Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL ginklų ir šaudmenų vežimo

 

2011 m. birželio 15 d. Nr. 739

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) 23 straipsnio 4 dalimi, 37 straipsnio 10 dalimi ir 46 straipsniu, įgyvendindama 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/51/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų, jų dalių eksporto (išvežimo), importo (įvežimo) ir vežimo tranzitu per Lietuvos Respubliką taisykles;

1.2. Pavienių B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisykles.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. 665 „Dėl ginklų ir šaudmenų gabenimo“ (Žin., 2003, Nr. 52-2341);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 73 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl ginklų ir šaudmenų gabenimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 10-361);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1066 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl ginklų ir šaudmenų gabenimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 124-4731);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. 287 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl ginklų ir šaudmenų gabenimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 45-1751);

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 834 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl ginklų ir šaudmenų gabenimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 77-3928).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739

 

B, C, D KATEGORIJŲ GINKLŲ, JŲ ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ EKSPORTO (IŠVEŽIMO), IMPORTO (ĮVEŽIMO) ir VEŽIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ TAISYKLĖS

 

I. BENDROsios nuostatos

 

1. B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų, jų dalių eksporto (išvežimo), importo (įvežimo) ir vežimo tranzitu per Lietuvos Respubliką taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų, jų dalių (toliau – ginklai), išskyrus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261) 4 straipsnio 1, 2, 3 punktuose ir 5 straipsnio 4 punkte nurodytus ginklus, jų dalis, skirtų parduoti, realizuoti ar kitaip perduoti, eksportą (išvežimą), importą (įvežimą), vežimą tranzitu, taip pat informacijos apie ginklų vežimą pateikimą užsienio valstybėms.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Ginklų eksportas – ginklų išvežimas iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos į Europos Sąjungos muitų teritorijai nepriskirtas šalis arba teritorijas.

Ginklų importas – ginklų įvežimas į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją iš Europos Sąjungos muitų teritorijai nepriskirtų šalių arba teritorijų.

Ginklų tranzitas – ginklų, neturinčių Bendrijos prekių statuso, vežimas per Europos Sąjungos muitų teritoriją.

Ginklų vežimas – ginklų išvežimas iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę arba įvežimas iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respubliką.

Leidimas eksportuoti ginklus – dokumentas, patvirtinantis vienkartinį leidimą eksportuoti vieną ginklų partiją.

Leidimas importuoti ginklus – dokumentas, patvirtinantis vienkartinį leidimą importuoti vieną ginklų partiją.

Leidimas vežti ginklus tranzitu – dokumentas, patvirtinantis vienkartinį leidimą vežti tranzitu vieną ginklų partiją.

Galutinio vartotojo sertifikatas – dokumentas, pateikiamas valstybės, iš kurios eksportuojami ginklai, kompetentingoms institucijoms, kontroliuojančioms ginklų apyvartą, kuriuo patvirtinama, kad importuotojui išduotame leidime importuoti ginklus nurodyti ginklai nebus eksportuojami arba reeksportuojami, jeigu to reikalauja nurodytos valstybės kompetentingos institucijos.

Ginklų partija – vienu metu vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiami ginklai, kuriems taikoma ta pati muitinės procedūra.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme. Ginklų importo, eksporto, tranzito sąvokos suderintos su 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 73-2517) nuostatomis.

4. Eksportuoti (išvežti), importuoti (įvežti) ir vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką ginklus leidžiama Europos juridiniams ar Europos fiziniams asmenims, turintiems Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) išduotą licenciją importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius ar rašytinį sutikimą vykdyti Lietuvos Respublikoje licencijuojamą veiklą (toliau – eksportuotojai, importuotojai), ar prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis, ginklų priedėliais tarpininko registravimo pažymėjimą (toliau – tarpininkai) ir gavusiems Policijos departamento leidimą eksportuoti, importuoti ar vežti tranzitu ginklus.

5. Europos juridiniams asmenims, turintiems Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) išduotą licenciją verstis ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamyba (toliau – gamintojai), leidžiama eksportuoti pačių pagamintus ginklus, šaudmenis, jų dalis ir importuoti ginklų, šaudmenų dalis, tik gavus Policijos departamento leidimą juos eksportuoti ar importuoti.

6. Europos juridiniams ar Europos fiziniams asmenims, turintiems Ginklų fondo išduotą licenciją taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis ar rašytinį sutikimą vykdyti Lietuvos Respublikoje licencijuojamą veiklą (toliau – taisytojai (perdirbėjai), leidžiama importuoti ar įsivežti šiai veiklai reikalingas ginklų dalis, tik gavus Policijos departamento leidimą juos importuoti ar išankstinį sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo.

7. Vežti ginklus tranzitu leidžiama ir užsienio valstybių ūkio subjektams, gavusiems Policijos departamento leidimą vežti ginklus tranzitu.

8. Išvežti ginklus iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę leidžiama eksportuotojams, importuotojams, gamintojams, gavusiems Policijos departamento leidimą vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis.

9. Galutinio vartotojo sertifikatus išduoda Ginklų fondas.

10. Išankstinį sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės išduoda Policijos departamentas pagal Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paklausimą arba gamintojo, taisytojo (perdirbėjo), eksportuotojo, importuotojo ar tarpininko prašymą.

 

II. LEIDIMŲ RŪŠYS

 

11. Nustatomi šių rūšių leidimai:

11.1. eksportuoti ginklus;

11.2. importuoti ginklus;

11.3. vežti ginklus tranzitu;

11.4. vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis.

 

III. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LEIDIMUI GAUTI

 

12. Eksportuotojas, importuotojas, gamintojas, taisytojas (perdirbėjas), tarpininkas (toliau – pareiškėjas), norintis gauti leidimą eksportuoti, importuoti, vežti ginklus tranzitu ar leidimą vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis (toliau – leidimas vežti ginklus), pateikia Policijos departamentui užpildytą prašymą (1, 2, 3, 4 priedai).

13. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

13.1. leidimui eksportuoti ginklus gauti:

13.1.1. sutartis arba sąskaita faktūra, patvirtinta eksportuotojo, importuotojo, gamintojo, taisytojo (perdirbėjo) parašu, tarpininkavimo atveju – sutartis dėl gamintojo, importuotojo, eksportuotojo, prekiautojo ar pirkėjo interesų atstovavimo (šiuose dokumentuose privalo būti duomenys apie ginklų kategorijas, rūšis, modelius, kalibrus, kiekį ir vertę);

13.1.2. valstybės importuotojos kompetentingos institucijos išduota importo licencija (leidimas);

13.2. leidimui importuoti ginklus gauti:

13.2.1. sutartis arba sąskaita faktūra, patvirtinta eksportuotojo, importuotojo, gamintojo, taisytojo (perdirbėjo) parašu, tarpininkavimo atveju sutartis dėl gamintojo, importuotojo, eksportuotojo, prekiautojo ar pirkėjo interesų atstovavimo (šiuose dokumentuose privalo būti duomenys apie ginklų kategorijas, rūšis, modelius, kalibrus, kiekį ir vertę), o importuojant D kategorijos pneumatinius ginklus – dokumentai, patvirtinantys, kad jie atitinka Lietuvos Respublikoje pneumatiniams ginklams keliamus reikalavimus (išskyrus atvejus, kai importuojama iki 3 vienetų, siekiant nustatyti, ar jie atitinka Lietuvos Respublikoje D kategorijos pneumatiniams ginklams keliamus reikalavimus);

13.2.2. užsienio valstybės eksportuotojo ar gamintojo pateikti reikalavimai (tik tuo atveju, kai eksportuotojas ar gamintojas tokius reikalavimus pateikia);

13.3. leidimui vežti ginklus tranzitu gauti:

13.3.1. sutartis arba sąskaita faktūra, patvirtinta eksportuotojo, importuotojo, gamintojo, taisytojo (perdirbėjo) parašu (šiuose dokumentuose privalo būti duomenys apie ginklų kategorijas, rūšis, modelius, kalibrus, kiekį ir vertę);

13.3.2. valstybės importuotojos išduota importo licencija (leidimas);

13.4. leidimui vežti ginklus gauti:

13.4.1. sutartis arba sąskaita faktūra, patvirtinta eksportuotojo, importuotojo, gamintojo, taisytojo (perdirbėjo) parašu (šiuose dokumentuose privalo būti duomenys apie ginklų kategorijas, rūšis, modelius, kalibrus, kiekį ir vertę);

13.4.2. Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos sutikimas, kad ginklai būtų įvežti į šios valstybės teritoriją (gali būti pateikiamas siekiant sutrumpinti prašymo nagrinėjimo laiką).

14. Užsienio valstybės ūkio subjektas, norintis gauti leidimą vežti ginklus tranzitu, pateikia Policijos departamentui prašymą (3 priedas), juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją, dokumentus, patvirtinančius užsienio valstybės ūkio subjekto teisę verstis ginklų eksportu ar importu, sutartį arba sąskaitą faktūrą, patvirtintą užsienio valstybės ūkio subjekto vadovo parašu (šiuose dokumentuose privalo būti duomenys apie ginklų kategorijas, rūšis, modelius, kalibrus, kiekį ir vertę, taip pat identifikavimo duomenys), įgaliojimą, jeigu leidimą vežti ginklus tranzitu atsiims jo atstovas (įgaliotinis). Kartu su prašymu užsienio valstybės ūkio subjektas pateikia valstybės importuotojos išduotą importo licenciją (leidimą).

15. Pareiškėjas Taisyklių 12–14 punktuose nurodytus dokumentus gali pateikti registruotu laišku, nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai Policijos departamentui arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras). Jeigu šie dokumentai išduoti kita kalba, turi būti pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą.

16. Policijos departamentas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas, nurodo terminą, per kurį prašymas turi būti išnagrinėtas, ir praneša pareiškėjui, kad, pareiškėjui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, jog leidimas išduotas. Pareiškėjui taip pat pranešama, kad, kilus ginčui tarp jo ir Policijos departamento, pareiškėjas turi teisę apskųsti Policijos departamento veiksmus (neveikimą) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka. Jeigu pareiškėjas dokumentus pateikė per Kontaktinį centrą, patvirtinimas jam teikiamas per šį centrą.

 

IV. leidimŲ išdavimas

 

17. Jeigu nėra Taisyklių 21 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių leidimas eksportuoti, importuoti ar vežti ginklus tranzitu, leidimas vežti ginklus neišduodamas, Policijos departamentas išduoda leidimą eksportuoti, importuoti ar vežti ginklus tranzitu, leidimą vežti ginklus (5, 6, 7, 8 priedai) arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą pateikia per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo, tačiau leidimą vežti ginklus Policijos departamentas išduoda ne anksčiau, nei gauna išankstinį Europos Sąjungos valstybės narės sutikimą, kad ginklai būtų įvežti į jos teritoriją. Apie tai pareiškėjui pranešama ir leidimas pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Jeigu pareiškėjas dokumentus pateikė per Kontaktinį centrą, atsakymas jam teikiamas per šį centrą arba pareiškėjo pageidavimu tiesiogiai raštu.

18. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia leidimui išduoti, Policijos departamentas per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę per 15 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos. Jeigu pareiškėjas dokumentus pateikė per Kontaktinį centrą, pranešimas jam teikiamas per šį centrą.

19. Prašymo (tik dėl leidimo eksportuoti, importuoti ar vežti ginklus tranzitu) ir kartu su juo pateiktų dokumentų kopijas Policijos departamentas pateikia Ginklų fondui.

20. Ginklų fondas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo pateikia Policijos departamentui motyvuotą rašytinę išvadą dėl leidimo išdavimo ar neišdavimo. Pateikus neigiamą motyvuotą išvadą, nurodomas draudimo eksportuoti (išvežti), importuoti (įvežti) ir vežti ginklus tranzitu teisinis pagrindas.

21. Leidimas eksportuoti, importuoti ar vežti ginklus tranzitu, leidimas vežti ginklus (toliau – leidimas) neišduodamas, jeigu:

21.1. gauta neigiama motyvuota Ginklų fondo išvada;

21.2. pateikti ne visi dokumentai ir informacija, kurių reikia leidimui gauti, arba dokumentai netinkamai įforminti ir per Taisyklių 18 punkte nustatytą terminą informacija, dokumentai nepatikslinami ir (ar) nepateikiami trūkstami dokumentai;

21.3. licencijos turėtojui sustabdytas arba panaikintas licencijos gaminti, taisyti (perdirbti), eksportuoti ar importuoti ginklus ar rašytinio sutikimo vykdyti licencijuojamą veiklą Lietuvos Respublikoje galiojimas;

21.4. importuotojas negali užtikrinti saugaus ginklų laikymo (sandėliavimo) sąlygų (ginklų importo atveju);

21.5. Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija nesutinka, kad ginklai būtų įvežti į šios valstybės teritoriją (ginklų vežimo atveju);

21.6. jo išdavimas prieštarauja 1998 m. birželio 5 d. Europos Sąjungos elgesio kodekso ginklų eksporto srityje (Žin., 2004, Nr. 35-1134) kriterijams;

21.7. paaiškėja, kad pateikti klaidingi duomenys ir (ar) Policijos departamentui nepranešta apie jų pasikeitimus.

22. Leidimai eksportuoti, importuoti ginklus surašomi 5 egzemplioriais: pirmieji 4 pateikiami pareiškėjui (3 egzemplioriai skirti muitinei, ketvirtasis – pareiškėjui), penktasis lieka Policijos departamente. Pirmąjį ir antrąjį leidimo egzempliorius muitinė per 15 darbo dienų nuo ginklų eksporto ar importo, kitoje leidimo pusėje padariusi žymas, kada ginklai įvežti į Lietuvos Respubliką ar išvežti iš jos ir per kurį muitinės postą, registruotu laišku persiunčia atitinkamai Policijos departamentui ir Ginklų fondui.

23. Leidimas vežti ginklus tranzitu surašomas 8 egzemplioriais: pirmieji 7 pateikiami pareiškėjui (pirmieji 3 egzemplioriai skirti muitinei, per kurią įvežami ginklai, ketvirtasis, penktasis ir šeštasis – muitinei, per kurią ginklai išvežami, septintasis – pareiškėjui), aštuntasis lieka Policijos departamente. Pirmąjį ir antrąjį leidimo egzempliorius muitinė per 15 darbo dienų nuo ginklų įvežimo, kitoje leidimo pusėje padariusi žymas, kada ginklai įvežti į Lietuvos Respubliką ir per kurį muitinės postą, registruotu laišku persiunčia atitinkamai Policijos departamentui ir Ginklų fondui. Ketvirtąjį ir penktąjį leidimo egzempliorius muitinė per 15 darbo dienų nuo ginklų išvežimo, kitoje leidimo pusėje padariusi žymas, kada ginklai išvežti iš Lietuvos Respublikos ir per kurį muitinės postą, registruotu laišku persiunčia atitinkamai Policijos departamentui ir Ginklų fondui.

24. Leidimas vežti ginklus surašomas 2 egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas pareiškėjui, antrasis – Policijos departamentui.

25. Leidimo eksportuoti, importuoti ar vežti ginklus tranzitu galiojimo trukmė – vieni metai.

Leidimo vežti ginklus galiojimo trukmė nustatoma individualiai, atsižvelgiant į sutarties galiojimo terminą, tačiau negali viršyti 3 metų.

26. Pareiškėjai, gavę leidimą, bet jo nepanaudoję, privalo grąžinti jį Policijos departamentui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo leidimo galiojimo pabaigos.

27. Leidimas panaikinamas, jo galiojimas sustabdomas, jeigu paaiškėja, kad pateikti klaidingi duomenys ir (ar) nepranešta apie jų pasikeitimus. Apie leidimo panaikinimą ar galiojimo sustabdymą Policijos departamentas nedelsdamas praneša pareiškėjui, o šis leidimą privalo grąžinti Policijos departamentui.

28. Policijos departamentas turi nedelsdamas pranešti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ir Ginklų fondui apie priimtą sprendimą neišduoti leidimo, taip pat išduoto leidimo panaikinimą ar galiojimo sustabdymą.

 

V. galutinio vartotojo sertifikato išdavimas

 

29. Su prašymu išduoti galutinio vartotojo sertifikatą importuotojas į Ginklų fondą gali kreiptis po to, kai gauna leidimą importuoti ginklus. Šiuo atveju importuotojas Ginklų fondui turi pateikti prašymą, leidimo importuoti ginklus ir sutarties kopijas. Prašymas gali būti pateikiamas ir per Kontaktinį centrą.

30. Ginklų fondas galutinio vartotojo sertifikatą išduoda arba išduoti atsisako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 29 punkte nurodytų dokumentų gavimo. Atsisakymas išduoti galutinio vartotojo sertifikatą turi būti motyvuotas ir pateiktas raštu. Jeigu prašymas pateiktas per Kontaktinį centrą, atsakymas teikiamas per šį centrą arba pareiškėjo pageidavimu tiesiogiai raštu.

31. Galutinio vartotojo sertifikatas neišduodamas, jeigu:

31.1. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie netinkamai įforminti;

31.2. Europos juridiniam ar Europos fiziniam asmeniui panaikintas arba sustabdytas leidimo importuoti ginklus galiojimas;

31.3. Lietuvos Respublikoje negalima užtikrinti, kad į Lietuvos Respubliką importuoti ginklai nebus eksportuojami ar reeksportuojami.

32. Išduodamas vienas galutinio vartotojo sertifikato egzempliorius vienai ginklų partijai. Jis atiduodamas importuotojui arba išsiunčiamas užsienio valstybės, iš kurios eksportuojami ginklai, kompetentingai institucijai, kontroliuojančiai ginklų apyvartą.

 

VI. Išankstinio sutikimo išdavimas

 

33. Policijos departamentas išankstinį sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo arba atsisakymą jį išduoti pateikia per 10 darbo dienų nuo Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paklausimo ar gamintojo, taisytojo (perdirbėjo), eksportuotojo, importuotojo ar tarpininko prašymo gavimo. Paklausimas, prašymas ir kartu teikiami dokumentai gali būti pateikiami ir per Kontaktinį centrą. Jeigu paklausimas, prašymas pateiktas per Kontaktinį centrą, atsakymas teikiamas per šį centrą arba pareiškėjo pageidavimu tiesiogiai raštu.

34. Eksportuotojas, importuotojas, gamintojas, taisytojas (perdirbėjas), tarpininkas, norintis gauti išankstinį sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo, pateikia Policijos departamentui prašymą. Jame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso (jeigu asmuo jį turi) numeriai, įgalioto fizinio asmens vardas, pavardė, taip pat, jeigu yra, – asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ar fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, įvežamų ginklų kategorijos, rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis ir ginklų vertė.

35. Kartu su prašymu pateikiama sutartis (joje privalo būti duomenys apie ginklų kategorijas, rūšis, modelius, kalibrus, kiekį ir vertę) ar jos kopija arba sąskaitos faktūros kopija (patvirtinta eksportuotojo, importuotojo, gamintojo, taisytojo (perdirbėjo) parašu), tarpininkavimo atveju – sutartis dėl gamintojo, importuotojo, eksportuotojo, prekiautojo ar pirkėjo interesų atstovavimo ir jos kopija, fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo).

36. Atsisakymas išduoti išankstinį sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo turi būti motyvuotas ir pateiktas raštu. Policijos departamentas išankstinį sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo išduoti atsisako Taisyklių 21.2–21.4 punktuose nurodytais atvejais.

37. Išankstinio sutikimo dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo galiojimo trukmė nustatoma individualiai, atsižvelgiant į sutarties galiojimo terminą, tačiau negali viršyti 3 metų.

 

VII. Informacijos teikimas

 

38. Policijos departamentas, išdavęs leidimą vežti ar eksportuoti ginklus, nedelsdamas apie tai praneša valstybės, į kurią vežami ginklai, kompetentingai institucijai, taip pat visų valstybių, per kurias ginklai bus vežami tranzitu, kompetentingoms institucijoms.

39. Pranešime nurodomi Europos juridinio ar Europos fizinio asmens duomenys ir kiti duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 46 straipsnio 2 dalyje.

40. Jeigu Policijos departamentas neturi duomenų, kuriai užsienio valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikti Taisyklių 34 punkte nurodyti duomenys, apie tai jis praneša Interpolo Lietuvos nacionaliniam skyriui, o šis šią informaciją perduoda atitinkamos valstybės Interpolo nacionaliniam skyriui.

 

VIii. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Eksportuojant iš Lietuvos Respublikos, importuojant į ją ir vežant per ją ginklus tranzitu, muitinės poste muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams kartu su kitais muitiniam tikrinimui atlikti privalomais dokumentais būtina pateikti atitinkamo Policijos departamento išduoto leidimo originalą.

42. Europos juridinis ar Europos fizinis asmuo apie numatomą ginklų eksportą, importą ar tranzitą praneša muitinės įstaigai, kuriai bus pateikti ginklai, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

43. Ginklai gali būti importuojami, eksportuojami, vežami tranzitu per šiuos teritorinių muitinių postus: Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postą, Vilniaus oro uosto postą, Vaidotų geležinkelio postą, Kenos geležinkelio postą, Kauno teritorinės muitinės Kauno oro uosto postą, Kybartų kelio postą, Kybartų geležinkelio postą, Klaipėdos teritorinės muitinės Molo jūrų uosto postą, Pilies jūrų uosto postą, Malkų įlankos jūrų uosto postą, Panemunės kelio postą.

44. Per kitus teritorinių muitinių postus ginklus leidžiama vežti tik atskiru Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu.

45. Ginklų eksporto, importo ir tranzito muitinės procedūros įforminamos tik pateikus Policijos departamento išduotą leidimą eksportuoti, importuoti ar vežti ginklus tranzitu.

46. Ginklų eksporto ir importo procedūros įforminamos tik Muitinės departamento nustatytose muitinės įstaigose, esančiose Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje.

47. Leidimas vežti ginklus pateikiamas Europos Sąjungos valstybių narių ir Lietuvos Respublikos valstybės institucijų pareigūnams, pagal kompetenciją kontroliuojantiems ginklų apyvartą.

48. Ginklai vežami laikantis tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

49. Ginklų eksportą, importą, vežimą tranzitu, vežimą per Lietuvos Respublikos teritoriją kontroliuoja valstybės institucijos pagal kompetenciją.

50. Juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

51. Juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis Taisyklėmis, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 


 

B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų,

jų dalių eksporto (išvežimo),

importo (įvežimo) ir vežimo tranzitu per

Lietuvos Respubliką taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą eksportuoti ginklus forma)

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr., kodas (jei pareiškėjas juridinis asmuo)

 

Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

 

PRAŠYMAS išduoti LEIDIMą EKSPORTUOTI GINKLUS

 

20_________ Nr.__________

________________

(vieta)

 

1. EKSPORTUOTOJAS:

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr.)

 

2. IMPORTUOTOJAS:

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr.)

3. GALUTINIS VARTOTOJAS:

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė) (juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr.)

4. Ginklų kategorija, rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų tipas (kalibras)

KN kodas

Kiekis (vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ginklų, šaudmenų vežimo maršrutas

6. Transporto rūšis

7. Eksportuotojo pareiškimas:

Aš, ____________________________________, pareiškiu, kad:

(vardas, pavardė)

1. Visa šiame prašyme pateikta informacija ir visi pateikti dokumentai yra tikri, teisingai ir išsamiai apibūdina eksporto sandorį.

2. Sandorio dokumentus saugosiu ir, jeigu bus pareikalauta, pateiksiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ar Ginklų fondui prie Vidaus reikalų ministerijos.

3. Pranešiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie ginklų, šaudmenų asortimento ar kitų pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų pasikeitimus ir prašymo nagrinėjimo metu, ir gavęs leidimą eksportuoti ginklus.

4. Nepanaudojęs leidimo eksportuoti ginklus arba pasibaigus jo galiojimo laikui, nedelsdamas jį grąžinsiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

5. Žinau, kad institucijos, kontroliuojančios ginklų ir šaudmenų apyvartą, ar jų įgalioti asmenys turi teisę prireikus kontroliuoti ginklų, šaudmenų apyvartą.

PRIDEDAMA:

1. Sutartis.

2. Šalies importuotojos importo licencija (leidimas).

3. ____________________________________________________________________

(kita papildoma informacija)

 

____________________                      ______________                    ___________________

(pareigos)                                            (parašas)                                 vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

_________________

 


 

B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų,

jų dalių eksporto (išvežimo),

importo (įvežimo) ir vežimo tranzitu per

Lietuvos Respubliką taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą importuoti ginklus forma)

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr., kodas (jei pareiškėjas juridinis asmuo)

 

Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

 

PRAŠYMAS išduoti LEIDIMą IMPORTUOTI GINKLUS

 

20_________ Nr.__________

________________

(vieta)

 

1. IMPORTUOTOJAS:

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr.)

 

 

 

2. EKSPORTUOTOJAS:

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr.)

3. Ginklų kategorija, rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų tipas (kalibras)

KN kodas

Kiekis (vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ginklų, šaudmenų vežimo maršrutas

5. Transporto rūšis

6. Eksportuotojas _________________________________________________  galutinio

(įrašyti žodį „reikalauja“ arba „nereikalauja“)

vartotojo sertifikato.

7. Importuotojo pareiškimas:

Aš, ______________________________________, pareiškiu, kad:

(vardas, pavardė)

1. Visa šiame prašyme pateikta informacija ir visi pateikti dokumentai yra tikri, teisingai ir išsamiai apibūdina importo sandorį.

2. Sandorio dokumentus saugosiu ir, jeigu bus pareikalauta, pateiksiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ar Ginklų fondui prie Vidaus reikalų ministerijos.

3. Pranešiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie ginklų, šaudmenų asortimento ar kitų pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų pasikeitimus ir prašymo nagrinėjimo metu, ir gavęs leidimą importuoti ginklus.

4. Nepanaudojęs leidimo importuoti ginklus arba pasibaigus jo galiojimo laikui, nedelsdamas jį grąžinsiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

5. Grąžinsiu Ginklų fondui prie Vidaus reikalų ministerijos nepanaudotą galutinio vartotojo sertifikatą.

6. Žinau, kad institucijos, kontroliuojančios ginklų ir šaudmenų apyvartą, ar jų įgalioti asmenys turi teisę prireikus kontroliuoti ginklų, šaudmenų apyvartą.

PRIDEDAMA:

1. Sutartis.

2. Reikalavimų, kuriuos kelia užsienio valstybės eksportuotojas ar gamintojas, sąrašas.

3. ____________________________________________________________________

(kita papildoma informacija)

 

____________________                      ______________                    ___________________

(pareigos)                                            (parašas)                                 vardas, pavardė)

 

_________________

 


 

B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų,

jų dalių eksporto (išvežimo),

importo (įvežimo) ir vežimo tranzitu per

Lietuvos Respubliką taisyklių

3 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą vežti ginklus tranzitu forma)

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr., kodas (jei pareiškėjas juridinis asmuo)

 

Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

 

PRAŠYMAS išduoti LEIDIMą vežti ginklus, šaudmenis TRANZITU

 

20_________ Nr.__________

________________

(vieta)

 

1. VEŽĖJAS AR ĮGALIOTAS ASMUO:

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė) (juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr.)

2. EKSPORTUOTOJAS:

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė) (juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr.)

3. IMPORTUOTOJAS:

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr.)

4. Ginklų kategorija, rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų tipas (kalibras)

KN kodas

Kiekis (vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ginklų, šaudmenų vežimo maršrutas

6. Transporto rūšis

7. Vežėjo pareiškimas:

Aš, __________________________________________:

(vardas, pavardė)

1. Pareiškiu, kad visa šiame prašyme pateikta informacija ir visi pateikti dokumentai yra tikri, teisingai ir išsamiai apibūdina ginklų vežimą tranzitu.

2. Įsipareigoju, kad per Lietuvos Respublikos teritoriją iš eksportuotojo importuotojui bus vežamas toks kiekis šiame prašyme aprašytų ginklų, šaudmenų ir tokio pavidalo, kokio jie įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją.

3. Pareiškiu, kad pranešiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie ginklų, šaudmenų asortimento ar kitų pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų pasikeitimus ir prašymo nagrinėjimo metu, ir gavęs leidimą vežti ginklus tranzitu.

4. Pareiškiu, kad nepanaudojęs leidimo vežti ginklus tranzitu arba pasibaigus jo galiojimo laikui nedelsdamas jį grąžinsiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

5. Žinau, kad institucijos, kontroliuojančios ginklų ir šaudmenų apyvartą, ar jų įgalioti asmenys turi teisę prireikus kontroliuoti ginklų, šaudmenų apyvartą.

PRIDEDAMA:

1. Sutartis.

2. Valstybės importuotojos išduotos importo licencijos (leidimo) kopija.

3. _______________________________________________________________________

(kita papildoma informacija)

 

____________________                      ______________                    ___________________

(pareigos)                                            (parašas)                                 vardas, pavardė)

 

_________________

 


 

B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų,

jų dalių eksporto (išvežimo),

importo (įvežimo) ir vežimo tranzitu per

Lietuvos Respubliką taisyklių

4 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą vežti ginklus forma)

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr., kodas (jei pareiškėjas juridinis asmuo)

 

Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

 

PRAŠYMAS išduoti LEIDIMą VEŽTI GINKLUS, šaudmenis

 

20_________ Nr.__________

________________

(vieta)

 

1. SIUNTĖJAS:

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr.)

2. GAVĖJAS:

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio ar fizinio asmens adresas, telefono, fakso Nr.)

3. Ginklų kategorija, rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų tipas (kalibras)

KN kodas

Kiekis (vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

4. Ginklų, šaudmenų vežimo maršrutas

5. Transporto rūšis

6. Siuntėjo pareiškimas:

Aš, __________________________________________, pareiškiu, kad:

(vardas, pavardė)

1. Visa šiame prašyme pateikta informacija ir visi pateikti dokumentai yra tikri ir teisingi.

2. Sandorio dokumentus saugosiu ir, jeigu bus pareikalauta, pateiksiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

3. Pranešiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie ginklų, šaudmenų asortimento ar kitų pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų pasikeitimus ir prašymo nagrinėjimo metu, ir gavęs leidimą vežti ginklus.

4. Nepanaudojęs leidimo vežti ginklus arba pasibaigus jo galiojimo laikui, nedelsdamas jį grąžinsiu Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

5. Žinau, kad institucijos, kontroliuojančios ginklų ir šaudmenų apyvartą, ar jų įgalioti asmenys turi teisę prireikus kontroliuoti ginklų, šaudmenų apyvartą.

PRIDEDAMA:

1. Sutartis.

2. Europos Sąjungos valstybės narės, į kurią vežami ginklai, galutinio vartotojo sertifikatas.

3. ____________________________________________________________________  

(kita papildoma informacija)

 

____________________                      ______________                    ___________________

(pareigos)                                            (parašas)                                 vardas, pavardė)

 

_________________

 


 

B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų,

jų dalių eksporto (išvežimo),

importo (įvežimo) ir vežimo tranzitu per

Lietuvos Respubliką taisyklių

5 priedas

 

(Leidimo eksportuoti ginklus formos pavyzdys)

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS EKSPORTUOTI GINKLUS, šaudmenis

 

20_________ Nr.__________

Vilnius

 

1. PAGRINDAS: ____________________________________________________________

(prašymo išduoti leidimą data ir numeris)

___________________________________________________________________________

(Ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos išvados dėl leidimo išdavimo data ir numeris)

 

2. IMPORTUOTOJAS:

 

3. EKSPORTUOTOJAS:

 

 

 

 

4. GALUTINIS VARTOTOJAS:

 

5. Ginklų kategorija, rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų tipas (kalibras)

KN kodas

Kiekis (vnt.)

 

 

 

 

 

 

6. Pasienio kontrolės punktas

 

 

 

7. Eksportuotojas privalo:

7.1. muitinės deklaracijoje, taip pat kiekviename dokumente įrašyti ginklų, šaudmenų kodą pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN), taip pat kiekvieno ginklo individualų numerį;

7.2. pateikdamas trumpą ginklų, šaudmenų aprašymą (ginklų kategorija, rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų tipas (kalibras), kiekviename dokumente įrašyti leidimo numerį.

8. Šis leidimas suteikia teisę eksportuoti jame nurodytus ginklus, šaudmenis.

Leidimas galioja iki ______________________

(data)

Policijos pareigūnas ___________________              _____________                 _________________

(pareigos)                                (parašas)                          (vardas, pavardė)

A.V.

Eksportuotojas

____________________________

(pareigos)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas, pavardė)

____________________________

(data)

 

_________________

 


 

B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų,

jų dalių eksporto (išvežimo),

importo (įvežimo) ir vežimo tranzitu per

Lietuvos Respubliką taisyklių

6 priedas

 

(Leidimo importuoti ginklus formos pavyzdys)

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS IMPORTUOTI GINKLUS, šaudmenis

 

20_________ Nr.__________

Vilnius

 

1. PAGRINDAS: ____________________________________________________________

(prašymo išduoti leidimą data ir numeris)

___________________________________________________________________________

(Ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos išvados dėl leidimo išdavimo data ir numeris)

 

2. IMPORTUOTOJAS:

3. EKSPORTUOTOJAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ginklų kategorija, rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų tipas (kalibras)

KN kodas

Kiekis (vnt.)

 

 

 

 

 

5. Pasienio kontrolės punktas

 

 

 

6. Importuotojas privalo:

6.1. muitinės deklaracijoje, taip pat kiekviename dokumente įrašyti ginklų, šaudmenų kodą pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN), taip pat kiekvieno ginklo individualų numerį;

6.2. pateikdamas trumpą ginklų, šaudmenų aprašymą (ginklų kategorija, rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų tipas (kalibras), kiekviename dokumente įrašyti leidimo numerį;

6.3. ginklus, šaudmenis realizuoti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu ir kitais teisės aktais.

7. Šis leidimas suteikia teisę importuoti jame nurodytus ginklus, šaudmenis.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos leidimo eksportuoti ginklus, šaudmenis, įvežtus pagal šį leidimą, neišduos, jeigu eksportuojančios užsienio valstybės kompetentingos institucijos juos draudžia eksportuoti (reeksportuoti) į kitas užsienio valstybes.

Leidimas galioja iki ______________________  

(data)

Policijos pareigūnas ___________________              ____________                   _________________

(pareigos)                                (parašas)                          (vardas, pavardė)

A.V.

Importuotojas

____________________________

(pareigos)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas, pavardė)

____________________________

(data)

 

_________________

 


 

B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų,

jų dalių eksporto (išvežimo),

importo (įvežimo) ir vežimo tranzitu per

Lietuvos Respubliką taisyklių

7 priedas

 

(Leidimo vežti ginklus tranzitu formos pavyzdys)

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS VEŽTI GINKLUS, šaudmenis TRANZITU

 

20_________ Nr.__________

Vilnius

 

1. PAGRINDAS: ____________________________________________________________

(prašymo išduoti leidimą data ir numeris)

___________________________________________________________________________

(Ginklų fondo prie Vidaus reikalų ministerijos išvados dėl leidimo išdavimo data ir numeris)

 

2. VEŽĖJAS AR ĮGALIOTAS ASMUO:

 

3. EKSPORTUOTOJAS:

 

 

4. IMPORTUOTOJAS:

 

 

 

 

 

5. Ginklų kategorija, rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų tipas (kalibras)

KN kodas

Kiekis (vnt.)

 

 

 

 

 

 

 

6. Pasienio kontrolės punktas

_______________________              ______________________

(įvažiavimo)                                     (išvažiavimo)

 

 

7. Ginklų, šaudmenų vežimo maršrutas

8. Transporto rūšis

9. Kitos vežimo sąlygos

Leidimas galioja iki ______________________  

(data)

Policijos pareigūnas ___________________              ____________                   _________________

(pareigos)                                (parašas)                              (vardas, pavardė)

A.V.

Vežėjas ar įgaliotas asmuo

____________________________

(pareigos)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas, pavardė)

____________________________

(data)

 

_________________

 


 

B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų,

jų dalių eksporto (išvežimo),

importo (įvežimo) ir vežimo tranzitu per

Lietuvos Respubliką taisyklių

8 priedas

 

(Leidimo vežti ginklus formos pavyzdys)

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS VEŽTI GINKLUS, šaudmenis

 

20___________ Nr.__________

Vilnius

 

1. PAGRINDAS: ____________________________________________________________

(prašymo išduoti leidimą data ir numeris)

 

2. SIUNTĖJAS:

 

3. GAVĖJAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ginklų kategorija, rūšis, modelis, kalibras; šaudmenų tipas (kalibras)

Kiekis (vnt.)

 

 

 

 

 

 

5. Europos Sąjungos valstybės narės išankstinis sutikimas, kad ginklai, šaudmenys būtų įvežti į jos teritoriją

6. Ginklų, šaudmenų vežimo maršrutas

7. Transporto rūšis

8. Šis leidimas suteikia teisę vežti jame nurodytus ginklus, šaudmenis iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę.

Leidimas galioja iki ______________________  

(data)

Policijos pareigūnas ___________________              ____________                   _________________

(pareigos)                                (parašas)                        (vardas, pavardė)

A. V.

Siuntėjas

____________________________

(pareigos)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas, pavardė)

____________________________

(data)

 

_________________

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 739

 

PAVIENIŲ B, C, D KATEGORIJŲ GINKLŲ, JŲ ŠAUDMENŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMO IŠ JOS, VEŽIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR INFORMACIJOS APIE GINKLŲ vežimą PATEIKIMO UŽSIENIO VALSTYBĖMS TAISYKLĖS

 

I. BENDROsios nuostatos

 

1. Pavienių B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos, vežimo Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pavienių B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų, taip pat visų kategorijų pavienių kolekcinių ginklų (toliau – ginklai) įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš jos, vežimą tranzitu, vežimą iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, informacijos apie ginklų gabenimą pateikimą užsienio valstybėms.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Pavieniai ginklai – ginklai, kurie įvežami, išvežami, vežami tranzitu, vežami Lietuvos Respublikos teritorija, neturint tikslo juos realizuoti ar kitaip perduoti.

Leidimas įvežti (išvežti) ginklus – dokumentas, kuriuo suteikiama teisė įvežti ginklus, šaudmenis, jų dalis į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją iš Europos Sąjungos muitų teritorijai nepriskirtų šalių ir teritorijų arba išvežti iš jos į Europos Sąjungos muitų teritorijai nepriskirtas šalis ir teritorijas, vežti per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją tranzitu Europos Sąjungos prekių muitinio statuso neturinčius leidime nurodytus ginklus.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261).

4. Įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ar vežti per ją tranzitu ginklus leidžiama juridiniams ar fiziniams asmenims, gavusiems Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) leidimą įvežti (išvežti) ginklus.

5. Europos juridiniai ar Europos fiziniai asmenys turi teisę teisėtai Lietuvos Respublikos teritorijoje įgytus ir (ar) turimus ginklus išvežti į Europos Sąjungos valstybę narę, jeigu turi Taisyklių nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti ginklus, šaudmenis, jų dalis (toliau – leidimas vežti ginklus), išskyrus Taisyklių 6 punkte nurodytą atvejį.

6. Lietuvos Respublikos nuolatiniams gyventojams, turintiems C, D kategorijų ginklus, skirtus medžioklei, ar B, C, D kategorijų ginklus, skirtus sportui, ir Taisyklių nustatyta tvarka gavusiems Europos šaunamojo ginklo leidimą ir turintiems kvietimą, pagrindžiantį asmens vykimą į medžioklę arba sporto varžybas (treniruotes) Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje, leidžiama vežti šiuos ginklus iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę. Šiuo atveju leidimo vežti ginklus nereikalaujama.

7. Europos juridiniai ar Europos fiziniai asmenys teisėtai Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje įgytus ir (ar) turimus ginklus turi teisę įvežti iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respubliką, jeigu turi Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą vežti ginklus (išskyrus Taisyklių 8 punkte nurodytą atvejį).

8. Europos fiziniams asmenims, turintiems C kategorijos ginklus, skirtus medžioklei, ar B, C, D kategorijos ginklus, skirtus sportui, ir Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą Europos šaunamojo ginklo leidimą ir kvietimą, pagrindžiantį asmens vykimą į medžioklę arba sporto varžybas (treniruotes) Lietuvos Respublikos teritorijoje, leidžiama vežti šiuos ginklus iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respubliką. Šiuo atveju leidimo vežti ginklus nereikalaujama.

9. Išankstinį sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo išduoda Policijos departamentas pagal Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paklausimą.

 

II. LEIDIMŲ RŪŠYS

 

10. Nustatomi šių rūšių leidimai:

10.1. leidimas įvežti (išvežti) ginklus (1 priedas);

10.2. Europos šaunamojo ginklo leidimas (2 priedas);

10.3. leidimas vežti ginklus (3 priedas).

 

III. DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA LEIDIMUI GAUTI

 

11. Juridinis ar fizinis asmuo, norintis įvežti, išvežti ar vežti tranzitu ginklus ir gauti leidimą įvežti (išvežti) ginklus, pateikia Policijos departamentui prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso (jeigu asmuo jį turi) numeriai, fizinio asmens vardas, pavardė, taip pat, jeigu yra, – asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso (jeigu asmuo jį turi) numeriai arba ginklų vežimo tikslas ir įgalioto paimti leidimą įvežti (išvežti) ginklus fizinio asmens vardas, pavardė, taip pat, jeigu yra, – asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, muitinės postas (-ai), per kurį (-iuos) numatoma įvežti (išvežti) ginklus, įvežamų ar (ir) išvežamų ginklų kategorijos, rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, identifikacijos duomenys, šaudmenų tipas ir kiekis.

12. Kartu su prašymu pateikiami:

12.1. fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

12.2. kompetentingų institucijų išduoti leidimai įsigyti ginklus ir (ar) užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduoti leidimai įvežti ginklus (tik ginklų išvežimo iš Lietuvos Respublikos atveju) ir jų kopijos. Šio punkto reikalavimai netaikomi laikinojo ginklų išvežimo iš Lietuvos Respublikos atveju;

12.3. dokumentai, patvirtinantys ginklų vežimo tikslą;

12.4. Europos Sąjungos valstybės narės, į kurią juridinis ar fizinis asmuo veža ginklus, leidimas įvežti ginklus ir (ar) jo kopija (kai ne Europos Sąjungos juridinis ar fizinis asmuo veža ginklus į Europos Sąjungos valstybę narę).

13. Dokumentus dėl užsieniečiams priklausančių ginklų, kurie įvežami (išvežami) medžioklės ar sporto tikslais, gali pateikti ir leidimus paimti juridiniai asmenys, turintys teisę Lietuvos Respublikoje organizuoti medžiokles ar šaudymo sporto varžybas (treniruotes). Be to, dokumentus dėl leidimų gavimo užsieniečiai Policijos departamentui gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas ar Užsienio reikalų ministeriją.

14. Europos juridinis ar Europos fizinis asmuo arba juridinis asmuo, norintis gauti leidimą vežti ginklus, pateikia Policijos departamentui prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso (jeigu asmuo jį turi) numeriai, fizinio asmens vardas, pavardė, taip pat, jeigu yra, – asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso (jeigu asmuo jį turi) numeriai arba ginklų vežimo tikslas, įgalioto paimti leidimą vežti ginklus fizinio asmens vardas, pavardė, taip pat, jeigu yra, – asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, adresas, kuriuo turi būti nuvežti ginklai, vežamų ginklų kategorijos, rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, identifikacijos duomenys, šaudmenų tipas ir kiekis.

15. Kartu su prašymu pateikiami:

15.1. fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

15.2. dokumentai, patvirtinantys ginklų turėjimo teisėtumą;

15.3. Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos sutikimas, kad ginklai būtų įvežti į jos teritoriją (gali būti pateikiamas, siekiant sutrumpinti prašymo nagrinėjimo laiką).

16. Lietuvos Respublikos nuolatinis gyventojas, norintis gauti ar papildyti įrašais Europos šaunamojo ginklo leidimą, pateikia Policijos departamentui prašymą, kuriame nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, taip pat, jeigu yra, – asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, adresas, telefono ir fakso (jeigu asmuo jį turi) numeriai, B, C, D kategorijų ginklų, kuriuos asmuo nori vežti į Europos Sąjungos valstybes nares medžioklės ar sporto tikslais, kategorijos, rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, identifikacijos duomenys.

17. Kartu su prašymu pateikiami:

17.1. fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

17.2. dokumentai, patvirtinantys B, C, D kategorijų ginklų turėjimo teisėtumą.

18. Juridinis ar fizinis asmuo Taisyklių 11–17 punktuose nurodytus dokumentus gali pateikti registruotu laišku, nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai Policijos departamentui arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras). Jeigu šie dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą.

19. Policijos departamentas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia prašymą pateikusiam subjektui (toliau – pareiškėjas) patvirtinimą, kad prašymas gautas, nurodo terminą, per kurį prašymas turi būti išnagrinėtas, ir praneša, kad, pareiškėjui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, jog leidimas išduotas. Pareiškėjui taip pat pranešama, kad, kilus ginčui tarp jo ir Policijos departamento, pareiškėjas turi teisę apskųsti Policijos departamento veiksmus (neveikimą) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka. Jeigu pareiškėjas dokumentus pateikė per Kontaktinį centrą, patvirtinimas jam teikiamas per šį centrą.

 

IV. leidimŲ išdavimas

 

20. Jeigu pateikiami visi Taisyklių 11 ir 12 ar 14 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai ir nėra kitų priežasčių, nurodytų Taisyklių 26 punkte, dėl kurių leidimai neišduodami, Policijos departamentas išduoda leidimą įvežti (išvežti) ginklus ar leidimą vežti ginklus arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą įvežti (išvežti) ginklus ar leidimą vežti ginklus per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia leidimui įvežti (išvežti) ginklus ar leidimui vežti ginklus išduoti, gavimo. Leidimą vežti ginklus Policijos departamentas išduoda ne anksčiau, nei gauna išankstinį Europos Sąjungos valstybės narės sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo. Leidimai įvežti (išvežti) ginklus ir leidimai vežti ginklus registruojami teisės aktų nustatyta tvarka. Apie tai pareiškėjui pranešama ir leidimas bei papildomi dokumentai (jeigu tokių yra) pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Jeigu pareiškėjas dokumentus pateikė per Kontaktinį centrą, atsakymas jam teikiamas per šį centrą arba pareiškėjo pageidavimu tiesiogiai raštu.

21. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia leidimui išduoti, Policijos departamentas per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę per 15 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos. Jeigu pareiškėjas dokumentus pateikė per Kontaktinį centrą, pranešimas jam teikiamas per šį centrą.

22. Prie leidimų įvežti (išvežti) ginklus gali būti pridedami laisvos formos dokumentai, kuriuose surašomi į leidimą netilpę asmenų vardai, pavardės, taip pat, jeigu yra, – asmens kodai, ginklų kategorijos, rūšys, modeliai, kalibrai, kiekis, identifikacijos duomenys, šaudmenų tipas ir kiekis. Dokumentus pasirašo leidimą išdavęs pareigūnas, parašas tvirtinamas Policijos departamento antspaudu. Šiuo atveju leidime įvežti (išvežti) ginklus turi būti pažymėta, kad prie leidimo pridedami dokumentai.

23. Jeigu pateikiami visi Taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodyti dokumentai ir nėra kitų priežasčių, nurodytų Taisyklių 26 punkte, dėl kurių leidimai neišduodami, Policijos departamentas Europos šaunamojo ginklo leidimą išduoda ar papildo įrašais arba išduoti ar papildyti jį įrašais atsisako per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia Europos šaunamojo ginklo leidimui išduoti ar papildyti įrašais, gavimo. Atsisakymas išduoti ar papildyti įrašais Europos šaunamojo ginklo leidimą turi būti rašytinis ir motyvuotas. Europos šaunamojo ginklo leidimai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu pareiškėjas dokumentus pateikė per Kontaktinį centrą, atsakymas jam teikiamas per šį centrą arba pareiškėjo pageidavimu tiesiogiai raštu.

24. Leidimas vežti ginklus surašomas 2 egzemplioriais: pirmasis išduodamas pareiškėjui, antrasis lieka Policijos departamente. Kiti leidimai surašomi vienu egzemplioriumi.

25. Policijos departamentas Europos Sąjungos valstybių narių suteiktą informaciją apie ginklus, kuriuos Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigyti ir laikyti draudžiama, arba ginklus, kuriems įsigyti ir laikyti reikia oficialaus Europos Sąjungos valstybės narės leidimo, įrašo į kiekvieną Europos šaunamojo ginklo leidimą.

26. Leidimas įvežti (išvežti) ginklus, leidimas vežti ginklus ir Europos šaunamojo ginklo leidimas neišduodamas, jeigu:

26.1. pateikti ne visi reikiami dokumentai arba jie netinkamai įforminti ir per Taisyklių 21 punkte nustatytą terminą dokumentai nepatikslinami ir (ar) nepateikiami trūkstami dokumentai;

26.2. Europos Sąjungos valstybė narė nesutinka leisti įvežti ginklus į jos teritoriją (tik leidimas vežti ginklus);

26.3. norima įvežti, išvežti, vežti tranzitu ar vežti ginklus, kurių civilinė apyvarta draudžiama (išskyrus atvejus, kai vežami visų kategorijų kolekciniai ginklai).

27. Ginklų tranzito atveju išduodami 2 leidimai įvežti (išvežti) ginklus.

28. Leidimo įvežti (išvežti) ginklus ir leidimo vežti ginklus, leidžiančių išvežti įsigytus ginklus iš Lietuvos Respublikos, galiojimo trukmė – 10 dienų. Įvežant (išvežant) ginklus kitais tikslais, leidimo įvežti (išvežti) ginklus galiojimo trukmė nustatoma atsižvelgiant į Taisyklių 11 ir 12 ar 14 ir 15 punktuose nurodytus dokumentus, bet ne daugiau kaip 6 mėnesiai. Europos šaunamojo ginklo leidimo galiojimo trukmė – 5 metai.

29. Pareiškėjai, gavę leidimą įvežti (išvežti) ginklus ar leidimą vežti ginklus, bet jo nepanaudoję, privalo grąžinti jį Policijos departamentui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo leidimo galiojimo pabaigos.

30. Policijos departamentas leidimą įvežti (išvežti) ginklus, leidimą vežti ginklus panaikina, jeigu paaiškėja, kad pateikti klaidingi duomenys ir (ar) nepranešta apie jų pasikeitimus, ir apie tai raštu nedelsdamas praneša leidimo turėtojui. Europos šaunamojo ginklo leidimą Policijos departamentas panaikina, jeigu asmuo netenka teisės laikyti ar nešiotis Europos šaunamojo ginklo leidime nurodytus ginklus.

31. Policijos departamentas turi nedelsdamas pranešti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) apie priimtą sprendimą neišduoti leidimo įvežti (išvežti) ginklus, taip pat apie išduoto leidimo įvežti (išvežti) ginklus panaikinimą.

 

V. IŠANKSTINIO SUTIKIMO IŠDAVIMAS

 

32. Policijos departamentas išankstinį sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo arba atsisakymą jį išduoti pateikia per 10 darbo dienų nuo Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paklausimo arba suinteresuoto asmens prašymo gavimo. Atsisakymas išduoti išankstinį sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo turi būti rašytinis ir motyvuotas. Policijos departamentas išankstinį sutikimą dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių įvežimo išduoti atsisako Taisyklių 26.1–26.3 punktuose nurodytais atvejais.

33. Prašymas gali būti pateikiamas ir per Kontaktinį centrą. Jeigu prašymas pateiktas per Kontaktinį centrą, atsakymas teikiamas per šį centrą arba pareiškėjo pageidavimu tiesiogiai raštu.

 

VI. GINKLŲ vežimo reikalavimai

 

34. Ginklus, vežamus oro transportu, privaloma deklaruoti keleivius registruojančioms tarnyboms ir pranešti apie juos oro uosto aviacijos saugumo tarnybai, tikrinančiai keleivius ir jų bagažą.

35. Ginklus draudžiama vežti Lietuvos Respublikoje įregistruoto civilinio orlaivio keleivių salone (išskyrus atvejus, kai saugomi oficialūs valstybės ir vyriausybės vadovai ir keleivių salone, be oficialių delegacijos asmenų, nėra kitų keleivių).

36. Asmuo, norintis vežti ginklus kitų valstybių orlaiviais, jų vežimo sąlygas turi iš anksto suderinti su oro transporto bendrove.

37. Oro transportu vežami ginklai turi būti neužtaisyti (šaudmenys nesudėti į ginklus) ir saugomi tokioje vietoje, kuri orlaiviui skrendant neprieinama jokiam asmeniui (išskyrus Taisyklių 35 punkte nurodytą atvejį).

38. Ginklai kitomis transporto priemonėmis vežami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

VII. MUITINĖS PROCEDŪRŲ ATLIKIMAS

 

39. Asmenys, įvežantys į Lietuvos Respubliką ar išvežantys iš jos ginklus, privalo muitinės poste juos raštu deklaruoti ir muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams kartu su kitais muitiniam tikrinimui atlikti privalomais dokumentais pateikti deklaraciją, ginklus ir leidimo įvežti (išvežti) ginklus originalą.

40. Kai ginklai įvežami į Lietuvos Respubliką ar iš jos išvežami pagal bendrą juridiniam asmeniui išduotą Policijos departamento leidimą įvežti (išvežti) ginklus, kiekvienas asmuo, įvežantis į Lietuvos Respubliką ar iš jos išvežantis išduotame leidime nurodytus ginklus, pildo Muitinės departamento nustatytos formos keleivio deklaraciją.

41. Už įvežamų ginklų vežimą atsakingas asmuo (vežėjas) privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi vežamų ginklų vežimo ir laikymo (saugojimo) reikalavimų, kol ginklai perduodami asmeniui, kuriam išduotas leidimas įvežti (išvežti) ginklus.

42. Vežėjo įvežti ginklai saugomi muitinės įstaigoje, esančioje valstybės sienos perėjimo punkte. Asmuo, kuriam išduotas leidimas įvežti (išvežti) ginklus, perduodamas juos už ginklų vežimą atsakingam asmeniui (vežėjui) ar (ir) muitinės pareigūnams, privalo pateikti leidimo įvežti (išvežti) ginklus originalą, taip pat asmens dokumentą.

43. Įvežamų, išvežamų, vežamų tranzitu ginklų muitinis tikrinimas atliekamas Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Įvežamų, išvežamų, vežamų tranzitu ginklų muitinis tikrinimas atliekamas tik pateikus Policijos departamento išduotą leidimą įvežti (išvežti) ginklus (kartu su B, C ir D dalimis) ir užpildytą muitinės deklaraciją.

45. Muitinė, atlikusi muitinį tikrinimą, įrašo reikiamus duomenis leidime įvežti (išvežti) ginklus ir:

45.1. leidimo įvežti (išvežti) ginklus B dalį ne vėliau kaip per 15 darbo dienų registruotu laišku persiunčia Policijos departamentui;

45.2. leidimo įvežti (išvežti) ginklus C dalį pasilieka ir nustatyta tvarka saugo;

45.3. leidimo įvežti (išvežti) ginklus D dalį grąžina asmeniui, vežančiam ginklus.

46. Muitinis tikrinimas paprastai netaikomas ginklų vežimo atveju, taip pat kai asmuo, turintis Europos šaunamojo ginklo leidimą, vyksta į Europos Sąjungos valstybę narę medžioklės ar sporto tikslais.

 

VIII. Informacijos teikimas

 

47. Policijos departamentas, išdavęs leidimą įvežti (išvežti) ginklus (tik dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių išvežimo) ar leidimą vežti ginklus, nedelsdamas apie tai praneša valstybės, į kurią vežami ginklai, kompetentingai institucijai, taip pat visų valstybių, per kurias ginklai bus vežami tranzitu, kompetentingoms institucijoms.

48. Pranešime nurodomi duomenys apie asmenį, kuris realizavo ginklą, ir apie asmenį, kuris jį įsigijo, taip pat šaunamojo ginklo, šaudmenų duomenys:

48.1. asmenų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresas;

48.2. paso, kitų asmens dokumentų serija, numeris, taip pat, jeigu yra, asmens kodas;

48.3. ginklo tipas, modelis, numeris, šaudmenų tipas, kiekis;

48.4. kokiu būdu ginklas, šaudmenys bus išvežti iš šalies;

48.5. ginklo, šaudmenų išsiuntimo ir numatoma gavimo data.

49. Jeigu Policijos departamentas neturi duomenų, kuriai užsienio valstybės kompetentingai institucijai turi būti teikiami Taisyklių 48 punkte nurodyti duomenys, apie tai jis praneša Interpolo Lietuvos nacionaliniam skyriui, o šis šią informaciją perduoda atitinkamos valstybės Interpolo nacionaliniam skyriui.

 

iX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Ginklų įvežimą, išvežimą, tranzitą, vežimą per Lietuvos Respublikos teritoriją kontroliuoja Policijos departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas, kitos institucijos pagal kompetenciją.

51. Leidimas vežti ginklus ar Europos šaunamojo ginklo leidimas kartu su ginklais pateikiamas Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybių narių institucijų pareigūnams, pagal kompetenciją atliekantiems ginklų patikrinimus.

52. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

53. Asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis Taisyklėmis, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

Pavienių B, C, D kategorijų ginklų, jų šaudmenų

įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos, vežimo

Lietuvos Respublikoje ir informacijos apie ginklų

vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklių

1 priedas

 

(Leidimo įvežti (išvežti) ginklus forma)

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS

(A dalis)

 

 

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS

(B dalis)

 

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS

(C dalis)

 

 

LEIDIMAS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GINKLUS

(D dalis)

20__ __ __ Nr. _____

Vilnius

 

 

 

20__ __ __ Nr. _____

Vilnius

 

 

20__ __ __ Nr. _____

Vilnius

 

 

20__ __ __ Nr. _____

Vilnius

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

 

 

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

 

 

(juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

 

 

(Juridinio asmens, kuriam išduotas leidimas,

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

 

 

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

 

 

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

 

 

pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

 

 

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

 

 

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

 

 

ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

 

 

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

 

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

 

ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus, šaudmenis:

 

 

 

 

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus, šaudmenis:

 

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus, šaudmenis:

 

 

Leidžiama įvežti (išvežti)* ginklus, šaudmenis:

Iš kurios valstybės įvežama_______

 

 

Iš kurios valstybės įvežama_______

 

 

Iš kurios valstybės įvežama_______

 

 

Iš kurios valstybės įvežama______

Į kurią valstybę išvežama_________

 

 

Į kurią valstybę išvežama_________

 

 

Į kurią valstybę išvežama_________

 

 

Į kurią valstybę išvežama________

Per muitinės postą

 

 

Per muitinės postą

 

 

Per muitinės postą

 

 

Per muitinės postą

Už ginklų, šaudmenų vežimą atsakingas asmuo

 

 

Už ginklų, šaudmenų vežimą atsakingas asmuo

 

 

Už ginklų, šaudmenų vežimą atsakingas asmuo

 

 

Už ginklų, šaudmenų vežimą atsakingas asmuo

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

 

 

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

 

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

 

(vardo raidė, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

Leidimas galioja iki 20__ __ __

 

 

Leidimas galioja iki 20__ __ __

 

 

Leidimas galioja iki 20__ __ __

 

 

Leidimas galioja iki 20__ __ __

 

 

 

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas

 

 

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas

 

 

Policijos departamento įgaliotas pareigūnas

 

 

 

(pareigūno laipsnis) (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

(pareigūno laipsnis) (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

(pareigūno laipsnis) (parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

* Kas nereikalinga, išbraukti.

 

 

Pastaba. Šį leidimą, atlikusi muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, muitinė grąžina Policijos departamentui.

 

 

Pastaba. Šis leidimas, atlikus muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, lieka muitinės poste.

 

 

Pastaba. Šis leidimas, atlikus muitinį tikrinimą ir muitinės formalumus, grąžinamas asmeniui, vežančiam ginklus, šaudmenis.

 

D dalis

 

 

C dalis

 

 

B dalis

Muitinės žymos apie ginklų, šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

 

 

Muitinės žymos apie ginklų, šaudmenų įvežimą ar išvežimą

 

 

Muitinės žymos apie ginklų, šaudmenų įvežimą ar išvežimą

20__ __ __, ___ val. ___ min.

 

 

20__ __ __, ___ val. ___ min.

 

 

20__ __ __, ___ val. ___ min.

per ____________________________

(muitinės posto pavadinimas)

 

 

per______________________________

(muitinės posto pavadinimas)

 

 

per______________________________

(muitinės posto pavadinimas)

(nurodyti, ar ginklai, šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti išjos)

 

 

 

(nurodyti, ar ginklai, šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti išjos)

 

 

(nurodyti, ar ginklai, šaudmenys įvežti į Lietuvos Respubliką, ar išvežti iš jos)

šie ginklai, šaudmenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

šie ginklai, šaudmenys:

 

 

šie ginklai, šaudmenys:

Ginklų, šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr. ___________, atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų, šaudmenų duomenis.

 

 

 

Ginklų, šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr. ___________, atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų, šaudmenų duomenis.

 

 

Ginklų, šaudmenų duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje Nr. ___________, atitinka faktiškai įvežamų (išvežamų) ginklų, šaudmenų duomenis.

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas

 

 

 

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas

 

 

Muitinį tikrinimą atlikęs pareigūnas

(parašas, antspaudas) (vardas, pavardė)

 

 

(parašas, antspaudas) (vardas, pavardė)

 

 

(parašas, antspaudas) (vardas, pavardė)

_________________

 

Pavienių B, C, D kategorijų ginklų,

jų šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką,

išvežimo iš jos, vežimo Lietuvos Respublikoje ir

informacijos apie ginklų vežimą pateikimo užsienio valstybėms taisyklių

2 priedas

 

(Europos šaunamojo ginklo leidimo forma)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

EUSP1(ženklas)

 

 

EUROPOS ŠAUNAMOJO GINKLO LEIDIMAS*

 

1 Duomenys apie leidimo turėtoją

 

1.1. Pavardė ir vardas, asmens kodas

_____________________________

_____________________________

1.2. Gimimo data ir vieta

_____________________________

_____________________________

 

Nuotrauka

_______________________________________

1.3. Pilietybė

_______________________________________

1.4. Adresas

_______________________________________

1.5. Leidimo turėtojo parašas

_______________________________________

 

 

- 2 -

2 Duomenys apie leidimą

3 Duomenys apie šaunamuosius ginklus

2.1. Leidimo numeris ir išdavimo data

Eil. Nr.

Ginklo tipas

Kalibras

Ginklo serijinis ar identifikacijos numeris

2.2.

Galioja iki

2.3. Institucijos antspaudas ir pareigūno parašas

2.4.

Galiojimo trukmė pratęsta iki

2.5. Institucijos antspaudas ir pareigūno parašas

3.1 ____________________________________

3.2 ____________________________________

3.3. ___________________________________

3.4. ___________________________________

3.5. ___________________________________

3.6. ___________________________________

3.7. ___________________________________

3.8. ___________________________________

3.9. ___________________________________

3.10. __________________________________

3.11. __________________________________

3.12. __________________________________

2.4.

Galiojimo trukmė pratęsta iki

2.5. Institucijos antspaudas ir pareigūno parašas

2.4.

Galiojimo trukmė pratęsta iki

2.5. Institucijos antspaudas ir pareigūno parašas

2.4.

Galiojimo trukmė pratęsta iki

2.5. Institucijos antspaudas ir pareigūno parašas

 

- 3 -

- 4 -

 

 

3 Duomenys apie šaunamuosius ginklus

4 Duomenys apie leidimus laikyti šaunamuosius ginklus

 

 

Ginklo kategorija pagal Direktyvą**

Ginklo įrašymo data

Institucijos antspaudas ir pareigūno parašas

Ginklas

Leidimo laikyti ginklą išdavimo data

Leidimas laikyti ginklą galioja iki

Institucijos antspaudas ir pareigūno parašas

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

 

 

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

 

- 5 -

- 6 -

 

 

4 Duomenys apie leidimus laikyti šaunamuosius ginklus

5 Aplankytų Europos Sąjungos valstybių narių leidimai įvežti ginklus

 

 

Ginklas

Leidimo laikyti ginklą išdavimo data

Leidimas laikyti ginklą galioja iki

Institucijos antspaudas ir pareigūno parašas

 

Ginklas

Leidimas galioja iki

Institucijos antspaudas ir pareigūno parašas

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

 

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

 

- 7 -

- 8 -

 

 

5 Aplankytų Europos Sąjungos valstybių narių leidimai įvežti ginklus

6 Informacija apie keliones Bendrijoje

 

 

Ginklas

Leidimas galioja iki

Institucijos antspaudas ir pareigūno parašas

Norint pasinaudoti teise keliauti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę su vienu ar keliais šaunamaisiais ginklais, įrašytais į šį leidimą, iš numatomos aplankyti Europos Sąjungos valstybės narės reikia gauti vieną ar daugiau atitinkamų išankstinių leidimų. Leidimas arba leidimai gali būti įrašyti į 5-ąjį šio leidimo skyrių.

Išankstinis leidimas paprastai nebūtinas keliaujant su C, D kategorijų ginklais, skirtais medžioklei, ar B, C, D kategorijų ginklais, skirtais sportui, jeigu vykstantis asmuo turi šaunamojo ginklo leidimą ir gali pagrįsti savo kelionės priežastį. Vis dėlto, atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių pagal Direktyvos** 8 straipsnio 3 dalį pateiktą informaciją apie jų teritorijose draudžiamus įsigyti ir laikyti B, C ar D kategorijų tam tikrus šaunamuosius ginklus arba ginklus, kuriems įsigyti ir laikyti būtinas leidimas:

6.1. Keliauti į (valstybė narė) su šaunamuoju ginklu (ginklo numeris)

_____________________________ draudžiama

_____________________________ draudžiama

_____________________________ draudžiama

_____________________________ draudžiama

_____________________________ draudžiama

_____________________________ draudžiama

_____________________________ draudžiama

_____________________________ draudžiama

 

3._________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

3. _________________________________________

 

- 9 -

- 10 -

6 Informacija apie keliones Bendrijoje

6 Informacija apie keliones Bendrijoje

6.1. Keliauti į (valstybė narė) su šaunamuoju ginklu

(ginklo numeris)

_________________________________ draudžiama

_________________________________ draudžiama

_________________________________ draudžiama

_________________________________ draudžiama

_________________________________ draudžiama

_________________________________ draudžiama

_________________________________ draudžiama

_________________________________ draudžiama

6.2. Keliaujant į (valstybė narė) su šaunamuoju ginklu

(ginklo numeris)

_____________________________ būtinas leidimas

_____________________________ būtinas leidimas

_____________________________ būtinas leidimas

_____________________________ būtinas leidimas

_____________________________ būtinas leidimas

 

6.2. Keliaujant į (valstybė narė) su šaunamuoju ginklu

(ginklo numeris)

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

__________________________ būtinas leidimas

 

- 11 -

- 12 -

 

 

7 Specialiųjų terminų žodynas***

7 Specialiųjų terminų žodynas***

1. Duomenys apie leidimo turėtoją

 

1.1. Pavardė ir vardas

 

1.2. Gimimo data ir vieta

 

1.3. Pilietybė

 

1.4. Adresas

 

1.5. Leidimo turėtojo parašas

 

2. Duomenys apie leidimą

 

2.1. Leidimo numeris

2.2. Galioja iki

 

2.3. Institucijos antspaudas

 

2.4. Galiojimo trukmė pratęsta iki

 

2.5. Institucijos antspaudas

3. Duomenys apie šaunamuosius ginklus

 

4. Duomenys apie leidimus laikyti šaunamuosius ginklus

 

5. Aplankytų Europos Sąjungos valstybių narių leidimai įvežti ginklus

6. Informacija apie keliones Bendrijoje

 

6.1. Keliauti į ... su šaunamuoju ginklu... draudžiama

 

6.2. Keliaujant į ... su šaunamuoju ginklu... būtinas leidimas

- 13 -

- 14 -

 

Pastabos:

* Tas pats tekstas Europos Sąjungos valstybių narių kalbomis.

** 1991 m. birželio 18 d. Europos Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (Oficialusis leidinys, L 256, 1991 m. rugsėjo 13 d.).

*** Pateikiami šio priedo specialieji terminai Europos Sąjungos valstybių narių kalbomis.

 

_________________