LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 3 d. Nr. D1-122

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766, Nr. 60-2464), 11.2 ir 11.5 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3573) patvirtintos Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos priedo 1.1 punktu,

tvirtinu Žaliųjų pirkimų mokymo programą (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. D1-122

 

ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ MOKYMO PROGRAMA

 

Mokymo programos trukmė – 16 valandų: 10 valandų paskaitų ir 6 valandos pratybų.

 

Mokymo programos tikslas – suteikti valstybės tarnautojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų vykdymą, žinias ir gebėjimus, reikalingus atlikti žaliuosius viešuosius pirkimus, įgyvendinant Nacionalinę žaliųjų pirkimų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 804 (Žin., 2007, Nr. 90-3573).

Programa susideda iš keturių dalių:

1. Žaliųjų viešųjų pirkimų politika;

2. Žaliųjų viešųjų pirkimų organizavimo teisiniai pagrindai;

3. Žaliųjų viešųjų pirkimų produktų (prekių, paslaugų ir darbų) grupės;

4. Žaliųjų viešųjų pirkimų aplinkos apsaugos kriterijai.

 

MOKYMO PLANAS

 

1 tema. Žaliųjų viešųjų pirkimų politika

 

Mokymo forma – paskaita. Klausytojams pateikiama padalomoji medžiaga – pristatymo skaidrės.

 

Mokymo dalykas

Trukmė, val.

1. Žinių apie žaliųjų pirkimų idėjos raidą – aplinkosaugos, darnaus vystymosi, socialinės atsakomybės poreikio, problematikos ir reguliavimo principų ištakos.

2. Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai, susitarimai žaliųjų pirkimų klausimais.

3. Europos viešųjų pirkimų politikos gairės, dokumentai, tyrimai, rekomendacijos, žaliųjų viešųjų pirkimų diegimo Europos šalyse esama padėtis, perspektyvos, geros praktikos pavyzdžiai.

4. Žaliųjų viešųjų pirkimų diegimo rekomendacijos, pasirengimo ir planavimo procesai, mokymo priemonės.

5. Pagrindinės nuorodos, kur galima rasti informacijos žaliųjų pirkimų klausimais.

2

 

Informacijos šaltiniai:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3573).

2. Leidinys „Perkant žaliai. Aplinkai naudingų viešųjų pirkimų vadovas“, parengtas Europos Komisijos, kompendiumas (straipsnių, knygų, kitų šaltinių ištraukų kopijos – Bubnienė R. ir kiti (2002).

3. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje. Venckus Z. Aplinkos apsaugos politika ir teisė.

 

2 tema. Žaliųjų viešųjų pirkimų organizavimo teisiniai pagrindai

 

Mokymo forma – paskaita. Klausytojams pateikiama padalomoji medžiaga – pristatymo skaidrės.

 

Mokymo dalykas

Trukmė, val.

1. Nacionalinės žaliųjų pirkimų programos siekiai.

2. Viešųjų žaliųjų pirkimų organizavimo įstatyminės bazės raida Lietuvoje.

3. Koks viešasis pirkimas turi būti pripažįstamas „žaliu“?

4. Pagrindinės Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

2

 

Informacijos šaltiniai:

1. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3573).

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. D1-697 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 138-5692).

 

3 tema. Žaliųjų viešųjų pirkimų prekių ir paslaugų grupės

 

Mokymo forma – paskaita ir pratybos. Klausytojams pateikiama padalomoji medžiaga – pristatymo skaidrės, produktų sąrašas.

 

Eil. Nr.

Mokymo dalykas

Trukmė, val.

1.

Paskaita

2

1. Bendriausios žaliųjų viešųjų pirkimų problemos ir pagrindiniai kriterijai.

2. Europos Sąjungos šalių narių, ICLEI narių, PROCURA+ projekto dalyvių viešųjų pirkimų praktikoje taikomos paslaugų grupės.

3. Produktų grupės, kurių viešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini žalieji kriterijai.

2.

Pratybos

2

1. Kokie produktai užsiėmimo dalyvių praktikoje buvo perkami, kokie kriterijai dažniausiai buvo taikyti, kokias produktų grupes artimiausiu metu tikslinga įtraukti į produktų, kuriems taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą?

2. „Žingsnis po žingsnio“ strategijos taikymas praktikoje:

2.1. Klausimo „nuo ko pradėti“ iškėlimas;

2.2. Poveikio aplinkai dydžio nustatymas;

2.3. Susitelkimas į vieną ar kelias aplinkosaugos problemas;

2.4. Aplinkai palankesnių produktų paplitimo rinkoje nustatymas;

2.5. Moksliškai pagrįstos, aprobuotos informacijos, kuri reikalinga nustatyti perkamo produkto aplinkos apsaugos kriterijams, pateikimas pirkimo dokumentuose;

2.6. Atliekamo žaliojo viešojo pirkimo viešinimas.

 

Informacijos šaltiniai:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3573).

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. D1-697 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 138-5692).

 

4 dalis. Aplinkos apsaugos kriterijai žaliesiems viešiesiems pirkimams

 

Mokymo forma – paskaita ir pratybos. Klausytojams pateikiama padalomoji medžiaga – pristatymo skaidrės, produktų sąrašas.

 

Eil. Nr.

Mokymo dalykas

Trukmė, val.

1.

Paskaita

2

1. Bendriausių reikalavimų, taikomų žaliesiems pirkimams, ir pagrindinių kriterijų grupių aptarimas.

2. Tyrimo, kuriame nagrinėjama Europos Sąjungos šalių praktika, taikant žaliuosius viešuosius pirkimus, aptarimas.

3. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo galimybių skirtingoms produktų grupėms aptarimas.

4. Ekologinio ženklinimo, aplinkosaugos vadybos sistemų – EMAS ir ISO – diegimo patirties Europoje ir Lietuvoje pristatymas.

5. Aplinkos ministerijos nustatyto pirmosios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų sąrašo pristatymas.

2

Paskaita

2

1. Kaip perkančioji organizacija gali taikyti „žaliuosius“ kriterijus, nepažeisdama teisės aktuose nustatytų viešųjų pirkimų principų?

2. Žaliųjų viešųjų pirkimų organizavimo eigos aptarimas.

3.

Pratybos

4

1. Aplinkos ministerijos nustatyto pirmosios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų sąrašo taikymo galimybės.

2. Kaip pritaikyti žaliuosius kriterijus pirkimams, kuriuos užsiėmimo dalyviai vykdė per praėjusius metus.

3. Tyrimo, nustatant pagrindines kliūtis žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymui, atlikimas.

 

Informacijos šaltiniai:

1. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3573).

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. D1-697 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 138-5692).

 

Mokymo programa gali būti atnaujinama naujais šalies ir tarptautiniais dokumentais, Europos Komisijos rekomendacijomis, tyrimais ir viešųjų pirkimų praktikos pavyzdžiais, kitų šalių duomenų bazių su produktų ir paslaugų specifikacijomis duomenimis.

 

Medžiagą atnaujinti galima iš šių šaltinių:

• Aplinkos ministerija [www.am.lt];

• Aplinkos projektų vykdymo agentūra [www.apva.lt];

• Aplinkos apsaugos agentūra [aaa.am.lt];

• [http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/index en.htm;

http://www.sustainableprocurement.net;

http://europa.eu.int/comm/environment/epp;

http://www.procuraplus.org/;

www.iclei-europe.org/procurement.

_________________