LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR.1.03.02:2002 „STATYBOS PRODUKTŲ ATITIKTIES DEKLARAVIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 18 d. Nr. 189

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas reglamentas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Laikau nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiu galios statybos techninį reglamentą STR 1.03.02:1999 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin., 1999, Nr. 98-2832).

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „reglamentas“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 189

 

statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:2002

 

Statybos produktų atitikties deklaravimas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato bendruosius statybos produktų atitikties deklaravimo reikalavimus.

2. Tiekėjas, prisiimdamas atsakomybę, turi deklaruoti, kad jo produktas atitinka tam tikrus standartus ar kitus normatyvinius dokumentus (technines specifikacijas) [4.4], [4.5].

3. Šis Reglamentas privalomas visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų ar Vyriausybės nutarimų suteikta teise gamina ir tiekia statybos produktus, atlieka atitikties įvertinimą bei vykdo valstybinę statybos ir statybos produktų rinkos priežiūrą.

 

II. NUORODOS

 

4. Šio Reglamento tekste pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

4.2. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 92-2542);

4.3. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 35-972);

4.4. Lietuvos standartą LST EN 45014 „Bendrieji tiekėjų atitikties deklaracijai keliami reikalavimai“;

4.5. Statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“;

4.6. Standartizacijos dokumentą SD P ISO/IEC GUIDE 2 „Standartizacija ir su ja susijusi veikla. Bendrieji terminai ir apibrėžimai“.

5. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų bei jų pakeitimų galiojimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki patvirtinant šį Reglamentą. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“. Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad Reglamentas rengiamas ir įsigalios kartu su šiuo Reglamentu.

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Atitiktis – produkto, proceso ar paslaugos atitikimas nustatytiems reikalavimams [4.2].

7. Atitikties deklaracija – tiekėjo atsakomybe skelbiamas pareiškimas, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka tam tikrus standartus ar kitus normatyvinius dokumentus [4.4].

8. Atitikties įvertinimas – veikla, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma, kiek produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus [4.2].

9. Atitikties deklaravimas – procedūra, kuria tiekėjas raštu patvirtina, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus [4.5].

10. Bandymas – techninis veiksmas, kai pagal nurodytą metodiką nustatoma konkretaus produkto, proceso ar paslaugos viena ar kelios charakteristikos [4.2].

11. Gamybos kontrolė (gamybos kontrolės sistema) – visuma priemonių ir veiksmų, kuriais gamintojas užtikrina nuolatinę gaminamų produktų atitiktį [4.5].

12. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga – bandymų laboratorija, sertifikacijos ar kontrolės įstaiga, kurią valstybė paskiria atsakinga už atitikties įvertinimą ir apie ją praneša kitoms valstybėms [4.2]. Įstaiga, kurią valstybė paskyrė atsakinga už atitikties įvertinimą, tačiau apie tai dėl tam tikrų priežasčių dar nepranešė kitoms valstybėms, vadinama paskirtąja [4.5].

13. Procesas – visuma veiksmų, kuriais pertvarkomas (perdirbamas) gavinys [4.2].

14. Reikalavimas – nuostatas, išreiškiantis kriterijus, kurių reikia laikytis [4.6].

15. Sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikacijos įstaiga patvirtina, kad produktas, procesas, paslauga ar fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus [4.2].

16. Sertifikacijos įstaiga – juridinis asmuo, taip pat įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, atliekantys sertifikavimo procedūrą [4.2].

17. Statybos produktas – pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį [4.1].

18. Standartas – sutarimu parengtas ir pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje [4.6]. Darnusis Lietuvos standartas yra kaip Lietuvos standartas perimtas darnusis Europos standartas, kurį Europos standartizacijos organizacijos parengia ir priima Europos Komisijos pavedimu [4.3].

19. Techninė specifikacija – dokumentas (dokumento dalis), kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti apibūdinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktų techninės specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai [4.1].

20. Techninis liudijimas – dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo naudoti techninį įvertinimą pagal statinio, kuriame numatoma šį produktą naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus [4.1].

21. Tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo – statybos produktų ir įrenginių gamintojas, platintojas, importuotojas, paslaugų organizacija [4.1].

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

22. Gamintojas privalo valdyti visus procesus, turinčius įtakos produkto kokybei, ir užtikrinti produkto savybes pagal techninių specifikacijų reikalavimus, į kurias deklaracijoje pateiktos nuorodos.

23. Gamintojas turi disponuoti būtinomis priemonėmis, kad galėtų valdyti visų lygių ir etapų (pvz.: tiekimo, žaliavų, gamybos, užbaigtų produktų, produktų pakavimo ir kontrolės) visus procesus.

24. Atitikties deklaracija gali būti „CE“ ženklinimo pagrindas, jei produktas atitinka darniąją techninę specifikaciją (standartą arba techninį liudijimą), o įstaigos, dalyvavusios (jei būtina) atliekant atitikties įvertinimą, yra paskelbtosios (notifikuotos).

 

V. ATITIKTIES DEKLARAVIMO GALIMYBĖS

 

25. Statybos produktų atitikties deklaravimo schemos yra šios (1 priedas) [4.5]:

25.1. gamintojo gamybos kontrolės sistema yra sertifikuota ir tiekėjas deklaruoja atitiktį;

25.2. pradinį produkto tipo (grupės) bandymą atlieka gamintojo pasirinkta paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji laboratorija ir tiekėjas deklaruoja atitiktį;

25.3. gamintojas atlieka pradinį produkto tipo (grupės) bandymą ir tiekėjas deklaruoja atitiktį.

26. Gamintojo gamybos kontrolės sistema yra sertifikuota ir tiekėjas deklaruoja atitiktį [4.5]:

26.1. įpareigojimai gamintojui:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas;

- gamybos kontrolė;

- gamykloje atrinktų bandinių bandymas, atliekamas gamintojo pagal nustatytą bandymų planą;

26.2. įpareigojimai paskelbtajai (notifikuotai) arba paskirtajai įstaigai:

- gamintojo gamybos kontrolės sistemos sertifikavimas, remiantis pradiniu gamybos kontrolės sistemos įvertinimu bei galima nuolatine gamintojo gamybos kontrolės sistemos priežiūra, įvertinimu ir patvirtinimu.

27. Pradinį produkto tipo (grupės) bandymą atlieka gamintojo pasirinkta paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji laboratorija ir tiekėjas deklaruoja atitiktį [4.5]:

27.1. įpareigojimai gamintojui:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas, kurį atlieka gamintojo pasirinkta paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji laboratorija;

- gamybos kontrolė.

28. Gamintojas atlieka pradinį produkto tipo (grupės) bandymą ir tiekėjas deklaruoja atitiktį:

28.1. šiuo atveju įpareigojimai gamintojui [4.5]:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas, kurį atlieka pats gamintojas;

- gamybos kontrolė.

29. Tais atvejais, kai tiekėjas savo produktą sertifikavo paskelbtojoje (notifikuotoje) arba paskirtojoje sertifikavimo įstaigoje ir turi atitikties sertifikatą, jis gali atitikties deklaraciją forminti be privalomųjų veiksmų, be kita ko, nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerį, galiojimo laiką ir sertifikavimo įstaigos pavadinimą.

 

VI. ATITIKTIES DEKLARACIJOS FORMINIMO TVARKA

 

30. Tiekėjas privalo išduoti atitikties deklaraciją produkcijos kiekiui, kuris yra nustatytas techninėse specifikacijose. Kai tai nėra nustatyta, produkcijos kiekį nustato pats tiekėjas ar gamintojas, įteisindamas tai dokumentu.

31. Deklaracijoje turi būti pakankamai informacijos identifikuoti visus su ja susijusius produktus.

32. Bendruoju atveju deklaracijoje turi būti tokia minimali informacija:

32.1. gamintojo arba tiekėjo, teisiškai veikiančio šalyje, pavadinimas ir adresas;

32.2. produkto apibūdinimas (tikslus pavadinimas žodžiais ir (arba) indeksais, kita svarbi papildoma informacija, kaip antai, klasė, kategorija, deklaruojamų produktų kiekis, produkto pagaminimo vieta, data ir kt.);

32.3. tiksliai, išsamiai ir aiškiai nurodyta techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

32.4. prireikus informacija apie ypatingas produkto naudojimo sąlygas;

32.5. deklaracijos išdavimo data;

32.6. paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos pavadinimas ir adresas (kur galima);

32.7. pareiškimas, kad tiekėjas prisiima atsakomybę už išduotą deklaraciją;

32.8. tiekėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas (spaudas).

33. Atitikties deklaracijos rekomenduojama forma nurodyta 2 priede.

34. Tiekėjas privalo registruoti išduodamas deklaracijas.

35. Tiekėjas privalo imtis visų priemonių, kad pagal išduotą deklaraciją būtų galima identifikuoti tam tikrą produktą.

 

VII. Baigiamosios nuostatos

 

36. Tiekėjas atsako už teisingą atitikties deklaracijos įforminimą ir pateikiamų duomenų teisingumą. Už šių reikalavimų pažeidimą tiekėjai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

STR 1.03.02:2002

1 priedas (privalomasis)

 

ATITIKTIES DEKLARAVIMO SCHEMOS

 

Atitikties įvertinimo būdai

Atitikties (įvertinimo) deklaravimo schemos

2+

2

3

4

a) pradinis produkto tipo bandymas

G

G

BL

G

b) gamykloje atrinktų bandinių bandymas

G

G

 

 

c) bandinių, atrinktų gamykloje, rinkoje arba statybos aikštelėje, priežiūros kontrolinis bandymas

 

 

 

 

d) gamybos kontrolė

G

G

G

G

e) pradinis gamybos kontrolės sistemos įvertinimas

(KĮ)

(KĮ)

 

 

f) nuolatinė gamybos kontrolės sistemos priežiūra, vertinimas ir patvirtinimas

(KĮ)

 

 

 

Čia:

G

- gamintojas;

 

 

- paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji sertifikavimo įstaiga;

 

 

- paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji kontrolės įstaiga;

 

 

BL

- paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji bandymų laboratorija;

 

 

(KĮ)

(BĮ)

- paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji sertifikavimo įstaiga arba paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji kontrolės įstaiga, paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji bandymų laboratorija sertifikavimo įstaigos pavedimu.

______________


 

STR 1.03.02:2002

2 priedas (informacinis)

 

(Atitikties deklaracijos pavyzdys)

 

ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

                                      m.______ d.        Nr.________

 

Mes, ______________________________________________________________________

(gamintojo arba tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

_________________________________________________________________________ ,

(adresas, telefono Nr.)

 

prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad produktas ______________________________

_________________________________________________________________________ ,

(produkto pavadinimas, tipas (grupė))

 

susijęs su šia deklaracija, atitinka _______________________________________________

__________________________________________________________________________

(techninės specifikacijos žymuo arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas)

 

_______________________________________________________________ reikalavimus.

 

Atitikties deklaravimo pagrindas (surašoma svarbos tvarka pagal pasirinktą deklaravimo schemą (2 priedas)):

- gamybos kontrolės sistemos sertifikatas bei juos išdavusios įstaigos pavadinimas ir paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos identifikavimo numeris arba pavadinimas; bandymų protokolai, jei išduoti nepriklausomoje laboratorijoje (2+, 2);

- bandymų protokolai ir paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios laboratorijos identifikavimo numeris arba pavadinimas (3);

- bandymų protokolai (4);

- kai galima, produkto atitikties sertifikatas (numeris ir galiojimo laikas) ir jį išdavusios sertifikavimo įstaigos identifikavimo numeris arba pavadinimas (2+, 2, 3, 4).

 

Ypatingos produkto naudojimo sąlygos:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

_________________________  _______________            ___________________

                         (įgalioto asmens pareigos)                 (parašas (spaudas)                            (vardas, pavardė)

______________