LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PENSININKO PAŽYMĖJIMO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. vasario 7 d. Nr. 27

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1958) 4 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 patvirtintų Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų (Žin., 1995, Nr. 8-173) 23.6 punktu,

Tvirtinu suderintas su Valstybinės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pensininko, kuriam paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą, pažymėjimo formą (1 priedas).

2. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pensininko, kuriam paskirta pareigūnų ir karių valstybinė invalidumo pensija, pažymėjimo formą (2 priedas).

3. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pensininko, kuriam paskirta pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija, pažymėjimo formą (3 priedas).

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                      GINTAUTAS BARTKUS

______________


PATVIRTINTA

teisingumo ministro

2001 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 27

1 priedas

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PENSININKO, KURIAM PASKIRTA PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖ PENSIJA UŽ TARNYBĄ, PAŽYMĖJIMO FORMA

 

Pažymėjimo 1-oji pusė                                          Pažymėjimo 2-oji pusė

PASTABA. Pensininko pažymėjimo matmenys yra 70 x 100 mm.

______________

 


PATVIRTINTA

teisingumo ministro

2001 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 27

2 priedas

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PENSININKO, KURIAM PASKIRTA PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖ INVALIDUMO PENSIJA, PAŽYMĖJIMO FORMA

 

Pažymėjimo 1-oji pusė                                          Pažymėjimo 2-oji pusė

PASTABA. Pensininko pažymėjimo matmenys yra 70 x 100 mm.

______________


PATVIRTINTA

teisingumo ministro

2001 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 27

3 priedas

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PENSININKO, KURIAM PASKIRTA PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖ NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJA, PAŽYMĖJIMO FORMA

 

Pažymėjimo 1-oji pusė                                       Pažymėjimo 2-oji pusė

PASTABA. Pensininko pažymėjimo matmenys yra 70 x 100 mm.

______________