Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 9 d. Nr. 720

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531; 2005 Nr. 78-2840):

1.1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558), Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 78-2359), Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2005, Nr. 51-1700), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), ir Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879) (toliau vadinama – Strateginio planavimo metodika).“

1.2. Įrašyti 3 punkte po žodžių „Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu“ žodžius „Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 120-4881)“.

1.3. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Valstybės institucijos ir (arba) įstaigos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai informaciją, kurios reikia makroekonominėms ir fiskalinėms prognozėms atlikti; asignavimų poreikį kuruojamoms savivaldybių institucijoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal savo patvirtintas ir su Finansų ministerija suderintas savivaldybių institucijoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikas; asignavimų poreikį moksleivio krepšeliui finansuoti pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2002, Nr. 119-5339).

Vadovaujantis papildomumo principu, kaip nustatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiame reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau vadinama – Reglamentas Nr. 1083/2006), asignavimų valdytojai, įgyvendinantys savininko arba akcininko teises ir pareigas ūkio subjektų, vykdančių veiklą tų sričių, kurios gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, atsižvelgdami į ūkio subjektus, nurodytus Europos Komisijai pateiktos Lietuvos 2007– 2013 metų programavimo periodo papildomumo principo išankstinio vertinimo ataskaitos priede, kuris skelbiamas Finansų ministerijos interneto tinklalapyje (adresas http://www.finmin.lt), skyriuje „Veiklos kryptys“ ¦ „Biudžetas“ ¦ „Planavimas“ (toliau vadinama – Papildomumo principo išankstinio vertinimo ataskaitos priedas), turi pateikti Finansų ministerijai informaciją apie savo ir ūkio subjektų praėjusiais kalendoriniais metais suplanuotas ir faktiškai panaudotas lėšas, einamaisiais kalendoriniais metais suplanuotas ir ateinantiems kalendoriniams metams planuojamas lėšas papildomumo principui įgyvendinti terminais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane.“

1.4. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus 3 metų preliminarius nacionalinio biudžeto pagrindinius rodiklius ir maksimalių asignavimų nustatymo bendruosius principus, Finansų ministerija praneša numatomiems valstybės biudžeto asignavimų valdytojams maksimalių valstybės biudžeto asignavimų, galimų skirti 3 metams, sumas. Skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formas tvirtina finansų ministras. Be to, Finansų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais tam tikrų metų Valstybės investicijų programai skiriamų valstybės kapitalo investicijų preliminariomis sumomis, taip pat valstybės lėšų investavimo į atitinkamą sritį prioritetais, parengia valstybės kapitalo investicijų pagal kiekvieną sritį 3 metų preliminarius limitus ir informuoja apie tai valstybės institucijas ir įstaigas, kurioms įstatymų ir kitų teisės aktų pavesta atlikti atitinkamos srities valstybės valdymo funkciją ir įgyvendinti šios valdymo srities valstybės politiką.“

1.5. Išdėstyti 7.1 punktą taip:

7.1. praneša pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams 3 metų prognozuojamus pagrindinius šių įstaigų ir kitų subjektų veiklos rodiklius, maksimalių asignavimų dydį ir kitus rodiklius, būtinus programų sąmatų projektuose numatomiems asignavimams tiksliai apskaičiuoti;“.

1.6. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto sprendimus ir (arba) Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabas ir pasiūlymus, patikslina atitinkamų metų strateginių veiklos planų projektus, programų sąmatų projektus (su atitinkamais skaičiavimais), valstybės kapitalo investicijų paraiškas (valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį preliminarių limitų pasiskirstymą pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus, investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir per 10 darbo dienų nuo Strateginio planavimo komiteto sprendimo priėmimo ir (arba) Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabų ir pasiūlymų gavimo pateikia juos Finansų ministerijai.“

1.7. Įrašyti 13 punkte po žodžių „Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu“ žodžius „Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymu“.

1.8. Išdėstyti 15 punktą taip:

15. Finansų ministerija parengtą Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Finansų ministerija kartu su minėtu projektu pateikia atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projekte numatytų valstybės kapitalo investicijų preliminarų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir kitus dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir kituose teisės aktuose. Lietuvos Respublikos Vyriausybė apsvarsto pateiktą Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir pateikia jį Lietuvos Respublikos Seimui.“

1.9. Išdėstyti III skyriaus pavadinimą taip:

„PROGRAMŲ SĄMATOS“.

1.10. Išdėstyti 17 punktą taip:

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą pagal programas, sudaromos programų sąmatos. Programų sąmatos tvirtinamos pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus. Programų sąmatų formas ateinantiems biudžetiniams metams tvirtina finansų ministras ne vėliau kaip iki biudžetinių metų pabaigos.

Vadovaujantis papildomumo principu, kaip nustatyta Reglamente Nr. 1083/2006, sudarant programų sąmatas ir jas keičiant prioritetas turi būti teikiamas lėšų panaudojimui (neįskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos) srityse, kurios gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, atsižvelgiant į funkcinės klasifikacijos ir ekonominės klasifikacijos kodus, nurodytus Papildomumo principo išankstinio vertinimo ataskaitos priede.“

1.11. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Programų sąmatas sudaro kiekvienas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, kiekviena jam pavaldi biudžetinė įstaiga ir kiti subjektai. Programų sąmatas pasirašo biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų vadovai ar jų įgalioti asmenys ir patvirtina antspaudu (jeigu jie antspaudą privalo turėti). Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ar jo įgalioti asmenys tvirtina pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatas. Jeigu programų sąmatos laiku nepatvirtinamos, asignavimų valdytojo asignavimai kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų atitinkamo biudžeto šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų.“

1.12. Išdėstyti 19 punktą taip:

19. Sudarydami programų sąmatas, valstybės biudžeto asignavimų valdytojai turi užtikrinti, kad jų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų praėjusių metų įsiskolinimai pagal jų įsipareigojimus būtų numatyti padengti planuojamais metais, neviršijant tiems metams skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Jeigu programų sąmatos patvirtintos iki praėjusių metų programų sąmatų įvykdymo ataskaitos sudarymo, remiantis ataskaitiniais duomenimis apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų įsipareigojimus planuojamųjų metų pradžioje, turi būti atitinkamai patikslintos šių valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų planuojamųjų metų programų sąmatos.

Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą gaunamą finansinę paramą administruojančios valstybės institucijos ar įstaigos rengia programų sąmatas, atsižvelgdamos į esamą ir planuojamą lėšų poreikį projektams įgyvendinti.“

1.13. Išdėstyti 20 punkto pirmąją pastraipą taip:

20. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas, per 7 darbo dienas pateikia Finansų ministerijai suvestinę programų sąmatą ir skaičiavimus pagal finansų ministro patvirtintas formas, kiekvienos programos suvestinę sąmatą su skaičiavimais pagal finansų ministro patvirtintas formas ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų (programos vykdytojų) programų sąmatas.“

1.14. Išdėstyti 28 punktą taip:

28. Specialiųjų programų planuojamos išlaidos gali viršyti planuojamas pajamas, jeigu specialiosios programos, be įmokėtų į biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų, finansuojamos ir iš valstybės konkrečiam tikslui numatytų lėšų. Tokių programų išlaidoms padengti pirmiausia naudojami asignavimai, gauti iš einamaisiais biudžetiniais metais įmokėtų į biudžetą pajamų, įskaitant viršplanines pajamas. Visais atvejais specialiųjų programų finansavimas mažinamas faktiškai negautomis (palyginti su planu) pajamų sumomis, t.y. asignavimų valdytojai patys neturi teisės pateikti mokėjimo paraiškų dėl tos sumos arba naudoti specialiajai programai tos lėšų sumos, kuri nebuvo įmokėta į biudžetą.“

1.15. Išdėstyti 30 punktą taip:

30. Specialiosios bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos sąmatą pagal priemones tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kitų programų sąmatas pagal priemones Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina tais atvejais, jeigu tai nustatyta teisės aktuose.“

1.16. Išdėstyti 34.2 punktą taip:

34.2. parengia ir praneša jiems pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams prognozuojamus pagrindinius šių įstaigų veiklos rodiklius, kreditinius įsiskolinimus, kitus rodiklius, kurie būtini programų sąmatų projektuose numatomiems asignavimams tiksliai apskaičiuoti;“.

1.17. Papildyti 38 punktą šia antrąja pastraipa:

„Vadovaujantis papildomumo principu, kaip nustatyta Reglamente Nr. 1083/2006, sudarant programų sąmatas ir jas keičiant prioritetas turi būti teikiamas lėšoms (neįskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos) srityse, kurios gali būti bendrai finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, atsižvelgiant į funkcinės klasifikacijos ir ekonominės klasifikacijos kodus, nurodytus Papildomumo principo išankstinio vertinimo ataskaitos priede.“

1.18. Išdėstyti 43 punkto antrąją ir trečiąją pastraipas taip:

„Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą pagal programas, Finansų ministerija patikslina valstybės biudžeto pajamų paskirstymą pagal metų ketvirčius ir remdamasi programų sąmatomis, patvirtintomis atsižvelgiant į valstybės biudžeto asignavimų valdytojų iš anksto su Finansų ministerija suderintas bendrų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo ketvirčiais sumas, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą) pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus, programas. Valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą) tvirtina finansų ministras.

Valstybės institucijos, kurių kompetencijai priskirtas Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos administravimas, ir tarpinės institucijos planuoja savo kompetencijai priskirtos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšas, sudaro apibendrintas metines programų sąmatas, ketvirtinius finansavimo planus, atsižvelgdamos į taikomas finansavimo procedūras ir numatomus pinigų srautus.“

1.19. Išdėstyti 47 punktą taip:

47. Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai naudoja skirtus biudžetų asignavimus pagal paskirtį ir teikia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046), Finansų ministerijos ir savivaldybių vykdomųjų institucijų nustatyta tvarka ir terminais.“

1.20. Išdėstyti 48 punktą taip:

48. Valstybės biudžetui priskirti mokesčiai, kitos įmokos ir rinkliavos pervedami į Valstybės iždo sąskaitą finansų ministro 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 1K-169 „Dėl valstybės biudžetui priskirtų mokesčių, kitų įmokų bei rinkliavų pervedimo į Valstybės iždo sąskaitą tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 60-2732; 2006, Nr. 100-3896) nustatyta tvarka.“

1.21. Išdėstyti 56.3 punktą taip:

56.3. Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos lėšas, įtrauktas į valstybės ir savivaldybių biudžetus, pervesti pagal patvirtintas lėšų išmokėjimo procedūras.“

1.22. Išdėstyti 57 punktą taip:

57. Asignavimų valdytojai Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos gaunamos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas gali panaudoti tik Europos Sąjungos finansinės paramos projektams ir programoms arba pagal atitinkamas sutartis nustatytiems projektams ir programoms finansuoti.

Į kitus biudžetinius metus perkeliama ir gali būti naudojama viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas atitinkamiems biudžetiniams metams tenkanti nepanaudota programų asignavimų dalis, kurią sudaro 2007– 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama ir susijusios bendrojo finansavimo lėšos ir kuri susijusi su projektais, dėl kurių priimtas sprendimas skirti paramą.“

1.23. Išdėstyti 59 punkto antrąją pastraipą taip:

„Laikinai laisvos valstybės biudžeto lėšos (iš jų specialiųjų programų lėšų likutis) Valstybės iždo sąskaitose sudaro valstybės biudžeto apyvartos lėšas, kurios naudojamos biudžeto lėšų stygiui dengti (laikinam pajamų trūkumui, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos išankstinėms išmokoms) ir specialiųjų programų nepanaudotų lėšų likučiams grąžinti.“

1.24. Išdėstyti 60 punktą taip:

60. Jeigu nevykdomas valstybės biudžetas, t.y. pajamų gaunama mažiau, negu numatyta, ir nepakanka valstybės biudžeto apyvartos lėšų laikinam pajamų trūkumui padengti, kol bus nustatytąja tvarka priimtas atitinkamas biudžeto įstatymo patikslinimas, programos finansuojamos Finansų ministerijos siūlymu Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 100-2001; 2005, Nr. 88-3289) nustatyta tvarka (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinė parama, kita gaunama finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos). Lėšos pagal asignavimų valdytojų paraiškas pervedamos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 65-1976; 2007, Nr. 90-3604), nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma finansuojant specialiąsias programas, jeigu asignavimų valdytojai gautas pajamas įmokėjo.“

1.25. Išdėstyti 62 punktą taip:

62. Valstybės biudžeto įvykdymo ataskaitą, apimančią atitinkamų metų patvirtintų finansinių rodiklių vykdymą, panaudotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšas, perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokas į biudžetą, skirtas specialiosioms programoms finansuoti, perkeltas Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos viršplanines ir nepanaudotas įmokų į biudžetą sumas, nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos, sumas, informaciją apie vykdytų programų rezultatus ir vertinimo kriterijų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia Finansų ministerija.“

1.26. Įrašyti 62 punkte vietoj žodžių „biudžeto įvykdymo ataskaitą, apimančią“ žodžius „biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, apimantį“.

1.27. Išdėstyti 63 punktą taip:

63. Savivaldybės teikia Finansų ministerijai metines biudžetų įvykdymo ataskaitas. Savivaldybių biudžetų įvykdymo suvestinę ataskaitą rengia Finansų ministerija ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei kartu su valstybės biudžeto įvykdymo ataskaita.“

1.28. Išdėstyti 63 punktą taip:

63. Savivaldybės teikia Finansų ministerijai savo metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Savivaldybių konsoliduotų biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Finansų ministerija ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei kartu su valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu.“

1.29. Papildyti šiuo 631 punktu:

631. Savivaldybės atsiskaito atitinkamoms valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas kuruojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms už šių funkcijų atlikimą šių institucijų nustatyta tvarka, Švietimo ir mokslo ministerijai – už priskirtosios (ribotai savarankiškos) funkcijos – vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimas – dalies (mokinio krepšelis) atlikimą šios ministerijos nustatyta tvarka.“

1.30. Išdėstyti 64 punktą taip:

64. Lietuvos Respublikos Vyriausybė šių Taisyklių 62 punkte nurodytą valstybės biudžeto įvykdymo ataskaitą ir 63 punkte nurodytą savivaldybių biudžetų įvykdymo suvestinę ataskaitą išnagrinėja, priima atitinkamus sprendimus ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto nustatyta tvarka ir terminais pateikia Lietuvos Respublikos Seimui.“

1.31. Išdėstyti 64 punktą taip:

64. Lietuvos Respublikos Vyriausybė šių Taisyklių 62 punkte nurodytą valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir 63 punkte nurodytą savivaldybių konsoliduotų biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinį išnagrinėja, priima atitinkamus sprendimus ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto nustatyta tvarka ir terminais pateikia Lietuvos Respublikos Seimui.“

1.32. Išdėstyti VII skyriaus pavadinimą taip:

VII. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUNAMA PARAMA (PINIGINĖS LĖŠOS) PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ“.

1.33. Išdėstyti 65 punktą taip:

65. Biudžetinės įstaigos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) gautą paramą (pinigines lėšas) gali naudoti biudžetinių įstaigų uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti.“

1.34. Išdėstyti 66 punktą taip:

66. Gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir naudojama pagal atskirą biudžetinės įstaigos vadovo patvirtintą išlaidų sąmatą. Sąmata turi būti suderinta su paramos teikėju tuo atveju, kai sudaroma paramos teikimo sutartis, kurioje ši sąlyga numatyta.“

1.35. Įrašyti 67 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „tam tikriems pavedimams vykdyti“ žodžius „tam tikrų pavedimų vykdymo išlaidoms dengti“.

1.36. Išdėstyti 68 punktą taip:

68. Įvykdžiusi pavedimą, įstaiga nusiunčia lėšas davusiam asmeniui ataskaitą (pateikiama biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, o lėšas davusiam asmeniui pareikalavus – buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų panaudojimas, sąrašas, kuriame pateikiami lėšas davusio asmens nustatyti duomenys, arba šių dokumentų kopijos) ir grąžina nepanaudotų lėšų likutį, jeigu pavedimo davėjas nenurodo ko kita.“

1.37. Papildyti šiuo 721 punktu:

721. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojo ankstesniais biudžetiniais metais išleistiems valstybės biudžeto asignavimams (išskyrus specialiųjų programų, finansuojamų iš įmokėtų į biudžetą įmokų, Europos Sąjungos finansinę paramą, kitą gaunamą finansinę paramą) kompensuoti gautos lėšos (neįskaitant lėšų, nurodytų šių Taisyklių 72 punkte), kurios nesuplanuotos einamųjų biudžetinių metų valstybės biudžete, grąžinamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.“

1.38. . Išdėstyti IX skyriaus pavadinimą taip:

IX. EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS, KITOS GAUNAMOS FINANSINĖS PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ VALDYMAS“.

1.39. Išdėstyti 73 punktą taip:

73. Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą gaunamą finansinę paramą administruojančių valstybės institucijų ar įstaigų programų asignavimų dalis, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinė parama, kita gaunama finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos, finansuojama atsižvelgiant į patvirtintus asignavimus prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti pagal šių programų sąmatas ir suvestinius finansavimo (pinigų srautų) planus pagal projektus ir teisės aktus, nustatančius iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos finansuojamų projektų įgyvendinimą.“

1.40. Išdėstyti 74 punktą taip:

74. Jeigu valstybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, programų asignavimų dalis, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinė parama, kita gaunama finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos, metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo pervedama minėtas lėšas administruojančioms valstybės institucijoms ar įstaigoms vadovaujantis sudarytomis sutartimis.“

1.41. Pripažinti netekusiu galios 741 punktą.

1.42. Išdėstyti 75 punktą taip:

75. Europos Sąjungos finansinė parama ir kita gaunama finansinė parama administruojama taip, kaip numatyta Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos pasirašytose tarptautinėse sutartyse arba kituose teisės aktuose dėl atitinkamos Europos Sąjungos finansinės paramos arba kitos gaunamos finansinės paramos.“

1.43. Išdėstyti 79 punktą taip:

79. Pakeitus asignavimų išlaidoms pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį, gali, bet neprivalo, o sutaupytus asignavimus išlaidoms panaudojus turto įsigijimui finansuoti privalo būti atitinkamai tikslinamos sąmatos. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas kreditinis įsiskolinimas. Nesant įsiskolinimų, sutaupyti asignavimai išlaidoms gali būti skiriami turtui įsigyti ir iš valstybės lėšų įgyvendinamiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) finansuoti.“

1.44. Įrašyti 791 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžių „Europos Sąjungos“ žodžius „finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės“.

1.45. Išdėstyti 791.6 punktą taip:

791.6. atsiskaitymas asignavimų valdytojui už biudžeto lėšų panaudojimą (nurodant išlaidų ekonominę paskirtį) ir asignavimų valdytojui pareikalavus buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų panaudojimas, sąrašo, kuriame pateikiami asignavimų valdytojo nustatyti duomenys, arba šių dokumentų kopijų pateikimas;“.

1.46. Įrašyti 791.7 punkte po žodžių „objektams finansuoti“ žodžius „nepanaudotą programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinė parama, kita gauta finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos.“

1.47. Išdėstyti 81 punktą taip:

81. Asignavimų valdytojai, organizuodami programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, vykdymą, turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102 ) nustatyta tvarka iš įmonių, įstaigų ir organizacijų pirkti paslaugas ir darbus, nepriskirtus asignavimų valdytojo ar jam pavaldžių biudžetinių įstaigų funkcijoms. Asignavimų valdytojai su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis atsiskaito iš asignavimų valdytojams patvirtintų asignavimų už faktiškai atliktus darbus ir paslaugas, numatytus sutartyse.“

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 687 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 78-2840) 1.13 punktą.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Šio nutarimo 1.4, 1.6, 1.19, 1.26, 1.28 ir 1.31 punktai įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 dienos.

3.2. Šio nutarimo 1.25, 1.27 ir 1.30 punktai galioja iki 2008 m. gruodžio 31 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                                     Algirdas Butkevičius