LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2009 M. gruodžio 31 d. ĮSAKYMO Nr. 1V-735 „DĖL ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 12 d. Nr. 1V-898

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-735 „Dėl asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 3-131, Nr. 53-2618; 2011, Nr. 22-1085) ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenys, teikiantys mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, patvirtinti iki šio įsakymo įsigaliojimo, turi teisę toliau teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams teisės aktų nustatyta tvarka;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis vidaus reikalų ministro

pareigas                                                                                          Artūras Melianas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-735

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-898

redakcija)

 

ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams;

1.2. fizinių asmenų įrašymo į Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu tvirtinamą Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ir jų išbraukimo iš šio sąrašo procedūras;

1.3. juridinių asmenų įrašymo į Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu tvirtinamą Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą ir jų išbraukimo iš šio sąrašo procedūras.

2. Teisę teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams turi:

2.1. Aprašo 5 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai (toliau – fiziniai asmenys);

2.2. Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys juridiniai asmenys – Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, ar jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, ir (arba) kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai Lietuvos Respublikoje (toliau – juridiniai asmenys).

3. Fizinių ir juridinių asmenų, siekiančių teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, įrašymo į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ar į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą procedūra apima dokumentų pateikimą, fizinių ir juridinių asmenų, siekiančių teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, vertinimą bei fizinio asmens įrašymą į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ar juridinio asmens įrašymą į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

4. Visos procedūros, susijusios su dokumentų, nurodytų Aprašo 7 ir 8 punktuose pateikimu, duomenų, nurodytų Aprašo 7.1 ir 8.1 punktuose tikslinimu, bei asmenų, siekiančių teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, informavimu gali būti atliekamos paštu, faksu, per atstumą elektroninėmis priemonėmis, kreipiantis tiesiogiai į Valstybės tarnybos departamentą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901).

 

II. REIKALAVIMAI FIZINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS

 

5. Fizinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

5.1. būti su numatomos dėstyti valstybės tarnautojų mokymo programos (toliau – mokymo programa) turiniu susijusios mokslo srities ir (ar) mokslo krypties mokslininku;

5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 3 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos dėstyti mokymo programos turiniu, patirtį;

5.3. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 5 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos dėstyti mokymo programos turiniu, patirtį.

 

III. REIKALAVIMAI JURIDINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS

 

6. Juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti dėstytojus (-ją) įgyvendinsiančius (-tį) mokymo programas, kurie (-is) atitinka bent vieną iš Aprašo 5 punkte nustatytų reikalavimų ir yra su juridiniu asmeniu, siekiančiu teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sudarę (-ęs) darbo, autorinę ar preliminariąją sutartį dėl mokymo paslaugų teikimo;

6.2. turėti patirties teikiant mokymo paslaugas (per vienerius metus iki dokumentų, nurodytų Aprašo 8 punkte, pateikimo vykdytų mokymo renginių bendra trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 300 akademinių valandų ir apmokyta ne mažiau kaip 200 mokymo dalyvių).

 

IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

7. Fizinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo pateikti Valstybės tarnybos departamentui šiuos dokumentus:

7.1. prašymą įtraukti jį į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą, kuriame nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas (jeigu toks yra);

7.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

7.3. numatomų dėstyti mokymo programų sąrašą, nurodant kiekvienos mokymo programos aktualumą tikslinei mokymo dalyvių grupei, jos trukmę akademinėmis valandomis, tikslus, uždavinius bei numatomus taikyti mokymo metodus;

7.4. išsilavinimą ir patirtį, nurodytą Aprašo 5 punkte, patvirtinančius dokumentus.

8. Juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo pateikti Valstybės tarnybos departamentui šiuos dokumentus:

8.1. prašymą įtraukti juridinį asmenį į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, juridinio asmens adresas korespondencijai, telefonas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas (jeigu toks yra);

8.2. numatomų įgyvendinti mokymo programų sąrašą, nurodant kiekvienos mokymo programos aktualumą tikslinei mokymo dalyvių grupei, jos trukmę akademinėmis valandomis, tikslus, uždavinius, numatomus taikyti mokymo metodus bei dėstytojus, įgyvendinsiančius mokymo programą (-as);

8.3. dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo atitinka Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus:

8.3.1. išsilavinimą ir patirtį, nurodytą Aprašo 5 punkte, patvirtinančius dokumentus;

8.3.2. darbo, autorines (-ę) ar preliminariąsias (-iąją) sutartis (-į) dėl mokymo paslaugų teikimo, sudarytas (-ą) tarp dėstytojų (-o) ir juridinio asmens, siekiančio teikti mokymo paslaugas, valstybės tarnautojams;

8.3.3. pažymą apie juridinio asmens, siekiančio teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, patirtį teikiant mokymo paslaugas.

9. Visi teikiami dokumentai turi būti pasirašyti arba patvirtinti tikrumo žyma fizinio asmens, kai dokumentus teikia fizinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, arba juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, kai dokumentus teikia juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams.

 

V. FIZINIO IR JURIDINIO ASMENS, SIEKIANČIO TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, VERTINIMAS IR TVIRTINIMAS

 

10. Valstybės tarnybos departamentas, gavęs Aprašo 7 ar 8 punktuose nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos išsiunčia fiziniam arba juridiniam asmeniui patvirtinimą, kad dokumentai yra gauti, ir jame nurodo terminą, per kurį privalo būti išnagrinėtas prašymas, taip pat galimas fizinio ar juridinio asmens teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, kilus ginčui tarp Valstybės tarnybos departamento ir fizinio ar juridinio asmens, siekiančio teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, ir nuostatą, kad, negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad fizinis asmuo yra įrašytas į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą, o juridinis asmuo – į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

11. Valstybės tarnybos departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų Aprašo 7 ar 8 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos pagal pateiktus dokumentus įvertina, ar fizinis arba juridinis asmuo atitinka Aprašo 5 ar 6 punktuose nustatytus reikalavimus. Jei fizinis arba juridinis asmuo pateikia ne visus Aprašo 7 ar 8 punktuose nurodytus dokumentus arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nėra išsami, Valstybės tarnybos departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos informuoja fizinį arba juridinį asmenį apie būtinybę per 20 darbo dienų nuo Valstybės tarnybos departamento informacijos išsiuntimo dienos pateikti trūkstamus dokumentus arba ištaisyti nurodytus trūkumus ir apie tai, kad pateiktų dokumentų vertinimo terminas skaičiuojamas nuo visų trūkstamų dokumentų ar nurodytų trūkumų ištaisymų gavimo Valstybės tarnybos departamente dienos. Jei per nurodytą terminą fizinis ar juridinis asmuo nepateikia trūkstamų dokumentų arba neištaiso nurodytų trūkumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio termino pabaigos jam grąžinami pateikti dokumentai bei jis informuojamas apie tai, kad jo prašymo nagrinėjimo procedūra yra baigta.

12. Nustačius, kad fizinis arba juridinis asmuo neatitinka Aprašo 5 ar 6 punktuose nustatytų reikalavimų, Valstybės tarnybos departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos informuoja fizinį arba juridinį asmenį apie tai, kokių reikalavimų jis neatitinka, bei jam grąžina pateiktus dokumentus.

13. Reikalavimus atitinkantis fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, patvirtinamas Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu įrašant fizinį asmenį į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą, o juridinį asmenį įrašant į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

14. Įrašius fizinį asmenį į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą, o juridinį asmenį įrašius į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, Valstybės tarnybos departamentas per 10 darbo dienų nuo Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymo, nurodyto Aprašo 13 punkte, įsigaliojimo, elektroniniu paštu išsiunčia šiems asmenims priėjimo prie Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Mokymo įstaigų posistemės vartotojo vardą ir slaptažodį.

 

VI. FIZINIO ASMENS IŠBRAUKIMAS IŠ FIZINIŲ ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, SĄRAŠO IR JURIDINIO ASMENS IŠBRAUKIMAS IŠ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠO

 

15. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu fizinis asmuo išbraukiamas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo, jeigu:

15.1. fizinis asmuo vienerius metus nevykdė valstybės tarnautojų mokymų. Į vienerių metų laikotarpį neįskaitomi tie kalendoriniai metai, kuriais fizinis asmuo buvo įrašytas į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą;

15.2. fizinis asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais nepateikė metinės veiklos ataskaitos;

15.3. paaiškėja, kad buvo pateikti klaidinantys duomenys, kuriais remiantis fizinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, buvo įrašytas į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą;

15.4. išanalizavus fizinio asmens metinę veiklos ataskaitą nustatoma, kad 50 ir daugiau procentų fizinio asmens vykdytuose mokymuose dalyvavusių valstybės tarnautojų neigiamai atsiliepė apie teikiamų mokymo paslaugų kokybę;

15.5. fizinis asmuo pateikia Valstybės tarnybos departamentui prašymą išbraukti jį iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo;

15.6. fizinis asmuo miršta.

16. Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu juridinis asmuo išbraukiamas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo, jeigu:

16.1. juridinis asmuo nebeatitinka Aprašo 6.1 punkte nustatytų reikalavimų;

16.2. juridinis asmuo vienerius metus nevykdė valstybės tarnautojų mokymų. Į vienerių metų laikotarpį neįskaitomi tie kalendoriniai metai, kuriais juridinis asmuo buvo įrašytas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą;

16.3. juridinis asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais nepateikė metinės veiklos ataskaitos;

16.4. paaiškėja, kad buvo pateikti klaidinantys duomenys, kuriais remiantis juridinis asmuo, siekiantis teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, buvo įrašytas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą;

16.5. išanalizavus juridinio asmens metinę veiklos ataskaitą nustatoma, kad 50 ir daugiau procentų juridinio asmens vykdytuose mokymuose dalyvavusių valstybės tarnautojų neigiamai atsiliepė apie teikiamų mokymo paslaugų kokybę;

16.6. juridinis asmuo likviduojamas ar reorganizuojamas;

16.7. juridinis asmuo pateikia Valstybės tarnybos departamentui prašymą išbraukti jį iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo.

17. Apie priimtą sprendimą išbraukti fizinį asmenį iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo arba juridinį asmenį išbraukti iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo Valstybės tarnybos departamentas raštu informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, išskyrus Aprašo 15.6 ir 16.6 punktuose nurodytus atvejus.

 

VII. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, TEIKIANČIŲ MOKYMO PASLAUGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, PAREIGOS

 

18. Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, privalo:

18.1. Valstybės tarnybos departamento prašymu teikti informaciją apie mokymo paslaugų valstybės tarnautojams organizavimą ir vykdymą;

18.2. informuoti Valstybės tarnybos departamentą apie duomenų, nurodytų Aprašo 7.1 ir 8.1 punktuose, pasikeitimus per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo;

18.3. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Fizinių ir juridinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, kontaktiniai duomenys, nurodyti Aprašo 7.1 ir 8.1 punktuose, įrašomi į Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų bazę bei skelbiami Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

20. Fizinis asmuo, išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo Aprašo 15.3 ir 15.4 punktuose nurodytais pagrindais, ar juridinis asmuo, išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo Aprašo 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais pagrindais, gali pakartotinai kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą dėl jo patvirtinimo ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymo, kuriuo fizinis asmuo buvo išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo, arba juridinis asmuo, išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo, įsigaliojimo.

21. Fizinis asmuo, išbrauktas iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo Aprašo 15.2 punkte nurodytu pagrindu, ar juridinis asmuo, išbrauktas iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo Aprašo 16.3 punkte nurodytu pagrindu, pakartotinai kreipdamasis į Valstybės tarnybos departamentą dėl jo patvirtinimo, jeigu nuo Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymo, kuriuo jis buvo išbrauktas iš atitinkamo sąrašo, įsigaliojimo nepraėjo vieneri metai, kartu su Aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytais dokumentais turi pateikti savo metinę veiklos ataskaitą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus už kalendorinius metus iki fizinio asmens išbraukimo iš Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo ar juridinio asmens išbraukimo iš Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo.

22. Sprendimas dėl fizinio ar juridinio asmens neįrašymo į Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašą ar Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą arba fizinio ar juridinio asmens išbraukimo iš atitinkamo sąrašo gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

_________________