LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL INFORMACIJOS PAGAL KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 493/2012, KURIUO PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVĄ 2006/66/EB NUSTATOMOS IŠSAMIOS BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ PERDIRBIMO PROCESŲ VEIKSMINGUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS, TEIKIMO

 

2013 m. sausio 3 d. Nr. D1-9

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 388 „Dėl ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtinimo ir informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1804) ir įgyvendindamas Komisijos reglamento (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal Direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės (OL 2012 L 151, p. 9) (toliau – Reglamentas), nuostatas:

1. Nustatau, kad:

1.1. Aplinkos apsaugos agentūra vykdo Reglamente numatytos Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

1.2. baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbėjai (toliau – Perdirbėjas (-ai)), vadovaudamiesi Reglamentu, apskaičiuoja baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumą ir elektroniniu būdu pateikia Reglamento nustatytos formos metines ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūrai ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos. Pirmąsias metines ataskaitas Perdirbėjai turi pateikti ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 30 d.;

1.3. jei Aplinkos apsaugos agentūra nustato, kad Perdirbėjo ataskaitoje pateikta informacija yra nepilna, netiksli arba gali būti klaidinga, Perdirbėjas privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai patikslintą informaciją per 10 darbo dienų nuo pranešimo dėl duomenų patikslinimo gavimo dienos;

1.4. jei Perdirbėjas per 1.3 punkte nustatytą terminą nepateikė patikslintos informacijos ar ji buvo nepilna, netiksli ar klaidinga, Aplinkos apsaugos agentūra gali kreiptis su prašymu į atitinkamą Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą atlikti Perdirbėjo ataskaitoje teiktinų duomenų patikrinimą.

2. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1) 12 straipsnio 5 dalyje ir Reglamente nustatytus reikalavimus iki kiekvienų kalendorinių metų birželio 30 d. pateikti pranešimą Europos Komisijai apie baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo lygius, pasiektus atitinkamai kiekvienais kalendoriniais metais, ir ar veiksmingumas, nurodytas Direktyvos 2006/66/EB III priedo B dalyje, buvo pasiektas.

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

_________________