VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. VA-90 „DĖL PRANEŠIMO APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ, PATIKRINIMO AKTO, PATIKRINIMO PAŽYMOS IR SPRENDIMO DĖL PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMO FORMŲ BEI ŠIŲ FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. balandžio 6 d. Nr. VA-27

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisykles (toliau – taisyklės), patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90 (Žin., 2004, Nr. 79-2826; 2006, Nr. 47-1693):

1.1. išdėstau taisyklių 2 punktą taip:

„2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243; 2006, Nr. 119-4542; toliau – MAĮ), Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169) ir kitais teisės aktais.“;

1.2. išdėstau taisyklių 5 punktą taip:

„5. Patikrinimo akte būtina nurodyti: jo surašymo datą, registracijos numerį, sudarymo vietą. Registracijos numerį sudaro simbolis Nr., patikrinimo akto registro identifikavimo žymuo ir patikrinimo akto registravimo dokumentų registre eilės numeris. Patikrinimo akto registracijos numeris gali būti papildomas paieškos duomenimis, kurie nurodomi skliausteliuose (bylos indeksu pagal įstaigos dokumentacijos planą ir duomenimis, rodančiais bylos sudarymo vietą). Patikrinimo akto lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka (numeruojami antras ir tolesni lapai). Lapai turi būti numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių.“;

1.3. išdėstau taisyklių 7.1 punktą taip:

„7.1. pavedimo tikrinti datą ir registracijos numerį;“;

1.4. papildau taisykles 111 punktu ir išdėstau jį taip:

„111. Patikrinimo akto įvadinėje dalyje turi būti nurodoma mokestinio patikrinimo rūšis.“;

1.5. išdėstau taisyklių 14.6 punktą taip:

„14.6. paėmė elektroninėse laikmenose pateiktus mokesčių mokėtojo apskaitos duomenis;“;

1.6. taisyklių 14.6 punktą laikau 14.7 punktu.

2. Įsakau Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Informacinių technologijų departamentui papildyti Patikrinimo akto FR0680 formą pavedimo data bei patikrinimo rūšimi ir su šio įsakymo 1.3 ir 1.4 punktuose išdėstytais pakeitimais formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                MODESTAS KASELIAUSKAS


 

FR0680 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(pakeista Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu

Nr. VA-27)

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

200__–__–__ Nr. __________________

(registracijos numeris)

____________________

(sudarymo vieta)

 

Vykdydami __________ pavedimą tikrinti Nr.____________________________________ ,

(data)

________________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(pareigūnų pareigos, vardai, pavardės)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

patikrino_________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo/mokestį išskaičiuojančio asmens (toliau – mokėtojas) pavadinimas,

________________________________________________________________________________

kodas, adresas, teisinio įregistravimo data, jei tai fizinis asmuo – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

 

Mokėtojo vadovas (savininkas) ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris):

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas)

Asmens kodas (kodas)

Dirba (-o) nuo (iki)

 

 

 

 

Kita apie mokėtoją pateiktina informacija (duomenys):____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Mokestinio patikrinimo atlikimo vieta:_________________________________________________

(adresas)

_______________________________________________________________________________ .

 

Mokestinis patikrinimas pradėtas 200 __ __ __ ir baigtas 200__ __ __.

 

Mokestinis patikrinimas sustabdytas/pratęstas nuo 200 __ __ __ iki 200 __ __ __;

nuo 200 __ __ __ iki 200 __ __ __.

 

Patikrinimo rūšis:

Tikrinti mokesčiai:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

Tikrintas mokesčių laikotarpis nuo __ __ __ __ iki __ __ __ __;______________________________

(nurodyti kitus tikrintus

________________________________________________________________________________

mokesčių laikotarpius, jeigu jie skiriasi, bei patikrinimo laikotarpį, už kurį buvo taikomi

________________________________________________________________________________

specialūs mokesčių apskaičiavimo būdai, nurodyti jų taikymo priežastis)

 

Mokestinio patikrinimo metu_________________________________________________________

(aprašyti pareigūnų atliktus veiksmus ir pateikti kitą patikrinimo akto

________________________________________________________________________________

tiriamojoje dalyje nurodytina informaciją)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Nustatyta ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ; Žin., 2004, Nr. 63-2243) 139 straipsniu ir atsižvelgiant į išdėstytą dėl neapskaičiuoto nedeklaruojamo, nedeklaruoto deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikyto mažesnio mokesčio tarifo, sumažinusio mokėtiną mokestį, mokėtojui gali būti paskirta nuo 10 iki 50 procentų priskaičiuoto mokesčio sumos dydžio bauda.

 

PRIDEDAMA:

1., _______________________________________________________________  lap.

(priedo dokumento pavadinimas)

2., _______________________________________________________________  lap.

(priedo dokumento pavadinimas)

3., _______________________________________________________________  lap.

(priedo dokumento pavadinimas)

 

Vadovaudamasis MAĮ 131 str. 1 dalimi, mokėtojas nesutikdamas su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių ir su jais susijusiomis sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios bus svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus, per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo dienos gali pateikti rašytines pastabas dėl patikrinimo akto

_______________________________________________________________________________ .

(mokesčių administratoriaus pavadinimas, adresas)

 

PASTABOS:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimo aktas surašytas _________ egzemplioriais:

1 egz. – _____________________________________________________________ ;

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

2 egz. – mokėtojui;

3 egz. – _____________________________________________________________ .

(institucijos pavadinimas)

 

_________________________________                                             _______________________

(tikrinimą atlikusio pareigūno pareigos)                  (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

_________________________________                                             _______________________

(tikrinimą atlikusio pareigūno pareigos)                  (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

Su patikrinimo aktu susipažinau, vieną patikrinimo akto egzempliorių gavau:

_________________________________

(mokėtojo atstovo pareigos)

_____________________

(parašas)

______________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(data)

______________