Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. GEGUŽĖS 4 D. NUTARIMO NR. 535 „DĖL LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 8 d. Nr. 657

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2761):

1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627; 2009, Nr. 93-3973) 10 straipsnio 2 dalimi, 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija „Dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo“ (2008/C111/01) ir atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL 2009 L 155, p. 17), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Lietuvos kvalifikacijų sandaros apraše:

2.1. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Aukšta profesinė kvalifikacija – kvalifikacija, kurią liudija aukštojo mokslo kvalifikacijos įrodymas arba, nukrypstant nuo šios nuostatos, kai tai numatyta Lietuvos teisės aktuose, ne mažiau kaip penkerių metų profesinė patirtis, lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacijai, ir kuri reikalinga darbo sutartyje ar įpareigojančiame darbo pasiūlyme nurodytai profesijai ar sektoriui.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627; 2009, Nr. 93-3973), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2010, Nr. 15-701), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140) ir kituose teisės aktuose.“

2.2. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. VI lygio kvalifikacijos įgyjamos studijuojant pirmojoje universitetinių ar koleginių studijų pakopoje, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka – pagal laipsnio nesuteikiančias studijų arba perkvalifikavimo programas ir (arba) iš profesinės veiklos patirties ir mokantis savarankiškai.“

2.3. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. VII lygio kvalifikacijos įgyjamos studijuojant antrojoje universitetinių studijų pakopoje arba pagal vientisųjų studijų programas, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka – pagal laipsnio nesuteikiančias studijų arba perkvalifikavimo programas ir (arba) iš profesinės veiklos patirties ir mokantis savarankiškai.“

2.4. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. VIII lygio kvalifikacijos įgyjamos studijuojant doktorantūroje ir (arba) teisės aktų nustatyta tvarka iš profesinės veiklos patirties ir mokantis savarankiškai.“

2.5. Papildyti 121 punktu:

121. VI–VIII lygio kvalifikacijos priskiriamos aukštai profesinei kvalifikacijai.“

2.6. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Lietuvos kvalifikacijų sandara netrukdo teisės aktų nustatyta tvarka į darbo rinką patekti asmenims, kuriems profesinė kvalifikacija pripažinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 47-1747).“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS