LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 119, 120 IR 121 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. balandžio 29 d. Nr. X-1515

Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 60-2121, Nr. 141-5407; 2007, Nr. 72-2835, Nr. 135-5455)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimas

4 straipsnio 4 dalyje vietoj datos „2008 m. gegužės 1 d.“ įrašyti datą „2008 m. liepos 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Pagal šio straipsnio 3 dalį šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Teismų įstatymo 119 straipsnio nustatyta tvarka sudarytos Teisėjų tarybos įgaliojimai tęsiasi iki 2008 m. liepos 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________