LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. 184 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 3 d. Nr. D1-651

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 42-1958; 2009, Nr. 95-4051, Nr. 113-4832; 2010, Nr. 6-251, Nr. 110-5646; 2011, Nr. 16-763; 2012, Nr. 3-80; 2013, Nr. 14-685):

1. Išdėstau 4.2 punktą taip:

4.2. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, ir (ar) surinkėjai, kurie atitinka šiuo įsakymu patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus ir iki 2013 m. gruodžio 1 d. įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, už atliekų kiekį, panaudotą (perdirbtą) nuo 2013 m. sausio 1 d., turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus už 2013 m. laikotarpį;“.

2. Papildau 4.3 punktu:

4.3. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, ir gaminių atliekų naudotojai (perdirbėjai), atliekantys gaminių atliekų pradinį apdorojimą ir jų sudedamąsias medžiagas ar dalis perduodantys teisėtai veikiantiems tokių atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams pagal turimas su jais sutartis dėl gaminių atliekų sudedamųjų medžiagų ar dalių panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į valstybes nares ir kurie gali patvirtinti, kad iš tų atliekų buvo pagamintas produktas, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 5.1 punkte, kurie atitinka šiuo įsakymu patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus ir iki 2013 m. gruodžio 1 d. įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, už atliekų kiekį, panaudotą (perdirbtą) nuo 2013 m. birželio 1 d., turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus už 2013 m. laikotarpį;“.

3. Papildau 4.4 punktu:

4.4. įsigaliojus Europos Sąjungos teisės aktui, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, atitinkamų atliekų naudotojai (perdirbėjai), jau įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, turi imtis visų būtinų priemonių, kad nuo minėto Europos Sąjungos teisės akto taikymo dienos naudojimas (perdirbimas) būtų atliekamas vadovaujantis minėtu Europos Sąjungos teisės aktu, ir iki taikymo dienos pateikti AAA tai įrodančius dokumentus;“.

4. Papildau 4.5 punktu:

4.5. produktą, kuriam taikomos Europos Sąjungos teisės akto nuostatos, pagal kurias tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, gaminantys atliekų naudotojai (perdirbėjai), kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo buvo įrašyti į Tvarkytojų sąrašą ir iki šio laiko neišbraukti, dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 5.1.1 punkte, AAA turi pateikti iki 2013 m. gruodžio 1 d. AAA per 7 darbo dienas patikrina dokumentus ir priima sprendimą, ar atliekų perdirbėjas atitinka reikalavimus.“

5. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos apraše:

5.1. išdėstau 1 punktą taip:

1. Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reikalavimus atliekų tvarkytojams, kurie surenka ir (ar) naudoja (perdirba), ir (ar) eksportuotoja gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, ir (ar) apdoroja surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau – Tvarkytojas) įrašant juos į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – Tvarkytojų sąrašas), Tvarkytojų sąrašo sudarymo, Tvarkytojų sąrašo duomenų pakeitimo, įspėjimo ir išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo tvarką.“;

5.2. išdėstau 2.4 punktą taip:

2.4. gaminių atliekų sutvarkymas – gaminių atliekų surinkimas ar atskyrimas iš mišrių komunalinių atliekų Lietuvos Respublikos teritorijoje, pradinis apdorojimas ir po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų naudojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse;“;

5.3. išdėstau 2.8 punktą taip:

2.8. pakuočių atliekų sutvarkymas – pakuočių atliekų surinkimas ar atskyrimas iš mišrių komunalinių atliekų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir perdirbimas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse arba pakuočių atliekų surinkimas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir naudojimas energijai gauti Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse.“;

5.4. išdėstau 3 punktą taip:

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) vartojamas sąvokas.“;

5.5. išdėstau 4 punktą taip:

4. Tvarkytojas, atitinkantis jam taikomus Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 4, 5, 6 ir (ar) 7 dalyse nustatytus reikalavimus ir pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą, registruotu laišku, per pašto kurjerį, asmeniškai arba elektroniniu paštu pristato Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) užpildytą Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą (toliau – Prašymas).“;

5.6. išdėstau 5.1 punktą taip:

5.1. dokumentus, įrodančius, kad technologinio proceso metu iš gaminių ar pakuočių atliekų pagamina produktą, kuris:

5.1.1. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos priėmimo-perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija) ir yra gautas vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktu, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba

5.1.2. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos priėmimo-perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija) ir kuriam nėra taikomos Europos Sąjungos teisės akto nuostatos, pagal kurias tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, ir atitinka tarptautinio ar nacionalinio standarto arba pramonės ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba

5.1.3. atitinka tarptautinio, nacionalinio ar įmonės standarto ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) ir turi paklausą ar rinką, yra visuotinai naudojamas konkretiems tikslams (pvz., sutartis dėl pagaminto produkto pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, produkto priėmimo-perdavimo aktas) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1).“;

5.7. papildau 5.3 punktu:

5.3. sutarties (-čių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) ar eksportuotojais dėl po pradinio gaminių atliekų apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į valstybes nares ir dėl įsipareigojimo iš tų atliekų pagaminti produktą, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 5.1 punkte, kopiją (-as) ir rašytinį tokių atliekų naudotojo (perdirbėjo) paliudijimą apie pagamintą produktą;“;

5.8. papildau 5.4 punktu:

5.4. dokumentus, įrodančius, kad gaminių ar pakuočių atliekos panaudojamos energijai gauti.“;

5.9. išdėstau 6.2 punktą taip:

6.2. tuo atveju, kai vežamoms atliekoms pagal Reglamentą Nr. 1013/2006 netaikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su šias atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju (toliau – Gavėjas), kurioje nurodytas šio Gavėjo naudojamų (perdirbamų) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai), nurodytas Reglamente Nr. 1013/2006, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) būdas ir sutarties galiojimo terminas kartu su vertimu į lietuvių kalbą;“;

5.10. išdėstau 6.3 punktą taip:

6.3. tuo atveju, kai vežamoms atliekoms pagal Reglamentą Nr. 1013/2006 netaikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – valstybėse narėse Gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos raštišką patvirtinimą, kad Gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) panaudoti energijai gauti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba Gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su atitinkamos dalies apie tas atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą;“;

5.11. išdėstau 7.1 punktą taip:

7.1. sutarties (-čių) su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose surenkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) pakuočių atliekos, kopiją (-as) arba sutarties su atliekų surinkimą iš elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietų ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų organizuojančiu asmeniu kopiją, arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad surenkamos nekomunalinių atliekų sraute susidariusios atliekos;“;

5.12. papildau 71 punktu:

71. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojas, apdorojantis surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau – mišrių komunalinių atliekų apdorotojas), kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

71.1. sutarties (-čių) su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surenkamos mišrios komunalinės atliekos, iš kurių jas apdorojant atskiriamos gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, kopiją (-as);

71.2. sutarties (-čių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) ar atliekų eksportuotojais dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as);

71.3. teritorijoje, kurioje apdorojamos komunalinės atliekos, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, turimo svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją arba sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tas paslaugas teikiančia įmone kopiją ir svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją.“;

5.13. išdėstau 8 punktą taip:

8. Gavusi šio Tvarkos aprašo 4 ir 5, 6, 7 ar 71 punktuose nurodytus dokumentus, AAA per 10 darbo dienų patikrina, ar Tvarkytojas tinkamai pateikė visus reikalaujamus dokumentus, ar pateikti dokumentai atitinka Tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus.“;

5.14. išdėstau 9 punktą taip:

9. AAA, Tvarkos aprašo 8 punkto tvarka nustačiusi, kad Tvarkytojo pateikti dokumentai atitinka Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, teikia juos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio veiklos teritorijoje Tvarkytojas vykdo veiklą, per 7 darbo dienas patikrinti, ar:“;

5.15. išdėstau 9.2.2 punktą taip:

9.2.2. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintį svėrimo įrenginį arba sutartį dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tokias paslaugas teikiančia įmone;“;

5.16. išdėstau 9.3.2 punktą taip:

9.3.2. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintį svėrimo įrenginį arba sutartį dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tokias paslaugas teikiančia įmone;“;

5.17. papildau 9.4 punktu:

9.4. mišrių komunalinių atliekų apdorotojas:

9.4.1. vykdo veiklą laikydamasis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų reikalavimų;

9.4.2. tvarko atliekų apskaitą;

9.4.3. teritorijoje, kurioje apdorojamos komunalinės atliekos, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintį svėrimo įrenginį arba sutartį dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tokias paslaugas teikiančia įmone.“;

5.18. išdėstau 10 punktą taip:

10. Kai AAA gauna iš RAAD informaciją, kad Tvarkytojas atitinka Tvarkos aprašo 9.1 ir (ar) 9.2, ir (ar) 9.3, ir (ar) 9.4 punktuose nustatytus reikalavimus:

10.1. per 7 darbo dienas AAA direktorius priima įsakymą dėl Tvarkytojo įrašymo į Tvarkytojų sąrašą ir (ar) dėl Tvarkytojų sąraše esančių Tvarkytojo duomenų patikslinimo;

10.2. AAA direktoriaus įsakymai, nurodyti 10.1 punkte, skelbiami AAA interneto svetainėje http://gamta.lt.“;

5.19. išdėstau 11 punktą taip:

11. Tvarkytojas laikomas įrašytu į Tvarkytojų sąrašą nuo AAA direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.“;

5.20. išdėstau 12 punktą taip:

12. AAA, nustačiusi, kad Tvarkytojo pateikti dokumentai neatitinka Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, arba gavusi informaciją iš RAAD, kad Tvarkytojas neatitinka Tvarkos aprašo 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 punktuose nustatytų reikalavimų, raštu informuoja dokumentus pateikusį Tvarkytoją dėl neatitikimo Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams ir nurodo konkrečius trūkumus.“;

5.21. išdėstau 14 punktą taip:

14. Į Tvarkytojų sąrašą įrašytas Tvarkytojas, pasikeitus jo duomenims, nurodytiems Prašyme, privalo per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo datos apie tai raštu informuoti AAA (išskyrus atvejus, kai pasikeitė duomenys apie Tvarkytojo vykdomą veiklą ir surenkamas, naudojamas ir (ar) eksportuojamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas). Pasikeitus Gavėjui privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus.“;

5.22. išdėstau 16 punktą taip:

16. Apie Tvarkytoją, kuris išrašė gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą (-us) (toliau – Įrodantis dokumentas) pažeisdamas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 (Žin., 2013, Nr. 53-2652), reikalavimus arba nebeatitinka Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų, arba pateikė klaidingus ir (ar) melagingus duomenis ir (ar) dokumentus, RAAD per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių nustatymo dienos raštu informuoja AAA.“;

5.23. išdėstau 17 punktą taip:

17. AAA, gavusi informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 16 punkte, įvertina, ar Tvarkytojas turi būti įspėtas apie galimą išbraukimą, ar turi būti išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ar pažeidimas yra mažareikšmis.“;

5.24. išdėstau 18 punktą taip:

18. Apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo AAA Tvarkytoją įspėja raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, nurodytos Tvarkos aprašo 16 punkte, gavimo dienos nurodant nustatytas priežastis ir terminą, ne ilgesnį negu vieneri metai, priežasčių pašalinimui. Informacija dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo skelbiama AAA interneto svetainėje http://gamta.lt.“;

5.25. išdėstau 19 punktą taip:

19. Įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo panaikinamas, jei per įspėjime nurodytą terminą pašalinami nurodyti pažeidimai ir AAA pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai (išrašytų Įrodančių dokumentų pripažinimą negaliojančiais ir įmonių, kurioms buvo išrašyti ir pripažinti negaliojančiais Įrodantys dokumentai, informavimą įrodantys dokumentai, sutartys ir kiti dokumentai). Informacija dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą panaikinimo skelbiama AAA interneto svetainėje http://gamta.lt ir apie tai per 3 darbo dienas informuojamas Tvarkytojas.“;

5.26. išdėstau 21 punktą taip:

21. Tvarkos aprašo 20.1–20.3, 20.7 punktuose nurodytais pagrindais iš Tvarkytojų sąrašo išbrauktas ir Tvarkos aprašo 4–71 punktų reikalavimus atitinkantis Tvarkytojas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka į Tvarkytojų sąrašą iš naujo gali būti įrašomas, jei pašalina nustatytus pažeidimus, dėl kurių buvo išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ir pateikia pažeidimų pašalinimą patvirtinančius dokumentus.“;

5.27. išdėstau 25 punktą taip:

25. AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos arba Tvarkos aprašo 20.3, 20.7–20.8 punktų nustatytais atvejais AAA direktoriaus įsakymu išbraukia iš Tvarkytojų sąrašo.“;

5.28. išdėstau 26 punktą taip:

26. Direktoriaus įsakymai, nurodyti Tvarkos aprašo 25 punkte, skelbiami AAA interneto svetainėje http://gamta.lt.“;

5.29. išdėstau 27 punktą taip:

27. Tvarkytojas laikomas išbrauktu iš Tvarkytojų sąrašo nuo AAA direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.“;

5.30. Priede:

5.30.1. prašymo pavadinimą išdėstau taip:

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI atliekų NAUDOTOJĄ (PERDIRBĖJĄ), EKSPORTUOTOJĄ,

SURINKĖJĄ, mišrių komunalinių atliekų apdorotoją

(pabraukti tinkamą)

(TOLIAU – tvarkytojAS)

Į turinčių teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų SĄRAŠĄ“;

5.30.2. įrašau lentelėje po žodžių „elektros ir elektroninė įranga“ žodžius „(nurodyti pagal kategorijas)“;

5.30.3. antrąją pastabą išdėstau taip:

„**Atliekų surinkimo ar mišrių komunalinių atliekų apdorojimo atveju nurodomas atliekų tvarkytojas, su kuriuo atliekų surinkėjas ar mišrių komunalinių atliekų apdorotojas yra sudaręs sutartis /Atliekų eksporto atveju nurodomas gavėjas, su kuriuo sudaryta gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartis.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis