LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TRANSPORTO PRIEMONES VAIRUOJANČIŲ IR KITŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. gegužės 12 d. Nr. 452

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) 26 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1; 2002, Nr. 124-5623) 2701 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymo (Žin., 1997, Nr. 30-711) 14 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883) 7 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisykles (pridedama).

2. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos:

2.1. suderinti su šio nutarimo 1 punktu patvirtintomis Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėmis medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodiką;

2.2. suderinus su vidaus reikalų ministru, patvirtinti bendros asmens būklės įvertinimo metodiką.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 218 „Dėl medicininės girtumo (apsvaigimo) apžiūros gydymo ir profilaktikos įstaigose apmokėjimo“ (Žin., 1991, Nr. 18-481);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 15 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl Transporto priemonių vairuotojų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenos nustatymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 6-158);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimą Nr. 562 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Transporto priemonių vairuotojų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenos nustatymo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 46-1124).

4. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis vidaus reikalų ministrą                       Gintautas Bužinskas


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452

 

transporto priemonES vairuojančių ir KITŲ ASMENŲ neblaivumo (girtumo) AR APSVAIGIMO nustatymo taISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato transporto priemonių vairuotojų, iš jų ir darbuotojų, vairuojančių juridinių asmenų transporto priemones, bei kitų asmenų neblaivumo (girtumo) kontrolės ir medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir atlyginimo asmens sveikatos priežiūros įstaigai už joje atliktą medicininę apžiūrą tvarką.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Apsvaigimas – asmens psichikos būsena ar elgesio sutrikdymas, kuriuos sukelia pavartotos psichiką veikiančios medžiagos (narkotinės priemonės, psichotropinės ir kitos svaigiosios medžiagos), išskyrus etilo, metilo, propilo, butilo, amilo, heksilo alkoholį (toliau vadinama – alkoholis).

Kiti asmenys – administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1; 2002, Nr. 124-5623) 2701 straipsniu, siunčiami neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų nustatyti, taip pat kiti asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros pareigūnų, teismo, darbdavio ir kitų įstatymų įgaliotų subjektų siunčiami neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų nustatyti, išskyrus transporto priemonių vairuotojus ir darbuotojus, vairuojančius juridinio asmens transporto priemones.

Medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti (toliau vadinama – medicininė apžiūra) – specialių žinių ir reikiamą kvalifikaciją turinčių visų rūšių asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros specialistų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti medicininę apžiūrą (toliau vadinama – medicinos specialistai), pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką, suderintą su vidaus reikalų ministru, atliekami veiksmai, kuriais nustatoma, ar asmuo yra neblaivus (girtas) arba apsvaigęs.

Neblaivumas (girtumas) – asmens, apsvaigusio nuo alkoholio, būsena, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ar šių Taisyklių 3 punkte nustatytą maksimalią leistiną normą.

Tikrinimas – policijos pareigūnų veiksmai, kai specialiosiomis techninėmis priemonėmis, kurių metrologinė patikra atlikta teisės aktų nustatyta tvarka nustatoma, ar transporto priemonės vairuotojas yra neblaivus (girtas).

3. Asmenų, vairuojančių antžeminio, vandens transporto priemones, iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose leidžiama maksimali etilo alkoholio koncentracija vairavimo metu yra 0,4 promilės (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip).

 

II. TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) KONTROLĖ

 

4. Policijos pareigūnai gali tikrinti transporto priemonės vairuotoją, įtariamą esant neblaivų (girtą), arba pristatyti jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

5. Policijos pareigūnai į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pristato transporto priemonės vairuotoją, įtariamą esant neblaivų (girtą), jeigu objektyviai neįmanoma atlikti įtariamo neblaivumu (girtumu) transporto priemonės vairuotojo tikrinimo arba transporto priemonės vairuotojas įtariamas nusikalstamos veikos padarymu.

6. Policijos pareigūnai, siekdami nustatyti, ar transporto priemonės vairuotojas yra blaivus (negirtas):

6.1. įvertina bendrą asmens būklę pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką, suderintą su vidaus reikalų ministru;

6.2. transporto priemonės vairuotojui prieš tikrinimą ar pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą žodžiu paaiškina atsisakymo tikrintis arba atlikti medicininę apžiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teisinius padarinius;

6.3. nedelsdami tikrina transporto priemonės vairuotoją (jo sutikimu) arba pristato jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

7. Policijos pareigūnai, tikrinimo metu nustatę, kad transporto priemonės vairuotojas yra neblaivus (girtas), ar jam nesutikus tikrintis, teisės aktų nustatyta tvarka surašę administracinio teisės pažeidimo protokolą, priima nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje ir informuoja transporto priemonės vairuotoją apie jo teisę apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

8. Kiekvienas transporto priemonių vairuotojų neblaivumo (girtumo) tikrinimo atvejis registruojamas tam skirtuose žurnaluose. Pildomas atskiras kiekvienos specialiosios techninės priemonės, kuria tikrinama, žurnalas. Žurnalų lapai turi būti sunumeruoti, įrišti ir antspauduoti policijos įstaigos antspaudu. Žurnale nurodomi šie duomenys: specialiosios techninės priemonės, kuria tikrinama, markė, modelis, numeris, tikrinimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės); policijos pareigūno, kuris atliko tikrinimą, vardas, pavardė, pareigos ir parašas; transporto priemonės vairuotojo, kuris tikrintas, vardas, pavardė, asmens kodas, parašas, patvirtinantis, jog asmuo susipažino su tikrinimo rezultatais, ir tikrinimo rezultatai (skaičiais ir žodžiais). Jeigu transporto priemonės vairuotojas, kuris buvo tikrintas, atsisako pasirašytinai susipažinti su tikrinimo rezultatais, policijos pareigūnas, kuris atliko tikrinimą, tai pažymi žurnale.

 

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ APSVAIGIMO NUSTATYMAS

 

9. Policijos pareigūnai, siekdami nustatyti, ar transporto priemonės vairuotojas yra apsvaigęs (neapsvaigęs):

9.1. įvertina bendrą asmens būklę pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metodiką, suderintą su vidaus reikalų ministru;

9.2. prieš pristatydami įtariamą esant apsvaigusį transporto priemonės vairuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros, žodžiu paaiškina atsisakymo atlikti medicininę apžiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teisinius padarinius;

9.3. nedelsdami pristato jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

 

IV. TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MEDICININĖS APŽIŪROS ATLIKIMAS

 

10. Policijos pareigūnai transporto priemonės vairuotoją, įtariamą nusikalstamos veikos padarymu, įtariamą esant apsvaigusį arba kai objektyviai neįmanoma atlikti įtariamo neblaivumu (girtumu) transporto priemonės vairuotojo tikrinimo, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 valandą nuo pranešimo apie nušalinimą nuo transporto priemonės vairavimo, įvykio apžiūros protokolo ar laikino sulaikymo įtariamos nusikalstamos veikos padarymo vietoje protokolo surašymo išrašo transporto priemonės vairuotojo siuntimą ir pristato transporto priemonės vairuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Siuntime privaloma nurodyti:

10.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas transporto priemonės vairuotojas atlikti medicininės apžiūros, pavadinimą ir adresą;

10.2. pristatančiojo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą policijos pareigūno vardą, pavardę, pareigas, taip pat policijos įstaigos, kurioje jis dirba, pavadinimą, adresą ir kodą;

10.3. siunčiamojo transporto priemonės vairuotojo vardą, pavardę, gimimo datą;

10.4. siuntimo priežastį (bendros asmens būklės įvertinimo išvadą);

10.5. transporto priemonės vairuotojo pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes).

11. Siuntimas pateikiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos specialistui, atliksiančiam pristatytojo transporto priemonės vairuotojo medicininę apžiūrą.

12. Po medicininės apžiūros nedelsiant surašomas medicininės apžiūros atlikimo aktas trimis egzemplioriais, iš kurių:

12.1. vienas egzempliorius pateikiamas policijos įstaigai, kurios pareigūnas pristatė transporto priemonės vairuotoją atlikti medicininės apžiūros;

12.2. kitas egzempliorius kartu su siuntimu lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

12.3. trečias egzempliorius pateikiamas transporto priemonės vairuotojui, kurio medicininė apžiūra buvo atliekama.

 

V. ATLYGINIMAS UŽ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATLIKTĄ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MEDICININĘ APŽIŪRĄ

 

13. Policijos įstaiga, kurios pareigūnas pristatė transporto priemonės vairuotoją atlikti medicininės apžiūros, mokėjimo pavedimu per 10 darbo dienų nuo transporto priemonės vairuotojo medicininės apžiūros atlikimo akto gavimo policijos įstaigoje dienos atlygina medicininės apžiūros išlaidas asmens sveikatos priežiūros įstaigai.

Valstybės biudžetinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos transporto priemonės vairuotojo medicininę apžiūrą policijos įstaigos siuntimu atlieka neatlygintinai.

 

VI. Darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens TRANSPORTO PRIEMONes, NEBLAIVUMO (GIRTUMO) KONTROLĖ

 

14. Darbdaviai kontroliuoja savo darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, neblaivumą (girtumą) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

15. Darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, medicininės apžiūros organizavimo tvarka nustatoma juridinio asmens vadovo įsakymu.

16. Darbdavio atstovas privalo organizuoti savo darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, medicininę apžiūrą likus ne daugiau kaip 30 minučių iki reiso pradžios. Kiti darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, medicininės apžiūros terminai nustatomi medicininės apžiūros organizavimo tvarkos apraše.

Medicininę apžiūrą atlikti gali juridinio asmens turimi asmens sveikatos priežiūros specialistai. Jeigu juridinis asmuo neturi dirbančių asmens sveikatos priežiūros specialistų, darbdavys siunčia darbuotoją, vairuojantį juridinio asmens transporto priemonę, į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros.

17. Jeigu darbuotojas, vairuojantis juridinio asmens transporto priemonę, atsisako darbdavio asmens sveikatos priežiūros specialistų atliekamos medicininės apžiūros ar nesutinka su jos rezultatais, ne vėliau kaip per 1 valandą nuo tokios apžiūros atlikimo arba nuo atsisakymo atlikti medicininę apžiūrą momento jis gali pats kreiptis į pageidaujamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas jo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą.

 

VII. Darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens TRANSPORTO PRIEMONes, MEDICININĖS APŽIŪROS ATLIKIMAS

 

18. Darbdavio atstovas pagal šių Taisyklių 16 punktą išrašo transporto priemonės vairuotojo siuntimą ir pristato transporto priemonės vairuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Siuntime privaloma nurodyti:

18.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas darbuotojas, vairuojantis juridinio asmens transporto priemonę, atlikti medicininės apžiūros, pavadinimą ir adresą;

18.2. darbdavio atstovo vardą, pavardę, pareigas, juridinio asmens, kuriame dirba, pavadinimą, adresą ir kodą;

18.3. siunčiamojo asmens vardą, pavardę, gimimo datą;

18.4. siuntimo priežastį;

18.5. transporto priemonės vairuotojo pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes).

19. Siuntimas pateikiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos specialistui, atliksiančiam darbuotojo, vairuojančio juridinio asmens transporto priemonę, medicininę apžiūrą.

20. Po medicininės apžiūros nedelsiant surašomas medicininės apžiūros atlikimo aktas trimis egzemplioriais, iš kurių:

20.1. vienas egzempliorius pateikiamas darbdaviui, siuntusiam darbuotoją, vairuojantį juridinio asmens transporto priemonę, atlikti medicininės apžiūros;

20.2. kitas egzempliorius kartu su siuntimu lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

20.3. trečias egzempliorius pateikiamas tam darbuotojui, vairuojančiam juridinio asmens transporto priemonę, kurio medicininė apžiūra buvo atliekama.

 

VIII. ATLYGINIMAS UŽ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ATLIKTĄ Darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens TRANSPORTO PRIEMONes, MEDICININĘ APŽIŪRĄ

 

21. Darbdavys, siuntęs savo darbuotoją, vairuojantį juridinio asmens transporto priemonę, atlikti medicininės apžiūros, atlygina asmens sveikatos priežiūros įstaigai medicininės apžiūros išlaidas darbdavio ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sutarta tvarka per 10 darbo dienų nuo medicininės apžiūros atlikimo akto gavimo dienos.

 

IX. KITŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMAS IR ATLYGINIMAS UŽ MEDICININĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ

 

22. Policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo, darbdavio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų įgaliotų subjektų siuntimu atliekama kitų asmenų medicininė apžiūra.

23. Policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros pareigūnai (toliau vadinama – pareigūnai), darbdavio atstovai, kiti Lietuvos Respublikos įstatymų įgalioti subjektai išrašo kito asmens siuntimą ir pristato šį asmenį į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Siuntime privaloma nurodyti:

23.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas kitas asmuo atlikti medicininės apžiūros, pavadinimą ir adresą;

23.2. pristatančiojo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą pareigūno, darbdavio atstovo ir kito Lietuvos Respublikos įstatymų įgalioto subjekto vardą, pavardę, pareigas, taip pat įstaigos, kurioje dirba, pavadinimą, adresą ir kodą;

23.3. siunčiamojo kito asmens vardą, pavardę ir gimimo datą;

23.4. siuntimo priežastį (bendros asmens būklės įvertinimo išvadą, jeigu buvo vertinta);

23.5. transporto priemonės vairuotojo pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes).

24. Siuntimas pateikiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos specialistui, atliksiančiam pristatytojo kito asmens medicininę apžiūrą.

25. Po medicininės apžiūros nedelsiant surašomas medicininės apžiūros atlikimo aktas trimis egzemplioriais, iš kurių:

25.1. vienas egzempliorius pateikiamas policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokuratūrai, teismui, darbdaviui ar kitam Lietuvos Respublikos įstatymų įgaliotam subjektui, siuntusiems kitą asmenį atlikti medicininės apžiūros;

25.2. kitas egzempliorius kartu su siuntimu lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

25.3. trečias egzempliorius pateikiamas kitam asmeniui, kurio medicininė apžiūra buvo atliekama.

26. Policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigos ir kiti subjektai, nurodyti šių Taisyklių 22 punkte, siuntę kitą asmenį atlikti medicininės apžiūros, atlygina medicininės apžiūros išlaidas asmens sveikatos priežiūros įstaigai jų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sutarta tvarka per 10 darbo dienų nuo kito asmens medicininės apžiūros atlikimo akto gavimo dienos.

Esant policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigos ir kitų subjektų, nurodytų šių Taisyklių 22 punkte, išlaikomų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, siuntimui, valstybės biudžetinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos kito asmens medicininę apžiūrą atlieka neatlygintinai.

 

X. ASMENS, KURIS PATS KREIPIASI Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ, PRAŠYDAMAS ATLIKTI MEDICININĘ APŽIŪRĄ, NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMAS IR ATLYGINIMAS UŽ MEDICININĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ

 

27. Jeigu asmuo nesutinka tikrintis, atsisako medicininės apžiūros ar nesutinka su medicininės apžiūros, atliktos policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo, darbdavio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų įgaliotų subjektų siuntimu, rezultatais, jis gali pats kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas jo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą.

Po medicininės apžiūros nedelsiant surašomas medicininės apžiūros atlikimo aktas dviem egzemplioriais, iš kurių:

27.1. vienas egzempliorius pateikiamas asmeniui, kurio medicininė apžiūra buvo atliekama;

27.2. kitas egzempliorius lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

28. Asmeniui, kuris pats kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas jo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą, medicininės apžiūros atlikimo aktas išduodamas tik pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėtas atlyginimas už medicininės apžiūros atlikimą.

______________