LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS VYKDYMO DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. gruodžio 1 d. Nr. 111

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos patvirtinimo“,

ĮSAKAU patvirtinti:

1. Vietos gyventojų apklausos dalyvių sąrašo lapo formą.

2. Vietos gyventojų apklausos dalyvių sąrašo lapo pildymo pavyzdį.

3. Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo formą.

4. Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo pildymo pavyzdį.

5. Priedo prie Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo formą.

6. Priedo prie Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo pildymo pavyzdį.

7. Vietos gyventojų apklausos patalpų įrengimo reikalavimus.

 

 

VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ

REIKALŲ MINISTRAS                                                                                      SIGITAS KAKTYS

______________


Lapas Nr. …..                                                              Patvirtinta

VRSRM 1999 12 01

A. V.                                                                            įsakymu Nr. 111

 

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS DALYVIŲ

SĄRAŠAS

 

Klausimas: ............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Gyvenamoji vietovė .........................................  Seniūnija.....................................................................

Savivaldybė ...........................................................................................................................................

Apklausos vieta ................................................  Apklausos data ..........................................................

 

Eilės Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Adresas (gatvė, namo ir buto Nr.)

Parašu patvirtintas sprendimas

Taip

Ne

pav.

Antanas Antanaitis

37502160284

Ąžuolų gatvė 20-10

parašas

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

Iš viso lape atsakiusiųjų skaičius:

 

 

 

Apklausos lapą pildė komisijos narys ....................................................                                                

                                                                              (vardas, pavardė)                                                (parašas)

______________

 


LAPO PILDYMO PAVYZDYS

 

Lapas Nr. 1                                                                  Patvirtinta

VRSRM 1999 12 01

A. V.                                                                            įsakymu Nr. 111

 

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS DALYVIŲ

SĄRAŠAS

 

Klausimas: Ar pritariat, kad jūsų gyvenamoji vietovė priklausytų X savivaldybei?

................................................................................................................................................................

Gyvenamoji vietovė: Z (miestas, miestelis, kaimas) Seniūnija: Raudondvario

Savivaldybė: Y (miesto, rajono)

Apklausos vieta: W (miestas, miestelis, kaimas) Apklausos data: 2000 m. sausio 10 d.

 

Eilės Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Adresas (gatvė, namo ir buto Nr.)

Parašu patvirtintas sprendimas

Taip

Ne

1.

Antanas Antanaitis

37502160284

Ąžuolų gatvė 20-10

parašas

 

2.

Jonas Jonaitis

36504250455

Beržų gatvė 20-47

 

parašas

3.

Petras Petraitis

xxxxxxxxxxx

Klevų gatvė 15

parašas

 

4.

Jurgis Jurgaitis

xxxxxxxxxxx

-

parašas

 

5.

Adomas Adomaitis

xxxxxxxxxxx

-

parašas

 

6.

-------------------------

----------------

-------------------------

----------------

---------------

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

Iš viso lape atsakiusiųjų skaičius:

4

1

 

Apklausos lapą pildė komisijos narys Rimas Rimaitis                                          xxxxxxx

                                                                                (vardas, pavardė)                                                      (parašas)

______________

 


Patvirtinta

valdymo reformų ir savivaldybių

reikalų ministro 1999 12 01

įsakymu Nr. 111

 

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS BALSŲ SKAIČIAVIMO

PROTOKOLAS

 

Apie atliktą vietos gyventojų apklausą dėl ..............................................................................................

................................................................................................................................................................

Pateiktas klausimas ..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Savivaldybė ..........................................................................................................................................

1. Apklausiamos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, skaičius – .........................

2. Apklausoje dalyvavo …………. gyventojų, jų dalis nuo bendro (1 punkto) skaičiaus – ……… %

3. Gyventojų, priėmusių sprendimą „Taip“, skaičius ……, jų dalis nuo dalyvavusiųjų –..……..… %

4. Gyventojų, priėmusių sprendimą „Ne“, skaičius ……..., jų dalis nuo dalyvavusiųjų – ………... %

5. Gyventojų apklausos duomenų pasiskirstymas pagal seniūnijas ir gyvenamąsias vietoves

 

Seniūnija

Gyvenamosios vietovės priedo Nr.

Gyventojų skaičius

Parašu patvirtintas sprendimas

Iš viso

Dalyvavo apklausoje

Taip

Ne

Iš viso

%

Iš viso

%

Iš viso

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Priedai Nr. .........................................................................................................................................

Pastaba. Priedai yra šio protokolo neatskiriamos dalys, kuriose yra surašomi vietos gyventojų apklausos duomenys pagal kiekvieną gyvenamąją vietovę.

7. Apklausos atlikimo data ir laikas: 200... m. ……………. …… d. nuo …….. val. iki ……… val.

8. Protokolas pasirašytas 200…. m. ………………. ….. d.

 

Apklausos komisijos pirmininkas ...........................................................................................................

                                                                                                                       (vardas, pavardė, parašas)

Apklausos komisijos pirmininko pavaduotojas ......................................................................................

                                                                                                                                     (vardas, pavardė, parašas)

Nariai: 1..................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................

6. ................................................................................................................................................

7. ................................................................................................................................................

8. ................................................................................................................................................

9. ................................................................................................................................................

10. ..............................................................................................................................................

11. ..............................................................................................................................................

12. ..............................................................................................................................................

13. ..............................................................................................................................................

                                                                                 (komisijos nario vardas, pavardė, parašas)

 

9. Apklausos stebėtojų pastabos

 

 

Pildo stebėtojas

Pildo komisija

Eil. Nr.

Stebėtojo vardas, pavardė

Pastabas raštu teikiu, neteikiu

Lapų skaičius

Stebėtojo parašas

Priedo (pastabų) Nr.

Pirmininko parašas

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Stebėtojų pastabos, pateiktos raštu, yra šio protokolo neatskiriami priedai, su kuriais turi susipažinti komisija. Pirmininkas juos sunumeruoja ir pasirašo, priedų numerius įrašo į protokolą. Jeigu stebėtojas tik įrašo pastabų lapų skaičių, o pačių pastabų nepateikia, apie tai surašomas aktas, kurį pasirašo komisijos nariai. Toks aktas vietoj nepateiktų pastabų pridedamas prie šio protokolo kaip neatskiriamas priedas.

______________

 


PROTOKOLO PILDYMO PAVYZDYS

 

Patvirtinta

valdymo reformų ir savivaldybių

reikalų ministro 1999 12 01

įsakymu Nr. 111

 

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS BALSŲ SKAIČIAVIMO

PROTOKOLAS

 

Apie atliktą vietos gyventojų apklausą dėl naujos savivaldybės sudarymo ir gyvenamųjų vietovių paskirstymo tarp savivaldybių.

Pateiktas klausimas: Ar pritariat, kad jūsų gyvenamoji vietovė priklausytų X savivaldybei?

Savivaldybė Y (miesto, rajono)

1. Apklausiamos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, skaičius 12000 gyventojų

2. Apklausoje dalyvavo 8400 gyventojų, jų dalis nuo bendro (1 punkto) skaičiaus – 70 %

3. Gyventojų, priėmusių sprendimą „Taip“, skaičius 6720, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 80 %

4. Gyventojų, priėmusių atsakymą „Ne“, skaičius 1680, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 20 %

5. Gyventojų apklausos duomenų pasiskirstymas pagal seniūnijas ir gyvenamąsias vietoves

 

Seniūnija

Gyvenamosios vietovės priedo Nr.

Gyventojų skaičius

Parašu patvirtintas sprendimas

Iš viso

Dalyvavo apklausoje

Taip

Ne

Iš viso

%

Iš viso

%

Iš viso

%

Raudondvario

1

6064

2544

42,1

1844

72,5

700

27,5

Akademijos

2

5936

5856

98,6

4876

83,3

980

16,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Priedai Nr. 1 ir 2.

Pastaba. Priedai yra šio protokolo neatskiriamos dalys, kuriose yra surašomi vietos gyventojų apklausos duomenys pagal kiekvieną gyvenamąją vietovę.

7. Apklausos atlikimo data ir laikas: 2000 m. sausio 10 d. nuo 6 val. iki 20 val.

8. Protokolas pasirašytas 2000 m. sausio 10 d.

 

Apklausos komisijos pirmininkas                      Jonas Jonaitis                            xxxxxxxxx

                                                                                                                           (vardas, pavardė, parašas)

Apklausos komisijos pirmininko pavaduotojas         Petras Petraitis                 xxxxxxxxxxx

                                                                                                                                 (vardas, pavardė, parašas)

Nariai: 1. Rimas Rimaitis                 xxxxxxxx

2. Antanas Antanaitis                     xxxxxxxx

3. Aleksandras Aleksandravičius            xxxxxxxxxxx

4. ................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................

6. ................................................................................................................................................

7. ................................................................................................................................................

8. ................................................................................................................................................

9. ................................................................................................................................................

10. ..............................................................................................................................................

11. ..............................................................................................................................................

12. ..............................................................................................................................................

                                                                                (komisijos nario vardas, pavardė, parašas)

 

9. Apklausos stebėtojų pastabos

 

 

Pildo stebėtojas

Pildo komisija

Eil. Nr.

Stebėtojo vardas, pavardė

Pastabas raštu teikiu, neteikiu

Lapų skaičius

Stebėtojo parašas

Priedo (pastabų) Nr.

Pirmininko parašas

1

Mykolas Mykolaitis

teikiu

1

xxxxxx

1

xxxxxx

2

Kazys Kazimieraitis

neteikiu

-

xxxxxx

-

xxxxxx

3

Juozas Juozaitis

teikiu

1

xxxxx

2

xxxxxx

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Stebėtojų pastabos, pateiktos raštu, yra šio protokolo neatskiriami priedai, su kuriais turi susipažinti komisija. Pirmininkas juos sunumeruoja ir pasirašo, priedų numerius įrašo į protokolą. Jeigu stebėtojas tik įrašo pastabų lapų skaičių, o pačių pastabų nepateikia, apie tai surašomas aktas, kurį pasirašo komisijos nariai. Toks aktas vietoj nepateiktų pastabų pridedamas prie šio protokolo kaip neatskiriamas priedas.

______________

 


                                                                                                                             Patvirtinta

                                                Priedas Nr. ……                                       VRSRM 1999 12 01

                           prie Vietos gyventojų apklausos                    įsakymu Nr. 111

                                          balsų skaičiavimo protokolo

 

Seniūnija ..............................................................  Savivaldybė .........................................................

 

Eil. Nr.

Gyvenamoji vietovė

Lapų skaič.

Gyventojų skaičius

Parašu patvirtintas sprendimas

Iš viso

Dalyvavo apklausoje

Taip

Ne

Iš viso

%

Iš viso

%

Iš viso

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apklausos komisijos pirmininkas ...........................................................................................................

                                                                                                                       (vardas, pavardė, parašas)

Apklausos komisijos pirmininko pavaduotojas ......................................................................................

                                                                                                                                      (vardas, pavardė, parašas)

Nariai: 1....……………………………………..… 2. ...........................................................................

3. ……………………………………….... 4. ...........................................................................

5. ……………………………………….... 6. ...........................................................................

7. ……………………………………….... 8. ...........................................................................

9. ……………………………………….. 10. ...........................................................................

11. …………………………………........ 12. ...........................................................................

                                                                                                                             (komisijos nario vardas, pavardė, parašas)

______________

 


Priedo pildymo pavyzdys                                                                                  Patvirtinta

                                                      Priedas Nr. 1                              VRSRM 1999 12 01

                             prie Vietos gyventojų apklausos     sakymu Nr. 111

                                                         balsų skaičiavimo protokolo

 

Seniūnija Raudondvario                 Savivaldybė Y (miesto, rajono)

Eil. Nr.

Gyvenamoji vietovė

Lapų skaič.

Gyventojų skaičius

Parašu patvirtintas sprendimas

Iš viso

Dalyvavo apklausoje

 

Taip

 

Ne

Iš viso

%

Iš viso

%

Iš viso

%

1

Paberžės miestelis

50

2000

1200

60,0

960

80,0

240

20,0

2

Akmenynės kaimas

4

120

100

83,3

76

76,0

24

24,0

3

Bebrinės kaimas

2

80

50

62,5

20

40,0

30

60,0

4

Raudondvario miestas

40

3500

1000

28,6

650

65,0

350

35,0

5

Uosinės kaimas

4

200

100

50,0

70

70,0

30

30,0

6

Kalvių kaimas

2

50

40

80,0

30

75,0

10

25,0

7

Pagirių kaimas

2

30

20

66,6

18

90,0

2

10,0

8

Užugirių vienkiemis

1

4

4

100

4

100

0

0

9

Pamiškės kaimas

1

20

10

50,0

1

10,0

9

90,0

10

Palaukės kaimas

2

60

20

33,3

15

75,0

5

25,0

 

Iš viso:

110

6064

2544

42,1

1844

72,5

700

27,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apklausos komisijos pirmininkas                                 Jonas Jonaitis xxxxxxxx

                                                                    (vardas, pavardė, parašas)

Apklausos komisijos pirmininko pavaduotojas            Petras Petraitis xxxxxxxx

                                                                                  (vardas, pavardė, parašas)

Nariai: 1. Antanas Antanaitis xxxxxxxx                         2. Juozas Juozaitis xxxxxxxxxxx

3. Rimas Rimaitis xxxxxxxxx                             4. Aleksandras Aleksandravičius xxxxxxx

5. ………………………………………..        6. .......................................................................

7. ………………………………………..        8. .......................................................................

9. ………………………………………..        10. .....................................................................

11. ………………………………………..      12. .....................................................................

                                                                                                                                  (komisijos nario vardas, pavardė, parašas)

______________


Patvirtinta

VRSRM 1999 12 01 įsakymu Nr. 111

 

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

1. Apklausos patalpa turi būti:

1.1. lengvai randama (prie pastato, kuriame vykdoma apklausa, ir pastato viduje turi būti užrašai ir rodyklės, nurodančios apklausos vietą);

1.2. pakankamo ploto, kad patalpoje būtų galima įrengti darbo vietas apklausos vykdymo komisijai, stebėtojams ir dar liktų ne mažesnis kaip 10 m2 plotas apklausos dalyviams – vietos gyventojams laisvai, nevaržomai patekti prie apklausos vykdytojų.

2. Apklausos vykdymo komisijos darbo vietoje turi būti stalas, kėdė komisijos nariui ir apklausos dalyviui bei rašymo priemonė apklausos dalyviui pasirašyti Vietos gyventojų apklausos dalyvių sąrašo lape.

3. Apklausos vykdymo patalpoje turi būti stalas su kėdėmis apklausos stebėtojams.

4. Apklausos vykdymo komisijos nariams suteikiama atskira patalpa poilsiui. Nesant galimybės suteikti atskirą patalpą poilsiui, komisijos nariai poilsiui naudojasi apklausos vykdymo patalpa.

5. Apklausos vykdymo patalpoje turi būti telefonas (kontaktinis arba mobilus).

6. Apklausos vykdymo patalpoje arba prieš patalpą turi būti viešai iškabintas valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro įsakymas apie apklausos vykdymą ir apklausą vykdančios komisijos sudėtis.

7. Vietos gyventojų apklausos patalpa turi būti visiškai parengta iki apklausos vykdymo pradžios.

______________