LIETUVOS RESPUBLIKOS
MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO 5, 8, 14, 15, 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. gegužės 18 d. Nr. XI-824

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 65-2634)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 2, 5, 6 dalių pakeitimas ir papildymas ir 4 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį nauju 11 punktu:

11) sudaro Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijas;“.

2. Buvusį 5 straipsnio 2 dalies 11 punktą laikyti 12 punktu.

3. 5 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

4. 5 straipsnio 5 dalies 1 punkte po žodžio „darbą“ įrašyti žodžius „tvirtina šių komisijų parengtus medžioklės plotų vienetų sudarymo ir ribų keitimo projektus“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) sudaro komisijas medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti ir organizuoja jų darbą, tvirtina šių komisijų parengtus medžioklės plotų vienetų sudarymo ir ribų keitimo projektus;“.

5. 5 straipsnio 6 dalies 8 punkte vietoj žodžio „apskrities“ įrašyti žodžius „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) teikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijai siūlymus dėl asmenims suteiktos teisės medžioti panaikinimo.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio 3, 10 ir 11 dalių pakeitimas

1. 8 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „mero“ įrašyti žodžius „administracijos direktoriaus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo projektus kiekvienoje savivaldybėje rengia šios savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, susidedanti iš savivaldybės administracijos, aplinkos apsaugos, žemėtvarkos, valstybinių miškus prižiūrinčių institucijų, medžiotojų visuomeninių organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, žemės ir miško savininkų savivaldos organizacijų atstovų. Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatus tvirtina Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos.“

2. 8 straipsnio 10 dalyje vietoj žodžių „apskrities viršininkui“ įrašyti žodžius „savivaldybės administracijos direktoriui“ ir šią dalį išdėstyti taip:

10. Pasibaigus šio straipsnio 9 dalyje nustatytam terminui, komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, išnagrinėjusi gautus reikalavimus ar siūlymus ir įvertinusi, kad jie atitinka šio straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus, priima sprendimą, ar tikslinga atsižvelgti į gautus siūlymus, prireikus koreguoja medžioklės plotų vieneto sudarymo ar ribų pakeitimo projektą, ir per 1 mėnesį šį projektą pateikia tvirtinti atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriui. Neatsiejamos tvirtinamo medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto dalys yra medžioklės plotų vieneto planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, bei priedas apie medžioklės plotų dydį bei pasiskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis.“

3. 8 straipsnio 11 dalyje vietoj žodžio „apskrities“ įrašyti žodį „savivaldybės“, vietoj žodžių „ir tose apskrityse“ įrašyti žodžius „visose savivaldybėse“ ir šią dalį išdėstyti taip:

11. Medžioklės plotų vienetų, siūlomų sudaryti daugiau kaip vienos savivaldybės teritorijoje, sudarymo projektai rengiami kartu su kitų savivaldybių atitinkamomis komisijomis. Jeigu medžioklės plotų vieneto ribos peržengia vienos savivaldybės ribas, tokio medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas turi būti patvirtintas visose savivaldybėse, į kurių teritoriją jis įsiterpia.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. 14 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „apskrities“ įrašyti žodžius „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento“, išbraukti žodžius „sudaryta apskrities viršininko“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Medžioklės egzaminą organizuoja ir teisę medžioti suteikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija. Į komisiją įtraukiami medžiotojai, turintys medžioklės trofėjų eksperto kvalifikaciją, specialų medžioklėtyros išsilavinimą arba ne trumpesnį kaip 5 metų medžioklės žinovo darbo stažą ar 5 metų darbo stažą aplinkosaugos, teisėsaugos, biologijos arba veterinarijos ir miškų ūkio srityse.“

2. 14 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „Apskrities“ įrašyti žodžius „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija:

1) Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka išduoda medžiotojų bilietus;

2) šio Įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka panaikina asmenims suteiktą teisę medžioti ir paima medžiotojo bilietą.“

 

4 straipsnis. 15 straipsnio 3 dalies pakeitimas

15 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „apskrities“ įrašyti žodžius „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Informacija apie teisės medžioti asmenims suteikimą, medžiotojams suteiktas kvalifikacijas, skirtas nuobaudas arba teisės medžioti asmenims panaikinimą ir medžiotojo bilieto paėmimą kaupiama medžiotojų sąvade. Jį tvarko ir duomenų pateikimo šiam sąvadui bei sąvade sukauptos informacijos teikimo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijai bei kitoms institucijoms tvarką nustato Aplinkos ministerija.“

 

5 straipsnis. 16 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. 16 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „apskrities“ įrašyti žodžius „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Teisę medžioti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija panaikina:

1) asmenims, patekusiems į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinių susirgimų;

2) asmenims, kuriems teisė medžioti buvo suteikta pažeidus šio Įstatymo reikalavimus.“

2. 16 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „Apskrities“ įrašyti žodžius „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijai pasiūlymą dėl teisės medžioti, suteiktos tam tikram asmeniui, panaikinimo gali pateikti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, policija, atitinkamos gydymo įstaigos, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija ir kitos medžiotojų visuomeninės organizacijos, kai paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos.“

3. 16 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „Apskrities“ įrašyti žodžius „Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija informaciją apie priimtus sprendimus panaikinti asmenims suteiktą teisę medžioti ir kitos institucijos informaciją apie medžiotojams skirtas nuobaudas privalo pateikti Aplinkos ministerijai ir medžiotojų visuomeninėms organizacijoms, kurių nariai yra šie asmenys.“

 

6 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2010 m. liepos 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnį, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ