Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Ūlos Kraštovaizdžio draustinio ribų plano patvirtinimO

 

2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1233

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Ūlos kraštovaizdžio draustinio ribų planą.

2. Pakeisti valstybinių kraštovaizdžio draustinių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 1-9; 2001, Nr. 95-3353, Nr. 95-3357; 2002, Nr. 96-4193; 2006, Nr. 51-1887; 2008, Nr. 2-58, Nr. 2-59), ir išdėstyti keturiasdešimt antrąją pastraipą taip:

 

„Ūlos

4242

Alytaus

Varėnos r.

zandrinių terasinių smėlingų lygumų kraštovaizdis su termokarstiniais ežerėliais, žemyninėmis kopomis ir hidrografiniais ypatumais, upėtakių nerštavietės, mažųjų nėgių ir ūdrų gamtinės buveinės“.

 

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Ūlos kraštovaizdžio draustinio planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms.

4. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be Ūlos kraštovaizdžio draustinio ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                GEDIMINAS KIRKILAS

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                 ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

_________________


ŪLOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANAS

 

 

_________________