LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 m. BALANDŽIO 6 d. ĮSAKYMO Nr. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 29 d. Nr. D1-619

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo(Žin., 2010, Nr. 42-2040):

1. Išbraukiu 2.2 punkte žodžius „viešajai įstaigai“ ir „už techninių funkcijų vykdymą“.

2. Nurodytu įsakymu patvirtintame Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos apraše:

2.1. išbraukiu 1 punkte žodžius „už techninių funkcijų vykdymą“;

2.2. įrašau 7 punkte po žodžio „tvarka“ sakinį „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu tvirtinamas Metinę sąmatą detalizuojantis planas, kuriuo nustatomas nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sutartimi ar kitais šaltiniais gaunamų lėšų paskirstymas.“;

2.3. įrašau 9 punkte prieš žodį „ne“ žodžius „Jeigu aplinkos ministro įsakymu nenustatyta kitaip“ ir vietoj žodžio „sąmatos“ žodžius „Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano“, o po žodžio „svetainėje“ pridedu žodžius „.ir pateikia prašymą Aplinkos ministerijai paskelbti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje“;

2.4. papildau šiuo II1 skyriumi:

 

II1. tvarkos aprašo 4.2.1 ir 4.2.3 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo ETAPAI

 

91. Patvirtinus Metinę sąmatą Aplinkos ministerijos administracijos padaliniai Klimato kaitos ir hidrometeorologijos skyriui pateikia siūlymus dėl priemonių pagal Tvarkos aprašo 4.2.1 ir 4.2.3 punktuose nurodytas projektų finansavimo sritis finansavimo poreikio.

92. Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo Aplinkos ministerijos administracijos padaliniai, kurių siūlomoms priemonėms aplinkos ministro įsakymu paskirtas finansavimas, inicijuoja viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka.“;

2.5. įrašau 10 punkte vietoj skaičiaus „4.2“ skaičius ir žodį „4.2.2 ir 4.2.5“;

2.6. išbraukiu 26 punkte žodžius „ūkinę komercinę veiklą nevykdantiems“ ir žodžius „(išskyrus pajamas generuojančius projektus), ūkinę komercinę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims (išskyrus pajamas generuojančius projektus)“;

2.7. įrašau 28 punkte po žodžio „sąmatoje“ žodžius „ ar Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane“;

2.8. įrašau 29 punkte po žodžio „ekvivalento“ sakinį „Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane gali būti nustatytas kitoks subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus.“;

2.9. įrašau 40 punkte po žodžio „organizacija“ sakinį „Atsižvelgiant į nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sutartyse nustatytas sąlygas, aplinkos ministro sprendimu gali būti nustatyta kita pirkimų vykdymo tvarka.“;

2.10. įrašau 41 punkte po žodžio „kiekvienai“ žodžius ir skaičius „Tvarkos aprašo 4.1, 4.2.2 ir 4.2.5 punktuose nurodytai“, vietoj žodžių „projektų krypčiai“ žodžius „lėšų panaudojimo sričiai“;

2.11. išbraukiu 46.4 punkte žodį „pirkimo“;

2.12. įrašau 45 punkte vietoj žodžio „sąmatą“ žodžius „Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojantį planą“, po žodžio „atskiras“ žodžius ir skaičius „Tvarkos aprašo 4.1, 4.2.2 ir 4.2.5 punktuose nurodytas ir“, po žodžio „svetainėje“ žodžius „ir pateikia prašymą Aplinkos ministerijai paskelbti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje“;

2.13. įrašau 53 punkte prieš žodį „paraiškos“ žodžius „Jeigu aplinkos ministro įsakymu nustatyta kitaip,“, vietoj žodžio ir skaičiaus „ir 4.2“ skaičius ir žodį „ 4.2.2 ir 4.2.5“;

2.14. pripažįstu netekusiu galios 56 punktą;

2.15. įrašau 63 punkte vietoj žodžio ir skaičiaus „ir 4.2“ skaičius ir žodį „4.2.2 ir 4.2.5“;

2.16. įrašau 68 punkte po žodžio „datos“ žodžius „išskyrus atvejus, kada aplinkos ministro įsakymu nustatyta kitaip.“

2.17. pripažįstu netekusiu galios 70 punktą;

2.18. įrašau 75 punkte po žodžio „gavimo“ žodžius „išskyrus atvejus, kada aplinkos ministro įsakymu nustatyta kitaip“;

2.19. įrašau 80 punkte prieš žodį „atsakinga“ žodžius „Jeigu aplinkos ministro įsakymu nenumatyta kitaip,“;

2.20. pripažįstu netekusiu galios 84.4 punktą;

2.21. papildau šiuo 861 punktu ir jį išdėstau taip:

861. Atsižvelgiant į nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sutartyse nustatytas sąlygas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu pareiškėjams gali būti nustatyti papildomi projektų priežiūros reikalavimai.“

 

 

Aplinkos ministras                                                       Gediminas Kazlauskas