VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL ELEKTROS energijos ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 29 d. Nr. O3-235

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2008, Nr. 135-5228) 17 straipsnio 8 dalies 1 ir 4 punktais, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. O3-258 „Dėl Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7078).

3. Nustatyti, kad šio nutarimo II–III skyriai įsigalioja nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

4. Nustatyti, kad šio nutarimo IV skyrius įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2011 m. liepos 29 d.

nutarimu Nr. O3-235

 

ELEKTROS energijos ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo tvarką.

2. Metodikos tikslas – įtvirtinti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiams ir jų taikymo atvejams nustatyti, vadovaujantis vartotojų nediskriminavimo, tinklų plėtros bei elektros energijos vartojimo efektyvumo principais.

3. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2008, Nr. 135-5228) 17 straipsnio 8 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 91-3912) 42 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 21 straipsnio 2 ir 3 dalimis, atsižvelgiant į Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280 (Žin., 2010, Nr. 120-6155), Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-246 (Žin., 2009, Nr. 149-6678) (toliau – Aprašas).

4. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Metodika, nustato vartotojų elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros energijos tinklų įkainius, o operatoriai apskaičiuoja vartotojų ir gamintojų elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros energijos tinklų paslaugos kainas (prijungimo įmokas).

5. Metodikoje naudojamos šios sąvokos:

Operatorius – asmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdo ir eksploatuoja elektros energijos perdavimo tinklą arba elektros energijos skirstomąjį tinklą.

Vartotojas – asmuo, kurio elektros energijos įrenginiai vartoja elektros energiją ir kuriam pageidaujant operatorius teikia įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugą.

Gamintojas – asmuo, kurio elektros energijos įrenginiai gamina elektros energiją ir kuriam pageidaujant operatorius teikia įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugą.

Leistinoji naudoti galia – didžiausia galia, kurią vartotojas gali ar galės naudoti iš operatoriaus tinklų bet kuriuo metu po prijungimo paslaugos suteikimo.

Pirma (I) aprūpinimo elektra patikimumo kategorija – kai iki operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės ribos įrengiamos elektros linijos iš dviejų arba daugiau nepriklausomų elektros šaltinių ir aprūpinimas elektros energija negali būti nutrauktas ilgesniam laikui, nei to reikia automatiniam perjungimui nuo vieno nepriklausomo elektros šaltinio prie kito.

Antra (II) aprūpinimo elektra patikimumo kategorija – kai iki operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės ribos įrengiamos elektros linijos iš dviejų elektros šaltinių.

Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektros energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Apraše.

 

II. VARTOTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

 

6. Komisija nustato prijungimo įkainį 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti kaip investicijų į įrenginius, medžiagas ir darbus, nesusijusių su elektros tinklo tiesimu, ir investicijų į medžiagas bei darbus, susijusių su elektros tinklo tiesimu iki 25 m, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykį su įrengtąja galia per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje.

7. Komisija nustato prijungimo įkainį 1 m elektros linijos nutiesti kaip investicijų į medžiagas ir darbus, susijusius su elektros tinklo, viršijančio 25 m atstumą, tiesimu, suma per praėjusius kalendorinius metus santykį su nutiesto elektros tinklo atstumu per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje.

8. Komisija, nustatydama prijungimo įkainį 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti bei prijungimo įkainį 1 m elektros linijos nutiesti, diferencijuoja kiekvieną įkainį pagal vartotojų grupes:

8.1. I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių);

8.2. II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelines ir/ar oro linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorius);

8.3. III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai);

8.4. IV grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).

9. Elektros energijos vartotojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka sudarant prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, prijungiantis operatorius prijungimo įmoką apskaičiuoja vadovaudamasis Komisijos nustatytais prijungimo įkainiais.

10. Elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką) prijungiantis operatorius apskaičiuoja vadovaudamasis Komisijos nustatytais prijungimo įkainiais ir formule:

 

S = mp x P + mL x L                                                                                  (1)

 

čia:

S – elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kaina (prijungimo įmoka);

mP – Komisijos nustatytas prijungimo įkainis 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti pagal atitinkamą vartotojų grupę, Lt/kW;

P – vartotojui naujai įrengiama arba didinama leistinoji naudoti galia, kW;

mL – Komisijos nustatytas prijungimo įkainis 1 m elektros linijos nutiesti pagal atitinkamą vartotojų grupę, Lt/m;

L – tiesiamos elektros linijos, užtikrinančios vartotojo įrenginių prijungimą prie tinklo, trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki prijungimo taško, apskaičiuotas Metodikos 11 punkte nustatyta tvarka, m.

11. Prijungimo tašku laikomi atitinkamos įtampos konkretūs operatoriaus energetikos objektai (transformatorių pastotės, transformatorinės, skirstomieji punktai, elektros linijų atramos ir kt.), nuo kurių bus prijungiami plečiami ir/ar rekonstruojami tinklai (įrenginiai), būtini vartotojo elektros energijos įrenginiams prijungti.

12. Operatorius, apskaičiuodamas vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką), atsižvelgia į šiuos apribojimus:

12.1. jei tiesiamos elektros linijos trumpiausias geometrinis atstumas, apskaičiuojamas kaip suminis naujai įrengiamų ir (ar) rekonstruojamų elektros linijų trumpiausias geometrinis atstumas, yra didesnis nei 25 m, operatorius paslaugos kainai (prijungimo įmokai) apskaičiuoti naudoja tiesiamos elektros linijos trumpiausią geometrinį atstumą, atėmęs 25 metrus;

12.2. jei tiesiamos elektros linijos trumpiausias geometrinis atstumas, apskaičiuojamas kaip suminis naujai įrengiamų ir (ar) rekonstruojamų elektros linijų trumpiausias geometrinis atstumas, yra lygus ar mažesnis nei 25 m, operatorius paslaugos kainai (prijungimo įmokai) apskaičiuoti naudoja tiesiamos elektros linijos trumpiausią geometrinį atstumą, lygų 0 m;

12.3. apskaičiuojant suminį naujai įrengiamų ir (ar) rekonstruojamų elektros linijų trumpiausią geometrinį atstumą, matavimo paklaida nustatoma vadovaujantis matavimo prietaiso techninėje dokumentacijoje nurodyta didžiausia leistina paklaida, bet ne didesnė kaip 10 m;

12.4. jei vartotojas pageidauja pirmos (I) ar antros (II) aprūpinimo elektra patikimumo kategorijos, operatorius paslaugos kainai (prijungimo įmokai) apskaičiuoti vartotojo naujai prijungiamą arba didinamą leistinąją naudoti galią daugina iš 2, o trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos iki artimiausio prijungimo taško operatoriaus tinkle yra lygus suprojektuotų skirstomųjų tinklų elektros linijų suminiam ilgiui;

12.5. jei vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, kartu keisdamas leistinąją naudoti galią, operatorius paslaugos kainai (prijungimo įmokai) apskaičiuoti naudoja suminę vartotojui suteikiamą leistinąją naudoti galią, pakeitus atvadą;

12.6. jei prie tinklo prijungiami vartotojai, kurių elektros įrenginiai prie elektros tinklo yra prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį (arba kelias sutartis, kurių vykdymas susietas tarpusavyje) ir kurių nekilnojamasis turtas bus (yra) registruotas esamuose ir statomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, sodų ir garažų bendrijose, taip pat teritorijose, kuriose nepriklausomai nuo žemės paskirties pobūdžio suformuoti ne mažiau kaip 2 besiribojantys vartotojų žemės sklypai, operatorius paslaugos kainai (prijungimo įmokai) apskaičiuoti naudoja Metodikos 12.4 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą atstumą, padalintą iš prijungiamų vartotojų skaičiaus.

13. Jei prijungiamas elektros energijos vartotojas, nurodytas 8 punkte, Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, operatorius tokiam vartotojui taiko 20 proc. mažesnius prijungimo įkainius, nei Komisija yra patvirtinusi.

14. Metodikos 6–13 punktų nuostatos taikomos šiais atvejais:

14.1. kai vartotojo elektros įrenginiai prijungiami prie operatoriaus tinklo pirmą kartą ir jiems suteikiama leistinoji naudoti galia neviršija 500 kW (imtinai);

14.2. kai vartotojas didina prijungtų prie tinklo elektros įrenginių leistinąją naudoti galią ne daugiau kaip 500 kW (imtinai);

14.3. kai vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, kartu keisdamas arba nekeisdamas leistinosios naudoti galios.

15. Elektros energijos vartotojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti. Vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo kaina yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų faktinei kainai (prijungimo įmokai).

16. Vartotojas, prijungiamas prie tinklo, ir prijungiantis operatorius atliktų darbų faktinę kainą (prijungimo įmoką) dalijasi tokia tvarka:

16.1. prijungiamas elektros energijos vartotojas moka 20 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos (prijungimo įmokos);

16.2. prijungiantis tinklo operatorius dengia 80 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos (prijungimo įmokos);

16.3. jei prijungiamas elektros energijos vartotojas Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, operatorius tokiam vartotojui taiko 20 proc. nuolaidą nuo prijungimo kainos, nurodytos Metodikos 16.1 punkte.

17. Metodikos 15–16 punktų nuostatos taikomos šiais atvejais:

17.1. kai vartotojas keičia aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją;

17.2. kai naujai prijungiamų vartotojo elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama prijungtų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 500 kW;

17.3. kai vartotojas dėl jam priklausančio nekilnojamojo turto ar jo dalies perleidimo kitam asmeniui (naujajam vartotojui) atsisako leistinosios naudoti galios ar jos dalies, ir naujojo vartotojo elektros įrenginiai, kurių leistinoji naudoti galia ne didesnė nei atsisakytoji, nepraėjus daugiau nei 1 mėnesiui, jungiami toje pačioje vietoje kaip ir leistinosios naudoti galios atsisakiusio vartotojo buvę įrenginiai.

18. Prijungiantis operatorius apskaičiuoja prijungimo paslaugos įmoką, lygią 100 proc. faktinės rangovo, laimėjusio tinklo operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą, atliktų rangos darbų kainos, kaip nustatyta Metodikos 15 punkte, šiais atvejais:

18.1. kai vartotojas prijungia elektros įrenginius prie tinklų vienkartiniams renginiams, statybos laikotarpiui ar kitiems trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip 5 darbo dienos) tikslams, taip pat prijungia laikinuose statiniuose esančius elektros įrenginius;

18.2. kai vartotojas ar kitas asmuo pageidauja perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ir įrenginius), kai jie kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių;

18.3. kai vartotojo elektros įrenginiai jungiami tiesiogiai prie 110 kV ar aukštesnės įtampos tinklo.

19. Kai elektros energijos vartotojas, nurodytas Metodikos 17.2 punkte, jungia įrenginius prie skirstomojo tinklo ir šio vartotojo įrenginių prijungimui yra būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus perdavimo tinkle, prijungiantis skirstomojo tinklo operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo darbų rangovui išrinkti, perdavimo tinklo operatorius atitinkamai organizuoja viešąjį pirkimą plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų atlikimo perdavimo tinkle rangovui išrinkti. Šiuo atveju prijungimo įmoka vartotojui operatoriaus yra apskaičiuojama Metodikos 15 punkte nurodyta tvarka, nurodant vartotojo mokėtiną dalį už skirstomojo tinklo operatoriaus ir perdavimo tinklo operatoriaus atliekamų darbų atitinkamai skirstomajame ir perdavimo tinkle dalis.

20. Kai operatorius, vadovaudamasis nediskriminavimo ir tinklo plėtros efektyvumo kriterijais, suprojektuoja ir įrengia didesnę energetinę galią atitinkamoje tinklo atkarpoje nei yra reikalinga prijungiamo vartotojo elektros energijos įrenginiams prie tinklo prijungti, prijungiamas vartotojas ir kiti vėliau prijungiami vartotojai už tinklo plėtrą papildomai moka prijungimo įmoką, lygią 1 kW tinklo plėtros (statybos, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų) viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos ir vartotojui suteikiamos leistinosios naudoti galios sandaugai, padaugintai iš vartotojo apmokamos prijungimo įmokos dydžio, nurodyto Metodikos 16.1 punkte.

21. Prijungiamas vartotojas moka 0 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos), o prijungiantis tinklo operatorius moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos), kai:

21.1. vartotojas mažina elektros įrenginių leistinąją naudoti galią;

21.2. vartotojų elektros energijos įrenginiai prijungiami pagal neelektrifikuotų sodybų ar kaimų elektrifikavimo projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

 

III. GAMINTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

 

22. Elektros energijos gamintojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti.

23. Elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie tinklo kaina yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų faktinei kainai (prijungimo įmokai).

24. Prijungiamas elektros energijos gamintojas moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos).

25. Kai gamintojas elektros energijos įrenginius pageidauja prijungti prie skirstomojo tinklo ir šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimui yra būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus perdavimo tinkle, prijungiantis skirstomojo tinklo operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo darbų rangovui išrinkti, perdavimo tinklo operatorius atitinkamai organizuoja viešąjį pirkimą plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų atlikimo perdavimo tinkle rangovui išrinkti. Šiuo atveju prijungiamas gamintojas operatoriams moka 100 proc. faktinės prijungimo prie skirstomojo tinklo ir prie perdavimo tinklo kainos (prijungimo įmokos).

26. Kai gamintojas sudaro sutartį su operatoriumi dėl operatoriui priklausančių energetikos objektų (elektros tinklų ir įrenginių) perkėlimo ar rekonstravimo, kai energetikos objektai kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, tokių sutarčių ar susitarimų atžvilgiu yra taikomos Metodikos 22–24 punktuose išdėstytos nuostatos.

27. Kai operatorius, vadovaudamasis nediskriminavimo ir tinklo plėtros efektyvumo kriterijais, suprojektuoja ir įrengia didesnę energetinę galią atitinkamoje tinklo atkarpoje, nei yra reikalinga prijungiamo gamintojo elektros energijos įrenginiams prie tinklo prijungti, tokiu atveju yra taikomos Metodikos 22–24 punktuose išdėstytos nuostatos. Šiuo atveju prijungiamas elektros energijos gamintojas ir kiti vėliau prijungiami gamintojai papildomai už tinklo plėtrą moka prijungimo įmoką, lygią 1 kW tinklo plėtros (statybos, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų) viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos ir gamintojui suteikiamos leistinosios generuoti galios, sandaugai.

 

IV. GAMINTOJŲ, NAUDOJANČIŲ atsinaujinančius energijos išteklius, ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

 

28. Elektros energijos gamintojui, naudojančiam atsinaujinančius energijos išteklius, ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti.

29. Elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo paslaugos prie tinklų kaina (prijungimo įmoka) yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl elektros energijos gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo prie tinklų paslaugos atliktų rangos darbų faktinei kainai (prijungimo įmokai).

30. Elektros energijos gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką), faktinę prijungimo paslaugos atliktų rangos darbų kainą prijungiamas elektros energijos gamintojas, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius, ir prijungiantis operatorius dalijasi tokia tvarka:

30.1. kai prijungiamo gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia viršija 350 kW, toks prijungiamas gamintojas moka 40 proc. faktinės prijungimo paslaugos prie tinklo atliktų rangos darbų kainos (prijungimo įmokos), o prijungiantis operatorius moka 60 proc. faktinės prijungimo prie tinklo atliktų darbų kainos (prijungimo įmokos);

30.2. kai prijungiamo gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia viršija 30 kW ir yra ne didesnė kaip 350 kW, toks prijungiamas gamintojas moka 20 proc. faktinės prijungimo paslaugos prie tinklo atliktų rangos darbų kainos (prijungimo įmokos), o prijungiantis operatorius moka 80 proc. faktinės prijungimo prie tinklo atliktų darbų kainos (prijungimo įmokos);

30.3. kai prijungiamo gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW, toks prijungiamas gamintojas moka 0 proc. faktinės prijungimo paslaugos prie tinklo atliktų rangos darbų kainos (prijungimo įmokos), o prijungiantis operatorius moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo atliktų darbų kainos (prijungimo įmokos);

30.4. išlaidas, patiriamas dėl prijungimo taško pakeitimo, prisijungiantis gamintojas, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius, ir operatorius dalijasi, o tinklo plėtros, optimizavimo ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudas gamintojas kompensuoja operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Kai prijungiamas elektros energijos gamintojas naudoja diversifikuotą kuro struktūrą, t. y. naudoja atsinaujinančius energijos išteklius ir iškastinius energijos išteklius elektros energijai gaminti, tokiam prijungiamam gamintojui Metodikos 30 punkte nustatyta įrenginių prijungimo prie tinklo faktinės atliktų darbų kainos (prijungimo įmokos) dalinio dengimo tvarka taikoma proporcingai elektros energijos gamyboje naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių kuro balanse daliai.

 

V. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU VARTOTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMU

 

32. Skirstomųjų tinklų operatorius kiekvienais metais teikia Komisijai ataskaitą pagal Metodikos priede nurodytą formą ne vėliau kaip iki vasario 15 d. už praėjusius kalendorinius metus.

33. Komisija ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų balandžio 30 d. apskaičiuoja, tvirtina ir savo interneto tinklalapyje skelbia vartotojų įrenginių prijungimo įkainius. Komisija naujus prijungimo įkainius nustato, jei, palyginus su galiojančiais, nauji prijungimo įkainiai keičiasi 3 proc. ir daugiau. Prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartims taikomi sutarties pasirašymo dieną galiojantys Komisijos patvirtinti prijungimo įkainiai. Komisijai patvirtinus naujus prijungimo įkainius, jie taikomi pasirašant sutartis tik po naujų prijungimo įkainių įsigaliojimo dienos.

34. Operatorius privalo prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartyje skaidriai nurodyti vartotojo įrenginių prijungimo įmokos apskaičiavimo būdą (prijungimo įmoką) ir vartotojui tenkančią prijungimo įmokos dalį.

35. Operatorius, organizavęs viešąjį pirkimą, Metodikos 15 punkte nurodytu atveju prijungiamo elektros energijos vartotojo prašymu per 10 darbo dienų privalo šiam vartotojui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu.

 

VI. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU GAMINTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMU

 

36. Operatorius, organizavęs viešąjį pirkimą, Metodikos 28–29 punktuose nurodytais atvejais prijungiamo elektros energijos gamintojo prašymu per 10 darbo dienų privalo šiam gamintojui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu.

 

VII. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU GAMINTOJŲ, NAUDOJANČIŲ ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS, ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMU

 

37. Operatorius, organizavęs viešąjį pirkimą, Metodikos 28 punkte nurodytu atveju prijungiamo elektros energijos gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energetikos išteklius, prašymu per 10 darbo dienų privalo šiam gamintojui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu.

38. Operatorius teikia informaciją Komisijai ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų administratoriui Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Komisija turi teisę Energetikos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš energetikos įmonių ar asmenų, kurių vykdoma veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su energetikos veikla, bei valstybės institucijų gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus prijungimo įkainiams apskaičiuoti ir nustatyti.

40. Asmenys, pažeidę šios Metodikos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

41. Komisijos veiksmai arba neveikimas, įgyvendinant šią Metodiką, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

_________________

 

 

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

NAUJŲJŲ VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ATASKAITA UŽ 20....... METUS

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Algirdo 27, 03219 Vilnius, info@regula.lt

___________________

(Sudarymo data)

 

Vartotojų grupė

Įkainis

Naujų vartotojų skaičius

Prijungta leistinoji naudoti galia

Elektros tinklo ilgis

Vartotojo sumokėtas prijungimo paslaugos mokestis

Operatoriaus patirtos išlaidos

nutiesta elektros tinklų

apmokestintas geometrinis atstumas

už leistiną galią

už atstumą

leistinai galiai įrengti

elektros linijų tiesimui

projektavimo išlaidos

vnt.

kW

m

m

Lt

Lt

Lt

Lt

Lt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II grupė

Vienanaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III grupė

Vienanaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV grupė

Vienanaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

______________

Parašas

______________

Vardas, pavardė

 

_________________