INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos respublikos vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. gegužės 23 d. Nr. T-72

 

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (kartu su 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. T-63 ir 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. T-237 pakeitimais) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINIŲ KŪRIMO, TESTAVIMO IR ĮVERTINIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas Europos Komisijos 2008 m. gruodžio 1 d. komunikato „Prieinamos informacinės visuomenės link“ (KOM/2008/804 galutinis) siūlymą Europos Bendrijos šalims Pasaulinio saityno konsorciumo parengtus saityno turinio prieinamumo reikalavimus įtraukti į nacionalines taisykles,

t v i r t i n u Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodines rekomendacijas (pridedama).“

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti direktorių                                                           Ieva Žilionienė

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40

(Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T-72 redakcija)

 

NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINIŲ KŪRIMO, TESTAVIMO IR ĮVERTINIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) nustato, kaip turi būti kuriamos, testuojamos ir vertinamos neįgaliesiems pritaikytos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaiga) interneto svetainės.

2. Rekomendacijos parengtos įgyvendinant Europos Komisijos 2008 m. gruodžio 1 d. komunikatą „Prieinamos informacinės visuomenės link“ (KOM/2008/804 galutinis).

3. Rekomendacijos skirtos Pasaulinio saityno konsorciumo (angl. World Wide Web Consortium) parengtus saityno turinio pritaikymo neįgaliesiems reikalavimus įtraukti į nacionalines taisykles.

 

II. ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINIŲ KŪRIMO, TESTAVIMO IR ĮVERTINIMO REIKALAVIMAI

 

4. Pritaikant įstaigų interneto svetaines neįgaliesiems, rekomenduojama vadovautis Pasaulinio saityno konsorciumo parengtomis Interneto tinklalapių turinio prieinamumo rekomendacijomis (angl. Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 (toliau – ITTPR 2.0), kurios skelbiamos adresu www.w3.org/TR/WCAG20.

5. ITTPR 2.0 sudaro gairės, suskirstytos pagal keturis interneto svetainių prieinamumą apibūdinančius principus, nurodančius, kad interneto svetainių turinys turi būti suvokiamas (tai reiškia, kad informacija turi būti pasiekiama visiems naudotojų pojūčiams), valdomas (tai reiškia, kad interneto svetainė neturi reikalauti iš naudotojo veiksmų, kurių jis negali atlikti), suprantamas (tai reiškia, kad informacija arba veiksmas negali viršyti naudotojo supratimo) ir lankstus (tai reiškia, kad vystantis technologijoms interneto svetainė turi išlikti pasiekiama).

6. Konkrečios gairės tikslų įgyvendinimas vertinamas pagal tai, kiek ir kokių jai nustatytų sėkmės kriterijų tenkina vertinama įstaigos interneto svetainė. Atitikties ITTPR 2.0 sėkmės kriterijams lygis (toliau – atitikties lygis) žymimas raidėmis A (žemiausias), AA arba AAA (aukščiausias).

7. Visa įstaigos interneto svetainė turi būti pritaikyta neįgaliesiems. Jeigu tam tikra interneto svetainės dalis negali būti pritaikyta pagal ITTPR 2.0, kuriama alternatyvi interneto svetainės dalis. Turi būti siekiama interneto svetainę padaryti prieinamą įvairias negalias turintiems žmonėms ir nepriklausomai nuo neįgaliojo naudojamos techninės įrangos. Rekomenduojama siekti interneto svetainę pritaikyti ne žemesniu kaip AA lygiu.

8. Kuriant ir sukūrus įstaigos interneto svetainę atliekamas interneto svetainės atitikties ITTPR 2.0 testavimas. Testavimo metodų aprašymas skelbiamas adresu www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS.

9. Testuoti interneto svetainę galima vadovaujantis Rekomendacijų 8 punkte nurodytu aprašymu, pasirenkant automatinius vertinimo atitikties ITTPR 2.0 įrankius (toliau – įrankiai), kurie yra viešai prieinami internete, arba įsigyjama speciali programinė įranga.

10. Pasaulinio saityno konsorciumo rekomenduojamų įrankių sąrašas skelbiamas adresu www.w3.org/WAI/ER/tools. Rekomenduojama pasirinkti tą įrankį, kuris pateikia išsamią testavimo ataskaitą.

11. Atliekant įstaigų interneto svetainių atitikties ITTPR 2.0 vertinimą rekomenduojama vadovautis Rekomendacijų 1 priede nurodyta Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių pritaikymo neįgaliesiems įvertinimo metodika, kuri parengta remiantis Pasaulinio saityno konsorciumo parengta Interneto svetainių prieinamumo atitikties įvertinimo metodika (angl. WCAG-EM Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology) 1.0, skelbiama adresu www.w3.org/TR/WCAG-EM.

12. Vertinama visa įstaigos interneto svetainė. Vertinant rekomenduojama naudotis Rekomendacijų 2 priede pateikiama Interneto svetainių prieinamumo (pritaikymo neįgaliesiems) vertinimo lentele. Atlikus vertinimą, nustatomas interneto svetainės atitikties lygis.

13. Rekomenduojama įstaigos interneto svetainėse skelbti jų atitikties lygio žymą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. ITTPR 2.0 sudarančių dalies dokumentų vertimas į lietuvių kalbą skelbiamas interneto svetainės www.ivpk.lt skyriaus „Veiklos kryptys“ srityje „E. įtrauktis“.

 

_________________

 

Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų

1 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ Interneto svetainių pritaikymo neįgaliesiems Įvertinimo Metodika

 

I. Bendrosios Nuostatos

 

1. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių pritaikymo neįgaliesiems įvertinimo metodika (toliau – Metodika) nustato, kaip atlikti jau sukurtų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaiga) interneto svetainių įvertinimą, parengti įvertinimo ataskaitą ir į interneto svetainę įkelti interneto svetainės atitikties Pasaulinio saityno konsorciumo parengtoms Interneto tinklalapių turinio prieinamumo rekomendacijoms (angl. Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 (toliau – ITTPR 2.0) žymą.

2. Metodika gali būti taikoma nepriklausomai nuo interneto svetainės apimties, ją kuriant naudotos techninės įrangos, pasirinktų vertinimo įrankių, pagalbinių technologijų, interneto naršyklių ir kitos programinės įrangos.

3. Metodika taikoma siekiant įvertinti įstaigų interneto svetainių atitiktį ITTPR 2.0.

4. Metodikoje interneto svetainė suprantama kaip vienas ar daugiau tarpusavyje susijusių tinklalapių, kuriuos sieja priklausomybė vienai įstaigai, vienas įvadinis tinklalapis, bendra tematika ir kiti požymiai.

 


II. bendrieji vertinimO REIKALAVIMAI

 

5. Pagrindinis įstaigos interneto svetainės (toliau – interneto svetainė) pritaikymo neįgaliesiems tikslas yra užtikrinti, kad asmenys, turintys regėjimo, klausos, kalbos, suvokimo, fizinių arba kitų negalių, galėtų suprasti interneto svetainės turinį (tekstą, vaizdus, lenteles, grafikus, vaizdo, garso įrašus ir panašiai), jame naršyti, taip pat prireikus skelbti savo turinį.

6. Vertinimą gali atlikti įstaigos, kuriai priklauso interneto svetainė, valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, arba jų grupė, arba teisės aktų nustatyta tvarka parinkto paslaugos tiekėjo darbuotojas arba jų grupė (toliau – vertintojas).

7. Vertintojas turi būti susipažinęs su ITTPR 2.0, neįgaliesiems pritaikyto interneto svetainių dizaino specifika, pagalbinių technologijų veikimo principais ir suvokti, kaip skirtingas negalias turintys asmenys naudojasi internetu. Vertintojams rekomenduojamos literatūros sąrašas pateikiamas adresu www.w3.org/TR/WCAG-EM/#reading. Neįgaliųjų įtraukimas į vertinimo procedūrą gali padėti nustatyti tuos interneto svetainės prieinamumo aspektus, kurių vertintojas pastebėti negali, tačiau neįgaliųjų įtraukimas į vertinimo procedūrą nėra privalomas. Tais atvejais, kai pasitelkiama neįgaliųjų pagalba, būtina kruopščiai vertinti jų nuomonę laikantis nuostatos, kad vieno asmens su negalia patirtis neatspindi visų asmenų su negalia patirties.

8. Atliekant vertinimo procedūrą, vertinama visa interneto svetainė, tačiau prireikus galima vertinti dalį interneto svetainės, t. y. tinklalapių grupę, turinčią interneto svetainės požymių, paminėtų Metodikos 4 punkte.

9. Interneto svetainė vertinama naudojant automatinius vertinimo įrankius, įprastas (su grafine sąsaja) interneto naršykles, specializuotas naršykles, be to, ekspertiniu metodu vertinamas interneto svetainėje skelbiamas turinys.

10. Pasirinkti vertinimo įrankiai gali būti skirti interneto svetainės turinio pritaikymui neįgaliesiems ir interneto svetainės turinio ženklinimo kalbai (toliau – kodas) tikrinti, nes netaisyklingas kodas gali trukdyti tinkamai pritaikyti interneto svetainę neįgaliesiems. Kodas tikrinamas bent vienu iš šiame punkte pateiktų įrankių, kurie pasirenkami atsižvelgiant į interneto svetainės technines charakteristikas:

10.1. „HTML Validation service“ – HTML kalbos tikrinimo įrankis. Juo yra nustatoma, ar vertinamos interneto svetainės HTML kalba yra be klaidų. Įrankis nurodo tikslią klaidos buvimo vietą ir galimą jos taisymo būdą. Įrankis skelbiamas adresu www.validator.w3.org;

10.2. „HTML Tidy“ – šio įrankio paskirtis ta pati kaip ir „HTML Validation service“ įrankio. Įrankis skelbiamas adresu www.w3.org/People/Raggett/tidy;

10.3. „CSS Validation service“ – CSS kalbos tikrinimo įrankis. Jis nurodo tikslią klaidos buvimo vietą ir galimą jos taisymo būdą. Įrankis skelbiamas adresu www.jigsaw.w3.org/css-validator;

10.4. „MathML Validator“ – MathML kalbos tikrinimo įrankis. Įrankis skelbiamas adresu www.w3.org/Math/validator. MathML kalbą taip pat tikrina ir „HTML Validation service“ įrankis.

11. Interneto svetainės turinio pritaikymas neįgaliesiems tikrinamas bent dviem įrankiais. Įrankiu turi būti galima:

11.1. automatiškai nustatyti, kaip tikrinama interneto svetainė atitinka turinio prieinamumo reikalavimus, ir (arba)

11.2. suteikti efektyvią pagalbą interneto svetainės tikrinimą rankiniu būdu atliekančiam vertintojui.

12. Vertinant interneto svetainės turinio pritaikymą neįgaliesiems būtina sulyginti dviejų įrankių pateikiamus vertinimo rezultatus. Išvadą turi padaryti vertintojas. Dėl šių priežasčių interneto svetainės atitikties lygis negali būti nustatytas tik automatiškai.

13. Galimų prieinamumo vertinimo įrankių sąrašas skelbiamas adresu www.w3.org/WAI/ER/tools. Įrankių paieškai taip pat galima naudoti populiarias paieškos sistemas. Renkantis įrankį siūloma vadovautis šiais kriterijais:

13.1. galimybė tikrinti interneto svetainės atitiktį ITTPR 2.0;

13.2. per internetinę sąsają pasiekiamas įrankis;

13.3. įrankis nesudėtingas naudoti;

13.4. įrankis plačiai naudojamas ir nuolat atnaujinamas.

14. Vertinant interneto svetainės turinio pritaikymą neįgaliesiems gali būti naudojamos grafinę sąsają turinčios interneto naršyklės ir jų versijos (pavyzdžiui, „Firefox“, „Internet Explorer“, „Opera“, „Safari“, „Google Chrome“ ir kitos), keičiant jų nustatymus:

14.1. įjungiant ir išjungiant paveikslėlių rodymą, kad galima būtų nustatyti, ar atvaizduojamas paveikslėlius atitinkantis tekstas;

14.2. išjungiant garsą, kad galima būtų nustatyti, ar tokiu būdu pateikta informacija yra perteikiama tekstiniu ekvivalentu;

14.3. keičiant šrifto dydį, kad galima būtų patikrinti, ar ši funkcija veikia ir ar įmanoma naudotis interneto svetaine, kai yra nustatytas didelis šriftas;

14.4. keičiant ekrano skiriamąją gebą ir (arba) sumažinant naršyklės langą, kad galima būtų nustatyti, ar atsiranda horizontalioji slinkties juosta (būtina įvertinti aplinkybę, kad ši juosta gali atsirasti ir dėl pačios naršyklės trūkumų);

14.5. ekrano spalvingumą keičiant į pilkus tonus arba spausdintuvu spausdinant nespalvotą interneto svetainės tinklalapio vaizdą, kad galima būtų nustatyti, ar spalvos kontrastas yra pakankamas;

14.6. naršyti interneto svetainėje nenaudojant pelės (naudotis tik klaviatūra), kad būtų galima nustatyti, ar visos interneto svetainės turinio dalys ir funkcijos yra pasiekiamos, ar aiškiai pateiktos nuorodos.

15. Vertinant interneto svetainės turinio pritaikymą neįgaliesiems gali būti naudojamos specializuotos garso (pavyzdžiui, „Home Page Reader“) ir tekstinės naršyklės (pavyzdžiui, „Lynx“). Tikrinant interneto svetainę svarbu nustatyti:

15.1. ar informacija, pasiekiama naudojant garso arba tekstinę naršyklę, yra tokia pati, kaip ir naudojant įprastą grafinės sąsajos naršyklę;

15.2. ar informacija yra pateikta išlaikant reikalingą seką.

16. Vertinant interneto svetainės turinio pritaikymą neįgaliesiems siekiama nustatyti, ar tekstai yra paprasti ir aiškūs, ar jie atitinka interneto svetainės paskirtį. Taip pat vertinama, ar pateikiamos aiškiai suprantamos vaizdinės medžiagos tekstinės alternatyvos.

 

III. vertinimo etapai

 

17. Interneto svetainės turinio pritaikymo neįgaliesiems vertinimo procedūrą sudaro 5 (penki) etapai.

18. Kiekvieną etapą sudaro žingsniai, kurie gali būti atliekami pasirinktinai, tačiau norint ne tik įvertinti interneto svetainės turinį, bet ir nustatyti galimus jos tobulinimo būdus, tikslinga žingsnius atlikti visus.

19. Interneto svetainės turinio vertinimo procedūrą sudaro šie etapai:

19.1. vertinimo apimties apibrėžimas;

19.2. interneto svetainės analizė;

19.3. tikrinamos imties nustatymas;

19.4. pasirinktos imties tikrinimas;

19.5. vertinimo išvadų ataskaitos parengimas.

 

IV. vertinimo apimties apibrėžimas

 

20. Šiame etape apibrėžiama visa būsimo vertinimo apimtis. Tai svarbiausias etapas, turintis įtakos tolesniems vertinimo procedūros etapams ir jų žingsniams.

21. Apibrėžiant vertinimo apimtį nėra būtina, bet rekomenduojama į šį procesą įtraukti interneto svetainės valdytojo deleguotą asmenį ar jų grupę arba interneto svetainės kūrėją. Tai gali padėti nustatyti interneto svetainės funkcines galimybes bei naudojimo atvejus ir taip lemti efektyvesnę vertinimo procedūrą.

22. Vertinimo apimties apibrėžimo etapą sudaro šie žingsniai:

22.1. interneto svetainės apimties apibrėžimas;

22.2. vertinimo gylio apibrėžimas;

22.3. interneto svetainės naudojimo konteksto nustatymas;

22.4. tenkinančio atitikties lygio nustatymas;

22.5. taikomų metodų nustatymas (pasirinktinai).

23. Interneto svetainės apimties apibrėžimo žingsnyje nustatomos ir dokumentuojamos tikslios numatomos vertinti interneto svetainės ribos (tai ypač svarbu tais atvejais, kai per tam tikras nuorodas yra patenkama į kitas interneto svetaines), aprašomi pagrindiniai jos elementai bei struktūra (pavyzdžiui, nustatoma, koks yra maksimalus interneto svetainės gylis, kalbinių versijų skaičius, ar interneto svetainė viešai prieinama, ar reikalaujama naudotojų registracijos ir panašiai). Tinkamai atliktas interneto svetainės apimties apibrėžimas tolesniuose žingsniuose leis apibrėžti tikslias jos vertinimo ribas ir užtikrins visų svarbių interneto svetainės tinklalapių įtraukimą į vertinimo procesą. Svarbu dokumentuoti tokius dalykus, kaip trečiųjų šalių turinio ir paslaugų naudojimas, skirtingos kalbos bei tokie interneto svetainės tinklalapiai, kurie gali būti sunkiai atpažįstami, kaip priklausantys šiai interneto svetainei.

24. Interneto svetainės apimties apibrėžimo žingsnio rezultatas yra dokumentuotas interneto svetainės apimties apibrėžimas, leidžiantis vėliau nustatyti, ar pasirinktas interneto svetainės tinklalapis patenka į vertinimo apimtį, ar ne. Tikslinga sudaryti interneto svetainės tinklalapių unifikuotų adresų (angl. Uniform resource identifier) (toliau – URI) sąrašą, kuris identifikuotų interneto svetainės vertinimo apimtį sudarančius tinklalapius.

25. Vertinimo gylio apibrėžimo žingsnyje apibrėžiamas vertinimo išsamumas. Galimi tokie interneto svetainės vertinimo gyliai:

25.1. bazinė ataskaita: nustatoma, ar interneto svetainė atitinka prieinamumo reikalavimus, tačiau papildoma informacija apie atitiktį ITTPR 2.0 nėra pateikiama. Šis vertinimo gylis dažniausiai pasirenkamas tada, kai daroma prielaida, kad interneto svetainė atitinka prieinamumo reikalavimus. Pavyzdžiui, kai interneto svetainėje jau yra paskelbta, kad ji atitinka prieinamumo reikalavimus, arba kai yra tikrinama didelė interneto svetainė, tačiau nepakanka turimų išteklių išsamesnei analizei atlikti;

25.2. išsami ataskaita: nustatoma, ar interneto svetainė atitinka prieinamumo reikalavimus, ir pateikiama papildoma informacija apie kiekvieno vertinto tinklalapio atitiktį ITTPR 2.0. Šis vertinimo gylis yra naudingas, kai norima nustatyti interneto svetainės tobulinimo gaires, taip pat renkant statistinius stebėsenos duomenis;

25.3. nuodugni analizė: nustatoma, ar interneto svetainė atitinka reikalavimus, ir išsamiai analizuojami aptikti trūkumai (pateikiamas neatitikčių ITTPR 2.0 sąrašas ir pasiūlomi galimi jų sprendimo būdai). Šis vertinimo gylis yra naudingas įstaigoms, siekiančioms tobulinti savo interneto svetainės prieinamumą.

26. Interneto svetainės naudojimo konteksto nustatymo žingsnyje yra nustatoma interneto svetainės naudotojų auditorija ir minimalus interneto naršyklių bei pagalbinių technologijų rinkinys, kuris bus naudojamas atliekant interneto svetainės vertinimą. Pagalbinės technologijos suprantamos kaip techninė arba programinė įranga, veikianti kaip naudotojo įranga arba kartu su naudotojo įranga, kad būtų patenkinti neįgaliųjų poreikiai. Būtina įvertinti, kad naudotojai gali naudoti įvairius interneto naršyklių, pagalbinių technologijų bei operacinių sistemų derinius, o tai turi įtakos interneto svetainės vertinimo procedūrai, todėl svarbu nustatyti galimus interneto svetainės naudotojus bei minimalų interneto naršyklių ir pagalbinių technologijų rinkinį, kurį naudojant interneto svetainė atitiktų prieinamumui keliamus reikalavimus. Skirtingos interneto svetainės dalys negali būti tikrinamos naudojant skirtingus įrankių rinkinius. Svarbu užtikrinti, kad vertinant būtų atsižvelgta į visus ITTPR 2.0 sėkmės kriterijus, neapsiribojant konkrečiomis neįgaliųjų grupėmis. Pavyzdžiui, negalima išskirti regėjimo sutrikimų turinčių asmenų grupės ir interneto svetainės vertinimą atlikti atsižvelgiant tik į su šia grupe susijusias ITTPR 2.0 rekomendacijas.

27. Tenkinančio atitikties lygio nustatymo žingsnyje nustatoma, kokį ITTPR 2.0 apibrėžtą prieinamumo lygį (A, AA ar AAA) interneto svetainė turi atitikti.

28. Taikomų metodų nustatymo žingsnis nėra privalomas. Jo metu specifikuojami ITTPR 2.0 metodai, kurie bus taikomi nustatant, ar interneto svetainė atitinka ITTPR 2.0 nustatytus sėkmės kriterijus. Metodų aprašymas skelbiamas adresu www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS. Visi aprašyti metodai yra susieti su konkrečiais ITTPR 2.0 nustatytais sėkmės kriterijais, t. y. kiekvieno metodo apraše nurodoma, kokius sėkmės kriterijus įgyvendinant šis metodas gali būti taikomas. Kadangi aprašyti metodai yra tik informacinio pobūdžio, metodo nesėkmingo tikrinimo atvejis nereiškia, kad sėkmės kriterijus negali būti įgyvendintas kitomis priemonėmis.

 

V. Interneto svetainės ANALIZĖ

 

29. Šiame etape vertintojas analizuoja vertinamą interneto svetainę, siekdamas geriau suprasti interneto svetainės specifiką, paskirtį bei funkcines galimybes. Tokia analizė leidžia nustatyti interneto svetainės tinklalapius, kuriuos būtina smulkiai išanalizuoti atliekant interneto svetainės vertinimo procedūrą. Ypač svarbūs interneto svetainės tinklalapiai, susiję su tiesiogine interneto svetainės ir naudotojo sąveika (pavyzdžiui, naudotojų registracijos, prisijungimo prie interneto svetainės, elektroninių paslaugų tinklalapiai). Taip pat labai svarbu nustatyti tokius interneto svetainės tinklalapius, kuriuose gali būti naudojamas nepakankamas spalvų kontrastas, netinkama teksto struktūra arba ITTPR 2.0 rekomendacijų neatitinkantys naršymo įrankiai.

30. Atlikdamas interneto svetainės analizę, vertintojas turi galėti pasiekti visas svarbias interneto svetainės dalis. Pavyzdžiui, vertintojui gali tekti susikurti naudotojo paskyrą, jei reikia įvertinti apribotą prieigą turinčias interneto svetainės dalis arba funkcines galimybes. Interneto svetainės valdytojo deleguotas asmuo ar jų grupė arba interneto svetainės kūrėjas gali padėti nustatyti tipinius (būdingus daugeliui interneto svetainių, pavyzdžiui, tokius kaip įvadinis tinklalapis, kontaktinė informacija, registruotų naudotojų prisijungimas ir kt.) interneto svetainės tinklalapius (toliau – tipiniai tinklalapiai), funkcines galimybes, taikomas technologijas bei kitus aspektus ir taip užtikrinti efektyvesnę vertinimo procedūrą, tačiau už objektyvią ir tinkamą interneto svetainės analizę atsako tik vertintojas.

31. Interneto svetainės analizės etapą sudaro šie žingsniai:

31.1. tipinių tinklalapių nustatymas;

31.2. funkcinių galimybių nustatymas;

31.3. interneto svetainės tinklalapių tipų įvairovės nustatymas;

31.4. naudojamų interneto svetainės tinklalapių kūrimo technologijų nustatymas.

32. Tipinių tinklalapių nustatymo žingsnyje yra parengiamas jų sąrašas. Į šį sąrašą įtraukti interneto svetainės tinklalapiai taps vertinimo imties, apibrėžiamos tikrinamos imties nustatymo etape, dalimi. Šis žingsnis taip pat padeda geriau suvokti visos interneto svetainės struktūrą ir naršymą joje.

33. Funkcinių galimybių nustatymo žingsnyje yra nustatomos interneto svetainės funkcinės galimybės, t. y. tam tikros operacijos arba jų visuma, užtikrinančios tam tikrą funkciją (pavyzdžiui, duomenų parsisiuntimas, registracija interneto svetainėje, duomenų peržiūra ir panašiai). Funkcinės galimybės gali apimti tiek techniškai paprastas (pavyzdžiui, naudotojų apklausa), tiek sudėtingas operacijas (pavyzdžiui, apmokėjimas už elektronines paslaugas). Šiuo žingsniu siekiama nustatyti ir dokumentuoti interneto svetainės funkcines galimybes, kad būtų galima surinkti išsamius duomenis, reikalingus tikrinamos imties nustatymo etapui įgyvendinti. Šiame žingsnyje svarbu nustatyti visas interneto svetainės funkcines galimybes, tačiau pasikartojančios funkcinės galimybės neturi būti išskiriamos kaip atskiri atvejai. Interneto svetainių funkcinių galimybių pavyzdžiai:

33.1. duomenų įvedimas;

33.2. duomenų parsisiuntimas;

33.3. paieška interneto svetainėje;

33.4. duomenų peržiūra;

33.5. naudotojų apklausa;

33.6. interneto svetainės skaidymas į tinklalapius;

33.7. pateiktys;

33.8. užklausos formos;

33.9. įvairios skaičiuoklės;

33.10. kalendorius;

33.11. naudotojų registracija;

33.12. duomenų saugojimas;

33.13. interneto svetainės turinio rūšiavimas.

34. Interneto svetainės tinklalapių tipų įvairovės nustatymo žingsnyje yra nustatomi interneto svetainės tinklalapių tipai. Interneto svetainės tinklalapiai gali skirtis išdėstymu, struktūra, stiliumi bei skirtingai realizuotomis pritaikymo neįgaliesiems galimybėmis. Dažnai šie tinklalapiai kuriami skirtingų asmenų ir generuojami pagal skirtingus šablonus. Interneto svetainės tinklalapiai taip pat gali atrodyti skirtingai ir būti skirtingo turinio priklausomai nuo naudotojo nustatymų. Šiame žingsnyje parengiamas skirtingų tinklalapių tipų vertinamoje interneto svetainėje sąrašas, kad būtų galima surinkti išsamius duomenis, reikalingus tikrinamos imties nustatymo etapui įgyvendinti. Interneto svetainės tinklalapiai gali būti tokių skirtingų tipų:

34.1. interneto svetainės tinklalapiai su įvairiais stiliais, išdėstymu, struktūra, navigacija, sąveika ir grafiniu dizainu;

34.2. interneto svetainės tinklalapiai su įvairaus pobūdžio turiniu: formomis, lentelėmis, sąrašais ir panašiai;

34.3. interneto svetainės tinklalapiai, turintys specialius funkcinius komponentus, pvz., datos parinkiklį, nuotraukų peržiūros langą ir pan.;

34.4. interneto svetainės tinklalapiai, sukurti naudojant skirtingas technologijas, tokias kaip HTML, CSS, „JavaScript“ ir WAI-ARIA;

34.5. interneto svetainės tinklalapiai, sukurti naudojant skirtingus šablonus;

34.6. interneto svetainės tinklalapiai, kurių išvaizda, funkcinės galimybės ir turinys skiriasi priklausomai nuo naudotojo naudojamo įrenginio ir nustatymų;

34.7. interneto svetainės tinklalapiai su dinaminiu turiniu (pranešimai apie klaidą, dialogo langai ir panašiai).

35. Naudojamų interneto svetainės tinklalapių kūrimo technologijų nustatymo žingsnyje nustatomos interneto svetainių kūrimo technologijos, naudojamos interneto svetainės veikimui užtikrinti. Šiame žingsnyje sudaromas vertinamoje interneto svetainėje naudojamų tinklalapių kūrimo technologijų sąrašas, kad būtų galima surinkti išsamius duomenis, reikalingus tikrinamos imties nustatymo etapui įgyvendinti. Tarp šių technologijų gali būti HTML ir CSS, pagalbinės technologijos „Flash“, „JavaScript“, „Silverlight“, WAI-ARIA, taip pat specifinės technologijos, tokios kaip SMIL ir SVG.

36. Kai kuriais atvejais (ypač vertinant internetinių technologijų pagrindu sukurtas programas) taip pat svarbu nurodyti, kokios kodų bibliotekos ir komponentai buvo naudojami kūrimo metu, pavyzdžiui, „Dojo“, „JQuery“ ir pan.

 

VI. Tikrinamos imties nustatymas

 

37. Šiame etape yra nustatomi interneto svetainės tinklalapiai, kurie bus tikrinami.

38. Siekiama tikrinti visus interneto svetainės tinklalapius. Jeigu tai įmanoma, tikrinimo imtimi reikia laikyti visą interneto svetainę. Tokiu atveju šis etapas laikomas užbaigtu ir pereinama prie kito etapo – pasirinktos imties tikrinimo.

39. Jeigu visų interneto svetainės tinklalapių patikrinti nėra galimybės, nustatoma tikrinimo imtis. Tam naudojami sąrašai, sudaryti interneto svetainės analizės etape. Imties dydis priklauso nuo interneto svetainės dydžio ir kompleksiškumo. Pavyzdžiui, interneto svetainei, per kurią teikiamos elektroninės paslaugos ir kuri sudaryta iš daugelio skirtingo dizaino vidinių tinklalapių, nustatoma didesnė tikrinimo imtis. Atsakinga ir nuodugni interneto svetainės tinklalapių atranka gali gerokai sumažinti tikrinamos imties dydį.

40. Interneto svetainės analizės etapo metu atrinkti interneto svetainės tinklalapiai paprastai yra susiję keliais aspektais iš karto. Pavyzdžiui, interneto svetainės tinklalapiai su tokiomis funkcinėmis galimybėmis, kaip duomenų įvedimo formos arba daugialypės terpės peržiūra, yra sukurti analogiškomis technologijomis, tokiomis kaip „Flash“, „JavaScript“, „Silverlight“, HTML ir pan., ir šie tinklalapiai bus atpažįstami dėl dizaino, todėl šių pasikartojančių elementų kiekvieną kartą vertinti nebūtina.

41. Tikrinamos imties elementai yra tipiniai tinklalapiai, interneto svetainės funkcionalumai, interneto svetainės tinklalapių tipai, naudojamos tinklalapių kūrimo technologijos, tinklalapiai, sudarantys vieną procesą, kiti svarbūs tinklalapiai.

42. Tikrinamos imties nustatymo etapą sudaro šie žingsniai:

42.1. tipinių tinklalapių įtraukimas;

42.2. skirtingų interneto svetainės tinklalapių pavyzdžių įtraukimas;

42.3. kitų svarbių interneto svetainės tinklalapių įtraukimas;

42.4. interneto svetainės tinklalapių, sudarančių vieną procesą, įtraukimas.

43. Tipinių tinklalapių įtraukimo žingsnyje į tikrinamą imtį įtraukiami visi tipiniai tinklalapiai, nustatyti ir dokumentuoti tipinių tinklalapių nustatymo žingsnyje.

44. Skirtingų interneto svetainės tinklalapių pavyzdžių įtraukimo žingsnyje į tikrinamą imtį įtraukiami ne mažiau kaip du skirtingi interneto svetainės tinklalapiai, atspindintys, jei įmanoma, kiekvieną iš šių elementų: interneto svetainei būdingus funkcionalumus, tipus bei tinklalapių kūrimo technologijas. Šie interneto svetainės tinklalapiai imami atitinkamai iš interneto svetainės analizės etapo funkcinių galimybių nustatymo, interneto svetainės tinklalapių tipų įvairovės nustatymo ir naudojamų interneto svetainės tinklalapių kūrimo technologijų nustatymo žingsniuose sudarytų sąrašų. Pasirinktas interneto svetainės tinklalapis gali turėti keletą minėtų elementų. Tuomet svarbu parinkti mažiausiai po du skirtingus interneto svetainės tinklalapius kiekvienam iš jų. Tikrinamų interneto svetainės tinklalapių gali būti ir daugiau, tai priklauso nuo interneto svetainės dydžio ir kompleksiškumo.

45. Kitų svarbių interneto svetainės tinklalapių įtraukimo žingsnyje į tikrinamą imtį įtraukiami interneto svetainės tinklalapiai, kurie yra svarbūs būtent neįgaliesiems, bet nėra įtraukti į tuos interneto svetainės tinklalapius, kurie parinkti ankstesniuose žingsniuose:

45.1. interneto svetainės tinklalapiai, susiję su informacija dėl interneto svetainės prieinamumo ir jos naudojimo;

45.2. dažniausiai lankomi ir įvadiniai interneto svetainės tinklalapiai;

45.3. internetinių technologijų pagrindu sukurtų programų pateikiami klaidų pranešimo tinklalapiai (pavyzdžiui, „404 – File Not Found“).

46. Interneto svetainės tinklalapių, sudarančių vieną procesą, įtraukimo žingsnyje į tikrinamą imtį įtraukiami visi interneto svetainės tinklalapiai, kurių rinkinys sudaro tam tikrą procesą (pavyzdžiui, naudotojų registracijos procesas). Svarbu, kad atskiri proceso tinklalapiai nebūtų tikrinami praleidžiant kitus, kurie yra to paties proceso dalis.

 

Vii. Pasirinktos imties tikrinimas

 

47. ITTPR 2.0 apibrėžia pagrindinius interneto svetainės tinklalapių turinio prieinamumo atitikties ITTPR 2.0 reikalavimus, kuriuos turi atitikti kiekvienas vertinamos interneto svetainės tinklalapis, atrinktas vadovaujantis tikrinamos imties nustatymo etape pateiktomis nuostatomis. Visi prieinamumo atitikties ITTPR 2.0 reikalavimai yra susiję su ITTPR 2.0 pateiktomis rekomendacijomis, todėl vertinant interneto svetainę daugiausia dėmesio turi būti skirta būtent ITTPR 2.0 rekomendacijoms įgyvendinti nustatytiems sėkmės kriterijams. Vertinant interneto svetainę analizuojama, ar interneto svetainės tinklalapiai atitinka visus ITTPR_2.0 sėkmės kriterijus pagal pasirinktą atitikties lygį, nustatytą vertinimo apimties apibrėžimo etapo tenkinančio atitikties lygio nustatymo žingsnyje.

48. Šiame etape rekomenduojama naudotis Interneto svetainių prieinamumo (pritaikymo neįgaliesiems) vertinimo lentele (Rekomendacijų 2 priedas).

49. Vertinant yra naudojami automatiniai tikrinimo įrankiai, tačiau negalima remtis tik šių įrankių pateikiamais rezultatais. Labai svarbu įvertinti, kokiame kontekste aptiktas prieinamumo trūkumas (pavyzdžiui, jei paveikslėlis nėra aprašytas alternatyviuoju tekstu, tačiau paveikslėliu ir nėra siekiama pateikti informacijos, tokio atvejo nereikėtų vertinti kaip prieinamumo trūkumo).

50. Daugelis interneto svetainės tinklalapių turės pasikartojančių elementų (antraštę, naršymo įrankius ir panašiai), kurių nebūtina vertinti keletą kartų. Priklausomai nuo pasirinkto vertinimo gylio, nustatyto vertinimo gylio apibrėžimo žingsnyje, vertintojas neprivalo kiekviename interneto svetainės tinklalapyje fiksuoti šių pasikartojančių elementų atitikties bei neatitikties ITTPR 2.0 atvejų.

51. Pasirinktos imties tikrinimo etapą sudaro šie žingsniai:

51.1. plačiausios galimų naudojimo atvejų įvairovės tikrinimas;

51.2. ITTPR 2.0 aprašytų metodų ir nesėkmių taikymas (pasirinktinai);

51.3. pritaikymo neįgaliesiems funkcijų palaikymo įvertinimas;

51.4. interneto svetainės tinklalapių išsaugojimas (pasirinktinai);

51.5. testavimo įrankių ir metodų fiksavimas.

52. Plačiausios galimų naudojimo atvejų įvairovės tikrinimo žingsnyje naudojamasi Interneto svetainių prieinamumo (pritaikymo neįgaliesiems) vertinimo lentele (Rekomendacijų 2 priedas). Tikrinama, ar visi į tikrinamą imtį įtraukti interneto svetainės tinklalapiai atitinka ITTPR 2.0 nustatytus sėkmės kriterijus pagal pasirinktą tenkinantį atitikties lygį bei ITTPR 2.0 reikalavimus. Visi į tikrinamą imtį įtraukti interneto svetainės tinklalapiai turi būti prieinami neįgaliesiems, naudojantiems vertinimo apimties apibrėžimo etapo interneto svetainės naudojimo konteksto nustatymo žingsnyje nustatytą interneto naršyklių ir pagalbinių technologijų rinkinį. ITTPR 2.0 sėkmės kriterijus yra laikomas atitinkančiu reikalavimus ir tada, kai į jo apibrėžimą patenkantis turinys interneto svetainėje nėra skelbiamas. Tokiais atvejais sėkmės kriterijus taip pat gali būti žymimas kaip „netaikomas“.

53. Kad vertinimas būtų efektyvesnis, dažnai naudinga pasitelkti skirtingą negalią turinčius žmones, įvertinti skirtingus interneto svetainės naudojimo atvejus, taikyti įvairias interneto svetainės naršymo technikas, pavyzdžiui, pagalbines technologijas arba kitas adaptavimo priemones. Ypač svarbu nustatyti kuo platesnę interneto svetainės naudojimo įvairovę, taip numatant galimas kliūtis pasiekti turinį įvairioms naudotojų grupėms. Taip pat svarbu į vertinimo procesą įtraukti ir naudotojus, nes tai gali padėti nustatyti pritaikymo neįgaliesiems sunkumus, kurių vien tik vertintojas pastebėti negali. Į vertinimo procedūrą turi būti įtrauktas konkrečių situacijų tikrinimas: formų, įvesties elementų, dialogo langų ir kitų interneto svetainės tinklalapio elementų naudojimas, įvestų duomenų patvirtinimas, klaidų pranešimai ir kitas su naudotojų veiksmais susijęs grįžtamasis ryšys, interneto svetainės veikimo stabilumas ir kokybė keičiant nustatymus arba sąveikos su naudotojais parametrus.

54. Šablonai yra dažnai naudojami kuriant skirtingus interneto svetainės tinklalapius, o kartais ir ištisas jos dalis. Nors pagal Metodiką pačių šablonų tikrinti neprivaloma, tačiau kai kuriais atvejais tai atlikti naudinga. Taip gali būti atrasta problemų, neaptinkamų tikrinant atskirus interneto svetainės tinklalapius. Ir priešingai, šios problemos nebūtinai rodo jų egzistavimą interneto svetainėje ir jų pašalinimo poreikį. Taip pat svarbu tai, kad problemų nebuvimas šablonuose nereiškia, jog jų nebus ir atskiruose interneto svetainės tinklalapiuose.

55. ITTPR 2.0 aprašytų metodų ir nesėkmių taikymo žingsnyje pasitelkiamas metodų aprašymas skelbiamas adresu www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS, kad galima būtų įvertinti sėkmes ir nesėkmes tikrinant, ar paisoma ITTPR 2.0 sėkmės kriterijų. Aprašyti metodai yra tik informacinio pobūdžio. Siekiant, kad interneto svetainė atitiktų sėkmės kriterijus, gali būti taikomi bet kokie kiti metodai.

56. Atliekant vertinimą rekomenduojama naudoti tuos metodus, kurie buvo aprašyti vertinimo apimties apibrėžimo etapo taikomų metodų nustatymo žingsnyje. Šis sąrašas gali būti papildytas, atsižvelgus į konkrečias situacijas, pavyzdžiui, naudotas interneto svetainės tinklalapių kūrimo technologijas, kurios yra nustatomos tik vertinimo procedūros metu.

57. Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų palaikymo įvertinimo žingsnyje tikrinama, ar interneto svetainėje esančios pritaikymo neįgaliesiems funkcijos, tokios kaip tekstinės alternatyvos, antraštės ar valdymas klaviatūra, yra palaikomos vertinimo apimties apibrėžimo etapo interneto svetainės naudojimo konteksto nustatymo žingsnyje nustatytu interneto naršyklių ir pagalbinių technologijų rinkiniu. Kai kuriais atvejais ITTPR 2.0 aprašyti metodai ir rekomendacijos pateikia įžvalgas dėl pritaikymo neįgaliesiems funkcijų palaikymo lygio esant konkretiems interneto svetainės tinklalapių kūrimo technologijų ir įrankių deriniams, tačiau tik vertintojas yra atsakingas už pritaikymo neįgaliesiems funkcijų palaikymo įvertinimo tikslumą.

58. Interneto svetainės tinklalapių išsaugojimo žingsnyje išsaugomi visi įvertinti interneto svetainės tinklalapiai. Vertinami interneto svetainės tinklalapiai fiksuojami tolesniems pritaikymo neįgaliesiems vertinimams (arba fiksuojamos tikrintų interneto svetainės tinklalapių nuorodos bei tikrinimo datos). Tai galima padaryti keliais būdais:

58.1. interneto svetainės tinklalapių turinio ir sisteminių komponentų kopijavimas;

58.2. interneto svetainės tinklalapių momentinės ekrano kopijos darymas;

58.3. interneto svetainės tinklalapio nuorodos aprašymas (ypač jei tai ne pavienis tinklalapis, o procesas);

58.4. nustatymų, įvesties ir veiksmų interneto svetainės tinklalapiui generuoti aprašymas.

59. Testavimo įrankių ir metodų fiksavimo žingsnyje fiksuojami vertinimo procedūros metu taikyti metodai ir naudoti įrankiai. Kad interneto svetainės vertinimas ateityje būtų sklandus, fiksuojamos pritaikymo neįgaliesiems funkcijų tikrinimo įrankių, interneto naršyklių ir kitų naudotų įrankių versijos ir pavadinimai. Priklausomai nuo pasirinkto interneto svetainės vertinimo gylio, nustatyto vertinimo apimties apibrėžimo etapo vertinimo gylio apibrėžimo žingsnyje, gali būti sudarytas visiems bendras arba kiekvienam vertintam interneto svetainės tinklalapiui individualus naudotų įrankių ir taikytų metodų sąrašas. Taip pat fiksuojama, ar į vertinimo procedūrą buvo įtraukti neįgalieji.

 

VIII. Įvertinimo ataskaitOS PARENGIMaS

 

60. Įvertinimo ataskaita yra svarbi visos interneto svetainės vertinimo procedūros dalis ir padeda geriau suprasti vertinimo rezultatus. Šio interneto svetainės vertinimo procedūros etapo tikslas yra viso vertinimo dokumentavimas.

61. Ataskaita pildoma ne tik atlikus įvertinimą, bet ir visos vertinimo procedūros metu.

62. Įvertinimo ataskaitos rengimo žingsniai yra šie:

62.1. kiekvieno vertinimo etapo žingsnių dokumentacijos pateikimas;

62.2. interneto svetainės atitikties ITTPR 2.0 paraiškos (toliau – Atitikties paraiška) skelbimas;

62.3. atitikties ITTPR 2.0 balo (toliau – atitikties balas) nustatymas;

62.4. automatizuotai nuskaitomos ataskaitos parengimas (nebūtinai).

63. Visi vertinimo etapai ir žingsniai turi būti dokumentuojami ir pateikiama ši informacija:

63.1. bendroji informacija apie vertinimą:

63.1.1. vertintojas;

63.1.2. įstaiga, kurios interneto svetainė vertinama;

63.1.3. vertinimo data;

63.1.4. vertinamos interneto svetainės adresas – pradžios tinklalapio adresas (URL);

63.1.5. vertinamos interneto svetainės apimtis (nurodyta vertinimo apimties apibrėžimo etapo interneto svetainės apimties apibrėžimo žingsnyje);

63.1.6. vertinimo gylis (nurodytas vertinimo apimties apibrėžimo etapo vertinimo gylio apibrėžimo žingsnyje);

63.1.7. pageidaujamas atitikties lygis (nurodytas vertinimo apimties apibrėžimo etapo tenkinančio atitikties lygio nustatymo žingsnyje);

63.1.8. taikomi metodai (nurodyti vertinimo apimties apibrėžimo etapo taikomų metodų nustatymo žingsnyje);

63.2. tipiniai tinklalapiai (nurodyti interneto svetainės analizės etapo tipinių tinklalapių nustatymo žingsnyje);

63.3. tipinės interneto svetainės funkcinės galimybės (nurodytos interneto svetainės analizės etapo funkcinių galimybių nustatymo žingsnyje);

63.4. interneto svetainės tinklalapių tipai (nurodyti interneto svetainės analizės etapo interneto svetainės tinklalapių tipų įvairovės nustatymo žingsnyje);

63.5. naudojamos interneto svetainės tinklalapių kūrimo technologijos (nurodytos interneto svetainės analizės etapo naudojamų interneto svetainės tinklalapių kūrimo technologijų nustatymo žingsnyje);

63.6. interneto svetainės tinklalapiai, įtraukti į tikrinamą imtį (nurodyti tikrinamos imties nustatymo etape);

63.7. pasirinktos imties tikrinimo rezultatai. Pasirinktos imties tikrinimo rezultatus tikslinga pateikti Interneto svetainių prieinamumo (pritaikymo neįgaliesiems) vertinimo lentelėje (Rekomendacijų 2 priedas). Pasirinktos imties tikrinimo rezultatai yra labai svarbi visos ataskaitos dalis, nes leidžia nustatyti konkrečius prieinamumo trūkumus, padeda nustatyti interneto svetainės tobulinimo gaires.

64. Vertinimo ataskaitoje pateiktos dokumentacijos išsamumas priklauso nuo interneto svetainės vertinimo gylio, nustatyto vertinimo apimties apibrėžimo etapo vertinimo gylio apibrėžimo žingsnyje.

65. Paprastai vertintoje interneto svetainėje neskelbiama išsami vertinimo ataskaita. Gali būti skelbiama atitikties paraiška. Atitikties paraiška gali būti pateikta tik tiems interneto svetainės tinklalapiams, kurie buvo vertinti, ir tik jei jie atitinka pritaikymo neįgaliesiems reikalavimus. Atitikties paraiška gali būti skelbiama interneto svetainėje, kai:

65.1. vertinimo procedūra buvo atlikta remiantis Metodikoje pateiktu vertinimo procedūros aprašymu;

65.2. įstaiga užtikrina pateiktų įvertinimo išvadų tikslumą ir patikimumą.

66. Atitikties paraiškoje turi būti nurodyta:

66.1. vertinimo data;

66.2. ITTPR 2.0 oficialus pavadinimas, versija ir URI (pvz., Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at www.w3.org/TR/WCAG20);

66.3. tenkinantis atitikties lygis (A, AA ar AAA žyma);

66.4. trumpas interneto svetainės tinklalapių aprašymas, nurodant vertintų interneto svetainės tinklalapių URI;

66.5. metodų ir įrankių, naudotų vertinant atitiktį, sąrašas.

67. Atitikties paraiškoje gali būti pateikiama ir dalies interneto svetainę sudarančių tinklalapių neatitiktis norimam lygiui. Tokiu atveju būtina nurodyti:

67.1. interneto svetainės tinklalapius, kurie neatitinka ITTPR 2.0 reikalavimų;

67.2. neatitikties ITTPR 2.0 priežastis (pavyzdžiui, trečiųjų šalių turinys, silpnas prieinamumo palaikymas).

68. Atitikties balo nustatymas gali pateikti tikslesnį interneto svetainės atitikties ITTPR 2.0 laipsnį nei atitikties lygio žyma. Vien tik atitikties balo nustatymo nepakanka siekiant suprasti tikrąjį interneto svetainės pritaikymą neįgaliesiems. Atitikties balas pagal šią Metodiką gali būti nustatomas tik tada, kada atliekamas vertinimas, atitinkantis ITTPR 2.0 nustatytus reikalavimus.

69. Priklausomai nuo vertinimo apimties apibrėžimo etapo vertinimo gylio apibrėžimo žingsnyje pasirinkto išsamumo lygio, atitikties balas gali būti nustatomas vienu iš šių būdų:

69.1. visai interneto svetainei suskaičiuojant, kiek yra tenkinamų ITTPR 2.0 sėkmės kriterijų. Bendrai vertinami visi į tikrinamą imtį įtraukti interneto svetainės tinklalapiai ir atsižvelgiama į tenkinantį atitikties lygį, nurodytą vertinimo apimties apibrėžimo etapo tenkinančio atitikties lygio nustatymo žingsnyje. Atitikties balas yra visų taikytų sėkmės kriterijų ir tenkinamų sėkmės kriterijų santykis;

69.2. kiekvienam interneto svetainės tinklalapiui suskaičiuojant, kiek yra tenkinamų ITTPR 2.0 sėkmės kriterijų. Atskirai vertinami visi į tikrinamą imtį įtraukti interneto svetainės tinklalapiai ir atsižvelgiama į atitikties lygį, nurodytą vertinimo apimties apibrėžimo etapo tenkinančio atitikties lygio nustatymo žingsnyje. Atitikties balas yra visų taikytų sėkmės kriterijų ir tenkinamų sėkmės kriterijų santykių, apskaičiuotų kiekvienam interneto svetainės tinklalapiui, vidurkis;

69.3. kiekvienam interneto svetainės tinklalapiui suskaičiuojant, kiek buvo tenkinamų ir netenkinamų ITTPR 2.0 sėkmės kriterijų. Atskirai vertinami visi į tikrinamą imtį įtraukti interneto svetainės tinklalapiai ir atsižvelgiama į atitikties lygį, nurodytą vertinimo apimties apibrėžimo etapo tenkinančio atitikties lygio nustatymo žingsnyje. Atitikties balas yra atitikusių ir neatitikusių sėkmės kriterijų santykis.

70. Skaičiuojant atitikties balą, gali būti naudingos automatinių vertinimo įrankių pateikiamos ataskaitos. Atitikties balas turi būti pateikiamas nurodant skaičiavimo būdą.

71. Automatizuotai nuskaitomos ataskaitos palengvina duomenų apdorojimą specialiais įrankiais, tokiais kaip nuolatinio interneto svetainės prieinamumo stebėjimo sistemos. Tokioms ataskaitoms naudojamas EARL (angl. Evaluation and Report Language) formatas.

 

IX. Atitikties LYGIO žymėjimas

 

72. Skelbti informaciją, ar interneto svetainė atitinka ITTPR 2.0 prieinamumo reikalavimus, galima šiais būdais:

72.1. įkelti į interneto svetainę atitikties lygio žymą;

72.2. įkelti į interneto svetainę atitikties lygio žymą ir pateikti Atitikties paraišką;

72.3. interneto svetainėje pateikti tik Atitikties paraišką.

73. Jei interneto svetainėje skelbiama Atitikties paraiška, tikslinga tam sukurti atskirą interneto svetainės tinklalapį.

74. Interneto svetainę žymint atitikties lygio žyma, tikslinga naudoti Pasaulinio saityno konsorciumo sukurtus logotipus, nurodančius, kokį atitikties lygį interneto svetainė atitinka. Logotipas yra skirtas vienam interneto svetainės tinklalapiui. Jei yra kitaip, būtina nurodyti tokios atitikties ITTPR 2.0 apimtį.

 

________________

 

 

 

 

Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų

2 priedas

 

 

interneto svetainių Prieinamumo (pritaikymo neįgaliesiems) vertinimo lentelė

 

Eil. Nr.

Rekomendacija

Atitikties lygis

Taip

Ne

Netaikomas

Klaida

1.

Suvokimas: informacija ir naudotojo sąsajos komponentai naudotojui turi būti pateikti suvokiamu būdu.

 

 

 

 

 

1.1.

Alternatyvusis tekstas: bet kurios netekstinės informacijos alternatyvųjį tekstą pateikti taip, kad jis galėtų būti keičiamas į kitas asmenims reikiamas pateikimo formas, tokias kaip pateikimas didesniu šriftu, Brailio raštu, simboliais, supaprastinta kalba arba garsu.

 

 

 

 

 

1.1.1.

Netekstinis turinys: visas netekstinis turinys turi būti pateiktas alternatyviuoju būdu, turinčiu lygiavertę paskirtį, išskyrus toliau išvardytus atvejus:

Apribojimai, įvestis: jeigu netekstinė informacija yra apribojama arba leidžia naudotojui įvesti tekstą, tuomet ji turi pavadinimą, apibūdinantį jos paskirtį. (Dėl papildomų reikalavimų apribojimams ir turiniui, kurie priima naudotojo įvedamą tekstą, žr. gairę 4.1.)

Apibrėžtos trukmės medija: jeigu netekstinė informacija pateikiama kaip apibrėžtos trukmės medijos kūrinys, tada reikia pateikti bent jau alternatyvius netekstinės informacijos apibūdinimus. (Dėl papildomų reikalavimų medijai žr. gairę 1.2.)

Testas: jeigu netekstinė informacija yra testas arba pratimas, kuris neatitiktų savo prasmės, jeigu būtų vaizduojamas tekstu, tada reikia pateikti bent jau alternatyvius netekstinės informacijos apibūdinimus.

Jutikliai: jeigu pirminė netekstinės informacijos paskirtis yra sukurti specialius pojūčius, tada reikia pateikti bent jau alternatyvius netekstinės informacijos apibūdinimus.

Ženklų atpažinimo testas (angl. CAPTCHA): jeigu netekstinės informacijos tikslas yra patvirtinti, kad interneto svetainės tinklalapis naudojamas ne kompiuterio, o žmogaus, tada pateikiamos netekstinės informacijos paskirtį apibūdinančios ir nustatančios alternatyvos bei, siekiant patenkinti skirtingas negalias turinčių žmonių poreikius, pateikiamos alternatyvios ženklų atpažinimo testų formos, naudojančios skirtingus informacijos vaizdavimo metodus, skirtus įvairiems jutiminio suvokimo tipams.

Puošybos elementai, formatavimas, paslėpti elementai: jeigu netekstinė informacija skirta vien tik dekoruoti, vaizdui apipavidalinti arba nerodoma vartotojui, tada ji gali būti kuriama taip, kad pagalbinės technologijos galėtų į ją neatsižvelgti.

A

 

 

 

 

1.2.

Apibrėžtos trukmės medijos elementai: pateikti alternatyvius elementus.

 

 

 

 

 

1.2.1.

Tik garso arba vaizdo įrašai (parengti iš anksto): skirti tik iš anksto parengtiems garso ir vaizdo įrašams, išskyrus atvejus, kai garso arba vaizdo įrašas yra tiksliai įvardytas kaip tekstui alternatyvus medijos elementas.

Tik iš anksto parengtas garso įrašas: pateikiama apibrėžtos trukmės medijos alternatyva, kuri perteikia lygiavertę informaciją, panaudodama tik iš anksto parengtus garso įrašus.

Tik iš anksto parengtas vaizdo įrašas: pateikiama apibrėžtos trukmės medijos arba garso takelio alternatyva, kuri lygiavertę informaciją vaizduoja tik iš anksto parengtais vaizdo įrašais.

A

 

 

 

 

1.2.2.

Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto): įgarsintos informacijos aiškinamosios antraštės turi būti parengtos iš anksto kaip sinchronizuotos medijos elementai, išskyrus atvejus, kai medija yra pateikiama kaip alternatyvusis teksto vaizdavimas, ir tai yra tiksliai įvardyta.

A

 

 

 

 

1.2.3.

Garso įrašo aprašas arba medijos elementų alternatyvos (parengtos iš anksto): pateikiamos iš anksto parengtos sinchronizuotos medijos elementų vaizdinės informacijos alternatyvos, tokios kaip apibrėžtos trukmės medijos elementai arba garso įrašo aprašas, išskyrus atvejus, kai medijos elementai pateikiami kaip teksto alternatyvos, ir tai yra tiksliai įvardyta.

A

 

 

 

 

1.2.4.

Aiškinamoji antraštė tiesiogiai: visiems tiesiogiai transliuojamiems sinchronizuotiems garso įrašams pateikiamos aiškinamosios antraštės.

AA

 

 

 

 

1.2.5.

Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto): visiems iš anksto parengtiems sinchronizuotiems vaizdo įrašams pateikiamas garso įrašo aprašas.

AA

 

 

 

 

1.2.6.

Ženklų kalba (parengta iš anksto): visiems iš anksto parengtiems sinchronizuotiems garso įrašams pateikiamas vertimas į ženklų kalbą.

AAA

 

 

 

 

1.2.7.

Išplėstinis garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto): visiems iš anksto parengtiems sinchronizuotiems vaizdo įrašams, kuriuose esančių pauzių nepakanka, kad pateiktas garso įrašo aprašas paaiškintų vaizdo esmę, pateikiamas išplėstinis garso įrašo aprašas.

AAA

 

 

 

 

1.2.8.

Medijos elementų alternatyva (parengta iš anksto): visiems iš anksto parengtiems sinchronizuotiems medijos ir tik vaizdo įrašams pateikiama apibrėžtos trukmės medijos elemento alternatyva.

AAA

 

 

 

 

1.2.9.

Tik garsinis elementas (tiesiogiai): apibrėžtos trukmės medijos elementams, kurie tiesiogiai pateikia lygiavertę informaciją tik garsiniams įrašams, pateikiama alternatyva.

AAA

 

 

 

 

1.3.

Lengvai pritaikoma: sukurti turinį, kuris gali būti vaizduojamas skirtingais būdais (pavyzdžiui, paprastesnis išdėstymas), neprarandant informacijos ir išlaikant pateikimo struktūrą.

 

 

 

 

 

1.3.1.

Informacija ir sąsajos: informacija, išdėstymo struktūra ir ryšiai tarp elementų pateikiami kaip pateiktis, gali būti apibrėžti programavimo priemonėmis arba pateikiami kaip tekstas.

A

 

 

 

 

1.3.2.

Prasminga seka: kai seka, kuria pateikiama informacija, keičia prasmę, teisinga pateikimo seka turi būti apibrėžta programavimo priemonėmis.

A

 

 

 

 

1.3.3.

Jutiklių savybės: paaiškinimų ir eksploatuojamo turinio instrukcijos neturi išskirtinai priklausyti nuo jutiminių komponentų savybių, tokių kaip forma, dydis, vaizdavimo vieta, kryptis arba garsas.

Pastaba: apie spalvai keliamus reikalavimus skaityti gairę 1.4.

A

 

 

 

 

1.4.

Atskiriamumas: sukurti taip, kad naudotojui būtų lengva matyti ir girdėti informaciją bei atskirti foną nuo pagrindinio turinio.

 

 

 

 

 

1.4.1.

Spalvų naudojimas: nenaudoti spalvos kaip vienintelės informacijos pateikimo, veiksmo identifikavimo, reakcijos vaizdavimo arba vaizdo elementų atskyrimo vaizdavimo priemonės.

Pastaba: šis sėkmės kriterijus skirtas būtent spalvai suvokti. Kiti suvokimo būdai, įskaitant spalvos ir kitų vaizdinių priemonių išreiškimą programiniu lygmeniu, aprašyti gairėje 1.3.

A

 

 

 

 

1.4.2.

Garso kontrolė: jei koks nors garsinis įrašas tinklalapyje įjungiamas automatiškai ir groja ilgiau nei tris sekundes, tuomet pateikiamas arba mechanizmas nutraukti grojimą arba inicijuoti pauzę, arba mechanizmas, kuris kontroliuoja garso įrašo garsumą, nepriklausomai nuo sistemoje nustatyto garso stiprumo.

Pastaba: kadangi bet kuris šio sėkmės kriterijaus neatitinkantis elementas naudotojui gali trukdyti naudotis visu interneto svetainės tinklalapiu, šį sėkmės kriterijų turi tenkinti visi interneto svetainės tinklalapio elementai (skirti arba neskirti tenkinti kitus sėkmės kriterijus). Žr. „Atitikimo reikalavimai. 5. Įtakos nedarantys elementai.“

A

 

 

 

 

1.4.3.

Kontrasto santykis (minimalus): tekstas ir paveikslėliai vaizduojami tam tikro kontrasto santykiu, bent jau 4:5:1, išskyrus toliau išvardytus atvejus:

didelio šrifto tekstas: didelio šrifto tekstas ir paveikslėliai, kurių dydžio santykis ne mažesnis kaip 3:1;

neesminis elementas: dydžio santykio reikalavimai netaikomi tekstui ir teksto paveikslėliams, kurie yra neaktyvi naudotojo sąsajos komponentų dalis, vien tik dekoravimo elementai, niekam nematomi arba yra dalis paveikslėlio, kuris yra svarbiausias, palyginti su kitais vaizdo elementais;

logotipai: minimalaus dydžio santykio reikalavimai netaikomi tekstui, kuris yra logotipas arba prekės ženklas.

AA

 

 

 

 

1.4.4.

Teksto dydžio keitimas: teksto, išskyrus aiškinamąsias antraštes ir tekstą, kuris pavaizduotas paveikslėliu, dydis gali būti pakeistas iki 200 procentų, neprarandant turinio arba funkcionalumo ir nenaudojant pagalbinių technologijų.

AA

 

 

 

 

1.4.5.

Teksto paveikslėlis: jeigu naudojamos technologijos perteikia vaizdą, kuriame tekstas naudojamas labiau tam, kad perteiktų informaciją, o ne tekstą pavaizduotų paveikslėliu, išskyrus toliau išvardytus atvejus:

pritaikomumas: teksto paveikslėlis gali būti vizualiai pritaikomas naudotojo poreikiams;

būtinumas: tam tikras teksto vaizdavimo būdas yra būtinas informacijai perduoti.

Pastaba: logotipas (arba tekstas, kuris yra logotipo arba prekės ženklo dalis) laikomas būtinu.

AA

 

 

 

 

 

1.4.6.

Kontrasto santykis (padidintas): tekstas ir teksto paveikslėliai vaizduojami tam tikru kontrasto santykiu, bent jau 7:1, išskyrus toliau išvardytus atvejus:

didelio šrifto tekstas: didelio šrifto tekstas ir teksto paveikslėliai, kurių ryškumo kontrastas ne mažesnis nei 4.5:1;

neesminis elementas: kontrasto santykio reikalavimai netaikomi tekstui ir teksto paveikslėliams, kurie yra neaktyvi naudotojo sąsajos komponentų dalis, vien tik dekoravimo elementai, niekam nematomi arba yra dalis paveikslėlio, kuris svarbus, palyginti su kitais vaizdo elementais;

logotipai: minimalūs kontrasto santykio reikalavimai netaikomi tekstui, kuris yra logotipas arba prekės ženklas.

AA

 

 

 

 

1.4.7.

Silpnas arba ne fone pateikiamas garso įrašas: tik iš anksto parengtiems garso įrašams, kurie yra 1) pirmame plane pateikiami garso įrašai, 2) nėra įgarsintas ženklų atpažinimo testas ir 3) nėra vokalizacija, kuri turi muzikinę paskirtį, tokią kaip dainavimas arba dainavimas repo stiliumi, taikomas nors vienas iš toliau išvardytų atvejų:

nėra foninių garsų: garso įraše nėra foninių garsų;

išjungiami: foniniai garsai gali būti išjungiami;

20 decibelų: foniniai garsai, palyginti su pagrindiniu įrašu, yra žemesni nei 20 decibelų, išskyrus tuos atvejus, kai įrašas trunka vieną arba dvi sekundes.

Pastaba: pagal decibelo apibrėžimą, fono garsai, atitinkantys šiuos reikalavimus, bus maždaug keturis kartus tylesni nei pagrindinis įrašas.

AAA

 

 

 

 

1.4.8.

Vizualinis pristatymas: specialus tekstinių blokų vaizdavimo mechanizmas skirtas siekti tokių tikslų:

1. Naudotojas gali pasirinkti fono ir pagrindinio turinio spalvas.

2. Elemento plotis ne didesnis nei 80 rašmenų arba simbolių (40, jeigu naudojami unifikuoti CJK ideografiniai rašmenys).

3. Tekstas nėra išlygiuotas (prie kairės ir dešinės kraštinių).

4. Tarpai tarp eilučių yra bent jau vienas arba pusantro paragrafo, o paragrafo aukštis 1,5 karto didesnis nei eilutės aukštis.

5. Teksto dydis gali būti keičiamas iki 200 procentų, nenaudojant papildomų technologijų ir nesinaudojant horizontaliąja šliaužte, kai įjungtas viso ekrano rodymo režimas.

AAA

 

 

 

 

1.4.9.

Teksto paveikslėliai (be išimties): teksto paveikslėliai gali būti naudojami vien tik dekoravimo tikslais arba tuomet, kai tam tikras teksto vaizdavimo būdas yra būtinas informacijai perduoti.

Pastaba: logotipas (arba tekstas, kuris yra logotipo arba prekės ženklo dalis) laikomas būtinu.

AAA

 

 

 

 

2.

Valdymas: naudotojo sąsajos ir naršymo komponentai turi būti valdomi.

 

 

 

 

 

2.1.

Valdymas klaviatūra: visą funkcionalumą sukurti taip, kad būtų valdoma klaviatūra.

 

 

 

 

 

2.1.1.

Klaviatūra: visas funkcionalumas valdomas naudojant klaviatūros sąsają, nereikalaujančią tam tikros trukmės klavišo paspaudimo, išskyrus atvejus, kai pagrindinei funkcijai atlikti reikia įvedamų duomenų, kurie nėra tik galutinis tikslas ir yra priklausomi nuo naudotojo veiksmų sekos. 

1 pastaba: ši išimtis taikoma pagrindinei funkcijai, o ne įvedimo technikai. Pavyzdžiui, jeigu rankiniu būdu vedant tekstą įvedimo technika reikalauja tam tikros įvedimo sekos, kurios nereikia pagrindinei funkcijai.

2 pastaba: tai nedraudžia ir neturėtų mažinti motyvacijos papildomai prie valdymo klaviatūra sukurti galimybę duomenis įvesti naudojantis pele arba taikyti kitus duomenų įvedimo metodus.

A

 

 

 

 

 

2.1.2.

Klaviatūra neužrakintas fokusas: naudotojui yra nurodoma, kaip perkelti fokusą, jeigu fokusavimas ant interneto svetainės tinklalapio komponento gali būti nustatomas naudojant klaviatūros sąsają. Po to tas fokusas gali būti pašalinamas nuo komponento naudojant tą pačią klaviatūros sąsają, nors tai reikalauja daugiau nei fiksuotos rodyklės, tabuliacijos klavišų arba kitų tipinių pašalinimo būdų.

Pastaba: kadangi bet kuris šio sėkmės kriterijaus neatitinkantis elementas gali sutrukdyti naudotojui naudotis visu interneto svetainės tinklalapiu, šį sėkmės kriterijų turi tenkinti visi tinklalapio elementai (skirti arba neskirti tenkinti kitus sėkmės kriterijus). Žr. „Atitikimo reikalavimai. 5. Įtakos nedarantys elementai.“

A

 

 

 

 

2.1.3.

Klaviatūra (taikoma be išimčių): visas funkcionalumas valdomas naudojant klaviatūros sąsają, nereikalaujančią tam tikros trukmės klavišo paspaudimo.

AAA

 

 

 

 

2.2.

Pakankama trukmė: naudotojui skirti pakankamai laiko perskaityti ir pasinaudoti interneto svetainės tinklalapio turiniu.

 

 

 

 

 

2.2.1.

Trukmės konfigūravimas: kiekvienas trukmės apribojimas turi tenkinti nors vieną iš toliau išvardytų reikalavimų:

išjungimas: prieš pasibaigiant nustatytajai trukmei, naudotojas turi turėti galimybę išjungti trukmės apribojimą;

pritaikomumas: prieš pasibaigiant nustatytajai trukmei, naudotojas turi turėti galimybę trukmę pakeisti, nustatydamas bent dešimt kartų ilgesnę trukmę, nei buvo numatyta;

pratęsimas: prieš pasibaigiant nustatytajai trukmei, naudotojas turi būti įspėtas ir jam turi būti suteikta bent 20 sekundžių pratęsti trukmę, naudojant paprastą veiksmą (pvz., tarpo klavišo paspaudimas), ir naudotojas turi turėti galimybę nustatyti bent dešimt kartų ilgesnę trukmę;

išimtis vykdant realiuoju laiku: trukmės apribojimai privalomi įvykiams, vykdomiems realiuoju laiku (pavyzdžiui, aukcionas), kuriems alternatyvos nėra įmanomos;

išimtis dėl būtinumo: kai trukmės apribojimas būtinas ir jos pratęsimas anuliuotų įvykio prasmę;

20 valandų išimtis: jeigu trukmės apribojimas yra ilgesnis nei 20 valandų.

Pastaba: šis sėkmės kriterijus padeda užtikrinti, kad naudotojas užduotis galėtų įvykdyti be netikėtų turinio arba informacijos pasikeitimų, kuriuos gali sukelti trukmės apribojimai. Pastarasis sėkmės kriterijus turi būti susietas su sėkmės kriterijumi 3.2.1, aprašančiu turinio arba informacijos pasikeitimų, atsirandančių dėl naudotojo veiksmų, apribojimus.

A

 

 

 

 

2.2.2.

Sustabdyti, nutraukti, paslėpti: judantys, mirgantys, slenkantys arba atsinaujinantys elementai turi tenkinti visus toliau išvardytus reikalavimus:

judantys, mirgantys, slenkantys elementai: visiems judantiems, mirgantiems ir slenkantiems elementams, kurie: 1) atsiranda automatiškai, 2) trunka ilgiau nei penkias sekundes ir 3) pateikiami kartu su kitais turinio elementais, turi būti sukurtas mechanizmas, skirtas laikinai sustabdyti, nutraukti arba paslėpti elementą, išskyrus atvejus, kai judėjimas, mirgėjimas arba slinkimas yra tokio veiksmo dalis, kuriam tai yra būtina;

automatinis atnaujinimas: visiems automatiškai atsinaujinantiems elementams, kurie: 1) atsiranda automatiškai ir 2) pateikiami kartu su kitais turinio elementais, turi būti sukurtas mechanizmas, skirtas laikinai sustabdyti, nutraukti arba paslėpti elementą, arba kontroliuoti atsinaujinimo dažnį, išskyrus atvejus, kai automatinis atnaujinimas yra tokio veiksmo dalis, kuriam tai yra būtina.

1 pastaba: reikalavimai mirgantiems ir mirksintiems elementams pateikti gairėje 2.3.

2 pastaba: kadangi bet kuris šio sėkmės kriterijaus neatitinkantis elementas naudotojui gali sutrukdyti naudotis visu tinklalapiu, šį sėkmės kriterijų turi tenkinti visi interneto svetainės tinklalapio elementai (skirti arba neskirti tenkinti kitus sėkmės kriterijus). Žr. „Atitikimo reikalavimai. 5. Įtakos nedarantys elementai.“

 

3 pastaba: interneto svetainės tinklalapyje, kuris periodiškai atnaujinamas programinėmis priemonėmis arba perduodamas vartotojo agentui, neprivaloma saugoti arba pateikti informacijos, kuri yra generuojama arba pateikiama nuo pauzės pradžios iki kol vėl inicijuojamas pateikimas, nes tai gali būti techniškai neįmanoma ir daugeliu atveju tokie veiksmai klaidintų.

4 pastaba: animacija, kuri pateikiama kaip etapais vykdomų veiksmų dalis arba panašioje situacijoje gali būti vertinama kaip būtina, jeigu negali būti pateikiama konkrečiame etape visiems naudotojams ir jeigu neaiškus eiliškumas, gali suklaidinti naudotoją ir sudaryti jam įspūdį, kad pateiktis užstrigusi arba sugadinta.

A

 

 

 

 

2.2.3.

Nėra laiko apribojimų: laiko apribojimai nelaikomi būtina įvykio arba elemento, pateikiamo interneto svetainės tinklalapyje, dalimi, išskyrus atvejus, kai pateikiami neinteraktyvūs sinchronizuotos medijos elementai ir realiuoju laiku vykstantys įvykiai.

AAA

 

 

 

 

2.2.4.

Nutraukimas: naudotojas gali sustabdyti arba atidėti nutraukimą, išskyrus atvejus, kai nutraukimas yra avarinis (angl. emergency).

AAA

 

 

 

 

2.2.5.

Pakartotinis tapatumo nustatymas: kai tapatumo nustatymo sesija baigiasi įvykdžius pakartotinį tapatumo nustatymą, naudotojas gali tęsti savo veiksmus neprarasdamas duomenų.

AAA

 

 

 

 

2.3.

Priepuoliai: nekurti tinklalapio elementų, galinčių sukelti priepuolius.

 

 

 

 

 

2.3.1.

Trys blyksniai arba žemesnė nei nustatyta riba: interneto svetainės tinklalapyje neturi būti elementų, kurie blyksi dažniau nei tris kartus per sekundę, arba blyksnis yra menkesnis nei nustatyta blyksėjimo arba raudonos spalvos blyksėjimo riba.

Pastaba: kadangi bet kuris šio sėkmės kriterijaus neatitinkantis elementas naudotojui gali sutrukdyti naudotis visu interneto svetainės tinklalapiu, šį sėkmės kriterijų turi tenkinti visi interneto svetainės tinklalapio elementai (skirti arba neskirti tenkinti kitus sėkmės kriterijus). Žr. „Atitikimo reikalavimai. 5. Įtakos nedarantys elementai.“

A

 

 

 

 

2.3.2.

Trys blyksniai:  interneto svetainės tinklalapyje neturi būti elementų, kurie blyksi dažniau nei tris kartus per sekundę.

AAA

 

 

 

 

2.4.

Naršymas interneto svetainės tinklalapyje: sukurti būdus, kurie padėtų naudotojui naršyti interneto svetainės tinklalapyje, rasti informaciją ir nustatyti, kurioje interneto svetainės tinklalapio vietoje ji yra.

 

 

 

 

 

2.4.1.

Blokų apėjimas: mechanizmas, leidžiantis apeiti daugelyje  interneto svetainės tinklalapių pasikartojančius informacijos blokus.

A

 

 

 

 

2.4.2.

Interneto svetainės tinklalapio antraštė:  interneto svetainės tinklalapiai turi antraštes, kurios apibūdina temą ir tikslą.

A

 

 

 

 

2.4.3.

Fokusavimo seka: jeigu interneto svetainės tinklalapyje gali būti naršoma nuosekliai ir naršymo nuoseklumas turi poveikį suvokimui arba valdymui, fokusavimas pateikia komponentus tam tikra seka, kuri užtikrina suvokimą ir valdymą.

A

 

 

 

 

2.4.4.

Nuorodos paskirtis (kontekstinė): kiekvienos nuorodos paskirtis gali būti suprantama vien tik iš nuorodos teksto arba iš nuorodos teksto kartu su programinėmis priemonėmis apibrėžto nuorodos konteksto, išskyrus tuos atvejus, jeigu pati nuorodos paskirtis būtų apskritai klaidinanti naudotoją.

A

 

 

 

 

2.4.5.

Įvairūs būdai: realizuotas daugiau nei vienas būdas rasti interneto svetainės tinklalapį tarp grupės kitų tinklalapių, išskyrus atvejus, kai interneto svetainės tinklalapis yra proceso rezultatas arba jo etapas.

AA

 

 

 

 

 

2.4.6.

Antraštės (angl. heading) ir užrašai (angl. label): temą ir paskirtį apibūdinančios antraštės ir užrašai.

AA

 

 

 

 

2.4.7.

Matomas fokusas: kiekviena klaviatūra valdoma naudotojo sąsaja turi tokį režimą, kai fokuso indikatorius yra matomas.

AA

 

 

 

 

2.4.8.

Buvimo vieta: gali būti pasiekiama informacija apie naudotojo buvimo vietą tarp daugelio interneto svetainės tinklalapių.

AAA

 

 

 

 

2.4.9.

Nuorodos paskirtis (tik nuoroda): turi būti prieinamas mechanizmas, leidžiantis suprasti kiekvienos nuorodos paskirtį vien tik iš teksto nuorodos, išskyrus tuos atvejus, jeigu pati nuorodos paskirtis būtų apskritai klaidinanti naudotoją.

AAA

 

 

 

 

 

2.4.10.

Skyrių antraštės: skyrių antraštės naudojamos struktūrizuojant turinį.

1 pastaba: terminas „antraštė“, vartojamas bendrąja prasme, apima pavadinimus ir kitus antraščių prie įvairių interneto svetainės tinklalapio turinio dalių pridėjimo būdus.

2 pastaba: šis sėkmės kriterijus apima turinio dalis, kurios nėra naudotojo sąsajos komponentai.

AAA

 

 

 

 

3.

Suprantamumas: informacija ir naudotojo sąsajos veikimas turi būti suprantami.

 

 

 

 

 

3.1.

Įskaitomumas: tekstas turi būti įskaitomas ir suprantamas.

 

 

 

 

 

3.1.1.

Interneto svetainės tinklalapio kalba: kiekvieno  interneto svetainės tinklalapio iš anksto parinkta natūralioji kalba gali būti apibrėžiama programinėmis priemonėmis.

A

 

 

 

 

3.1.2.

Dalių kalba: kontekste kiekvieno fragmento arba frazės natūralioji kalba gali būti apibrėžiama programinėmis priemonėmis, išskyrus tikrinius vardus, techninius terminus, neidentifikuotos kalbos žodžius, taip pat frazes ir žodžius, kurie yra šalia esančio teksto dalis.

AA

 

 

 

 

3.1.3.

Neįprasti žodžiai: turi būti prieinamas mechanizmas, skirtas identifikuoti specialius terminus arba frazes, kurie vartojami neįprasta arba netinkama forma, įskaitant idiomas ir žargoną.

AAA

 

 

 

 

3.1.4.

Trumpiniai: turi būti prieinamas mechanizmas, skirtas nustatyti išplėstinę trumpinių formą arba jos prasmę.

AAA

 

 

 

 

3.1.5.

Skaitymo lygis: jeigu, pašalinus tikrinius vardus bei pavadinimus, teksto skaitymui reikia geresnių nei pagrindinio išsilavinimo lygio įgūdžių, turi būti parengtas papildomas turinys arba versija, kuri nereikalauja geresnių nei pagrindinio išsilavinimo lygio įgūdžių.

AAA

 

 

 

 

3.1.6.

Tartis: turi būti prieinamas mechanizmas, leidžiantis identifikuoti kiekvieno specifinio tarimo žodžius, kurių reikšmė kontekste gali būti klaidinanti, jeigu nežinomas tarimas.

AAA

 

 

 

 

3.2.

Nuspėjamumas: tinklalapių pateikimą ir valdymą padaryti nuspėjamą.

 

 

 

 

 

3.2.1.

Fokusavimas: kai atsiranda bet kurio elemento fokusavimo galimybė, tai neinicijuoja konteksto pasikeitimo. 

A

 

 

 

 

3.2.2.

Duomenų įvedimas: bet kurio naudotojo sąsajos komponento nuostatų pakeitimas neturi automatiškai pakeisti konteksto, nebent naudotojas, prieš panaudodamas komponentą, apie pakeitimą informuojamas.

A

 

 

 

 

3.2.3.

Vienodas naršymas: naršymo mechanizmas, pakartotinai naudojamas  interneto svetainės tinklalapiuose, esančiuose tarp kitų interneto svetainės tinklalapių, veikia sąlyginai vienoda seka kiekvieną kartą, kai yra naudojamas, nebent sekos pakeitimas inicijuojamas paties naudotojo.

AA

 

 

 

 

3.2.4.

Vienodas identifikavimas: komponentai, kurie turi vienodą funkcionalumą kaip ir kiti interneto svetainės tinklalapiai, identifikuojami taip pat.

AA

 

 

 

 

3.2.5.

Inicijuoti pakeitimai: konteksto pasikeitimą inicijuoja tik naudotojas, arba egzistuoja mechanizmas, skirtas išjungti tokius pakeitimus.

AAA

 

 

 

 

3.3.

Pagalba įvedant duomenis: padėti naudotojams išvengti klaidų ir jas ištaisyti.

 

 

 

 

 

3.3.1.

Klaidų identifikavimas: įvedimo klaida identifikuojama automatiškai, nustatoma, kur ji yra, ir naudotojui pateikiamas tekstinis klaidos paaiškinimas. 

A

 

 

 

 

3.3.2.

Užrašai arba instrukcijos: kai interneto svetainės tinklalapyje reikalaujama, kad naudotojas įvestų duomenis, jam pateikiami užrašai arba įvedimo instrukcijos.

A

 

 

 

 

3.3.3.

Klaidos taisymo instrukcijos: jeigu įvedimo klaida aptikta automatinėmis priemonėmis ir yra žinomos klaidos taisymo instrukcijos, tuomet jos pateikiamos naudotojui, išskyrus atvejus, jei tai pakenktų saugumui arba įvedimo paskirčiai.

AA

 

 

 

 

3.3.4.

Klaidų prevencija (teisinių, finansinių duomenų): teisinių įsipareigojimų arba finansinių transakcijų  interneto svetainės tinklalapiai, kuriuose keičiami arba trinami duomenų saugyklose esantys naudotojo duomenys, arba kuriuose pateikiami naudotojo testų rezultatai, turi tenkinti nors vieną iš toliau išvardytų reikalavimų:

1. Atšaukimas: duomenų pateikimas gali būti atšaukiamas.

2. Tikrinimas: tikrinama, ar naudotojo įvestuose duomenyse nėra įvedimo klaidų, naudotojui sudaromos sąlygos jas ištaisyti.

3. Patvirtinimas: prieš galutinai pateikiant informaciją, turi būti prieinamas mechanizmas, leidžiantis ją peržiūrėti, patvirtinti arba ištaisyti.

AA

 

 

 

 

3.3.5.

Pagalba: realizuota nuo konteksto priklausanti (angl. interactive) pagalba.

AAA

 

 

 

 

3.3.6.

Apsauga nuo klaidų (visiems):  interneto svetainės tinklalapiai, kuriuose naudotojas pateikia informaciją, turi tenkinti nors vieną iš toliau išvardytų reikalavimų:

1. Atšaukimas: duomenų pateikimas gali būti atšaukiamas.

2. Tikrinimas: tikrinama, ar naudotojo įvestuose duomenyse nėra įvedimo klaidų, naudotojui sudaromos sąlygos jas ištaisyti.

3. Patvirtinimas: prieš galutinai pateikiant informaciją, turi būti prieinamas mechanizmas, leidžiantis ją peržiūrėti, patvirtinti arba ištaisyti.

AAA

 

 

 

 

4.

Lankstumas: interneto svetainės tinklalapio turinys turi būti pakankamai lankstus, kad įvairūs vartotojo agentai, įskaitant pagalbines technologijas, galėtų patikimai jį perteikti.

 

 

 

 

 

4.1.

Suderinamumas: būtina didinti suderinamumą su dabartine ir ateities vartotojų įranga, o kartu ir pagalbinėmis technologijomis.

 

 

 

 

 

4.1.1.

Sintaksinė analizė: jeigu tinklalapiai sukurti naudojant ženklinimo kalbas, tuomet elementai turi pradines ir baigtines žymas, yra sukurti naudojant jų specifikacijas bei nenaudojami jokie pasikartojantys atributai, bet kurie identifikatoriai yra unikalūs, išskyrus atvejus, kai tokios savybės nurodytos specifikacijoje.

Pastaba: tokios pradinės ir baigtinės žymos, kurioms trūksta pagrindinių formavimo simbolių, tokių kaip uždarantis laužtinis skliaustas arba sumaišyta atributo reikšmės žyma, laikomos neišbaigtomis.

A

 

 

 

 

4.1.2.

Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė: visiems naudotojo sąsajos elementams (įskaitant, bet neapribojant, formų elementais, nuorodomis ir komponentais, generuojamais programinėmis komandomis) programavimo priemonėmis gali būti apibrėžti pavadinimai ir vaidmenys; būsenos, savybės ir reikšmės, kurias gali nustatyti naudotojas, taip pat gali būti nustatomos programavimo priemonėmis; vartotojo agentams, įskaitant pagalbines technologijas, yra prieinama informacija apie nuostatų pasikeitimą.

Pastaba: šis sėkmės kriterijus pirmiausia skirtas tinklalapių kūrėjams, kurie kuria arba programuoja naudotojo sąsajos komponentus. Pavyzdžiui, standartiniai HTML kalbos kontrolės elementai atitinka šį sėkmės kriterijų tik tada, jeigu realizuoti pagal jų specifikaciją.

A

 

 

 

 

 

_________________