LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. balandžio 30 D. ĮSAKYMO NR. 214 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.03:2002 „statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. sausio 26 d. Nr. D1-74

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200; 2005, Nr. 149-5449):

1. Išdėstau 2.2 punktą taip:

2.2. žemės ūkio melioracijos projektų ekspertizės tvarkos, kurią nustato Žemės ūkio ministerija [5.15].“

2. Pripažįstu netekusiu galios 5.6 punktą.

3. Išdėstau 5.8 punktą taip:

5.8. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr. 120-4945; 2008, Nr. 123-4708);“.

4. Išdėstau 5.12 punktą taip:

5.12. statybos techninis reglamentas STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ (Žin., 2004, Nr. 10-286);“.

5. Išdėstau 6.17 punktą taip:

6.17. ekspertizės rangovas – juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys Statybos įstatymo [5.1] nustatytą teisę atlikti projekto ar statinio ekspertizę.“

6. Išdėstau 7 punkto pirmąją pastraipą taip:

7. Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privaloma, išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus [5.1]:“.

7. Papildau nauju 7.3 punktu:

7.3. tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti.“

8. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių, nurodytų STR 1.01.06:2002 [5.13] 1 priedo 2 lentelėje (išskyrus šios lentelės 10, 11, 13 ir 22 punktuose išvardytus statinius), darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizę, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte.

Kitų statinių darbo projekto konstrukcinės dalies [5.9] ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios ekspertizės akte (projekto įvertinime).“

9. Išdėstau XVII skyrių taip:

 

XVII. ATASKAITOS APIE EKSPERTIZĖS RANGOVŲ VEIKLĄ

 

84. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d., ekspertizės rangovai Aplinkos ministerijai privalo pateikti:

84.1. ataskaitą apie praėjusiais metais atliktas projektų ekspertizes (pagal 1 priedą) ir statinių ekspertizes (pagal 2 priedą);

84.2. bendrosios projekto (statinio) ekspertizės aktuose nurodytus duomenis apie statinių bendruosius, ekonominius rodiklius ir skaičiuojamąją statybos kainą [5.9]. Ataskaitoje pateikiami duomenys tik įrašytų į Valstybės investicijų programą [5.7] statinių ar ypatingų statinių, kurių statybos darbai perkami Viešųjų pirkimų įstatymo [5.4] nustatyta tvarka.

85. Ataskaitoje statiniai turi būti sugrupuoti pagal jų naudojimo paskirtį [5.22] ir statybos rūšį (nauja statinio statyba ar statinio rekonstravimas).

86. Jei atestuota ekspertizės įmonė nevykdė veiklos, pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per mėnesį, ji privalo apie tai raštu informuoti Aplinkos ministeriją.“

10. Išdėstau 90 punktą taip:

90. Be bendrosios ekspertizės privaloma atlikti toliau išvardytas specialiąsias ekspertizes, kurias organizuoja šios institucijos:“.

11. Papildau 1 priedu (pridedama).

12. Papildau 2 priedu (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


Statybos techninio reglamento

STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto

ekspertizė ir statinio ekspertizė“

1 priedas

 

(Atliktų projektų ekspertizių ataskaitų forma)

 

__________________________

įmonės pavadinimas

 

Atliktų projektų ekspertizių nuo NUO 20____-____-____ IKI 20____-____-____ ataskaita

 

1. Ekspertizės įmonės pavadinimas.

2. Atestato Nr. ______ .

3. Atlikta projekto ekspertizių:

3.1. bendrųjų techninio projekto ekspertizių ____ ;

3.2. dalinių techninio projekto ekspertizių ____ ;

3.3. darbo projekto ekspertizių ____ ;

3.4. dalinių darbo projekto ekspertizių ____ .

4. Dažniausiai statinių projektuose pasitaikantys statybos teisės aktų pažeidimai.

5. Pagrindinės projektinių sprendinių klaidos ir neracionalūs projektiniai sprendiniai.

6. Naujų projektinių sprendinių pavyzdžiai.

7. Statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą [5.7], ir statinių, kurių statybos darbams pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas [5.4], neekonomiškų ir statinio paskirties reikmėms nebūtinų projektinių sprendinių pavyzdžiai (padidinti patalpų plotai ir tūriai; neprivalomų pagal statinio paskirtį patalpų projektavimas; nepagrįsti brangios apdailos reikalavimai, statinio statybos orientacinės kainos sumažinimas po projekto ekspertizės ir pan.).

8. Ekspertuotų projektų kokybės įvertinimas (nurodomos projektavimo įmonės, geriausiai ar blogiausiai parengusios projektus, pateikiami būdingi pavyzdžiai).

9. Statinių, kurių statybos darbams pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas [5.4], ir įrašytų į valstybės investicijų programą statinių skaičiuojamosios statybos vertės nepagrįsto padidinimo pavyzdžiai (nurodant konkrečias pinigų sumas).

10. Pasiūlymai dėl statybos teisinio reglamentavimo tobulinimo.

11. Į valstybės investicijų programą įrašytų statinių projektų ekspertizių, atliktų per ataskaitinį laikotarpį, sąrašas.

 

___________________

pareigos    A. V.

____________

parašas

_____________

vardas, pavardė

 

_______________

data

 

_________________


Statybos techninio reglamento

STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto

ekspertizė ir statinio ekspertizė“

2 priedas

 

(Atliktų statinių ekspertizių ataskaitų forma)

 

___________________________________

įmonės pavadinimas

 

Atliktų statinių ekspertizių nuo NUO 20____-____-____ IKI 20____-____-____ ataskaita

 

1. Ekspertizės rangovo pavadinimas.

2. Atestato Nr. _____ .

3. Atlikta statinio ekspertizių:

3.1. bendrųjų statinio ekspertizių skaičius ____ ; iš jų ypatingų statinių ____ ;

3.2. dalinių statinio ekspertizių skaičius ____ .

4. Statinių didesnių avarijų (avarinės būklės, deformacijų) skaičius, būdingesni pavyzdžiai, jų trumpas aprašymas ir priežastys (nekokybiški: statybiniai tyrinėjimai, projektas, statybos darbai, statybos produktai, įrenginiai, statinio priežiūra [5.1] ir pan.).

5. Pasiūlymai dėl statybos teisinio reglamentavimo tobulinimo.

6. Per ataskaitinį laikotarpį atliktų statinio ekspertizių sąrašas.

 

 

___________________

pareigos    A. V.

____________

parašas

_____________

vardas, pavardė

 

_______________

data

 

_________________