Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL KREMAVIMO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gegužės 28 d. Nr. 534

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 140-5763) 11 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kremavimo veiklos licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Artūras Paulauskas

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 534

 

KREMAVIMO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) nustato kremavimo veiklos licencijas išduodančios institucijos įgaliojimus, dokumentus, kuriuos reikia pateikti, norint gauti kremavimo veiklos licencijas, šių licencijų išdavimo, pakeitimo, dublikatų išdavimo, licencijų registravimo, atsisakymo išduoti ar pakeisti licenciją tvarką, licencijos turėtojo teises ir pareigas, licencijuojamos veiklos sąlygas ir jų laikymosi priežiūrą, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pateikimo ir šio įspėjimo panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kremavimo veiklos licencija (toliau vadinama – licencija) – Aplinkos ministerijos išduotas dokumentas, patvirtinantis licencijos turėtojo teisę verstis kremavimo veikla.

Licencijos turėtojas – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė ar Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtos įmonės filialas Lietuvos Respublikoje, turintis šių taisyklių nustatyta tvarka išduotą licenciją.

Licencijuojama veikla Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 140-5763) 2 straipsnio 13 dalyje nurodyta kremavimo veikla.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. LICENCIJAS IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

3. Licencijas išduoda Aplinkos ministerija.

4. Aplinkos ministerija atlieka šias funkcijas, susijusias su kremavimo veiklos licencijavimu:

4.1. išduoda ar pakeičia licenciją arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti ar pakeisti licenciją, išduoda licencijos dublikatą arba atsisako jį išduoti, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, panaikina arba motyvuotai atsisako panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina arba motyvuotai atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikina licencijos galiojimą;

4.2. nustato licencijos formą, prašymų išduoti ar pakeisti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą formas ir Kremavimo veiklos licencijų registro (toliau vadinama – Licencijų registras) formą;

4.3. registruoja duomenis Licencijų registre;

4.4. pagal kompetenciją organizuoja licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi kontrolę;

4.5. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją apie licencijų išdavimą ar pakeitimą, dublikatų išdavimą, įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir šio įspėjimo panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijos galiojimo panaikinimą, kurios reikia joms pavestoms funkcijoms atlikti;

4.6. priėmusi sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, praneša Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka;

4.7. skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir savo interneto svetainėje informaciją apie priimtus sprendimus išduoti ar pakeisti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą. Informacijoje nurodomi šie duomenys: licencijos turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, licencijuojama veikla, licencijos pavadinimas ir numeris, jos išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data.

5. Atlikdama šių taisyklių 4 punkte nurodytas funkcijas, Aplinkos ministerija turi teisę gauti iš šių taisyklių 6 punkte nurodytų Lietuvos Respublikoje įregistruotų įmonių ar Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų įmonių filialų Lietuvos Respublikoje, licencijų turėtojų, taip pat iš valstybės institucijų informaciją, kurios reikia nagrinėjant prašymus išduoti, pakeisti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, taip pat informaciją, kurios reikia priimant sprendimus dėl įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir sprendimus dėl įspėjimo panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo arba panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo.

 

III. DOKUMENTŲ, KURIŲ REIKIA LICENCIJAI GAUTI AR PAKEISTI, PATEIKIMAS

 

6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė ar Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtos įmonės filialas Lietuvos Respublikoje, norintys gauti ar pakeisti licenciją (toliau vadinama – pareiškėjas), Aplinkos ministerijai pateikia šių taisyklių 4.2 punkte nurodytą Aplinkos ministerijos nustatytos formos prašymą išduoti ar pakeisti licenciją (toliau vadinama – prašymas). Prašyme nurodoma:

6.1. pareiškėjo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris. Taip pat nurodomas fakso numeris ir elektroninio pašto adresas, jeigu pareiškėjas juos turi;

6.2. prašymo pateikimo data, prašymą užpildžiusio asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, vardas ir pavardė, pareigos, parašas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, jeigu asmuo tokį turi.

7. Prie prašymo pridedama dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas atitinka Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosaugos reikalavimus ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, kopijos, patvirtintos asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu ir pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiškėjas privalo jį turėti.

 

IV. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS IR PAKEITIMAS, LICENCIJŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

8. Aplinkos ministerija, gavusi šių taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus, patikrina pareiškėjo įregistravimą ir jo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl licencijos išdavimo, pakeitimo arba atsisakymo ją išduoti ar pakeisti.

9. Jeigu prie prašymo pridėti ne visi šių taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai arba yra pagrindas įtarti, kad pareiškėjo pateikti dokumentai užpildyti klaidingai, juose pateikta ne visa ar netiksli informacija, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Tuomet šių taisyklių 8 punkte nurodytas sprendimo dėl licencijos išdavimo ar pakeitimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ar pataisytų dokumentų gavimo dienos.

10. Licencija turi būti pakeista, kai pasikeičia šių taisyklių 16.4 punkte nurodyti licencijos turėtojo duomenys.

11. Pasikeitus šių taisyklių 16.4 punkte nurodytiems duomenims, licencijos turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos Aplinkos ministerijai turi pateikti šių taisyklių 6 punkte nurodytą prašymą ir turimą licencijos originalą (dublikatą). Aplinkos ministerija, gavusi šiame punkte nurodytus dokumentus, juos nagrinėja ir priima sprendimą dėl licencijos pakeitimo arba atsisakymo ją pakeisti šių taisyklių 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka.

12. Licencijos dublikatas išduodamas, jeigu:

12.1. licencijos turėtojas praranda licencijos originalą;

12.2. licencijos originalas sugadinamas.

13. Licencijos turėtojas, norėdamas gauti licencijos dublikatą, Aplinkos ministerijai pateikia motyvuotą šių taisyklių 4.2 punkte nurodytą prašymą išduoti licencijos dublikatą, taip pat šiuos dokumentus:

13.1. nacionaliniame laikraštyje išspausdintą skelbimą apie prarastą licenciją – šių taisyklių 12.1 punkte nustatytu atveju. Skelbime turi būti nurodyti šie duomenys:

13.1.1. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

13.1.2. licencijos turėtojo duomenys: pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

13.1.3. prarastos licencijos pavadinimas, numeris ir išdavimo data;

13.2. sugadintos licencijos originalą – šių taisyklių 12.2 punkte nustatytu atveju.

14. Aplinkos ministerija, gavusi šių taisyklių 13 punkte nurodytus reikiamus dokumentus, juos išnagrinėja ir išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Išduodant licencijos dublikatą šių taisyklių 12.2 punkte nustatytu atveju, sugadintoji licencija grąžinama Aplinkos ministerijai.

 

V. LICENCIJOS FORMA IR DUOMENYS

 

15. Licencija išduodama Aplinkos ministerijos nustatytos formos.

16. Licencijoje nurodoma:

16.1. licencijuojama veikla;

16.2. licenciją išduodanti institucija;

16.3. licencijos numeris;

16.4. licencijos turėtojo duomenys:

16.4.1. pavadinimas;

16.4.2. teisinė forma;

16.4.3. kodas;

16.4.4. buveinė;

16.5. licencijos išdavimo data;

16.6. įgalioto pasirašyti licenciją asmens pareigos, vardas ir pavardė, parašas ir Aplinkos ministerijos antspaudas.

 

VI. licencijų registravimaS

 

17. Visos išduotos ir pakeistos licencijos, jų dublikatai, įspėjimai apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymas ir jos galiojimo panaikinimas, įspėjimų apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimas registruojami Licencijų registre. Licencijų registras gali būti pildomas ir elektronine forma.

18. Licencijų registre nurodomi šie duomenys:

18.1. įrašo eilės numeris;

18.2. įrašo data;

18.3. licencijos išdavimo ar pakeitimo data, licencijos dublikato (jeigu jis išduotas) išdavimo data;

18.4. licencijos numeris;

18.5. licencijos turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

18.6. anksčiau galiojusios licencijos numeris – jeigu išduodama licencija pakeičia anksčiau turėtąją;

18.7. prašymą išduoti ar pakeisti licenciją, išduoti jos dublikatą nagrinėjęs darbuotojas (pareigos, vardas ir pavardė);

18.8. įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą data ir pagrindas;

18.9. įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimo data ir pagrindas;

18.10. licencijos galiojimo sustabdymo data ir pagrindas;

18.11. licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data ir pagrindas;

18.12. licencijos galiojimo panaikinimo data ir pagrindas.

 

VII. Atsisakymas išduoti ar pAKEISTi licenciją

 

19. Licencija neišduodama ir nepakeičiama, jeigu:

19.1. pareiškėjas nepateikė Aplinkos ministerijai reikiamų dokumentų, nustatytų šių taisyklių 6 ir 7 punktuose, ir per nustatytąjį terminą neįvykdė Aplinkos ministerijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;

19.2. pareiškėjas Aplinkos ministerijai pateikė klaidingai užpildytus dokumentus, ne visą ar netikslią informaciją ir per nustatytąjį terminą neįvykdė Aplinkos ministerijos reikalavimo ištaisyti trūkumus;

19.3. pareiškėjas neatitinka Aplinkos ministerijos nustatytų aplinkosaugos reikalavimų ir (ar) Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.

20. Aplinkos ministerija apie priimtą sprendimą dėl atsisakymo išduoti ar pakeisti licenciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu praneša pareiškėjui, nurodydama atsisakymo išduoti ar pakeisti licenciją priežastis.

21. Pareiškėjas, dėl kurio priimtas šių taisyklių 20 punkte nurodytas sprendimas, pašalinęs priežastis, trukdančias gauti ar pakeisti licenciją, turi teisę pakartotinai kreiptis su prašymu išduoti ar pakeisti licenciją.

 

VIII. LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

22. Licencijos turėtojas turi teisę:

22.1. verstis kremavimo veikla;

22.2. gauti Aplinkos ministerijos paaiškinimus raštu dėl atsisakymo pakeisti licenciją, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, atsisakymo panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo panaikinimo;

22.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka apskųsti Aplinkos ministerijos veiksmus ir sprendimus dėl atsisakymo pakeisti licenciją, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar atsisakymo panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos galiojimo panaikinimo.

23. Licencijos turėtojas privalo:

23.1. laikytis licencijuojamos veiklos sąlygų;

23.2. šių taisyklių 37 ir 41 punktuose nustatytais atvejais sustabdyti arba nutraukti licencijuojamą veiklą.

24. Kitos šių taisyklių 22 ir 23 punktuose nenustatytos licencijos turėtojų teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose.

 

IX. Licencijuojamos veiklos sąlygos IR JŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

25. Licencijų turėtojai užtikrina Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo, šių taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kremavimo veiklą, vykdymą, taip pat visuomenės sveikatos saugos, aplinkos apsaugos, asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, laikymąsi.

26. Licencijos turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis licencijuojama veikla ar pagal sutartį perduoti jiems teisę vykdyti licencijuojamą veiklą.

27. Licencijos originalas turi būti laikomas licencijos turėtojo buveinėje, kuri nurodyta licencijoje. Kiekvienas licencijos turėtojo padalinys, vykdantis kremavimo veiklą, privalo turėti licencijos originalo kopiją, patvirtintą licencijos turėtojo antspaudu, jeigu licencijos turėtojas privalo jį turėti, ir licencijos turėtojo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

28. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, regionų aplinkos apsaugos departamentai, kitos valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją prižiūri licencijos turėtojų veiklą ir kontroliuoja, kaip jie vykdo aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Šiame punkte nurodytos valstybinės priežiūros institucijos, nustačiusios pažeidimus, per 3 darbo dienas nuo sprendimo apie nustatytus pažeidimus priėmimo dienos:

28.1. raštu informuoja Aplinkos ministeriją apie nustatytus pažeidimus, pateikdamos dokumentus su išvada (-omis), patvirtinančia (-iomis) priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas arba panaikintas licencijos galiojimas, ir nurodydamos nustatytus terminus pažeidimams pašalinti, taip pat pateikia pasiūlymą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą;

28.2. raštu informuoja licencijos turėtoją apie licencijas išduodančiai institucijai pateiktą pasiūlymą sustabdyti arba panaikinti licencijos galiojimą, jeigu tokie pasiūlymai pateikiami.

 

X. ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ PANAIKINIMAS, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

29. Už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus licencijos turėtojas gali būti raštu įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba licencijos turėtojui gali būti sustabdomas arba panaikinamas licencijos galiojimas.

30. Aplinkos ministerija priima sprendimą raštu įspėti licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu:

30.1. paaiškėja, kad licencijai gauti licencijos turėtojas pateikė klaidingus duomenis;

30.2. gauna iš šių taisyklių 28 punkte nurodytų licencijos turėtojų veiklą kontroliuojančių valstybinės priežiūros institucijų informaciją apie šių taisyklių IX skyriuje nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, kurių per nustatytąjį terminą nepašalinus licencijos turėtojui gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.

31. Aplinkos ministerija, priimdama sprendimą įspėti licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nustato ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams ar pažeidimams pašalinti, jeigu šių taisyklių 30.2 punkte nurodytoje informacijoje valstybinės priežiūros institucijos nėra nurodžiusios kito termino, per kurį licencijos turėtojas turi pašalinti nustatytus pažeidimus. Apie priimtą sprendimą įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą Aplinkos ministerija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu praneša licencijos turėtojui, nurodydama sprendimo priėmimo priežastis.

32. Licencijos turėtojas, per Aplinkos ministerijos nustatytą terminą pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo priimtas sprendimas jį įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, gali kreiptis į Aplinkos ministeriją, pateikdamas motyvuotą šių taisyklių 4.2 punkte nurodytą prašymą panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti.

33. Aplinkos ministerija, gavusi šių taisyklių 32 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimo arba, jeigu licencijos turėtojo pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, priima sprendimą atsisakyti panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir, jeigu yra pasibaigęs pažeidimų pašalinimo terminas, priima šių taisyklių 34.2 punkte nurodytą sprendimą. Apie priimtą sprendimą Aplinkos ministerija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu praneša licencijos turėtojui, nurodydama sprendimo priėmimo priežastį.

34. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:

34.1. licencijos turėtojas pateikia šių taisyklių 4.2 punkte nurodytą prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;

34.2. licencijos turėtojas per įspėjime apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą nustatytą terminą nepateikia dokumentų, patvirtinančių pažeidimų pašalinimą, arba pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, ir yra pasibaigęs pažeidimų pašalinimo terminas;

34.3. gautas šių taisyklių 28 punkte nurodytų valstybės institucijų rašytinis pasiūlymas sustabdyti arba panaikinti licencijos galiojimą dėl nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ir dokumentai su išvada (-omis), patvirtinančia (-iomis) priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas arba panaikintas licencijos galiojimas.

35. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo Aplinkos ministerija priima per 5 darbo dienas nuo informacijos apie šių taisyklių 34 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą gavimo dienos. Priimdama sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, Aplinkos ministerija nustato ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą, per kurį licencijos turėtojas turi pašalinti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, išskyrus, kai sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą priimamas šių taisyklių 34.1 ir 34.3 punktuose nurodytais atvejais. Šių taisyklių 34.3 punkte nurodytu atveju pažeidimų pašalinimo terminas nustatomas pagal 34.3 punkte nurodytoje informacijoje numatytą terminą.

36. Apie priimtą sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą Aplinkos ministerija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu praneša licencijos turėtojui ir nurodo licencijos galiojimo sustabdymo priežastis ir terminą, per kurį būtina pašalinti pažeidimus, kad licencijos galiojimo sustabdymas būtų panaikintas.

37. Aplinkos ministerijai priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, licencijos turėtojas privalo sustabdyti licencijuojamą veiklą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie licencijos galiojimo sustabdymą gavimo (įteikimo pagal pašto žymas) dienos.

38. Licencijos turėtojas, per Aplinkos ministerijos nustatytą terminą pašalinęs pažeidimus, dėl kurių licencijos galiojimas buvo sustabdytas, gali kreiptis į Aplinkos ministeriją, pateikdamas motyvuotą šių taisyklių 4.2 punkte nurodytą prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai pašalinti. Aplinkos ministerija, gavusi šiame punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą arba, jeigu pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad pažeidimai pašalinti, priima sprendimą atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, o jeigu pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs, priima šių taisyklių 40.2 punkte nurodytą sprendimą. Kai licencijos galiojimas sustabdomas šių taisyklių 34.1 punkte nurodytu atveju, licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 10 darbo dienų, licencijos turėtojui pateikus šių taisyklių 4.2 punkte nurodytą prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.

39. Apie priimtą sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą arba apie šių taisyklių 40.2 punkte nurodytą sprendimą Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praneša licencijos turėtojui, nurodydama priimto sprendimo priežastis.

40. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

40.1. licencijos turėtojas pateikia Aplinkos ministerijai šių taisyklių 4.2 punkte nurodytą prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

40.2. licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, per nustatytąjį terminą nepateikia dokumentų, įrodančių, kad pašalinti pažeidimai, dėl kurių licencijos galiojimas buvo sustabdytas, arba pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, kad nurodyti pažeidimai pašalinti, ir yra pasibaigęs pažeidimų pašalinimo terminas;

40.3. licencijos turėtojas licencijos galiojimo sustabdymo metu vykdo licencijuojamą veiklą;

40.4. licencijos turėtojas likviduojamas ar reorganizuojamas, baigdamas veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo.

41. Aplinkos ministerija sprendimą panaikinti licencijos galiojimą priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie šių taisyklių 40 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą gavimo dienos. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti licencijos galiojimą priėmimo dienos praneša licencijos turėtojui apie priimtą sprendimą, nurodydama jo priežastis. Licencijos turėtojas privalo nutraukti licencijuojamą veiklą per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie licencijos galiojimo panaikinimą gavimo (įteikimo pagal pašto žymas) dienos.

42. Panaikinus licencijos galiojimą ar pakeitus licenciją, licencijos turėtojas privalo grąžinti licencijos originalą (arba dublikatą, jeigu jis buvo išduotas) Aplinkos ministerijai per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl licencijos galiojimo panaikinimo gavimo dienos.

43. Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė ar Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtos įmonės filialas Lietuvos Respublikoje, kuriems šių taisyklių 40.2 ir 40.3 punktuose nustatytais atvejais buvo panaikintas jų turėtų licencijų galiojimas, dėl naujos licencijos išdavimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Už licencijos išdavimą, pakeitimą ir dublikato išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.

45. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Skundai ir ginčai dėl licencijos išdavimo ar pakeitimo, atsisakymo ją išduoti ar pakeisti, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą arba atsisakymo panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo ar atsisakymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo panaikinimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________