LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-222 „DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO SUBSIDIJAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 31 d. Nr. A1-148

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1-222 „Dėl Darbo vietų steigimo subsidijavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3381; 2007, Nr. 24-928):

1.1. Įrašau 5.1 punkte vietoj skaičių „20–40“ skaičius „0–40“.

1.2. Įrašau 1 priedo 3.3.1 punkte vietoj skaičių „20–40“ skaičius „0–40“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. birželio 1 d.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ