LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus kvalifikaciją energijos vartojimo auditui pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikti, atestavimo komisijos sudarymo

 

2013 m. birželio 5 d. Nr. 1-120

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 18 punktu ir Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 (Žin., 2012, Nr. 93-4830) (toliau – Tvarkos aprašas):

1. S u d a r a u šios sudėties asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus kvalifikaciją energijos vartojimo auditui pastatuose ir (arba) įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikti, atestavimo komisiją:

1.1. Gediminas Onaitis – Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas, komisijos pirmininkas;

1.2. Rimantas Sevastijančiukas – valstybės įmonės Energetikos agentūros Darnios energetikos plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas ekspertas, komisijos pirmininko pavaduotojas;

1.3. Vytautas Martinaitis – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedros vedėjas, komisijos narys;

1.4. Romualdas Škėma – Lietuvos energetikos instituto Efektyvaus energijos naudojimo tyrimų ir informacijos centro vadovas, komisijos narys;

1.5. Marina Diržienė – valstybės įmonės Energetikos agentūros Darnios energetikos plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos narė (sekretorė).

2. P a v e d u atestavimo komisijai vykdyti asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus kvalifikaciją energijos vartojimo auditui pastatuose ir (arba) įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikti, atestavimą, vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. 1-223 „Dėl asmenų, siekiančių įgyti auditoriaus kvalifikaciją energijos vartojimo auditui atlikti pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams atlikti, atestavimo komisijos sudarymo“ (Žin, 2012, Nr. 135-6900).

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič