LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVEDIJOS KARALYSTĖS BENDRADARBIAVIMO

APLINKOS SRITYJE SUTARTIS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Švedijos Karalystės Vyriausybė, toliau vadinamos „Šalimis“, norėdamos bendradarbiauti gerinant aplinkos būklę,

norėdamos suaktyvinti ir plėtoti jų dvišalį bendradarbiavimą, kad tuo abiem šalims būtų padėta įvykdyti nacionalines ir tarptautines aplinkos apsaugos užduotis,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Šalys aktyvins ir plėtos bendradarbiavimą aplinkos srityje lygiais pagrindais, siekdamos abipusės naudos ir pažangos.

 

2 straipsnis

 

Šalys rems kompetentingų valdžios institucijų ir kitų suinteresuotų pusių, įskaitant įstaigas, organizacijas ir privačias įmones, bendras pastangas.

 

3 straipsnis

 

Galimos bendradarbiavimo temos apima inter alia šias sritis:

– oro taršos mažinimas,

– vandenų ir jūros apsauga,

– energijos gamybos ir vartojimo aplinkosauginiai aspektai,

– cheminių medžiagų kontrolė,

– žemės ūkio ir miškų ūkio aplinkosauginiai aspektai,

– atliekų tvarkymas,

– gamtos apsauga ir biologinė įvairovė,

– aplinkos duomenų ir informacijos mainai,

– aplinkos būklės monitoringas,

– ekologinis švietimas ir mokymas,

– aplinkosaugos tyrimai,

– aplinkos apsaugos įstatymų ir administravimo vystymas,

– fizinis planavimas ir žemės bei vandens išteklių valdymas,

– poveikio aplinkai vertinimai,

– bendradarbiavimas daugiašaliuose renginiuose.

 

4 straipsnis

 

Per tris mėnesius nuo šios Sutarties įsigaliojimo Šalys informuoja viena kitą apie šio bendradarbiavimo įgyvendinimo koordinatorių paskyrimą.

Koordinatoriai užmegs ir palaikys reguliarius kontaktus organizuodami bendrus pasitarimus ir/ar kitomis priemonėmis.

 

5 straipsnis

 

Bendradarbiavimo formas Šalys pasirinks atsižvelgdamos į temas. Galimi tokie bendradarbiavimo tipai:

– ekspertų ir delegacijų mainai,

– keitimasis informacija,

– bendri tyrimų projektai,

– seminarų ir parodų organizavimas,

– kitos sutartos bendradarbiavimo formos.

 

6 straipsnis

 

Kompetentingos valdžios institucijos atskirai nuspręs apie išlaidų paskirstymą delegacijų ir ekspertų mainams.

 

7 straipsnis

 

Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 5 metus. Ji gali būti atnaujinta ir pataisyta Šalių abipusiu rašytiniu susitarimu.

Pasirašyta Stokholme 1992 m. kovo 30 d. dviem egzemplioriais anglų kalba.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

VARDU

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS

VARDU

______________