36–38,1

36,1–38,15

36,2–38,2

II kategorija

32,8–36,4

34,05–37,7

35,4–37,9

III kategorija

29,95–33,25

30,95–34,35

32,25–35,85

 

10.3. Vadovams aprašo 10.1 ir 10.2 punktuose nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę.

10.4. Vadovams tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

10.4.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę;

10.4.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę;

10.4.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę;

10.4.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė valanda per savaitę;

10.4.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

10.5. Vadovams į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms.

10.6. Tarnybinio atlyginimo koeficientą įstaigos vadovui nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.

10.7. Vadovams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

10.8. Vadovams, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

 

III. VADOVŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI DARBO APMOKĖJIMAS

 

11. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų:

11.1. Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

įgijusiems

įgijusiems

įgijusiems

Įgijusiems

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

Vadovų pavaduotojai ugdymui

15,1–16,8

14,65 –16,25

16 – 17,8

14,75 –16,35

16,7 –18,6

14,9 –16,6

17,2–19,1

14,95 –16,65

 

11.2. Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Vadovų pavaduotojai ugdymui

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

I kategorijos

23,35–25,95

24,15–26,85

24,35–27,05

II kategorijos

20,75–23,05

21,5–23,9

22,15–24,65

III kategorijos

18,6–20,7

19,15–21,25

19,8–22

 

11.3. Tarnybinio atlyginimo koeficientą nustato įstaigos vadovas.

11.4. Vadovų pavaduotojams ugdymui, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, įstaigos vadovas gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

11.5. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, įstaigos vadovas gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

12. Bendrojo ugdymo mokyklų, išskyrus vaikų socializacijos centrų, sanatorinių mokyklų, specialiųjų mokyklų, turinčių bendrabučius ir vykdančių globą (rūpybą), bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių bendrabučius:

12.1. Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 500

20,75–23,05

21,3–23,7

22–24,4

500 ir daugiau

23,45–26,05

23,6–26,2

24,4–27,1

 

12.2. Vadovų pavaduotojų ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius rugsėjo 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 500

 

 

 

I kategorija

26,55–29,55

27,45–30,45

28,3–31,4

II kategorija

24,5–27,2

25,2–28

25,95–28,85

III kategorija

22,45–24,95

23,05–25,65

23,8–26,4

500 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

30,55–33,8

31,55–33,85

32,1–33,9

II kategorija

27,9–31

28,9–32,1

29,95–33,25

III kategorija

25,65–28,45

26,25–29,15

27,3–30,3

 

12.3. Vadovų pavaduotojams ugdymui aprašo 12.1 ir 12.2 punktuose nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę.

12.4. Vadovų pavaduotojams ugdymui tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

12.4.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę;

12.4.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę;

12.4.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę;

12.4.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė valanda per savaitę;

12.4.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

12.5. Vadovų pavaduotojams ugdymui į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir sąsiuvinių taisymą.

12.6. Tarnybinio atlyginimo koeficientą nustato įstaigos vadovas.

12.7. Vadovų pavaduotojams ugdymui, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, įstaigos vadovas gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

12.8. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, įstaigos vadovas gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

13. Gimnazijų ir jaunimo mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui mokamas 5–20 procentų tarnybinio atlyginimo priedas. Tarnybinio atlyginimo priedą nustato įstaigos vadovas. Konservatorijų vadovų pavaduotojams ugdymui mokamas 15 procentų tarnybinio atlyginimo priedas. Priedai nemokami gimnazijų vadovų pavaduotojams ugdymui, kurie vadovauja gimnazijos skyriams, filialams, esantiems kitose vietovėse.

14. Vaikų socializacijos centrų, sanatorinių mokyklų, specialiųjų mokyklų, turinčių bendrabučius ir vykdančių globą (rūpybą), bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių bendrabučius ir vykdančių globą (rūpybą), Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“, Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro:

14.1. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 200

20,55–22,85

21,15–23,45

21,95–24,35

200–250

21,35–23,75

22,05–24,45

22,7–25,2

251–300

22,3–24,8

22,9–25,4

23,6–26,2

301 ir daugiau

23,05–25,65

23,8–26,4

24,65–27,35

 

14.2. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius sausio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 200

 

 

 

I kategorija

27,65–30,75

28,45–31,65

29,5–32,8

II kategorija

25,35–28,15

26,15–29,05

27,05–30,05

III kategorija

23,2–25,8

23,85–26,55

24,7–27,4

200–250

 

 

 

I kategorija

28,8–32

30,1–33,4

31–33,6

II kategorija

26,4–29,3

27,5–30,6

28,2–31,3

III kategorija

24,05–26,75

25–27,8

25,8–28,7

251–300

 

 

 

I kategorija

30,4–33,8

31,3–33,7

32–33,8

II kategorija

27,8–30,9

28,45–31,65

29,55–32,85

III kategorija

25,45–28,25

26,1–29

26,75–29,75

301 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

31,6–33,75

32,05–33,85

32,1–33,9

II kategorija

28,85–32,05

29,9–33,2

31–33,65

III kategorija

26,35–29,25

27,3–30,3

28,1–31,2

 

14.3. Vadovų pavaduotojams ugdymui aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę.

14.4. Vadovų pavaduotojams ugdymui tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

14.4.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę;

14.4.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę;

14.4.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę;

14.4.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė valanda per savaitę;

14.4.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

14.5. Į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir sąsiuvinių taisymą.

14.6. Tarnybinio atlyginimo koeficientą nustato įstaigos vadovas.

14.7. Bendrabučiuose negyvenantys mokiniai į bendrą mokinių skaičių įskaičiuojami taikant koeficientą 0,5.

14.8. Vadovų pavaduotojams ugdymui, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, įstaigos vadovas gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

14.9. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, įstaigos vadovas gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

15. Profesinių mokyklų:

15.1. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau me-tų pedagoginio darbo stažą

Iki 300

21,95–24,35

22,75–25,25

23,15–25,75

300 ir daugiau

24,25–26,95

25,3–28,1

25,9–28,8

 

15.2. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 300

 

 

 

I kategorija

28,4–31,6

29,3–32,6

30,25–33,65

II kategorija

26,25–29,15

27,15–30,15

27,65–30,75

III kategorija

23,9–26,6

24,75–27,45

25,3–28,1

300 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

32–33,8

32,05–33,85

32,1–33,9

II kategorija

29,25–33,65

30,3–33,7

31,05–33,75

III kategorija

26,7–29,7

27,75–30,85

28,35–31,45

 

15.3. Vadovų pavaduotojams ugdymui aprašo 15.1 ir 15.2 punktuose nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 200 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus.

15.4. Vadovų pavaduotojams ugdymui tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

15.4.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 160 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus;

15.4.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 120 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus;

15.4.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės bendrojo ugdymo dalyko valandos per savaitę arba 80 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus;

15.4.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė bendrojo ugdymo dalykų valanda per savaitę arba 40 kontaktinių profesinio mokymo dalykų valandų per mokslo metus;

15.4.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

15.5. Į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir sąsiuvinių taisymą.

15.6. Tarnybinio atlyginimo koeficientą nustato įstaigos vadovas.

15.7. Vadovų pavaduotojams ugdymui, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, įstaigos vadovas gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

15.8. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, įstaigos vadovas gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

16. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, išskyrus Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžias:

16.1. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius spalio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 300

20,5–22,8

20,95–23,25

21,5–23,9

300–600

21,05–23,35

21,55–23,95

22,45–24,95

601–800

21,9–24,3

22,6–25,1

23,15–25,75

801–1000

22,85–25,35

23,4–26

24,15–26,85

1001–1200

23,45–26,05

23,8–26,4

24,75–27,45

1201–1400

23,85–26,45

24,05–26,75

25,25–28,05

1401 ir daugiau

24–26,7

24,85–27,65

25,85–28,75

 

16.2. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Mokinių skaičius spalio 1 d.

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 300

 

 

 

I kategorija

26,35–29,25

27–30

27,9–31

II kategorija

23,95–26,65

24,8–27,6

25,4–28,2

III kategorija

22,1–24,6

22,65–25,15

23,45–26,05

300–600

 

 

 

I kategorija

27,7–30,8

28,05–31,15

29–32,2

II kategorija

24,75–27,55

25,65–28,45

26,55–29,45

III kategorija

22,95–25,45

23,5–26,1

24,25–26,95

601–800

 

 

 

I kategorija

28,25–31,35

29,6–32,9

30,45–33,85

II kategorija

25,8–28,7

26,8–29,8

27,6–30,7

III kategorija

23,6–26,2

24,75–27,45

25,3–28,1

801–1000

 

 

 

I kategorija

29,95–33,25

30,8–33,35

31,85–33,6

II kategorija

27,05–30,05

27,95–31,05

29–32,2

III kategorija

24,95–27,75

25,65–28,45

26,5–29,4

1001–1200

 

 

 

I kategorija

31,05–33,5

31,8–33,55

31,85–33,6

II kategorija

28,2–31,3

29,3–32,6

30,25–33,65

III kategorija

25,8–28,7

26,8–29,8

28,3–31,4

1201–1400

 

 

 

I kategorija

31,85–33,65

31,9–33,7

31,95–33,75

II kategorija

29,5–32,8

29,95–33,25

31,6–33,45

III kategorija

27–30

27,3–30,3

28,9–32,1

1401 ir daugiau

 

 

 

I kategorija

32–33,8

32,05–33,85

32,1–33,9

II kategorija

30,1–33,3

31,3–33,4

32,05–33,85

III kategorija

27,45–30,45

28,3–31,4

29,6–32,9

 

16.3. Vadovų pavaduotojams ugdymui aprašo 16.1 ir 16.2 punktuose nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatomi, jei jiems numatytos 5 kontaktinės valandos per savaitę.

16.4. Vadovų pavaduotojams ugdymui tarnybinių atlyginimų koeficientai mažinami:

16.4.1. 0,5, jei jiems numatytos 4 kontaktinės valandos per savaitę;

16.4.2. 0,95, jei jiems numatytos 3 kontaktinės valandos per savaitę;

16.4.3. 1,45, jei jiems numatytos 2 kontaktinės valandos per savaitę;

16.4.4. 1,95, jei jiems numatyta 1 kontaktinė valanda per savaitę;

16.4.5. 2,45, jei jiems nenumatyta kontaktinių valandų.

16.5. Į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir sąsiuvinių taisymą.

16.6. Tarnybinio atlyginimo koeficientą nustato įstaigos vadovas.

16.7. Vadovų pavaduotojams ugdymui, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, įstaigos vadovas gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

16.8. Vadovų pavaduotojams ugdymui, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, įstaigos vadovas gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

 

IV. ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR VADOVŲ PAVADUOTOJŲ, PRISKIRIAMŲ PRIE PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ, BET NENURODYTŲ APRAŠO II IR III SKYRIUOSE, DARBO APMOKĖJIMAS

 

17. Įstaigų, nenurodytų II ir III skyriuose:

17.1. Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigos

Tarnybinio atlyginimo koeficientas

Vadovai

13,9–25,9

Vadovų pavaduotojai

12,55–23,1

 

17.2. Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigos

Tarnybinio atlyginimo koeficientas

Vadovai

 

I kategorija

22,9–38,2

II kategorija

20,15–35,85

III kategorija

17,6–31,5

Vadovų pavaduotojai

 

I kategorija

20,6–33,9

II kategorija

18,15–32,7

III kategorija

16–28,1

 

17.3. Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nesuteikiamos vadybinės kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigos

Tarnybinio atlyginimo koeficientas

Vadovai

13,15–38,2

Vadovų pavaduotojai

11,85–33,9

 

17.4. Tarnybinio atlyginimo koeficientą įstaigos vadovui nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo.

17.5. Tarnybinio atlyginimo koeficientą vadovo pavaduotojui nustato įstaigos vadovas.

17.6. Vadovams ir vadovų pavaduotojams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų ir įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, gali būti nustatomas 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedas. Vadovams priedą nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo, o vadovų pavaduotojams – įstaigos vadovas.

17.7. Vadovams ir vadovų pavaduotojams, priskiriamiems prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, gali būti nustatomas 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedas. Vadovams priedą nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo, o vadovų pavaduotojams – įstaigos vadovas.

 

V. UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ (SEKTORIŲ) VEDĖJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

18. Bendrojo ugdymo mokyklų, profesinių mokyklų, neformaliojo švietimo mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjų (toliau – skyrių (sektorių) vedėjai) tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigos

Tarnybinio atlyginimo koeficientas

Jei skyrių (sektorių) vedėjams numatytos 5 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 200 kontaktinių profesinio mokymo valandų per mokslo metus

16,6–32,2

Jei skyrių (sektorių) vedėjams numatytos 4 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 160 kontaktinių profesinio mokymo valandų per mokslo metus

16–32,05

Jei skyrių (sektorių) vedėjams numatytos 3 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 120 kontaktinių profesinio mokymo valandų per mokslo metus

15,2–31,8

Jei skyrių (sektorių) vedėjams numatytos 2 kontaktinės bendrojo ugdymo dalykų valandos per savaitę arba 80 kontaktinių profesinio mokymo valandų per mokslo metus

14,5–31,15

Jei skyrių (sektorių) vedėjams numatyta 1 kontaktinė bendrojo ugdymo dalykų valanda per savaitę arba 40 kontaktinių profesinio mokymo valandų per mokslo metus

13,7–30,35

Jei skyrių (sektorių) vedėjams kontaktinių valandų nenumatyta

13,05–29,6

 

19. Gimnazijų ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams mokamas iki 20 procentų tarnybinio atlyginimo priedas. Tarnybinio atlyginimo koeficientą ir priedą nustato įstaigos vadovas. Konservatorijų ugdymą organizuojančių skyrių (sektorių) vedėjams mokamas 15 procentų tarnybinio atlyginimo priedas. Skyrių (sektorių) vedėjams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, įstaigos vadovas gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

20. Skyrių (sektorių) vedėjams, kuriems nesuteikta vadybinė kvalifikacinė kategorija, tačiau jie yra įgiję magistro laipsnį, įstaigos vadovas gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

21. Profesinės mokyklos, kurioje nėra direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės, skyriaus vedėjui, turinčiam vadybinę kvalifikacinę kategoriją, tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas vadovaujantis aprašo 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 punktų nuostatomis.

22. Į tarnybinių atlyginimų koeficientus įskaičiuotas ir darbo užmokestis už pasiruošimą pamokoms ir sąsiuvinių taisymą.

 

VI. MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

23. Mokytojų (išskyrus specialiuosius pedagogus, auklėtojus, profesinių mokyklų profesijos mokytojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus), neformaliojo švietimo mokytojų (pedagogų), meninio ugdymo mokytojų (išskyrus nurodytus aprašo 62 punkte) ir trenerių, dirbančių bendrojo ugdymo, profesinėse, neformaliojo švietimo mokyklose, vaikų socializacijos centruose ir kitose įstaigose dirbančių mokytojų (toliau mokytojai):

23.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

įgijusiems

įgijusiems

įgijusiems

Įgijusiems

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

Mokytojai

10,45–11,65

8,9–9,6

10,5–11,7

8,9–9,7

10,55–11,75

8,9–9,8

10,6–11,8

9–10

 

23.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Mokytojai

10,65–11,85

10,8–12

10,9–12,1

Vyresnieji mokytojai

11,6–12,9

11,75–13,05

12,2–13,6

Mokytojai metodininkai

12,45–13,85

12,7–14,1

13,05–14,55

Mokytojai ekspertai

14,15–15,75

14,4–16

14,8–16,4

 

24. Mokytojams tarifinis atlygis, nurodytas 23.1 ir 23.2 punktuose, nustatomas už 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę. Tarifinio atlygio koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas. Mėnesinis mokytojų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą.

25. Tikybos mokytojams, baigusiems aukštesniąją neakivaizdinę katechetų mokyklą prie Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos Teologijos fakulteto, mėnesinio tarifinio atlygio koeficientas nustatomas kaip mokytojams, įgijusiems aukštesnįjį išsilavinimą.

26. Mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) švietimo programas, neturintiems išsilavini-mo, nurodyto 23.1 ir 23.2 punktuose, mėnesinio tarifinio atlygio koeficientas nepriklausomai nuo jų pedagoginio darbo stažo – 8,9–9,5 bazinės mėnesinės algos.

27. Mokytojams papildomai tarifikuojamos valandos:

27.1. Už mokinių darbų tikrinimą (už 18 kontaktinių valandų per savaitę):

 

 

Dalykai

1–4 klasės

5–9 klasės

10–12 klasės

mokinių skaičius klasėje, grupėje

iki 12

12 ir daugiau

Iki 12

12 ir daugiau

Iki 12

12 ir daugiau

Lietuvių ir tautinių mažumų gimtosios kalbos

 

 

1,5

2,5

2

3

Užsienio kalbos

 

 

0,5

1

1

2

Matematikos

 

 

1

2

1,5

2,5

Pradinių klasių mokinių darbų tikrinimas

0,5

1

 

 

 

 

 

27.2. Už vadovavimą klasei, grupei (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę):

27.2.1. jei mokinių skaičius klasėje iki 12 – 2,5–4 valandos;

Valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

27.2.2. jei mokinių skaičius klasėje 12 ir daugiau – 3–5 valandos.

Valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

27.3. Už pasiruošimą pamokoms (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) – 3,5 valandos. Į kontaktines valandas įskaičiuojamos visos valandos, numatytos ugdymo plane.

27.4. Visiems mokytojams tarifikuojamos 1–3 valandos (už 18 kontaktinių valandų per savaitę) už šiuos darbus: mokinių darbų tikrinimą, pasiruošimą pamokoms ar laboratorinių, praktinių ir kitų tyriamųjų darbų atlikimui, darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, už mokyklos veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą. Valandų skaičių ir konkretų darbą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

Darbai, už kuriuos tarifikuojamos šios valandos, nustatomi rugsėjo 1 d. metams. Jų sąrašas gali būti tikslinamas sausio 1 d.

27.5. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojams papildomos valandos tarifikuojamos už darbus, nurodytus 27.3 ir 27.4 punktuose. Valandų skaičių ir konkretų darbą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

28. Mokytojams už vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio pajėgumo kategoriją, tarifikuojama iki 3 papildomų valandų. Konkretų valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

29. Mokyklos vadovas, neviršydamas mokyklai patvirtinto darbo užmokesčio fondo, suderinęs su darbuotojų atstovais, gali nustatyti papildomai tarifikuojamas valandas už vadovavimą bendrabučiui, mokomosioms dirbtuvėms ir kitus darbus, bet ne daugiau kaip po 4 valandas per savaitę.

30. Gimnazijų I–IV klasių (9–12 klasių) ir kitų vidurinės mokyklos tipui priskiriamų mokyklų (11–12 klasių), profesinių mokyklų (centrų), vykdančių vidurinio ugdymo programą (11–12 klasių), Rytų Lietuvos lietuvių mokyklų pradinių klasių (jei klasėje mokosi 10 ir daugiau mokinių ir iš kurių ne mažiau kaip 50 procentų nemoka valstybinės kalbos) mokytojams, jaunimo mokyklų (klasių) mokytojams mokami 5–20 procentų tarifinių atlygių priedai. Priedai mokami tik už kontaktines valandas. Tarifinio atlygio priedą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas. Priedai nemokami gimnazijos skyrių, filialų, esančių kitoje gyvenamojoje vietovėje, 9–10 klasių mokytojams.

31. Mokytojams, dėstantiems dalykus lietuvių kalba tautinių mažumų bendrojo ugdymo mokyklų 11 (ar 3 gimnazijų) klasėse mokami 5–15 procentų tarifinių atlygių priedai. Tarifinio atlygio priedą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

32. Tarptautinio bakalaureato klasių mokytojams mokami 5–30 procentų tarifinių atlygių priedai. Priedai mokami tik už kontaktines valandas. Tarifinio atlygio priedą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

33. Mokytojams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę, įstaigos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais, gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarifinio atlygio priedą.

34. Mokytojų valandinis tarifinis atlygis apskaičiuojamas jų mėnesinį tarifinį atlygį dalijant iš 76,2.

35. Auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, koncertmeisterių, akompaniatorių:

35.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

įgijusiems

įgijusiems

įgijusiems

įgijusiems

 

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

 

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

koncertmeisteris,

akompaniatorius

12,1–13,4

11–12,2

12,85 –14,25

11,15 –12,35

12,95 –14,35

11,25 –12,45

13,25 –14,75

11,25 –12,55

 

35.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

koncertmeisteris,

akompaniatorius

12,9–14,3

13,15–14,65

13,35–14,85

Vyresnysis (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius)

14,10–15,7

14,3–15,9

14,85–16,55

Metodininkas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

koncertmeisteris,

akompaniatorius)

15,3–17,1

15,8–17,6

16,2–18

Ekspertas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius)

17,55–19,45

17,7–19,7

18,2–20,2

 

35.3.Tarnybinio atlyginimo koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

36. Auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, koncertmeisteriams, akompaniatoriams tarnybiniai atlyginimai nustatomi:

36.1. Auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą, išskyrus specialiųjų ikimokyklinio ugdymo įstaigų (grupių) auklėtojus, ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, išskyrus dirbančius 36.3 punkte nurodytose įstaigose, už 36 valandas per savaitę.

Auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą, išskyrus specialiųjų ikimokyklinio ugdymo įstaigų (grupių) auklėtojus, ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, išskyrus dirbančius 36.3 punkte nurodytose įstaigose, 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitę netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai).

36.2. Bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus specialiąsias ir sanatorines mokyklas) auklėtojams už 30 valandų per savaitę.

36.3. Mokyklų koncertmeisteriams ir akompaniatoriams, specialiųjų mokyklų (grupių), specialiųjų ikimokyklinio ugdymo įstaigų (grupių), sanatorinių mokyklų, vaikų socializacijos centrų, vaikų socialinės globos įstaigose dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais, sutrikusio vystymosi kūdikių namų auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams už 26 valandas per savaitę:

36.3.1. koncertmeisterių ir akompaniatorių, dirbančių mokyklose, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais ir 2 valandos per savaitę skiriama netiesioginiam darbui su mokiniais (pasirengimui pamokoms ir renginiams);

36.3.2. auklėtojų, dirbančių specialiosiose mokyklose (grupėse), specialiosiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (pamokų ruoša, užklasinė veikla, ugdymo programos įgyvendinimas, individualus darbas su mokiniais (vaikais ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbų planavimas, dokumentacijos, susijusios su ugdymu, tvarkymas, pagalba mokytojams rengiant ugdymo programas, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas ugdymo klausimais ir kt.);

36.3.3. auklėtojų, dirbančių sanatorinėse mokyklose su mokyklinio amžiaus vaikais, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (pamokų ruoša, užklasinė veikla, individualus darbas su mokiniais) ir 2 valandos per savaitę skiriama netiesioginiam darbui su mokiniais (darbų planavimui, dokumentacijos, susijusios su ugdymu, tvarkymui, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas ir kt.);

36.3.4. auklėtojų, dirbančių vaikų socializacijos centruose, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (pamokų ruoša, užklasinė veikla, individualus darbas su mokiniais) ir 2 valandos per savaitę skiriama netiesioginiam darbui su mokiniais (darbų planavimui, dokumentacijos, susijusios su ugdymu, tvarkymui, metodinės pagalbos mokytojams teikimui, pasirengimui papildomojo ugdymo renginiams ir kt.);

36.3.5. auklėtojų, dirbančių sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su mokiniais (vaikais), 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (ugdymo programos įgyvendinimas, individualus darbas su mokiniais (vaikais)) ir 2 valandos per savaitę skiriama netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbų planavimui, ugdymo programų rengimui, metodinės pagalbos medicinos specialistams teikimui, pasirengimui ugdomajai veiklai ir kt.);

36.3.6. priešmokyklinio ugdymo pedagogų, dirbančių specialiosiose mokyklose (grupėse), specialiosiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse), sanatorinėse mokyklose, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (ugdymo programos įgyvendinimas) ir 2 valandos per savaitę skiriama netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (pasirengimui ugdomajai veiklai, darbų planavimui, dokumentacijos, susijusios su ugdymu, tvarkymui, pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimui ugdymo klausimais ir kt.);

36.3.7. konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus aprašo 36.1, 36.3.1–36.3.5 punktuose, suderinęs su įstaigos atitinkama savivaldos institucija ir su auklėtoju, įsakymu nustato vaikų socializacijos centro, specialiosios mokyklos, specialiosios ikimokyklinio ugdymo įstaigos, sanatorinės mokyklos, sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovas.

37. Specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų (toliau specialieji pedagogai), dirbančių mokyklose ir kitose įstaigose:

37.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

įgijusiems

įgijusiems

įgijusiems

įgijusiems

 

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas)

aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

 

Specialusis pedagogas

12,1–13,4

11–12,2

12,85–14,25

11,15–12,35

12,95–14,35

11,25–12,45

13,25–14,75

11,25–12,55

 

37.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas

12,9–14,3

13,15–14,65

13,35–14,85

Vyresnysis specialusis pedagogas

14,8 – 15,7

15,0–15,9

15,6 –16,55

Metodininkas specialusis pedagogas

16,1–17,1

16,6–17,6

17,0–18,0

Ekspertas specialusis pedagogas

18,4 –19,45

18,6–19,7

19,1–20,2

 

37.3. Tarnybinio atlyginimo koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

37.4. Specialiesiems pedagogams, dirbantiems:

37.4.1. ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse), vaikų globos namuose ir vaikų socialinės globos įstaigose su ikimokyklinio amžiaus vaikais už 27 valandas per savaitę, iš jų 22 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimui ir įvertinimui, specialiųjų pratybų vedimui) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (vaikais) (darbų planavimui; sutrikusių funkcijų lavinimo individualiųjų, pogrupinių ir grupinių (specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo) ir kalbos ugdymo (logopedo) individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimui; pasirengimui pratyboms; pagalbai mokytojams rengiant ugdymo programas; metodinės pagalbos teikimui mokytojams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimui specialiųjų poreikių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais; darbui ikimokyklinio ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijoje; mokyklos veiklos įsivertinimą ir kt.);

37.4.2. bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose su mokyklinio amžiaus vaikais už 23 valandas per savaitę, iš jų 18 valandų per savaitę skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimui ir įvertinimui, specialiųjų pratybų vedimui) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbų planavimui; kalbos ugdymo individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimui (tik logopedo); pasirengimui pratyboms;

pagalbai mokytojams modifikuojant ar adaptuojant bendrąsias ugdymo programas; metodinės pagalbos teikimui mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimui specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais; darbui mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje; mokyklos veiklos įsivertinimą kt.);

37.4.3. konkrečius darbus, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais (vaikais) laiku, nurodytus aprašo 37.4.1 ir 37.4.2 punktuose, suderinęs su įstaigos atitinkama savivaldos institucija ir su specialiuoju pedagogu, įsakymu nustato bendrojo ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos, vaikų socialinės globos įstaigos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas.

38. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams mokamas 5–20 procentų tarnybinio atlyginimo priedas. Tarnybinio atlyginimo priedą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

39. Auklėtojams, specialiesiems pedagogams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę, įstaigos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais, gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

40. Profesijos mokytojų:

40.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Profesijos mokytojas

10,45–11,65

10,5–11,7

10,55–11,75

10,6–11,8

 

40.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

 

 

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Profesijos mokytojas

10,65–11,85

10,8–12

10,9–12,1

Vyresnysis profesijos mokytojas

11,6–12,9

11,75–13,05

12,2–13,6

Profesijos mokytojas metodininkas

12,45–13,85

12,7–14,1

13,05–14,55

Profesijos mokytojas ekspertas

14,15–15,75

14,4–16

14,8–16,4

 

41. Profesijos mokytojams mėnesinis tarifinis atlygis nustatomas už 720 pedagoginio darbo valandų per mokslo metus. Tarifinio atlygio koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas. Mėnesinis mokytojų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą.

42. Profesijos mokytojams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę, įstaigos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais, gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarifinių atlygių priedą.

43. Profesijos mokytojams, turintiems ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį kitose ūkio šakose pagal dėstomąjį dalyką ir didesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą, įstaigos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais, gali nustatyti 20 procentų tarifinio atlygio priedą.

44. Profesijos mokytojams papildomai tarifikuojamos:

44.1. Už pasiruošimą pamokoms (už 720 kontaktinių valandų per mokslo metus) 140 valandų per mokslo metus.

44.2. Už vadovavimą grupei:

44.2.1. 100–160 valandų per mokslo metus nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus, jei grupėje yra iki 12 mokinių;

Valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

44.2.2. 120–200 valandų per mokslo metus nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus, jei grupėje yra 12 ir daugiau mokinių.

Valandų skaičių, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

44.3. Visiems profesijos mokytojams tarifikuojama 40-120 valandų per mokslo metus (už 720 kontaktinių valandų per mokslo metus) už šiuos darbus: pasiruošimą pamokoms, mokinių darbų tikrinimą, projektų rengimą ir dalyvavimą projektų veikloje, metodinę veiklą, mokymo medžiagos rengimą, už mokyklos veiklos įsivertinimą, brandos, baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų ir mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų vertinimą ir administravimą, informacinių komunikacinių technologijų įdiegimo koordinavimą. Valandų skaičių ir konkretų darbą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

Darbai, už kuriuos tarifikuojamos šios valandos, nustatomi rugsėjo 1 d. metams. Jų sąrašas gali būti tikslinamas sausio 1 d.

45. Mokyklos vadovas, neviršydamas mokyklai patvirtinto darbo užmokesčio fondo, suderinęs su darbuotojų atstovais, gali nustatyti papildomai tarifikuojamas valandas už kitus darbus, bet ne daugiau kaip po 160 valandų per mokslo metus.

46. Aprašo 40, 41, 42, 44, 45 ir 47 punktų nuostatos taikomos Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus specialiųjų dalykų mokytojams.

47. Profesijos mokytojų valandinis tarifinis atlygis apskaičiuojamas jų mėnesinį tarifinį atlygį dalijant iš 76,2.

 

VII. PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ SPECIALISTŲ, MOKYKLOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ PSICHOLOGŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 

48. Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų, mokyklose ir kitose įstaigose dirbančių psichologų, socialinių pedagogų:

48.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Psichologai asistentai

13,85–15,35

13,95–15,45

14–15,6

14,2–15,8

Specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai

14,5–16,1

15,45–17,15

16,1–17,9

16,3–18,1

 

48.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, ketvirtos kategorijos psichologai

16,1–17,9

16,4–18,2

16,95–18,85

Vyresnieji specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, trečios kategorijos psichologai

17,6–20,4

17,8–20,6

18,4–21,4

Metodininkai specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, antros kategorijos psichologai

19,45–22,55

19,9–23,1

20,4–23,8

Ekspertai specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, pirmos kategorijos psichologai

21,95–25,45

22,6–26,2

23,05–26,75

 

48.3. Tarnybinio atlyginimo koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

49. Socialiniams pedagogams, dirbantiems mokyklose, tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 36 valandas per savaitę.

50. Specialiesiems pedagogams, psichologams, socialiniams pedagogams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą ir dirbantiems pagal specialybę, įstaigos vadovas, suderinęs su darbuotojų atstovais, gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

51. Jaunimo mokyklų socialiniams pedagogams ir psichologams mokami 5–20 proc. tarnybinių atlyginimų priedai. Tarnybinio atlyginimo priedą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

 

VIII. ĮSTAIGŲ VADOVŲ, VADOVŲ PAVADUOTOJŲ, SKYRIŲ (SEKTORIŲ) VEDĖJŲ, KITŲ DARBUOTOJŲ, NENURODYTŲ APRAŠO II–VII SKYRIUOSE, DARBO APMOKĖJIMAS

 

52. Įstaigų vadovų, vadovų pavaduotojų, skyrių (sektorių) vedėjų, kitų darbuotojų, nenurodytų aprašo II–VII skyriuose, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

 

Pareigybės pavadinimas

Tarnybinių atlyginimų koeficientai

pedagogų

kitų darbuotojų

Vadovai

 

6,56–16

Vadovų pavaduotojai

 

6,56–14,3

Iš jų ūkio ir bendriesiems klausimams

 

6,56–16

Vyriausiųjų buhalterių ir vidaus audito tarnybų vadovų

 

6,56–18

Skyrių, kitų padalinių vadovai

10–32,85

6,56–13

Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

9,2–27,95

6,56–11,4

Specialistai, įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

9,15–26,7

6,56–10,5

Specialistai, įgiję aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

8,9–21,8

6,56–9,6

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

 

6,56–9

Darbininkai

 

6,56–6,6

 

53. Tarnybinių atlyginimų koeficientus įstaigų vadovams nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo, o pavaduotojams ir kitiems darbuotojams – įstaigos vadovas. Kitiems darbuotojams priedų dydis derinamas su darbuotojų atstovais.

54. Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat esant vienam vidaus audito specialistui, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių arba kaip vidaus audito tarnybos vadovo.

Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

55. Specialistams nustatyta tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

56. Specialistams pedagogams, neįgijusiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas 8,9 bazinių mėnesinių algų dydžio.

57. Specialistams ir kitiems darbuotojams, neįgijusiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas 6,56–8,4 bazinės mėnesinės algos dydžio.

58. Pasitelktiems ekspertams mokama pagal susitarimą, bet ne daugiau kaip 50 bazinių valandinių atlygių už valandą. Iš mokslo ir studijų institucijų pasitelktiems ekspertams darbo apmokėjimo įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

59. Specialistams pedagogams, įgijusiems mokslo laipsnį arba pedagoginį (mokslo) vardą, įstaigos vadovas gali nustatyti 1 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

60. Specialistams, įgijusiems magistro laipsnį, įstaigos vadovas gali nustatyti 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo priedą.

61. Menų gimnazijų ir menų mokyklų pozuotojams nustatomi šie valandiniai atlygiai:

61.1. Už aktą – 8,5 bazinio valandinio atlygio;

61.2. Už portretą – 7,4 bazinio valandinio atlygio;

61.3. Už aprengtą figūrą – 6,4 bazinio valandinio atlygio.

62. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo mokytojams (pedagogams), ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojams, plaukimo instruktoriams, judesio korekcijos pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 26 valandas per savaitę. 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 2 valandos – metodinei veiklai.

63. Specialistams pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi atsižvelgiant į jų išsilavinimą, kvalifikaciją ir pedagoginio darbo stažą.

64. Vairavimo instruktoriams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 40 darbo valandų normą per savaitę, iš jų 1080 kontaktinių valandų per mokslo metus.

65. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, tarnybinio atlyginimo koeficientą leidžiama nustatyti iki 8,8 bazinės mėnesinės algos dydžio.

66. Mokytojų padėjėjams tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas 6,56–8,8 bazinės mėnesinės algos dydžio.

 

IX. NENURODYTŲ APRAŠO I–VIII SKYRIUOSE ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, KURIEMS NUSTATOMI TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDAI, PAREIGŲ SĄRAŠAS

 

67. Darbuotojų, kuriems nustatomi 5–20 procentų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedai, pareigų sąrašas:

 

Įstaigos

Pareigos

1. Specialiosios mokyklos, profesinės mokyklos (klasės, grupės) kurtiesiems, neprigirdintiesiems, akliesiems, silpnaregiams, sutrikusio intelekto, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos

sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų Bendrojo ugdymo mokyklų specialiosios, lavinamosios klasės

Sanatorinės mokyklos, Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“, Lietuvos sutrikusios klausos ikimokyklinio ugdymo centras, vaikų socializacijos centrai, vaikų globos namai, grupės, vaikų socialinės globos įstaigos, kai darbuotojai dirba su specialiųjų poreikių vaikais, sutrikusio vystymosi kūdikių namai, bendrojo ugdymo mokyklos, turinčios bendrabučius ir vykdančios globą (rūpybą)

Vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus (sektoriaus) vedėjas, mokytojas, auklėtojas, vyriausiasis auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, specialusis pedagogas (logopedas, tiflopedagogas, surdopedagogas, specialusis pedagogas), psichologas, gestų kalbos vertėjas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, gydytojas, metodininkas, profesijos mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas (pedagogas), papildomojo ugdymo mokytojas (pedagogas), meninio ugdymo mokytojas, socialinis pedagogas

2. Ligoninių mokyklos

Vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui, mokytojas, specialusis pedagogas, auklėtojas

3. Mokinių mokymas namuose esant atitinkamai gydytojų konsultavimo komisijos išvadai

Individualus specialiųjų poreikių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir suaugusiųjų mokymas namuose

Individualus ir grupinis mokymas vaikų, gydomų sveikatos priežiūros įstaigose

Mokytojas, specialusis pedagogas, auklėtojas

4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, grupės kurtiesiems, neprigirdintiesiems, akliesiems, silpnaregiams, sutrikusio intelekto, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų,

judesio ir padėties sutrikimų, sergantiems kvėpavimo sistemos ligomis, diabetu, alergija

Vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui, auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, specialusis pedagogas, meninio ugdymo mokytojas, plaukimo instruktorius, judesio korekcijos mokytojas, psichologas, socialinis pedagogas

5. Pedagoginės psichologinės tarnybos

Vadovas, vadovo pavaduotojas, išskyrus pavaduotoją administracijai ir ūkiui, ūkio reikalams, specialistas, dirbantis su vaikais

6. Vidurinės ir profesinės mokyklos (klasės, grupės) teistiems vaikams ir suaugusiesiems, kurie atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, taip pat suimtiesiems

Vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui, skyriaus, organizuojančio ugdymą, vedėjas, mokytojas, profesijos mokytojas

 

68. Darbuotojų, kuriems nustatomi 5–15 procentų tarnybinių atlyginimų priedai, pareigų sąrašas:

 

Įstaigos

Pareigos

Aprašo 67 punkto lentelės 1 ir 4 punktuose išvardytos įstaigos

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui, ūkiui, skyriaus vedėjas, išskyrus ugdymą organizuojančio skyriaus vedėją, vyresnysis slaugytojas, slaugytojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas, projektų vadovas, auklė, mokytojo padėjėjas, budėtojas, vyriausiasis buhalteris

 

69. Darbuotojų, kuriems nustatomi iki 10 procentų tarnybinių atlyginimų priedai, pareigų sąrašas:

 

Įstaigos

Pareigos

Aprašo 67 punkto lentelės 1 ir 4 punktuose išvardytos įstaigos

Bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas, naktinė auklė, slaugytojo padėjėjas, auklėtojo padėjėjas

 

70. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, auklėtojams, mokytojų padėjėjams, kurių klasėje (grupėje) yra integruoti (ugdomi visiškos integracijos forma) 1–4 sutrikusio ar riboto intelekto vaikai, aklieji, kurtieji, silpnaregiai (regėjimo aštrumas su korekcija iki 30 procentų), neprigirdintieji, turintys fizinę ar judėjimo negalią (jei nustatytas invalidumas), kompleksinių sutrikimų, kompleksines mokymosi negalias turintys vaikai, šiuos emocijų ir elgesio sutrikimus – vaikystės autizmą, atipišką autizmą, Aspergerio sindromą, psichozinius ir kitus vaikystės dezintegracinius sutrikimus, nustatomas 5–10 procentų tarifinio atlygio priedas, o jeigu yra 5 ir daugiau tokių vaikų – 5–20 procentų, o mokytojų padėjėjams – 5–15 procentų. Priedų dydį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

71. Profesinių mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktoriams iki 10 procentų tarnybinio atlyginimo priedas nustatomas tik tuo atveju, jei šiose įstaigose yra ne mažiau kaip trys specialiojo ugdymo grupės, o bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams – jei yra ne mažiau kaip trys klasės.

72. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokosi 10 ir daugiau integruotų (ugdomi visiškos integracijos forma) sutrikusio ar riboto intelekto vaikų, aklieji, kurtieji, silpnaregiai (regėjimo aštrumas su korekcija iki 30 procentų), neprigirdintieji, turintys fizinę ar judėjimo negalią (kai nustatytas invalidumas), kompleksinių sutrikimų, kompleksines mokymosi negalias turintys vaikai, šiuos emocijų ir elgesio sutrikimus: vaikystės autizmą, atipišką autizmą, Aspergerio sindromą, psichozinius ir kitus vaikystės dezintegracinius sutrikimus, direktoriui arba pavaduotojui, atsakingam už darbą su specialiųjų poreikių vaikais, nustatomas iki 5 procentų tarnybinio atlyginimo priedas.

73. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų specialiesiems pedagogams nustatomas 5–15 procentų tarnybinio atlyginimo priedas. Priedų dydį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.

74. Mokytojams, nurodytiems aprašo IX skyriuje, priedai mokami tik už kontaktines valandas.

75. Aprašo IX skyriuje nurodytų priedų dydį įstaigų vadovams nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo, o kitiems darbuotojams – įstaigos vadovas. Kitiems darbuotojams priedų dydis derinamas su darbuotojų atstovais.

_________________