LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TIPINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio 1 d. Nr. B1-367

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 178/2002, nustatančiu maisto įstatymo bendruosius principus ir reikalavimus, įkuriančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl valstybinės kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, Lietuvos Respublikos maisto įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574; 2003, Nr. 92-4139; 2004, Nr. 93-3397; 2005, Nr. 142-5107), Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2000, Nr. 61-1804), Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2004, Nr. 73-2541), Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 6-161), Lietuvos Respublikos vaistų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 116-2701) bei siekdamas užtikrinti efektyvią valstybinę kontrolę:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. sprendimo „Dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo, uždraudimo (kas nereikalinga išbraukti)“ formą;

1.2. sprendimo „Dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo“ formą;

1.3. sprendimo „Dėl produkto (-ų) teikimo į rinką sustabdymo, uždraudimo (kas nereikalinga išbraukti)“ formą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. 257 „Dėl tipinių formų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 52-1857).

3. Pavedu:

3.1. įsakymo vykdymą apskričių, miestų ir rajonų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms, Lietuvos valstybinei veterinarijos preparatų inspekcijai;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriui.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2006 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. B1-367

 

___________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS SUSTABDYMO, UŽDRAUDIMO

(kas nereikalinga išbraukti)

 

____________ Nr. ________

                                                                                       (data)

______________

(vieta)

 

Aš, ____________________________________________________________________________ ,

                                                          (sprendimą surašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

išnagrinėjęs_______________________________________________________________________

                                     (nurodyti ūkio subjekto pavadinimą, adresą, patvirtinimo/registravimo/pažymėjimo numerį)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  medžiagą,

                                                          (nurodyti patikrinimo datą, akto numerį)

nustačiau, kad yra pažeisti:__________________________________________________________

                                                                                    (nurodyti teisės akto pavadinimą straipsnį, dalį, punktą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  reikalavimai.

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2003, Nr. 42-1941), nusprendžiu:

sustabdyti/uždrausti________________________________________________________________

(kas nereikalinga išbraukti)    (nurodyti ūkio subjekto pavadinimą adresą patvirtinimo/registravimo/pažymėjimo numerį)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti patvirtintos/registruotos veiklos pobūdį)

nuo___________________________ iki sprendimo dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo priėmimo.

                              (data, laikas)

 

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta jo vykdymo vėlesnė data.

Sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

________________________________________________________________________________

(įstaigos vadovas ar įgaliotas pareigūnas)

 

                                                                                 _______________________________________

                                                                                                                        (parašas)                                  (vardas, pavardė)

                                  A. V.

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

 

Ūkio subjekto vadovas, savininkas ar įgaliotas asmuo______________                                          

                                                                                                                                     (parašas)                          (vardas, pavardė)

________________

              (data)

______________


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2006 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. B1-367

 

___________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS ATNAUJINIMO

 

____________ Nr. ________

                                                                                       (data)

______________

(vieta)

 

Aš, ____________________________________________________________________________ ,

                                                        (sprendimą surašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

atsižvelgęs į______________________________________________________________________

                            (nurodyti ūkio subjekto pavadinimą, adresą, patvirtinimo/registravimo/pažymėjimo numerį)

____________________________________________________ 20___ m. _________  d. prašymą,

ir išnagrinėjęs patikrinimo ___________________________________________________________

                                                                                                     (nurodyti patikrinimo datą akto numerį)

medžiagą, nustačiau, kad 20___ m. ___________________  d. sprendime „Dėl ūkio subjekto veiklos

sustabdymo, uždraudimo“ Nr. ____________ nurodyti pažeidimai pašalinti/dalinai pašalinti.

                                                                                                                                         (kas nereikalinga išbraukti)

Leidžiu ūkio subjektui nuo 20___ m. _______________ d. atnaujinti veiklą________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti patvirtintos/registruotos veiklos pobūdį)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(įstaigos vadovas ar įgaliotas pareigūnas)

 

                                                                                                                _______                                 

                                                                                                                           (parašas)                                     (vardas, pavardė)

                        A. V.

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

Ūkio subjekto vadovas, savininkas ar įgaliotas asmuo       _________________                             

                                                                                                                                        (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

________________

                 (data)

______________


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2006 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. B1-367

 

___________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

DĖL PRODUKTO (-Ų) TEIKIMO Į RINKĄ SUSTABDYMO, UŽDRAUDIMO

(kas nereikalinga išbraukti)

 

____________ Nr. ________

                                                                                        (data)

______________

(vieta)

 

Aš, _____________________________________________________________________________

(sprendimą surašiusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

išnagrinėjęs ______________________________________________________________________

(nurodyti ūkio subjekto pavadinimą, adresą, patvirtinimo/registravimo/pažymėjimo numerį)

_______________________________________________________________________  medžiagą,

(nurodyti patikrinimo datą, akto numerį)

nustačiau, kad:____________________________________________________________________

(produkto (-ų) pavadinimas, gamintojas, platintojas, identifikavimo duomenys (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, siuntos Nr., tinkamumo vartoti terminas, pakuotė, pakuotės masė, bendra produkto masė/ tūris, kiekis, kita))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

neatitinka________________________________________________________________________

(nurodyti teisės akto pavadinimą, straipsnį, dalį, punktą)

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ reikalavimų.

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2003, Nr. 42-1941), nusprendžiu:

sustabdyti/uždrausti aukščiau minėto (-ų) produkto (-ų) pateikimą į rinką.

(kas nereikalinga išbraukti)

 

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta jo vykdymo vėlesnė data.

Sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

________________________________________________________________________________

(įstaigos vadovas ar įgaliotas pareigūnas)

 

                                                                                                                      ______                              

                                                                                                                                  (parašas)                               (vardas, pavardė)

 

                           A. V.

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

Ūkio subjekto vadovas, savininkas ar įgaliotas asmuo       _____________          _____________

                                                                                                                                             (parašas)                      (vardas, pavardė)

 

________________

                (data)

______________