LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. spalio 14 d. Nr. IX-1778

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1156; 1996, Nr. 68-1635; 1997, Nr. 64-1497; 2000, Nr. 92-2888)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) žemės ūkio veiklos subjektų ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių apmokestinamasis pelnas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas apmokestinamas taikant 0 procentų pelno mokesčio tarifą, nekilnojamasis turtas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________