LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS METEOROLOGINIŲ PALYDOVŲ EKSPLOATACIJOS ORGANIZACIJOS (EUMETSAT) SUSITARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE EUROPOS METEOROLOGINIŲ PALYDOVŲ EKSPLOATACIJOS ORGANIZACIJOS (EUMETSAT) ĮKŪRIMO KONVENCIJOS IR SU TUO SUSIJUSIŲ SĄLYGŲ

 

Preambulė

 

Lietuvos Respublika

ir

Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacija (toliau – EUMETSAT), įkurta pagal 1983 m. gegužės 24 d. pateiktą pasirašyti ir 1986 m. birželio 19 d. įsigaliojusią Konvenciją (toliau – Konvencija),

 

atsižvelgdamos į tai, kad EUMETSAT taryba (toliau – Taryba) 1991 m. birželio 4–5 d. savo 15-ajame posėdyje rekomendavo valstybėms narėms priimti Konvencijos pakeitimus, kaip buvo siūloma prie Rezoliucijos EUM/C/Res. XXXVI pridedamame Pakeitimų protokole, ir kad tie pakeitimai įsigaliojo 2000 m. lapkričio 19 d.;

atsižvelgdamos į tai, kad vadovaujantis Konvencijos 16 straipsniu, bet kuri valstybė gali prisijungti prie minėtos Konvencijos nuo tada, kai Taryba, remdamasi Konvencijos 5 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatomis, priima sprendimą;

atsižvelgdamos ir į tai, kad Taryba 1997 m. birželio 24–26 d. savo 34-ajame posėdyje apibrėžė „bendradarbiaujančios valstybės“ statusą, kaip tarpinį etapą Europos šalims siekiant tapti visateisėmis EUMETSAT valstybėmis narėmis;

atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublika ir EUMETSAT 2004 m. gruodžio 17 d. pasirašė Susitarimą dėl valstybės bendradarbiavimo (toliau – Susitarimas), kuris, užbaigus nacionalines jo ratifikavimo procedūras, įsigaliojo 2005 m. lapkričio 7 d.;

atsižvelgdamos į tai, kad minėtas Susitarimas buvo du kartus iš dalies pakeistas pasirašytais Susitarimo pakeitimo susitarimais siekiant pratęsti jo galiojimą iki 2013 m. gruodžio 31 d.;

atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos norą tapti EUMETSAT valstybe nare Konvencijoje nustatytomis pagrindinėmis sąlygomis, pareikštą jos aplinkos ministro 2011 m. kovo 9 d. laiške;

prisimindamos, kad Taryba 2011 m. birželio 28–29 d. savo 72-ajame posėdyje priimdama Tarybos rezoliuciją EUM/C/72/11/Res. I išreiškė sutikimą, kad Lietuvos Respublika taptų valstybe nare;

įsitikinusios, kad šis prisijungimas padės pasiekti Konvencijoje nustatytus tikslus;

atsižvelgdamos į Konvencijos 16 ir 17 straipsnius,

 

susitarė:

1 straipsnis

 

Lietuvos Respublika, vadovaudamasi Konvencijos 16 straipsnio 3 dalimi prisijungia prie Konvencijos.

 

2 straipsnis

 

1. Lietuvos Respublika nuo prisijungimo datos privalo laikytis Konvencijos nuostatų ir visų EUMETSAT taisyklių, kartu su visais Tarybos priimtais sprendimais, įskaitant visas patvirtintas, privalomas ir neprivalomas EUMETSAT programas.

2. Lietuvos Respublika nuo prisijungimo datos įgyja tokį pat statusą kaip ir kitos valstybės narės, atsižvelgiant į Tarybos ar bet kurios jai pavaldžios organizacijos priimtus sprendimus, nutarimus, rezoliucijas ar bet kokius kitus aktus, taip pat į bet kokį EUMETSAT sudarytą susitarimą. Todėl Lietuvos Respublika laikosi su tuo susijusių principų ir politikos ir prireikus imasi atitinkamų priemonių jų visapusiškam įgyvendinimui užtikrinti.

3. Lietuvos Respublika, prisijungdama prie Konvencijos, taip pat prisijungia prie Konvencijos Pakeitimų protokolo, pridedamo prie Rezoliucijos EUM/C/Res. XXXVI.

4. Lietuvos Respublika, prisijungdama prie Konvencijos, taip pat prisijungia prie EUMETSAT protokolo dėl privilegijų ir imunitetų, kuris buvo pateiktas pasirašyti 1986 m. gruodžio 1 d. ir įsigaliojo 1989 m. sausio 5 d. Taip prisijungdama prie EUMETSAT protokolo dėl privilegijų ir imunitetų Lietuvos Respublika prisijungia ir prie jo redakcinių pataisų, apie kurias valstybėms narėms buvo pranešta 2002 m. gruodžio 3 d. ir kurios įsigaliojo 2004 m. sausio 1 d.

5. Lietuvos Respublika imasi visų atitinkamų priemonių siekdama suderinti savo nacionalinių įstatymų ir teisės aktų nuostatas su dėl jos prisijungimo prie Konvencijos susijusiomis teisėmis ir įsipareigojimais.

 

3 straipsnis

 

1. Vadovaujantis Konvencijos 16 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublika sumoka EUMETSAT specialiąją 900 000 eurų įmoką. Šia specialiąja įmoka padengiamos jau investuotos į patvirtintas EUMETSAT programas lėšos.

2. 1 dalyje nurodyta specialioji įmoka mokama keturiomis dalimis:

225 000 EUR sumokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo toliau 5 straipsnio 2 dalyje nustatytos Konvencijos įsigaliojimo datos, tačiau ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 31 d.;

225 000 EUR – ne vėliau kaip 2015 m. sausio 31 d.;

225 000 EUR – ne vėliau kaip 2016 m. sausio 31 d.;

225 000 EUR – ne vėliau kaip 2017 m. sausio 31 d.

 

4 straipsnis

 

1. Lietuvos Respublika, atsižvelgdama į pirmiau nurodytą 3 straipsnio nuostatą, pradeda mokėti savo įnašus į EUMETSAT metinį biudžetą nuo 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos įnašo į privalomų programų biudžetus dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Konvencijos 10 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 6 dalimi. Įnašas į neprivalomų EUMETSAT altimetrijos programų Jason-2 ir Jason-3 biudžetus sudaro 0,1568 proc.

2. Lietuvos Respublika įgyja visas balsavimo Taryboje teises nuo Konvencijos įsigaliojimo datos, kaip nustatyta toliau 5 straipsnio 2 dalyje.

 

5 straipsnis

 

1. Šį Susitarimą Lietuvos Respublika ratifikuoja vadovaudamasi savo nacionalinės teisės aktais ir jis įsigalioja tą dieną, kai EUMETSAT gauna oficialų ratifikavimo pranešimą.

2. Konvencija Lietuvos Respublikai įsigalioja vadovaujantis jos 17 straipsnio 4 dalimi, tačiau ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

3. EUMETSAT protokolas dėl privilegijų ir imunitetų Lietuvos Respublikai įsigalioja vadovaujantis Konvencijos 24 straipsnio 4 dalimi, tačiau ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

Pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

 

 

Lietuvos Respublikos vardu

EUMETSAT vardu

Aplinkos ministras

Generalinis direktorius

Gediminas Kazlauskas

Alain Ratier

 

2011 m. gruodžio 23 d., Vilnius

2011 m. gruodžio 29 d., Darmštatas

 

_________________