LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1V-854 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. sausio 29 d. Nr. 1V-132

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 50 straipsnio 1 dalimi ir 58 straipsnio 2 dalies 3 punktu:

1. Pakeičiu Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 122-4382):

1.1. išdėstau 3 punkto 4 pastraipą taip:

Laisvas radijo dažnis (kanalas) – su užsienio valstybėmis sukoordinuotas (jeigu toks koordinavimas yra reikalingas) radijo dažnis (kanalas), išskyrus radijo dažnius (kanalus) Radijo dažnių naudojimo plane pažymėtus įrašu „Rezervuota“, kuris nėra paskirtas naudoti tam tikroje teritorijoje, nėra priimtas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) sprendimas skirti šį radijo dažnį (kanalą) naudoti tam tikroje teritorijoje ir jis gali būti skirtas naudoti tam tikromis sąlygomis užtikrinant elektromagnetinį suderinamumą.“;

1.2. išdėstau 34 punktą taip:

„34. Tarnyba, prieš išduodama leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus), gali pareikalauti papildomos informacijos, reikalingos radijo stoties, kurioje bus naudojamas radijo dažnis (kanalas), elektromagnetinio suderinamumo bei įrenginių atitikties Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. 104-4683), reikalavimų įvertinimui.“;

1.3. išdėstau 38.3 punktą taip:

„38.3. Tarnyba, išnagrinėjusi pagal Taisyklių 34 punktą gautą informaciją, nustato, kad pareiškėjas neužtikrintų radijo stoties, kurioje bus naudojamas radijo dažnis (kanalas), elektromagnetinio suderinamumo;“

1.4. įrašau 43.2.3 punkte vietoj žodžių „jos darbas kels radijo trukdžius teisėtai veikiantiems radijo ryšio įrenginiams“ žodžius „nebūtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas“;

1.5. papildau šiuo 43.2.4 punktu:

„43.2.4. Projekte pateikta informacija neatitinka radijo ryšio įrenginių techniniuose aprašymuose nurodytų techninių charakteristikų ir nėra kitaip pagrįsta.“;

1.6. įrašau 48 punkte vietoj žodžių „radijo stotis trukdytų kitiems, teisėtai veikiantiems, radijo ryšio įrenginiams“ žodžius „neužtikrintų elektromagnetinio suderinamumo“;

1.7. įrašau 57 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „60 dienų“ skaičių ir žodį „3 mėnesius“;

1.8. išdėstau 59.2.2 punktą taip:

„59.2.2. pakeitus radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas nebūtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas, įskaitant radijo ryšio įrenginių, naudosiančių radijo dažnius (kanalus), dėl kurių yra priimtas Tarnybos sprendimas skirti radijo dažnį (kanalą) ar yra pradėta radijo dažnio (kanalo) skyrimo procedūra;“

1.9. įrašau 60 punkto paskutiniame sakinyje po žodžio „išsiuntimo“ žodžius „dienos, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pabaigos“;

1.10. papildau naujais 73–76 punktais (buvusius 73–96 punktus laikant 77–100 punktais):

„73. Objektyviai pagrįstais atvejais, susijusiais su efektyviu ir veiksmingu radijo dažnių (kanalų) naudojimu arba elektromagnetinio suderinamumo užtikrinimu, Tarnyba savo iniciatyva turi teisę radijo dažnio (kanalo) naudotojui paskirtą radijo dažnį (kanalą) pakeisti kitu tos pačios paskirties radijo dažniu (kanalu), jeigu radijo dažnio (kanalo) naudotojas su tuo sutinka. Šiuo atveju radijo dažnio (kanalo) naudotojas nemoka leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) išdavimo užmokesčio.

74. Taisyklių 73 punkte nustatytais atvejais Tarnyba raštu informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoją, nurodydama numatomo radijo dažnio (kanalo) pakeitimo kitu tos pačios paskirties radijo dažniu (kanalu) motyvus, siūlomą radijo dažnį (kanalą), jo naudojimo pradžios datą ir kitas keičiančiojo radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas bei nustato terminą, per kurį radijo dažnio (kanalo) naudotojas turi pareikšti savo nuomonę dėl jam paskirto radijo dažnio (kanalo) pakeitimo Tarnybos siūlomu kitu tos pačios paskirties radijo dažniu (kanalu). Radijo dažnio (kanalo) naudotojui per Tarnybos nustatytą terminą raštu sutikus su numatomu radijo dažnio (kanalo) pakeitimu kitu tos pačios paskirties radijo dažniu (kanalu), Tarnyba Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių nustatyta tvarka konsultuojasi dėl sprendimo projekto.

75. Pasibaigus Taisyklių 74 punkte nurodytai viešajai konsultacijai, bet ne vėliau kaip iki keičiamo radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pabaigos, Tarnyba priima sprendimą radijo dažnio (kanalo) naudotojui paskirtą radijo dažnį (kanalą) pakeisti kitu tos pačios paskirties radijo dažniu (kanalu) arba, atsižvelgdama į viešosios konsultacijos metu gautas motyvuotas pastabas ar prieštaravimus, atsisako radijo dažnio (kanalo) naudotojui paskirtą radijo dažnį (kanalą) pakeisti kitu tos pačios paskirties radijo dažniu (kanalu). Apie Tarnybos sprendimą informuojamas radijo dažnio (kanalo) naudotojas.

76. Leidimas naudoti keičiantįjį radijo dažnį (kanalą) išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarnybos sprendimo radijo dažnio (kanalo) naudotojui paskirtą radijo dažnį (kanalą) pakeisti kitu tos pačios paskirties radijo dažniu (kanalu) priėmimo dienos.“;

1.11. įrašau 85 punkte vietoj skaičių „78, 79 ir 80“ skaičius „82, 83 ir 84“;

1.12. įrašau 85.8 punkte vietoj skaičių „81.1–81.7“ skaičius „85.1–85.7“ ir vietoj skaičių „78 ir 79“ skaičius „82 ir 83“;

1.13. įrašau 87 punkte vietoj skaičių „78, 79 ir 80“ skaičius „82, 83 ir 84“;

1.14. įrašau 88.1 ir 88.3 punktuose vietoj skaičiaus „81“ skaičių „85“.

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                              TOMAS BARAKAUSKAS