LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2010 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 1V-451 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 8 d. Nr. 1V-577

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-451 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 81-4255):

1. Išdėstau 28 punktą taip:

28. Valstybės tarnybos departamentas, vykdydamas mokymo programų įgyvendinimo kokybės priežiūrą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nuostatomis, reglamentuojančiomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 29 punktą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                           Raimundas Palaitis