LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KOMPLEKSINĖS AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ VAGYSČIŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2005–2007 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 7 d. Nr. 387

Vilnius

 

Įgyvendindama Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2005–2006 metų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 12 (Žin., 2005, Nr. 6-158), 63 priemonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Kompleksinę autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės 2005–2007 metų programą (pridedama).

2. Nustatyti, kad 1 punkte nurodytos programos priemonės įgyvendinamos iš atsakingoms institucijoms atitinkamais metais Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje numatytų asignavimų ir kitų lėšų.

3. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai koordinuoti 1 punkte nurodytos programos įgyvendinimą.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Vidaus reikalų ministras                                               Gintaras Furmanavičius

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 387

 

KOMPLEKSINĖ AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ VAGYSČIŲ PREVENCIJOS IR

KONTROLĖS 2005–2007 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompleksinė autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės 2005–2007 metų programa (toliau vadinama – ši Programa) parengta atsižvelgiant į kriminogeninę būklę valstybėje ir įgyvendinant Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. IX-1383 (Žin., 2003, Nr. 32-1318), VII skyriuje nurodytą vieną iš prioritetinių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės krypčių – turtinių nusikaltimų prevencija ir kontrolė. Turtiniais nusikaltimais užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims, pačiai valstybei padaroma didelė turtinė, socialinė ar moralinė žala, pažeidžiamas žmonių teisingumo ir saugumo jausmas. Šioje Programoje daugiausia dėmesio skiriama vienam iš labiausiai paplitusių nusikaltimų – autotransporto vagystėms ir jų prevencijai.

2. Šioje Programoje vartojamos šios sąvokos:

Autotransporto priemonė – bet kokia motorinė transporto priemonė, skirta važiuoti keliu, vežti kroviniams, keleiviams arba vilkti kitoms transporto priemonėms. Autotransporto priemonėms priskiriami ir motociklai, mopedai, traktoriai, savaeigės mašinos, troleibusai, nebėginės elektrinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės.

Autotransporto priemonės vagystė – visi Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Žin., 2000, Nr. 89-2741) nustatyti neteisėti autotransporto priemonių užvaldymo būdai.

Autotransporto priemonių vagysčių prevencija – priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią autotransporto priemonių vagystėms, nustačius ir pašalinus bendrąsias nusikaltimų priežastis ir sąlygas.

Autotransporto priemonių vagysčių kontrolė – priemonės, kuriomis siekiama autotransporto priemonių vagysčių mažinti, – aktyvūs teisėsaugos institucijų veiksmai, efektyvus tyrimas ir teisinės baudžiamojo poveikio priemonės, taip pat aktyvios administracinės, ekonominės, socialinės ir kitokios teisėtos priemonės.

Autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės subjektai (toliau vadinama – šios Programos subjektai) – autotransporto priemonių vagysčių tyrimą atliekančios institucijos ir kitos institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant šią Programą.

3. Šioje Programoje deklaruojamas bendras teisėsaugos institucijų, viešojo administravimo institucijų ir kitų juridinių asmenų tikslas – stabilizuoti ir sumažinti autotransporto priemonių vagyčių plitimą.

4. Autotransporto priemonių vagystės paplitusios daugelyje valstybių. Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, galės įsitraukti į kovą su automobilių vagystėmis tarptautiniu mastu. Lietuva palaiko Europos Sąjungos Tarybos sprendimus dėl kovos su automobilių vagystėmis tarptautiniu mastu.

5. Programa atitinka Tarybos 2004 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. 2004/919/EB dėl kovos su tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis, nuostatas.

6. Lietuva pasiryžusi dalyvauti Europos policijos biuro (toliau vadinama – Europolas) veikloje, susijusioje su autotransporto priemonių vagysčių tyrimu. Siekiant efektyviai kovoti su autotransporto priemonių vagystėmis tarptautiniu mastu, bus įgyvendinamos tikslinės priemonės, numatytos priede (toliau vadinama – šios Programos priemonės).

 

II. ESAMA PADĖTIS IR TENDENCIJOS

 

7. Viena opiausių problemų Lietuvoje 1999–2004 metais – autotransporto priemonių vagystės. Kadangi Lietuva geografiškai yra tarp Vakarų ir Rytų Europos, per ją autotransporto priemonės gabenamos į Nepriklausomų Valstybių Sandraugą. Į Lietuvą importuojama vis daugiau autotransporto priemonių. Minėti veiksniai ir esama socialinė bei ekonominė būklė lemia autotransporto priemonių vagysčių gausėjimą.

8. Autotransporto priemonių vagystės – viena pelningiausių nusikalstamų veikų, vykdomų Lietuvoje ir užsienio valstybėse veikiančių organizuotų nusikalstamų grupuočių, kurios dažniausiai glaudžiai bendradarbiauja. Autotransporto priemonės vagystė dažniausiai susijusi su daugeliu kitų nusikalstamų veikų, į kurias įtraukiama vis daugiau asmenų. Pastaraisiais metais (2000–2004 metais) atsirado naujų formų nusikalstama veikla – sukčiavimas, susijęs su draudimo išmokų gavimu už tariamai pavogtą autotransporto priemonę ir juridiniais asmenimis, kurie verčiasi autotransporto priemonių išperkamąja nuoma. Apie tokias nusikalstamas veikas dažniausiai sužinoma, kai neteisėtai pasisavinta autotransporto priemonė būna išgabenta į kitos valstybės teritoriją ir realizuota užsienio valstybių piliečiams.

9. Lietuvoje 1994–1999 metais užregistruotų autotransporto priemonių vagysčių sumažėjo 21 procentu, o visų autotransporto priemonių vagysčių padaugėjo 31,4 procento.

10. 1994 metais atskleista 12,3 procento autotransporto priemonių vagysčių. Šis rodiklis iki 1997 metų gerėjo ir pasiekė 17,5 procento, tačiau 1997-2004 metais jis sumažėjo iki 12,5 procento. Pateikti statistikos duomenys rodo, kad autotransporto priemonių vagysčių pastaraisiais metus daugėjo, o atskleidžiama jų vis mažiau.

11. Apie 70 procentų 2000-2004 metais Lietuvoje pavogtų autotransporto priemonių sudarė 10-18 metų senumo autotransporto priemonės, kurios išardytos ir realizuotos kaip naudotos detalės.

12. Siekiant užkardyti autotransporto priemonių vagystes, 1995 metais parengta Kovos su transporto priemonių vagystėmis kompleksinė programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 4 (Žin., 1996, Nr. 2-49). Šioje programoje buvo numatytos transporto priemonių vagysčių prevencijos gerinimo, transporto priemonių vagysčių atskleidimo ir tyrimo, taip pat teisinio reguliavimo tobulinimo priemonės, tačiau visų jų įgyvendinti nepavyko daugiausia dėl to, kad joms įgyvendinti skirta per mažai lėšų.

13. Atsižvelgiant į 1994–2004 metų autotransporto priemonių vagysčių statistiką ir esamą socialinę bei ekonominę būklę, prognozuojama, kad ateityje autotransporto priemonių vagysčių Lietuvoje turėtų daugėti.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

14. Strateginis šios Programos tikslas – sukurti efektyvų kovos su autotransporto priemonių vagystėmis modelį, apimantį teisines, organizacines ir taktines priemones, padėsiančias gerinti autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę.

15. Taktiniai šios Programos tikslai yra:

15.1. nustatyti pagrindines autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės kryptis;

15.2. užtikrinti šios Programos subjektų sistemos tinkamą funkcionavimą.

16. Svarbiausieji šios Programos uždaviniai yra:

16.1. sudaryti sąlygas veiksmingai atlikti autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę;

16.2. tobulinti autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę reglamentuojančią teisinę bazę;

16.3. tobulinti informacijos apie autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę rinkimo ir analizės sistemą;

16.4. diegti naujausius mokslo laimėjimus ir šiuolaikiškas informacines technologijas, skirtus autotransporto priemonių vagysčių prevencijai ir tyrimui vykdyti;

16.5. nustatyti autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę vykdančių teisėsaugos institucijų pareigūnų kvalifikacijos reikalavimus, užtikrinti nuolatinį jų mokymą autotransporto priemonių vagysčių tyrimo klausimais;

16.6. skatinti visuomenę aktyviau prisidėti prie autotransporto priemonių vagysčių prevencijos;

16.7. plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą organizuojant ir vykdant autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę.

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI

 

17. Ši Programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

17.1. teisėtumo principu. Visos šios Programos priemonės grindžiamos teise. Nesiimama veiksmų, prieštaraujančių galiojančioms teisės normoms;

17.2. kryptingumo ir kompleksiškumo principu. Šios Programos priemonės planuojamos kompleksiškai – poveikis daromas ne pavieniams autotransporto priemonių vagystes lemiantiems veiksniams, o visam jų kompleksui;

17.3. mokslinio pagrįstumo principu. Šios Programos priemonės pagrįstos naujausiais mokslo tyrimais ir vykdomos tik tada, kai yra pakankamai mokslinių įrodymų, kad jos veiksmingos;

17.4. aprūpinimo užtikrinimo principu. Šios Programos priemonės bus veiksmingos tik tada, kai bus aprūpintos finansiniu, materialiniu, informaciniu, organizaciniu, profesiniu požiūriais;

17.5. visuomenės narių dalyvavimo principu. Visuomenės narių dalyvavimas lemia veiksmingą šios Programos priemonių įgyvendinimą;

17.6. tęstinumo principu. Kadangi autotransporto priemonių vagystės – nuolatinis reiškinys, jų prevencija ir kontrolė turi būti vykdoma nuolat, periodiškai atnaujinant šią Programą;

17.7. galimybių nusikalsti mažinimo ir nusikaltimų atskleidimo gerinimo principu. Siekiama mažinti veiksnių, lemiančių autotransporto priemonių vagystes, sunkinti neteisėtai užvaldyto turto realizavimą ir neteisėtų pajamų už jį gavimą, daugiau atskleisti šių nusikaltimų, sulaikyti asmenis, padariusius nusikaltimus;

17.8. bendradarbiavimo vykdant autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę principu. Šios Programos priemonių veiksmingumą didins valstybės institucijų tarpusavio bendradarbiavimas, jų bendradarbiavimas su visuomene ir užsienio valstybių įstaigomis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. PROGRAMOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

 

18. Šios Programos prioritetinės kryptys yra:

18.1. tobulinti teisinę bazę:

18.1.1. atlikti baudžiamosios atsakomybės už autotransporto priemonių vagystes griežtinimo analizę. Atsižvelgiant į analizės išvadas, prireikus spręsti, ar tikslinga parengti teisės aktų pakeitimus ir papildymus;

18.1.2. inicijuoti kitų teisės aktų, susijusių su autotransporto priemonių apyvarta ir vagysčių tyrimu, pakeitimus ir papildymus;

18.2. siekti įgyvendinti atsakomybės neišvengiamumo principą;

18.3. veiksmingiau tirti autotransporto priemonių vagystes;

18.4. rūpintis teisėsaugos institucijų, tiriančių autotransporto priemonių vagystes, techniniu materialiniu aprūpinimu – sukurti ieškomų autotransporto priemonių informacines sistemas ir informacinę bazę, modernizuoti esamas informacines sistemas ir informacines bazes, užtikrinti tinkamą jų funkcionavimą;

18.5. stiprinti ir tobulinti prekybos naudotomis autotransporto priemonių detalėmis kontrolę;

18.6. plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą:

18.6.1. bendradarbiauti su Europolu, Tarptautine kriminalinės policijos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis;

18.6.2. pasirengti prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos;

18.7. susipažinti su užsienio valstybių patirtimi vykdant autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę (teisine ir praktine);

18.8. stiprinti Lietuvos – Europos Sąjungos valstybės narės išorines sienas;

18.9. tobulinti mokymo bazę ir rūpintis mokslinių tyrimų plėtra:

18.9.1. sukurti ir įgyvendinti bendrą šios Programos subjektų mokymo programą;

18.9.2. parengti teisėsaugos institucijų pareigūnų mokymo specialiais autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės klausimais programas, tobulinti mokomąsias ir metodines priemones, apsirūpinti reikiama literatūra;

18.9.3. plėtoti užsienio valstybių ir Lietuvos teisėsaugos institucijų pareigūnų, vykdančių autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę, mokymo ir profesinės patirties mainus;

18.9.4. sisteminti mokslinius tyrimus, susijusius su autotransporto priemonių vagysčių prevencija ir kontrole;

18.10. nustatyti Lietuvos teisėsaugos institucijų, privataus sektoriaus ir asociacijų bendradarbiavimo tvarką;

18.11. gerinti kriminalistinius tyrimus – diegti šiuolaikiškas priemones ir metodus, skirtus tirti autotransporto priemonių vagystes;

18.12. informuoti visuomenę per visuomenės informavimo priemones apie autotransporto priemonių vagystes ir jų apsaugą;

18.13. skatinti užsienio valstybes ir Lietuvos Respublikos fizinius ir juridinius asmenis imtis iniciatyvos saugoti savo turtą ir teikti savanorišką pagalbą teisėsaugos institucijoms.

 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

19. Šios Programos priede numatytos autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės gerinimo priemonės, jų įvykdymo terminai, atsakingi vykdytojai ir finansavimas.

20. Šios Programos priemones įgyvendins:

20.1. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos – atsakingos už autotransporto priemonių vagysčių tyrimo gerinimą, ieškomų autotransporto priemonių informacinių sistemų ir duomenų apie autotransporto priemones bazių modernizavimą ir užtikrinimą, tarptautinio bendradarbiavimo autotransporto priemonių vagysčių klausimais plėtojimą, teisėsaugos institucijų pareigūnų mokymo autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės klausimais programų parengimą ir įgyvendinimą, teisėsaugos institucijų pareigūnų mokymo specialiais autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės klausimais programų mokomųjų ir metodinių priemonių tobulinimą, Europos policijos akademijos programų, mokslinių tyrimų, susijusių su autotransporto priemonių vagysčių tyrimu ir prevencija, sisteminimą ir mokslinių teisėsaugos institucijų veiklos tiriant autotransporto priemonių vagystes tyrimų vykdymą, mokslinių darbų rengimą, teisėsaugos institucijų pareigūnų, vykdančių autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę, stažuočių užsienio valstybėse organizavimą, keitimąsi profesine patirtimi, kvalifikacijos kėlimo sistemos plėtojimą, Lietuvos – Europos Sąjungos valstybės narės išorinės sienos stiprinimą, teisinės bazės tobulinimą, visuomenės informavimą aktualiausiais autotransporto priemonių apsaugos klausimais, prevencinio pobūdžio leidinių rengimą, kriminogeninės būklės Lietuvoje analizę, diegiamų apsaugos sistemų ir programų analizę, autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės priemonių veiksmingumo įvertinimą;

20.2. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos – atsakingas už teisės aktų, susijusių su naudotų autotransporto priemonių, jų agregatų ir kitų detalių apyvarta, analizę ir tobulinimą;

20.3. Teisingumo ministerija – atsakinga už teisinės bazės, susijusios su ikiteisminiu tyrimu ir baudžiamąja atsakomybe už autotransporto priemonių vagystes, analizę ir tobulinimą;

20.4. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – atsakinga už prevencijos priemonių valstybinės reikšmės keliuose, kuriuos turto patikėjimo teise įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir kuriais disponuoja, diegimą.

 

VII. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

21. Šios Programos uždavinių vykdymo vertinimo kriterijai:

21.1. kiek sumažėjo autotransporto priemonių vagysčių, įgyvendinus šios Programos priemones (procentais);

21.2. kiek įdiegta naujausių mokslo laimėjimų ir informacinių technologijų, skirtų vykdyti autotransporto priemonių vagysčių prevencijai ir tyrimui, kiek pavyko ištirti autotransporto priemonių vagysčių taikant šiuos laimėjimus (vienetais);

21.3. kiek organizuota bendrų su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis mokymų, operatyvinių priemonių ir ikiteisminio tyrimo veiksmų (vienetais);

21.4. kiek organizuota autotransporto priemonių vagysčių tyrimo mokymų, kiek pareigūnų juose dalyvavo (vienetais);

21.5. kokie duomenų apie autotransporto priemonių vagystes rinkimo ir analizės sistemų tobulinimo darbai atlikti, kaip jie gerina autotransporto priemonių vagysčių tyrimą (procentais);

21.6. kiek skirta lėšų šios Programos priemonėms įgyvendinti, kiek jų panaudota (tūkst. litų);

21.7. kaip visuomenė prisideda prie autotransporto priemonių vagysčių prevencijos (turimų statistikos duomenų analizė procentais).

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Tikimasi tokių šios Programos įgyvendinimo rezultatų:

22.1. Lietuvoje sumažės autotransporto priemonių vagysčių;

22.2. pagerės autotransporto priemonių vagysčių tyrimas;

22.3. sumažės materialinė ir moralinė žala, daroma fiziniams ir juridiniams asmenims;

22.4. pagerės pasitikėjimas Lietuvos teisėsaugos institucijomis;

22.5. pagerės Lietuvos tarptautinis įvaizdis.

______________


Kompleksinės autotransporto

priemonių vagysčių prevencijos

ir kontrolės 2005–2007 metų

programos

priedas

 

KOMPLEKSINĖS AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ VAGYSČIŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2005–2007 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)

Laukiami rezultatai ir pastabos

2005 metais

2006 metais

2007 metais

I. TEISINĖS BAZĖS TOBULINIMO PRIEMONĖS

1. Pasiūlyti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui parengti Lietuvos teismų praktikos nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl autotransporto priemonių vagysčių apžvalgą ir apibendrinti šią teismų praktiką

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

2005 metai

 

 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimu teismams bus suteiktos konkrečios rekomendacijos, kaip nagrinėti autotransporto priemonių vagysčių baudžiamąsias bylas, skirti bausmes, tai leis ateityje išvengti teismų klaidų

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai parengti baudžiamųjų bylų dėl autotransporto priemonių vagysčių ikiteisminio tyrimo praktikos apžvalgą ir atlikti jos analizę

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

2005 metai

 

 

 

minėtosios apžvalgos analizė leis atskleisti autotransporto priemonių vagysčių ikiteisminio tyrimo spragas, taip pat bus naudinga ikiteisminio tyrimo praktika

3. Išanalizuoti teisinę praktiką ir atlikti statistinę, ekspertinę analizes, kurios padėtų nustatyti, ar reikia sugriežtinti baudžiamąją atsakomybę už autotransporto priemonių vagystes, susipažinti su užsienio valstybių patirtimi, o prireikus parengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) tobulinimo

Teisingumo ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

2005–2006 metai

 

 

 

tokia analizė leis nustatyti baudžiamosios atsakomybės griežtinimo padarinius, o prireikus tobulinti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą

4. Parengti Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektą – numatyti apribojimą asmeniui vairuoti autotransporto priemonę

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos kriminalinės policijos biuras

2005 metų II pusmetis

 

 

 

asmenims, kurie verčiasi autotransporto priemonių vagystėmis, pritaikius apribojimą vairuoti transporto priemonę, bus apribotos galimybės vykdyti tokias nusikalstamas veikas

5. Inicijuoti Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2633) 10 straipsnio pakeitimus, susijusius su operatyviu informacijos apie buvusius telekomunikacijų įvykius iš telekomunikacijų operatorių ir telekomunikacijų paslaugų teikėjų gavimu

Vidaus reikalų ministerija

2005 metų II pusmetis

 

 

 

tai sudarytų galimybę neatidėliotinais nusikalstamų veikų tyrimo atvejais nedelsiant gauti informaciją apie buvusius telekomunikacijų įvykius, o laiku gauti duomenys leis greičiau surasti pavogtą autotransporto priemonę

6. Išanalizuoti teisės aktų, reglamentuojančių naudotų autotransporto priemonių, jų agregatų ir kitų detalių įvežimą, priėmimą ir saugojimą, taip pat apskaitos juridiniams asmenims, kurie verčiasi tokia prekyba, reikalavimus ir prireikus spręsti klausimą dėl šių teisės aktų pakeitimo ir (ar) papildymo siekiant užtikrinti superkamų ir parduodamų autotransporto priemonių agregatų ir kitų detalių žymėjimą, registravimą ir realizavimo apskaitą

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

2005–2006 metai

 

 

 

ši analizė leis nustatyti galiojančių teisės aktų spragas, suteikiančias galimybę per juridinius asmenis realizuoti vogtas autotransporto priemones, jų agregatus ir kitas detales; atitinkamai reglamentavus tokią juridinių asmenų veiklą, sumažės vogtų autotransporto priemonių ir jų detalių realizavimo galimybės

7. Inicijuoti teisės aktų, reglamentuojančių transporto priemonių registravimą, pakeitimus – numatyti privalomą variklio numerio įrašymą transporto priemonės registravimo liudijime; nustatyti transporto priemonės registravimo liudijimo pakeitimo, kai pakeičiamas autotransporto priemonės variklis, tvarką

Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Regitra“

2005 metų II pusmetis

 

 

 

bus galima sutikrinti autotransporto priemonės variklio identifikavimo numerius su įrašais dokumentuose, o tai leis papildomai identifikuoti autotransporto priemonę ir greitai nustatyti autotransporto priemonės vagystės faktą

8. Inicijuoti teisės aktų, reglamentuojančių naudojamų kelių transporto priemonių techninius reikalavimus, pakeitimą, reikalaujantį, kad techninių apžiūrų centruose būtų sutikrinami apžiūrimos autotransporto priemonės agregatų numeriai, kitos galimos detalių žymos (pvz., „Auto DNR“) su pateiktais autotransporto priemonės dokumentais, o jeigu jie nesutampa, nedelsiant apie tai pranešti teritorinėms policijos įstaigoms

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerija

2006 metų I pusmetis

 

 

 

bus sunkiau realizuoti vogtas autotransporto priemones

II. AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ VAGYSČIŲ PREVENCIJOS TOBULINIMO PRIEMONĖS

Organizacinės priemonės

9. Rengti profesinio tobulinimo kursus, mokymo programas, pasitarimus įvairių specialybių darbuotojams, vykdantiems autotransporto priemonių vagysčių prevenciją ir kontrolę:

 

2006–2007 metai

 

64,5

64,5

kadangi organizuotų nusikalstamų grupuočių narių kvalifikacija tobulėja, jų tarptautiniai ryšiai plečiasi, vis dažniau naudojamos naujausios technologijos, taip pat sparčiai kinta teisinės bazės normos, diegiamos naujausios technologijos, ši priemonė pagerins ikiteisminio

9.1. organizuoti bendrus mokomuosius seminarus autotransporto priemonių vagysčių tyrimo klausimais Lietuvos draudikų asociacijos, valstybės įmonės „Regitra“, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, automobilių apsaugos įmonių atstovams, teisėsaugos institucijų pareigūnams 9.2. organizuoti policijos įstaigų pareigūnų stažuotes užsienio valstybėse autotransporto priemonių vagysčių tyrimo klausimais 9.3. organizuoti pasitarimus esamai kriminogeninei būklei aptarti ir visapusiškai keistis informacija tarp aukštesnės pakopos policijos komisariatų, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, valstybės įmonės

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

 

3 15 1,5

3 15 1,5

tyrimo kokybę ir tarptautinį bendradarbiavimą, bus sukurtas atitinkamą kompetenciją turinčių pareigūnų tinklas, leidžiantis maksimaliai pagerinti institucijų bendradarbiavimą

„Regitra“, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, automobilių apsaugos įmonių atstovų 9.4. organizuoti specializuotus autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės kursus šios Programos subjektų pareigūnams (užsienio kalbų, kitoks mokymas) 9.5. organizuoti teisėsaugos institucijų pareigūnams specialius kursus autotransporto priemonių identifikavimo klausimais

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

 

30 15

30 15

savaitės kursai (40 valandų), kuriuose bus išmokyta 150 (kasmet po 75) teisėsaugos pareigūnų; lėšos skiriamos iš atitinkamų institucijų tarnautojų kvalifikacijai tobulinti skirto biudžeto

10. Informuoti visuomenę per visuomenės informavimo priemones apie autotransporto priemonių vagysčių prevenciją

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006–2007 metai

 

4,5

4,5

visuomenė, gavusi naudingos informacijos apie galimus savo turto apsaugos būdus ir teisėsaugos institucijų planuojamas priemones, keis požiūrį į autotransporto priemonių vagysčių problemą, imsis autotransporto priemonių apsaugos veiksmų

11. Atlikti šiuo metu vykdomų autotransporto priemonių vagysčių prevencijos organizacinių (informacinių) priemonių analizę; per visuomenės informavimo priemones informuoti visuomenę apie autotransporto priemonių vagysčių tendencijas ir priežastis

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006–2007 metai

 

3

3

bus nustatytos veiksmingos organizacinės priemonės, parinktos tinkamos priemonės informacijai skleisti

12. Išanalizuoti Didžiosios Britanijos ir Čekijos akcijos „Stop 24“ veiksmingumą, kitų valstybių teigiamą patirtį, galimybes ją taikyti Lietuvoje, spręsti akcijos organizavimo klausimą

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006 metai

 

3

 

Didžioji Britanija ir Čekija, surengusios akciją „Stop 24“, sumažino autotransporto priemonių vagysčių 7 procentais, taigi panašių rezultatų tikimasi ir Lietuvoje

13. Organizuoti šios Programos subjektų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovų susitikimus ir aptarti bendradarbiavimo galimybes

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006–2007 metai

 

1,5

1,5

bendradarbiavimas su suinteresuotomis institucijomis leis stiprinti autotransporto priemonių vagysčių prevenciją

14. Papildyti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje esančią duomenų apie ieškomas ir registruotas autotransporto priemones bazę nauju paieškos kriterijumi „variklio numeris“, numatyti galimybę asmenims patikrinti autotransporto priemonę ne tik pagal identifikacijos numerį (kėbulo numerį), valstybinio numerio ženklą, bet ir pagal variklio numerį

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006 metų II pusmetis

 

 

 

asmenys, įsigydami autotransporto priemonės variklį, galės bet kada patikrinti, ar jis neiškomplektuotas iš pagrobto automobilio, ir apie įtarimus pranešti teritorinėms policijos įstaigoms

15. Surengti konferenciją autotransporto priemonių vagysčių tyrimo klausimais

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006 metų I pusmetis

 

5

 

konferencijos tikslas – pasidalyti patirtimi, naujomis idėjomis ir numatyti naujas veiksmingas kovos su autotransporto priemonių vagystėmis priemones

16. Atlikti autotransporto priemonių apsaugos techninių priemonių analizę, patikrinti jų veiksmingumą; per visuomenės informavimo priemones informuoti visuomenę apie naujausias ir veiksmingiausias autotransporto priemonių apsaugos sistemas ir skatinti šias priemones naudoti

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006–2007 metai

 

30

30

gavę objektyvią informaciją apie autotransporto priemonių apsaugos sistemas, autotransporto priemonių savininkai galės geriau apsaugoti savo turtą; naujų veiksmingų apsaugos sistemų naudojimas autotransporto priemonėse mažins šių priemonių vagysčių

17. Stiprinti Lietuvos kriminalinės policijos biuro specializuotą padalinį, tiriantį autotransporto priemonių vagystes:

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006–2007 metai

 

320

193

padalinio prioritetinės veiklos kryptys: bendradarbiaujant su užsienio valstybių teisėsaugos

17.1. įsteigti jame papildomas 4 pareigybes (2 vyriausiojo tyrėjo ir 2 vyresniojo tyrėjo) 17.2. aprūpinti jį techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis 17.3. tobulinti ir stiprinti jo operatyvinių veiksmų vykdymą

 

 

 

120 150 50

120 50 23

institucijomis, organizuoti ir atlikti bendras operacijas; tirti organizuotų nusikalstamų grupuočių, kurios verčiasi autotransporto priemonių vagystėmis ir veikia valstybės mastu, nusikalstamas veikas; rinkti, sisteminti ir analizuoti operatyvinę informaciją apie tokias grupuotes. Tokio padalinio stiprinimas leis geriau kovoti su nurodytosiomis grupuotėmis

18. Centralizuoti apskrityse autotransporto priemonių vagysčių tyrimą: 18.1. aukštesnės pakopos policijos komisariatuose, neturinčiuose specializuotų autotransporto priemonių vagystes tiriančių padalinių, įsteigti 60 pareigybių (iš laisvų ar kitų pareigybių) – 10 vyriausiojo tyrėjo, 20 vyresniojo tyrėjo ir 30 tyrėjo; sudaryti tokių nusikaltimų tyrimo padalinius 18.2. įsteigtus naujus ir esamus padalinius aprūpinti techninėmis, organizacinėmis priemonėmis 18.3. tobulinti ir stiprinti šių padalinių operatyvinių veiksmų vykdymą

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006–2007 metai

 

1300

1000

aukštesnės pakopos policijos komisariatų specializuotų padalinių prioritetinės veiklos kryptys: tirti asmenų ir organizuotų nusikalstamų grupuočių, kurie verčiasi autotransporto priemonių vagystėmis apskrities mastu, nusikalstamas veikas; rinkti, sisteminti ir analizuoti operatyvinę informaciją apie tokius asmenis ir grupuotes. Tokių padalinių įsteigimas ir stiprinimas leis veiksmingiau kovoti su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, kurios verčiasi autotransporto priemonių vagystėmis, plėtoti bendradarbiavimą su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis autotransporto priemonių vagysčių tyrimo klausimais

19. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai joje ir teritorinėse prokuratūrose dirbančius prokurorus specializuoti vadovauti tyrimui bylose dėl autotransporto priemonių vagysčių ir juos mokyti

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

2006 metai

 

15

 

prokurorų specializacija leis geriau tirti tokias bylas ir palaikyti valstybinį kaltinimą

Techninės priemonės

20. Išnagrinėti Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymą dėl automobilio identifikavimo kortelės sukūrimo ir įteisinimo; spręsti klausimą dėl galiojančio autotransporto priemonės registravimo liudijimo papildymo autotransporto priemonės identifikavimo kortele su magnetine laikmena

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, valstybės įmonė „Regitra“

2006–2007 metai

 

1

1

asmenims, kurie verčiasi autotransporto priemonių vagystėmis, bus sunkiau klastoti registracijos liudijimus, realizuoti vogtą autotransporto priemonę, taip pat mažės pavogtų autotransporto priemonių

21. Išnagrinėti Lietuvos ir kitų valstybių patirtį (teisiniu ir praktiniu požiūriais) tiriant autotransporto priemonių vagystes ir jos taikymo Lietuvoje galimybes

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2005–2007 metai

 

1,5

1,5

tinkama Lietuvos ir kitų valstybių autotransporto priemonių vagysčių tyrimo patirtis leis sukurti ir panaudoti naujas organizacines ir technines priemones, mažinančias autotransporto priemonių vagysčių

22. Analizuoti autotransporto priemonių stovėjimo miestuose būklę ir gautus duomenis teikti Lietuvos savivaldybių asociacijai, pagal kompetenciją sprendžiančiai autotransporto priemonių stovėjimo miestuose problemas

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006 metų II pusmetis

 

 

 

autotransporto priemonių stovėjimo miestuose analizė leis numatyti papildomas autotransporto priemonių vagysčių prevencijos sąlygas (autotransporto priemonių statymas miestų saugomose aikštelėse, geras aikštelių veiklos organizavimas sumažins autotransporto priemonių vagysčių galimybes)

23. Įrengti gausiausiai lankomų automobilių stovėjimo aikštelių prie tarptautinių transporto koridorių (magistralinių kelių) apšvietimą

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2006–2007 metai

 

150

200

sumažės autotransporto priemonių vagysčių prie tarptautinių transporto koridorių (magistralinių kelių)

24. Įdiegti bendrą informacijos apie Lietuvoje ir užsienio valstybėse pagrobtus, suklastotus autotransporto priemonių registravimo dokumentus sistemą

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuras

2006 metai

 

10

 

ši sistema pagerins teisėsaugos institucijų veiklą tiriant autotransporto priemonių vagystes; 2006 metais sukurta sistema palengvins 2008 metais planuojamą prisijungimą prie Šengeno informacinės sistemos II ir keitimąsi su ja duomenimis

25. Modernizuoti informacinę sistemą „Vogtos transporto priemonės“ ir suderinti ją su Šengeno informacinės sistemos (Šengeno informacinės sistemos II) reikalavimais

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006–2007 metai

 

30

30

sistema išplės ieškomų autotransporto priemonių paieškos galimybes

III. AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ VAGYSČIŲ KONTROLĖS TOBULINIMO PRIEMONĖS

26. Stiprinti Lietuvos Respublikos valstybės sienos kontrolę: 26.1. įdiegti valstybės pasienio kontrolės punktuose vaizdo kontrolės sistemas su automatiniu autotransporto priemonių numerių registravimu ir identifikavimu 26.2. įdiegti muitinės postuose, esančiuose prie išorinės Europos Sąjungos sienos, rentgeno kontrolės sistemas (kroviniams, gabenamiems dengtomis priekabomis ir puspriekabėmis, jūriniais konteineriais, geležinkelių vagonais ir kitaip, tikrinti)

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2006–2007 metai

 

2668

 

įdiegtos sistemos leis nustatyti vogtų autotransporto priemonių vykimo maršrutus ir jas sulaikyti

27. Informuoti muitinės padalinius apie ūkio subjektus, kurie verčiasi neteisėtu autotransporto priemonių pervežimu, prekyba, perdirbimu; pasiūlyti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai informuoti muitinės padalinius apie ūkio subjektus, kurie verčiasi neteisėtu autotransporto priemonių pervežimu, prekyba, perdirbimu

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

nuolat

 

 

 

taip bus sugriežtintas šių ūkio subjektų muitinis patikrinimas (importas, eksportas), tai sudarys palankesnes sąlygas kontroliuoti ir sulaikyti importuojamas ir eksportuojamas vogtas autotransporto priemones ir jų detales

28. Didinti ikiteisminio tyrimo institucijų (operatyvinės veiklos subjektų), tiriančių autotransporto priemonių vagystes, operatyvinių veiksmų veiksmingumą

Vidaus reikalų ministerija

2006–2007 metai

 

 

 

sustiprės teisėsaugos institucijų atliekama operatyvinė veikla, dėl to mažės autotransporto priemonių vagysčių

29. Modernizuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą ir užtikrinti nepertraukiamą jos funkcionavimą

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2006 metai

 

 

 

ši sistema leistų atlikti autotransporto priemonių srautų, jų valstybinių numerių duomenų automatinę analizę; remiantis analizės duomenimis, bus galima kontroliuoti vogtų autotransporto priemonių vykimą per valstybės sieną, taigi reikia modernizuoti šią informacinę sistemą, įdiegti naujus paieškos ir analizės kriterijus

30. Paskirti visuose Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose pareigūnus, atsakingus už informacijos, susijusios su vogtų autotransporto priemonių gabenimu per valstybės sieną, analizę (iš turimų pareigybių)

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2006 metai

 

 

 

tai leis geriau nustatyti vogtų autotransporto priemonių gabenimo per valstybės sieną maršrutus, schemas ir sulaikyti jas gabenančius asmenis

31. Išnagrinėti galimybę įsteigti bendrą draudimo bendrovėse apdraustų autotransporto priemonių ir jų valdytojų duomenų bazę; siekti, kad jos duomenimis galėtų naudotis visos teisėsaugos institucijos

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2005–2006 metai

 

 

 

ši duomenų bazė leis nustatyti sukčiaujančius asmenis (tariama drausto automobilio vagystė)

32. Plėtoti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro transporto priemonių tyrimo padalinį: 32.1. kaupti ir sisteminti specialiai atrinktų suklastotų naudotų transporto priemonių agregatų ir kitų detalių identifikavimo numerių, valstybinių numerių ir registravimo dokumentų kolekcijas 32.2. įsteigti 4 naujas (specialistų) pareigybes (iš laisvų pareigybių) šioms kolekcijoms tvarkyti 32.3. taikyti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro transporto priemonių tyrimo padalinio veikloje šiuolaikiškas tyrimo priemones ir metodus

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

2006–2007 metai

 

250 5 245

150 5 155

dėl techninių priemonių, specialistų ir kolekcijų stokos ne visada įmanoma identifikuoti autotransporto priemones, nustatyti jų priklausomybę, taigi tinkamas Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro transporto priemonių tyrimo padalinio aprūpinimas ir plėtojimas leis sparčiau ir tiksliau atlikti identifikavimo ir kitus autotransporto priemonių tyrimus, tai gerins ikiteisminio tyrimo kokybę ir jį spartins

IV. MOKSLO TIRIAMOSIOS PRIEMONĖS

33. Rinkti informaciją apie naujausias technologijas, padedančias spręsti autotransporto priemonių apsaugos nuo vagysčių klausimus, diegti šias naujoves (pvz., „Auto DNR „, „DataDot“ – žymėjimas mikrodalelėmis)

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

kas pusmetį

 

2

2

naujų technologijų naudojimas leis labai sumažinti autotransporto priemonių vagysčių

34. Atlikti mokslinį tyrimą „Autotransporto priemonių vagysčių ikiteisminio tyrimo problemos“

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2006 metai-2007 metų I pusmetis

 

7

7

bus parengta mokslinio tyrimo baigiamoji ataskaita, kurioje bus pateiktos autotransporto priemonių vagysčių tyrimo problemos, tokių nusikaltimų tyrimo taktika ir pagrindinės rekomendacijos; tyrimo išvados bus naudojamos rengiant ikiteisminio tyrimo pareigūnus, atliekančius autotransporto priemonių vagysčių ikiteisminį tyrimą

35. Ištirti autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės priemonių veiksmingumą ir naujų metodų diegimo galimybes

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2007 metai

 

 

 

išnagrinėjus šios Programos priemonių veiksmingumą, bus numatomos tinkamiausios autotransporto priemonių vagysčių prevencijos ir kontrolės priemonės

______________