LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-066 „DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. balandžio 1 d. Nr. 1K-088

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. 1K-066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861, Nr. 50-1868):

1. Išbraukiu 13 punkte žodį „įgyvendinimo“.

2. Papildau šiuo 16 punktu:

„16. Tarpinės Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto ataskaitos apie projekto dalyvius formos pildymo instrukciją“.

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formos pildymo instrukcijoje:

3.1. 20 punkte:

3.1.1. papildau lentelės stulpelį „Partnerio pavadinimas“ šiuo antruoju sakiniu:

„Jeigu partneris yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, šalia pavadinimo nurodomas galiojantis juridinio asmens registravimo pažymėjime nurodytas kodas.“;

3.1.2. papildau lentelės stulpelį „Kodas“ šiuo antruoju sakiniu:

„Jeigu partneris yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, kodas šiame langelyje nenurodomas.“;

3.1.3. įrašau lentelės stulpelyje „Kodas“ po žodžių „Nurodyti privaloma“ žodžius „(išskyrus užsienyje registruotus juridinius asmenis)“.

3.2. Išdėstau 36 punkto lentelės 3.1 punkto stulpelį „Suma, Lt“ taip:

„Nurodoma apskaičiuotų numatomų gauti grynųjų pajamų suma, kuria mažinama tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų suma. Ši suma yra lygi tinkamų finansuoti išlaidų sumai, kurią padengia iš projekto numatomos gauti grynosios pajamos, todėl šiai sumai negali būti teikiamas finansavimas iš ES fondų ir ji turi būti finansuota pareiškėjo ir (arba) partnerio lėšomis. Atsižvelgiant į lėšų, kurias naudos pareiškėjas ir (arba) partneris šiai sumai finansuoti, šaltinį, turi būti užpildyta paraiškos A dalies 10 lentelės 2 punkto „Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos“ atitinkama skiltis. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. vasario 20 d.

įsakymu Nr. 1K-066

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2009 m. balandžio 1 d.

įsakymu Nr. 1K-088 redakcija)

 

TARPINĖS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO ATASKAITOS APIE PROJEKTO DALYVIUS FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarpinės Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto ataskaitos apie projekto dalyvius (toliau – tarpinė ataskaita) formos pildymo instrukcija (toliau – ši pildymo instrukcija) nustato tarpinės ataskaitos pildymo ir informacijos apie projektų dalyvius rinkimo taisykles.

2. Tarpinės ataskaitos forma ir jos pildymo instrukcija parengta atsižvelgiant į:

2.1. 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), XXIII priedo nuostatas;

2.2. 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475;

2.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132);

2.4. Duomenų apie ESF lėšomis finansuojamų programų dalyvius rinkimo ir siuntimo Komisijai atsižvelgiant į Komisijos reglamento Nr. 1083/2006 įgyvendinimo reglamentą ir jo XXIII priedą, gaires (angl. Guide to data collection on participants in ESF programmes and transmition to the Coommission in accordance with the implementing regulation for Council Regulation 1083/2006 and its Annex XXIII), patvirtintas EK 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimu.

3. Įgyvendinančiajai institucijai turi būti pateikiama vadovaujantis šia pildymo instrukcija užpildyta elektroninė tarpinės ataskaitos versija ir atitinkama išspausdinta popierinė tarpinės ataskaitos versija, kurioje pateikta aktuali ir teisinga informacija. Elektroninėje ir popierinėje tarpinės ataskaitos versijose pateikti duomenys turi sutapti. Jei duomenys nesutampa, laikoma, kad teisingi yra popierinėje tarpinės ataskaitos versijoje pateikti duomenys.

4. Popierinę tarpinės ataskaitos versiją pasirašo šią ataskaitą parengęs atsakingas projekto vykdytojo asmuo ir projekto vykdytojo institucijos arba organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

5. Įgyvendinančiosios institucijos gauta tarpinė ataskaita yra registruojama įgyvendinančiosios institucijos nustatyta tvarka, jei yra pateiktos užpildytos elektroninė ir popierinė tarpinės ataskaitos versijos.

 

II. INFORMACIJOS APIE PROJEKTO DALYVIUS RINKIMAS

 

6. Projekto dalyviais (angl. direct beneficiaries) įgyvendinant bendrai finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektus (toliau – projektas) laikomi tiesioginėse projektų veiklose, kurių išlaidos yra laikomos atitinkančiomis Europos socialinio fondo (toliau – ESF) finansavimo reikalavimus, dalyvaujantys (bet jų neadministruojantys ir nevykdantys) asmenys. Projekto dalyviai turi priklausyti tikslinei grupei, nurodytai konkrečiame projektų finansavimo sąlygų apraše bei projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, atitikti tos grupės nariams keliamus reikalavimus ir yra identifikuojami remiantis šiais kriterijais:

6.1. projekto dalyviai gauna tiesioginę naudą iš projekto;

6.2. dėl konkrečių projekto dalyvių dalyvavimo projekto veiklose padarytos išlaidos, numatytos projekto biudžete;

6.3. projekto vykdytojas gali identifikuoti kiekvieną projekto dalyvį ir paprašyti pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti.

7. Asmenys, gaunantys netiesioginę projekto naudą (angl. indirect beneficiaries), yra priskiriami prie netiesioginės projekto tikslinės grupės, todėl nėra laikomi projekto dalyviais ir apie juos informacija tarpinėje ataskaitoje neteikiama. Asmenimis, priklausančiais netiesioginei projekto tikslinei grupei, yra laikomi, pavyzdžiui, projekto dalyvių apmokyti asmenys, kai jų mokymo ir su tuo susijusių išlaidų nėra numatyta projekto biudžete.

8. Informacija apie kiekvieną projekto dalyvį renkama jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose pradžioje (pavyzdžiui, pirmąją vykstančių mokymų dieną) – projekto dalyviui pateikiama užpildyti šios pildymo instrukcijos 1 priede nustatytą Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos forma (elektroninė forma pateikiama tinklalapyje www.esparama.lt).

9. Projekto dalyviui atsisakius užpildyti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos formą (1 priedas), šio dalyvio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos gali būti pripažintos neatitinkančiomis finansavimo reikalavimų. Kai projekto tikslinės grupės anonimiškumas yra numatytas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, projekto dalyvis, prieš tai suderinęs su įgyvendinančiąja institucija, Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos formą gali pildyti iš dalies, nenurodydamas projekto dalyvio vardo ir pavardės.

10. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos formos (1 priedas) 1 dalį „Informacija apie projektą“ ir 3 dalį „Informacija apie dalyvavimą projekto veiklose“ pildo projekto vykdytojas, o 2 dalį „Bendra informacija apie projekto dalyvį“ ir 4 dalį „Informacija apie projekto dalyvio lytį, statusą darbo rinkoje, turimą išsilavinimą ir priklausymą pažeidžiamoms grupėms“ pildo projekto dalyvis.

11. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos forma (1 priedas) pildoma taip:

 

Pildomo lauko pavadinimas

Pildymo instrukcija

 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Projekto duomenys

Pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį

 

Kodas

Nurodomas projekto kodas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį

 

2. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVĮ

 

Projekto dalyvio duomenys

Vardas

Nurodomas projekto dalyvio visas vardas

 

Pavardė

Nurodoma projekto dalyvio pavardė

 

Amžius

Nurodomas projekto dalyvio amžius jo dalyvavimo projekto veiklose pradžioje

 

3. INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTO VEIKLOSE

 

Informacija apie dalyvavimą projekto veiklose

Dalyvavimo projekto veiklose pradžia

Nurodoma projekto dalyvio dalyvavimo projekto veiklose pradžios data (metai, mėnuo, diena). Jei projekto dalyvis dalyvauja keliose projekto veiklose, nurodoma dalyvavimo pirmoje projekto veikloje pradžios data.

 

Dalyvavimo projekto veiklose pabaiga

Nurodoma numatoma arba faktinė projekto dalyvio dalyvavimo projekto veiklose pabaigos data (metai, mėnuo, diena). Jei projekto dalyvis dalyvauja keliose projekto veiklose, nurodoma dalyvavimo paskutinėje projekto veikloje pabaigos data.

 

Projekto veiklos, kuriose dalyvaujama (pvz., mokymų pavadinimas)

Nurodomi projekto veiklų, kuriose dalyvauja ir kuriose numato dalyvauti projekto dalyvis, pavadinimai. Jei projekto veikla apima kelis skirtingus renginius, pavyzdžiui, skirtingų pavadinimų mokymus, nurodomi visi šiai veiklai priklausančių renginių pavadinimai.

 

4. INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVIO LYTĮ, STATUSĄ DARBO RINKOJE, TURIMĄ IŠSILAVINIMĄ IR PRIKLAUSYMĄ PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS

 

Projekto dalyvio lytis

Vyras

Moteris

Kryželiu pažymima projekto dalyvio lytis.

 

Projekto dalyvio statusas darbo rinkoje

Dirbantis

Nurodoma, koks yra projekto dalyvio statusas darbo rinkoje jo dalyvavimo projekto veiklose pradžioje (pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas).

 

Jei projekto dalyvis dalyvavimo projekto veiklose pradžioje laikomas dirbančiu asmeniu, t. y. projekto dalyvis yra fizinis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) darbo kodekso 13 straipsnį turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį, arba asmuo, įgijęs įstatymų nustatytą valstybės tarnautojo statusą ir dirbantis valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, pasirenkama viena šių kategorijų:

Savarankiškai dirbantis;

Dirbantis kitais pagrindais.

 

Kryželiu pažymima „Savarankiškai dirbantis“, jei projekto dalyvis yra individualios įmonės savininkas; tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys; asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatas, advokato padėjėjas, notaras, antstolis, verslo liudijimą turintis asmuo ir pan.).

 

Kryželiu pažymima „Dirbantis kitais pagrindais“, jei asmuo yra dirbantis asmuo, tačiau nėra savarankiškai dirbantis.

 

Bedarbis

Jei projekto dalyvis dalyvavimo projekto veiklose pradžioje laikomas bedarbiu (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 4-26), kryželiu pažymima viena šių kategorijų:

Nedirbantis asmuo, mažiau nei 6 mėn. registruotas teritorinėje darbo biržoje;

Nedirbantis asmuo, nuo 6 iki 12 mėn. registruotas teritorinėje darbo biržoje;

Nedirbantis asmuo, daugiau nei 12 mėn. registruotas teritorinėje darbo biržoje.

 

Ekonomiškai neaktyvus

Jei projekto dalyvis dalyvavimo projekto veiklose pradžioje laikomas ekonomiškai neaktyviu, t. y. jo negalima priskirti pirmiau išvardytoms dirbančio asmens ar bedarbio kategorijoms, kryželiu pažymima viena šių kategorijų:

Ekonomiškai neaktyvus asmuo, kuris studijuoja ar mokosi;

Išėjęs į pensiją, nutraukęs verslą visiškai neįgalus, dirbantis namų ūkyje ar kito tipo ekonomiškai neaktyvus asmuo.

 

Asmuo laikomas nutraukusiu verslą tol, kol įmonės, įstaigos ar organizacijos veikla yra sustabdyta, tačiau įmonė, įstaiga arba organizacija nėra likviduota, bankrutavusi ar kitais pagrindais nutraukta jos veikla.

 

Projekto dalyvio turimas išsilavinimas

Nurodoma, koks yra projekto dalyvio išsilavinimas (t. y. baigtas atitinkamas mokymas ar studijos ir gautas atitinkamo išsilavinimo lygio pagrindimo dokumentas arba mokomasi (studijuojama) pagal mokymo ar studijų programą, kurią baigus būtų išduodamas atitinkamo išsilavinimo pagrindimo dokumentas) jo dalyvavimo projekto veiklose pradžioje. Kryželiu pažymima viena šių kategorijų (pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas):

Aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas (pagrindinės, vientisosios, specialios profesinės, magistrantūros, doktorantūros, meno aspirantūros, rezidentūros studijos);

Vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija baigus 4 pakopos profesinio mokymo programą;

Vidurinis išsilavinimas (su arba be profesinės kvalifikacijos baigus 2 ar 3 pakopos profesinio mokymo programą arba atitinkamus darbo rinkos mokymus);

Pradinis arba pagrindinis išsilavinimas (su arba be profesinės kvalifikacijos);

Asmuo, neįgijęs nė vieno iš pirmiau išvardytų išsilavinimo lygių, tačiau dalyvaujantis arba baigęs ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo programą;

Asmuo, nepriklausantis nė vienai iš pirmiau nurodytų kategorijų.

 

Projekto dalyvio priklausymas pažeidžiamoms grupėms

Nurodomas projekto dalyvio priklausymas pažeidžiamoms grupėms, pasirenkant iš šių kategorijų (pažymimi vienas arba keli labiausiai tinkantys variantai):

Asmuo, priklausantis tautinei, etninei, religinei ar kitai socialinės mažumos grupei;

Migrantas;

Neįgalusis;

Nuteistas arba paleistas iš laisvės atėmimo vietos;

Asmuo, sergantis priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;

Asmuo, priklausantis kitoms socialinės atskirties ir socialinės rizikos grupėms.

 

Kryželiu pažymima „Asmuo, priklausantis tautinei, etninei, religinei ar kitai socialinės mažumos grupei“, jei asmuo priklauso demografinei grupei tam tikroje teritorijoje (valstybėje, regione ir t. t.), kuri tam tikrais specifiniais bruožais skiriasi iš gyventojų daugumos. Tokie specifiniai bruožai gali būti kalba, rasė, religija, įsitikinimai, socialinis vaidmuo ir pan.

 

Kryželiu pažymima „Migrantas“, jei asmens pilietybė jo gimimo metu nėra vienos iš šiuo metu prie Europos Sąjungos priklausančių valstybių narių ir šis asmuo nuolat gyvena vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių.

 

Kryželiu pažymima „Neįgalusis“, jei projekto dalyvis yra asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė.

 

Kryželiu pažymima „Nuteistas arba paleistas iš laisvės atėmimo vietos“, jei projekto dalyvis yra asmuo, dėl kurio yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis LR, užsienio valstybės arba tarptautinės teisminės institucijos nuosprendis, ir (arba) asmuo, paleistas iš laisvės atėmimo vietos – pataisos namų, nepilnamečių pataisos namų, kalėjimo, atviros kolonijos.

 

Kryželiu pažymima „Asmuo, sergantis priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis“, jei asmuo yra priklausomas nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių, toksinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir dalyvauja atitinkamoje reabilitacinėje programoje arba yra ją baigęs.

 

Kryželiu pažymima „Asmuo, priklausantis kitoms socialinės atskirties ir socialinės rizikos grupėms“, jei asmuo laikomas: socialinės rizikos asmeniu, t. y. vyresnis kaip 18 metų, turintis emocinių, elgesio, socialinių problemų ir dėl to esantis socialiai atskirtas – elgetaujantis, valkataujantis, skurstantis ir (arba) patyręs psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje, ir (arba) yra priklausomas nuo azartinių lošimų, ir (arba) įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą ir (arba) priklauso socialinės atskirties grupėms, t. y. socialinės rizikos ir tėvų netekę vaikai; socialinių globos įstaigų auklėtiniai, moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką, vienišos motinos ir tėvai (vieni auginantys vaikus), vyresnės kaip 50 metų moterys ir vyrai, daugiavaikių ir vienišų tėvų su vaikais šeimų nariai, kiti asmenys, susiduriantys su darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo problemomis, asmenys, gyvenantys kaimiškose ir (ar) nutolusiose vietovėse ar kitose socialiai apleistose teritorijose; suaugusieji, neįgiję pagrindinio išsilavinimo; asmenys, susiduriantys su mokymosi sunkumais ir (ar) nedalyvaujantys švietimo ir mokymo veikloje; anksti iš švietimo sistemos pasitraukę asmenys.

 

12. Projekto vykdytojas atsako už išaiškinimų, kaip teisingai turi būti pildoma Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos forma, teikimą projekto dalyviui.

13. Projekto vykdytojas įsipareigoja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos formoje (1 priedas) pateiktus projekto dalyvio duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir vadovaudamasis keliamais asmens duomenų apsaugos reikalavimais.

 

III. INFORMACIJOS APIE PROJEKTO DALYVIUS JUNGIMAS IR TARPINĖS ATASKAITOS PILDYMAS

 

14. Elektroninė tarpinės ataskaitos forma, kuri Excel formatu yra pateikiama tinklalapyje www.esparama.lt, yra dviejų tipų:

14.1. Tarpinės ataskaitos forma su Duomenų apie projekto dalyvius įvedimo forma (2 priedas), kurią pildant projekto vykdytojo įvesti duomenys yra sumuojami automatiškai;

14.2. Tarpinės ataskaitos forma be Duomenų apie projekto dalyvius įvedimo formos, kurią pildydamas projekto vykdytojas įveda iš anksto paties susumuotus duomenis.

15. Teikdamas duomenis, projekto vykdytojas turėtų pildyti Tarpinės ataskaitos formą su Duomenų apie projekto dalyvius įvedimo forma, išskyrus atvejus, kai šios formos neįmanoma užpildyti dėl techninių kliūčių arba kai projekto tikslinės grupės anonimiškumas yra numatytas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

16. Norint užpildyti šios pildymo instrukcijos vieną iš 14 punkte nurodytų elektroninės tarpinės ataskaitos tipų formą kompiuteryje turi būti įdiegta viena iš šių elektroninių lentelių tvarkymo programų:

16.1. Microsoft Excel 2007;

16.2. Microsoft Excel 2003;

16.3. Microsoft Excel 2000;

16.4. Microsoft Excel XP (2002);

16.5. OpenOffice 2.3 Calc.

17. Projekto vykdytojas abiejų šios pildymo instrukcijos 14 punkte nurodytų tipų tarpinės ataskaitos formas užpildo vadovaudamasis per projekto veiklų vykdymo laikotarpį pateiktomis užpildytomis Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos formomis (1 priedas). Informacija apie projekto dalyvį, dalyvaujantį keliose projekto veiklose, pateikiama vieną kartą.

18. Tarpinės ataskaitos formos, nurodytos šios pildymo instrukcijos 14.1 punkte, pildymas:

18.1. pirmiausia užpildoma tarpinės ataskaitos formos 1 dalis „Informacija apie projektą ir projekto vykdytoją“, 2 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“ ir 4 dalis „Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo pastabos“, nurodant šiuos duomenis:

 

Pildomo lauko pavadinimas

Pildymo instrukcija

Tarpinės ataskaitos data

Nurodoma tarpinės ataskaitos parengimo data (metai, mėnuo, diena), kuri turi būti ne ankstesnė kaip ataskaitinio laikotarpio pabaigos data ir ne vėlesnė nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 162 punkte nustatyta tarpinės ataskaitos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data (t. y. ne vėliau kaip 30 dienų pasibaigus kalendoriniams metams), jei kitaip nėra nustatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Tikslinant tarpinę ataskaitą ši data gali būti keičiama.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą data nurodoma pagal formatą „mmmm-mm-dd“. Nurodyti privaloma.

Tarpinės ataskaitos numeris

Nurodomas tarpinės ataskaitos numeris. Teikiamas tarpines ataskaitas projekto vykdytojas numeruoja iš eilės. Tikslinant pateiktą tarpinę ataskaitą, jos numeris nesikeičia.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą, galimas simbolių skaičius – 5. Nurodyti privaloma.

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ IR PROJEKTO VYKDYTOJĄ

Projekto vykdytojo rekvizitai

Pavadinimas

Nurodomas tarpinę ataskaitą teikiančio projekto vykdytojo visas pavadinimas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą, galimas simbolių skaičius – 140. Nurodyti privaloma.

Kodas

Nurodomas projekto vykdytojo kodas pagal galiojantį juridinio asmens registracijos pažymėjimą.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą galima įvesti tik skaitmenis. Galimas simbolių skaičius – nuo 7 iki 10. Nurodyti privaloma.

Projekto duomenys

Pavadinimas

Nurodomas visas projekto pavadinimas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.

Kodas

Nurodomas visas projekto kodas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Jei projekto finansavimo ir administravimo sutartis yra pakeista, nurodomas projekto kodas su pakeitimo versijos žyma.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą galimas simbolių skaičius – 30. Nurodyti privaloma.

2. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 20__ __ __          iki 20__-__-__

 

Atsiskaitoma už kiekvienus kalendorinius metus, kuriais buvo įgyvendinamos projekto veiklos, jei kitaip nenustatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Bendruoju atveju ataskaitinio laikotarpio pradžia yra ataskaitinių kalendorinių metų sausio 1 diena, pabaiga – ataskaitinių kalendorinių metų gruodžio 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pradžios data neturi būti ankstesnė nei praeito ataskaitinio laikotarpio pabaigos data.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą nurodoma data pagal formatą „mmmm-mm-dd“. Nurodyti privaloma.

4. UŽ ATASKAITOS PARENGIMĄ ATSAKINGO DARBUOTOJO PASTABOS

Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo pastabos

Pateikiama informacija apie:

1. sunkumus, su kuriais projekto įgyvendinimo metu rinkdamas informaciją apie projekto dalyvius susidūrė projekto vykdytojas;

2. galimus netikslumus, sumuojant duomenis.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą galimas simbolių skaičius – 1000.

 

18.2. pagal kiekvieno projekto dalyvio užpildytą Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos formą (1 priedas) projekto vykdytojas užpildo Duomenų apie projekto dalyvius įvedimo formą (2 priedas), nurodydamas šiuos duomenis:

 

Pildomo lauko pavadinimas

Pildymo instrukcija

Projekto dalyvio duomenys

Vardas

Nurodomas projekto dalyvio vardas.

Pavardė

Nurodoma projekto dalyvio pavardė.

Amžius

Nurodomas projekto dalyvio amžius. Galimas simbolių skaičius – 3.

Dalyvavimo projekto veiklose pradžia

Nurodoma projekto dalyvio dalyvavimo projekto veiklose pradžia pagal formatą „mmmm-mm-dd“.

Nurodyti privaloma.

Dalyvavimo projekto veiklose pabaiga

Nurodoma numatoma arba faktinė projekto dalyvio dalyvavimo projekto veiklose pabaiga pagal formatą „mmmm-mm-dd“.

Jei dalyvavimo projekto veiklose pabaiga nėra nurodoma, laikoma, kad projekto dalyvio dalyvavimo projekto veiklose pabaiga yra vėlesnė nei pildomos tarpinės ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pabaiga.

Lytis (V/M)

Nurodoma projekto dalyvio lytis. Jei projekto dalyvis yra vyras, įrašoma raidė „V“, jei projekto dalyvė yra moteris, įrašoma raidė „M“.

Dirbantis

D1

Jei projekto dalyvis nurodė esąs savarankiškai dirbantis, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

D2

Jei projekto dalyvis nurodė esąs dirbantis kitais pagrindais, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

Bedarbis

B1

Jei projekto dalyvis nurodė esąs nedirbantis asmuo, mažiau nei 6 mėn. registruotas teritorinėje darbo biržoje, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

B2

Jei projekto dalyvis nurodė esąs nedirbantis asmuo, nuo 6 iki 12 mėn. registruotas teritorinėje darbo biržoje, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

B3

Jei projekto dalyvis nurodė esąs nedirbantis asmuo, daugiau nei 12 mėn. registruotas teritorinėje darbo biržoje, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

Ekonomiškai neaktyvus

E1

Jei projekto dalyvis nurodė esąs ekonomiškai neaktyvus asmuo, kuris studijuoja ar mokosi, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

E2

Jei projekto dalyvis nurodė esąs išėjęs į pensiją, nutraukęs verslą, visiškai neįgalus, dirbantis namų ūkyje ar kito tipo ekonomiškai neaktyvus asmuo, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

Projekto dalyvio turimas išsilavinimas

I1

Jei projekto dalyvis nurodė įgijęs aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą arba esąs studijuojantis pagal studijų programą kurią baigus išduodamas atitinkamo išsilavinimo pagrindimo dokumentas, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

I2

Jei projekto dalyvis nurodė įgijęs vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją baigus 4 pakopos profesinio mokymo programą arba esąs besimokantis pagal mokymo programą kurią baigus išduodamas atitinkamo išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos pagrindimo dokumentas, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

I3

Jei projekto dalyvis nurodė įgijęs vidurinį išsilavinimą su arba be profesinės kvalifikacijos baigus 2 ar 3 pakopos profesinio mokymo programą arba atitinkamus darbo rinkos mokymus arba esąs besimokantis pagal mokymo programą kurią baigus išduodamas atitinkamo išsilavinimo ir (arba) profesinės kvalifikacijos pagrindimo dokumentas, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

I4

Jei projekto dalyvis nurodė įgijęs pradinį arba pagrindinį išsilavinimą (su arba be profesinės kvalifikacijos) arba esąs besimokantis pagal mokymo programą kurią baigus išduodamas atitinkamo išsilavinimo pagrindimo dokumentas, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

I5

Jei projekto dalyvis nurodė neįgijęs nė vieno iš pirmiau išvardytų išsilavinimo lygių tačiau dalyvaujantis ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo programoje arba ją baigęs, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

I6

Jei projekto dalyvis nurodė esąs nepriklausantis nė vienai iš pirmiau nurodytų kategorijų, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

Projekto dalyvio priklausymas pažeidžiamoms grupėms

G1

Jei projekto dalyvis nurodė esąs asmuo, priklausantis tautinei, etninei, religinei ar kitai socialinės mažumos grupei, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

G2

Jei projekto dalyvis nurodė esąs migrantas, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

G3

Jei projekto dalyvis nurodė esąs neįgalusis, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

G4

Jei projekto dalyvis nurodė esąs nuteistas arba paleistas iš laisvės atėmimo vietos, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

G5

Jei projekto dalyvis nurodė esąs asmuo, sergantis priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

G6

Jei projekto dalyvis nurodė esąs asmuo, priklausantis kitoms socialinės atskirties ir socialinės rizikos grupėms, šiame stulpelyje įrašoma „X“. Kitu atveju stulpelis nepildomas.

 

18.3. užpildžius Duomenų apie projekto dalyvius įvedimo formą (2 priedas) apie visus iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos projekto veiklose dalyvavusius asmenis, automatiškai užpildoma elektroninės tarpinės ataskaitos formos 3 dalis „Informacija apie projekto dalyvius“.

19. Tarpinės ataskaitos formos, nurodytos šios pildymo instrukcijos 14.2 punkte, pildymas:

19.1. pirmiausia užpildoma tarpinės ataskaitos formos 1 dalis „Informacija apie projektą ir projekto vykdytoją“, 2 dalis „Ataskaitinis laikotarpis“ ir 4 dalis „Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo pastabos“, nurodant šiuos duomenis:

 

Pildomo lauko pavadinimas

Pildymo instrukcija

Tarpinės ataskaitos data

Nurodoma tarpinės ataskaitos parengimo data (metai, mėnuo, diena), kuri turi būti ne ankstesnė kaip ataskaitinio laikotarpio pabaigos data ir ne vėlesnė nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 162 punkte nustatyta tarpinės ataskaitos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data (t. y. ne vėliau kaip 30 dienų pasibaigus kalendoriniams metams), jei kitaip nėra nustatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Tikslinant tarpinę ataskaitą ši data gali būti keičiama.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą data nurodoma pagal formatą „mmmm-mm-dd“. Nurodyti privaloma.

Tarpinės ataskaitos numeris

Nurodomas tarpinės ataskaitos numeris. Teikiamas tarpines ataskaitas projekto vykdytojas numeruoja iš eilės. Tikslinant pateiktą tarpinę ataskaitą, jos numeris nesikeičia.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą, galimas simbolių skaičius – 5. Nurodyti privaloma.

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ IR PROJEKTO VYKDYTOJĄ

Projekto vykdytojo rekvizitai

Pavadinimas

Nurodomas tarpinę ataskaitą teikiančio projekto vykdytojo visas pavadinimas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą, galimas simbolių skaičius – 140. Nurodyti privaloma.

Kodas

Nurodomas projekto vykdytojo kodas pagal galiojantį juridinio asmens registracijos pažymėjimą.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą galima įvesti tik skaitmenis. Galimas simbolių skaičius – nuo 7 iki 10. Nurodyti privaloma.

Projekto duomenys

Pavadinimas

Nurodomas visas projekto pavadinimas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.

Kodas

Nurodomas visas projekto kodas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Jei projekto finansavimo ir administravimo sutartis yra pakeista, nurodomas projekto kodas su pakeitimo versijos žyma.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą galimas simbolių skaičius – 30. Nurodyti privaloma.

2. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 20__-__-__             iki 20__-__-__

 

Atsiskaitoma už kiekvienus kalendorinius metus, kuriais buvo įgyvendinamos projekto veiklos, jei kitaip nenustatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Bendruoju atveju ataskaitinio laikotarpio pradžia yra ataskaitinių kalendorinių metų sausio 1 diena, pabaiga – ataskaitinių kalendorinių metų gruodžio 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pradžios data neturi būti ankstesnė nei praeito ataskaitinio laikotarpio pabaigos data.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą nurodoma data pagal formatą „mmmm-mm-dd“. Nurodyti privaloma.

4. UŽ ATASKAITOS PARENGIMĄ ATSAKINGO DARBUOTOJO PASTABOS

Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo pastabos

Pateikiama informacija apie:

1. sunkumus, su kuriais projekto įgyvendinimo metu rinkdamas informaciją apie projekto dalyvius susidūrė projekto vykdytojas;

2. galimus netikslumus, sumuojant duomenis.

 

Pildant tarpinės ataskaitos formą galimas simbolių skaičius – 1000.

 

19.2. užpildoma tarpinės ataskaitos formos 3 dalis „Informacija apie projekto dalyvius“ Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos formose (1 priedas) pateiktus duomenis rūšiuojant pagal atitinkamus stulpelius ir eilutes (jei vienas asmuo atitinka pildymo instrukcijos keliuose stulpeliuose arba eilutėse pateiktą informaciją, jo duomenys yra sumuojami pagal visus stulpelius arba eilutes, kurių aprašymą jis atitinka):

19.2.1. duomenis rūšiuojant pagal stulpelius, juose nurodoma:

 

Pildomo stulpelio pavadinimas

Pildymo instrukcija

Asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, skaičius

Moterys

Nurodomas moterų (vyrų), kurių dalyvavimo projekto veiklose pradžia patenka į ataskaitinį laikotarpį, skaičius.

Jei per ataskaitinį laikotarpį nėra asmenų, atitinkančių šio stulpelio pildymo instrukcijos kriterijus, rašomas 0.

Vyrai

Asmenų, kurie pradėjo dalyvauti projekto veiklose praeitą ataskaitinį

Moterys

Nurodomas moterų (vyrų), kurių dalyvavimo projekto veiklose pradžia yra ankstesnė nei

laikotarpį ir tęsia dalyvavimą jose šį ataskaitinį laikotarpį, skaičiaus

Vyrai

ataskaitinio laikotarpio pradžia, o dalyvavimo projekto veiklose pabaiga patenka į ataskaitinį laikotarpį arba yra vėlesnė nei ataskaitinio laikotarpio pabaiga, skaičius.

Jei per ataskaitinį laikotarpį nėra asmenų, atitinkančių šio stulpelio pildymo instrukcijos kriterijus, rašomas 0.

Asmenų, baigusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį, skaičius

Moterys

Nurodomas moterų (vyrų), kurių dalyvavimo projekto veiklose pabaiga patenka į ataskaitinį laikotarpį, skaičius.

Jei per ataskaitinį laikotarpį nėra asmenų, atitinkančių šio stulpelio pildymo instrukcijos kriterijus, rašomas 0.

Vyrai

 

19.2.2. duomenis rūšiuojant pagal eilutes, jose nurodoma:

 

Pildomo lauko pavadinimas

Pildymo instrukcija

Bendras projekto dalyvių skaičius

Nurodomas bendras projekto dalyvių, kurie yra užpildę Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos formas, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių

Vaikai iki 14 m.

Nurodomas asmenų, kurių amžius yra nuo 0 iki 14 metų (imtinai), skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Jauni žmonės (15–24 m.)

Nurodomas asmenų, kurių amžius yra nuo 15 iki 24 metų (imtinai), skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Vidutinio amžiaus žmonės (25–44 m.)

Nurodomas asmenų, kurių amžius yra nuo 25 iki 44 metų (imtinai), skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Vidutinio amžiaus žmonės (45–54 m.)

Nurodomas asmenų, kurių amžius yra nuo 45 iki 54 metų (imtinai), skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Vyresnio amžiaus žmonės (55–64 m.)

Nurodomas asmenų, kurių amžius yra nuo 55 iki 64 metų (imtinai), skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Vyresni nei 65 m. žmonės

Nurodomas asmenų, kurių amžius yra 65 ir daugiau metų, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Projekto dalyvių susiskirstymas pagal statusą darbo rinkoje

Dirbantys asmenys (bendras dirbančių asmenų skaičius, įskaitant savarankiškai dirbančiuosius),

Nurodomas bendras asmenų, kurie pažymėjo esą savarankiškai dirbantys arba dirbantys kitais pagrindais, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

iš jų – savarankiškai dirbantys

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo esą savarankiškai dirbantys, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Bedarbiai (bendras bedarbių skaičius, įskaitant ilgalaikius bedarbius),

Nurodomas bendras asmenų, kurie pažymėjo esą nedirbantys asmenys, mažiau nei 6 mėn., nuo 6 iki 12 mėn. arba daugiau nei 12 mėn. registruoti teritorinėje darbo biržoje, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

iš jų – ilgalaikiai bedarbiai

Nurodomas bendras asmenų skaičius, susumavus asmenis, kurių:

 

amžius yra nuo 16 iki 24 metų, jei jie nurodė esą nedirbantys asmenys, nuo 6 iki 12 mėn. arba daugiau nei 12 mėn. registruoti teritorinėje darbo biržoje;

amžius yra 25 metai ir daugiau, jei jie nurodė esą nedirbantys asmenys, daugiau nei 12 mėn. registruoti teritorinėje darbo biržoje.

 

Bendras skaičius yra atitinkamai skaidomas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Ekonomiškai neaktyvūs asmenys

(bendras ekonomiškai neaktyvių asmenų skaičius, įskaitant studijuojančius, besimokančius ar išėjusius į pensiją, nutraukusius verslą visiškai neįgalius asmenis, dirbančius namų ūkyje ar kt.),

Nurodomas bendras asmenų, kurie pažymėjo esą ekonomiškai neaktyvūs asmenys, kurie studijuoja ar mokosi arba yra išėję į pensiją, nutraukę verslą, visiškai neįgalūs, dirbantys namų ūkyje ar kito tipo ekonomiškai neaktyvūs asmenys, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

iš jų – ekonomiškai neaktyvūs asmenys, kurie studijuoja ar mokosi

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo esą ekonomiškai neaktyvūs asmenys, kurie studijuoja ar mokosi, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Projekto dalyvių susiskirstymas pagal pažeidžiamas grupes, laikantis nacionalinių taisyklių

Mažumos

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo esą asmenys, priklausantys tautinei, etninei, religinei ar kitai socialinės mažumos grupei, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Migrantai

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo esą migrantai, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Neįgalieji

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo esą neįgalieji, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Nuteistieji ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo esą nuteisti arba paleisti iš laisvės atėmimo vietos, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo esą sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą

Kiti socialinės atskirties ir socialinės rizikos asmenys

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo esą, priklausantys kitoms socialinės atskirties ir socialinės rizikos grupėms, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (ISCED 0 lygis)

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo nesą įgiję nė vieno iš klasifikacijoje išvardytų išsilavinimo lygių, tačiau dalyvaujantys ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo programoje arba ją

baigęs, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Pradinis ar žemesnysis vidurinis (pagrindinis ar pirmos pakopos pagrindinis profesinis mokymas) išsilavinimas (ISCED 1 ir 2 lygiai)

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo įgiję pradinį arba pagrindinį išsilavinimą (su arba be profesinės kvalifikacijos) arba esą besimokantys pagal mokymo programą, kurią baigus išduodamas atitinkamo išsilavinimo pagrindimo dokumentas, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Aukštesnysis vidurinis (antros ir trečios pakopos profesinis mokymas) išsilavinimas (ISCED 3 lygis)

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo įgiję vidurinį išsilavinimą su arba be profesinės kvalifikacijos

baigus 2 ar 3 pakopos profesinio mokymo programą arba atitinkamus darbo rinkos mokymus arba esą besimokantys pagal mokymo programą, kurią baigus išduodamas atitinkamo išsilavinimo ir (arba) profesinės kvalifikacijos pagrindimo dokumentas, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis išsilavinimas baigus vidurinę mokyklą (4 pakopos profesinis mokymas) (ISCED 4 lygis)

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo įgiję vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją baigus 4 pakopos profesinio mokymo programą arba esą besimokantys pagal mokymo programą, kurią baigus išduodamas atitinkamo išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos pagrindimo dokumentas, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

Aukštesnysis ir aukštasis mokslas (pagrindinės, vientisosios, specialios profesinės, magistratūros, doktorantūros, meno aspirantūros, rezidentūros studijos) (ISCED 5 ir 6 lygiai)

Nurodomas asmenų, kurie pažymėjo įgiję aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą arba esą studijuojantys pagal studijų programą, kurią baigus išduodamas atitinkamo išsilavinimo pagrindimo dokumentas, skaičius, atitinkamai išskaidytas pagal 19.2.1 punkte aprašytus stulpelius.

 

_________________


Tarpinės Europos socialinio fondo

lėšomis finansuojamo projekto ataskaitos

apie projekto dalyvius formos pildymo

instrukcijos

1 priedas

 

EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO DALYVIO APKLAUSOS FORMA

 

PASTABA. Duomenų valdytojas įsipareigoja šioje apklausos formoje pateiktus duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir vadovaudamasis keliamais asmens duomenų apsaugos reikalavimais.

 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ (pildo projekto vykdytojas)

 

Projekto duomenys

Pavadinimas

 

 

Kodas

 

 

2. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVĮ (pildo projekto dalyvis)

 

Projekto dalyvio duomenys

Vardas

 

 

Pavardė

 

 

Amžius

 

 

3. INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTO VEIKLOSE (pildo projekto vykdytojas)

 

Informacija apie dalyvavimą projekto veiklose

Dalyvavimo projekto veiklose pradžia

 

 

Dalyvavimo projekto veiklose pabaiga

 

 

Projekto veiklos, kuriose dalyvaujama (pvz., mokymų pavadinimas)

 

 

4. INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVIO LYTĮ, STATUSĄ DARBO RINKOJE, TURIMĄ IŠSILAVINIMĄ IR PRIKLAUSYMĄ PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS (pildo projekto dalyvis)

 

Projekto dalyvio lytis*

Vyras

Moteris

 

Projekto dalyvio statusas darbo rinkoje*

Dirbantis

Savarankiškai dirbantis;

Dirbantis kitais pagrindais;

 

Bedarbis

Nedirbantis asmuo, mažiau nei 6 mėn. registruotas teritorinėje darbo biržoje;

Nedirbantis asmuo, nuo 6 iki 12 mėn. registruotas teritorinėje darbo biržoje;

Nedirbantis asmuo, daugiau nei 12 mėn. registruotas teritorinėje darbo biržoje;

 

Ekonomiškai neaktyvus

Ekonomiškai neaktyvus asmuo, kuris studijuoja ar mokosi;

Išėjęs į pensiją, nutraukęs verslą, visiškai neįgalus, dirbantis namų ūkyje ar kito tipo ekonomiškai neaktyvus asmuo.

Projekto dalyvio turimas išsilavinimas*

Aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas (pagrindinės, vientisosios, specialios profesinės, magistratūros, doktorantūros, meno aspirantūros, rezidentūros studijos);

Vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija baigus 4 pakopos profesinio mokymo programą;

Vidurinis išsilavinimas (su arba be profesinės kvalifikacijos baigus 2 ar 3 pakopos profesinio mokymo programą arba atitinkamus darbo rinkos mokymus);

Pradinis arba pagrindinis išsilavinimas (su arba be profesinės kvalifikacijos);

Asmuo, neįgijęs nė vieno iš pirmiau išvardytų išsilavinimo lygių, tačiau dalyvaujantis ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo programoje arba ją baigęs;

Asmuo, nepriklausantis nė vienai iš pirmiau nurodytų kategorijų.

Projekto dalyvio priklausymas pažeidžiamoms grupėms **

Asmuo, priklausantis tautinei, etninei, religinei ar kitai socialinės mažumos grupei;

Migrantas;

Neįgalusis;

Nuteistas arba paleistas iš laisvės atėmimo vietos;

Asmuo, sergantis priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;

Asmuo, priklausantis kitoms socialinės atskirties ir socialinės rizikos grupėms.

 

* Pažymimas vienas, labiausiai tinkantis variantas

** Pažymimas vienas arba keli labiausiai tinkantys variantai

 

_________________


Tarpinės Europos socialinio fondo

lėšomis finansuojamo projekto ataskaitos

apie projekto dalyvius formos pildymo

instrukcijos

2 priedas

 

DUOMENŲ APIE PROJEKTO DALYVIUS ĮVEDIMO FORMA

 

Projekto dalyvio duomenys

Dalyvavimo projekto veiklose pradžia

Dalyvavimo projekto veiklose pabaiga

Lytis (V/M)

Dirbantis

Bedarbis

Ekonomiškai neaktyvus

Projekto dalyvio turimas išsilavinimas

Projekto dalyvio priklausymas pažeidžiamoms grupėms

PDD

PR

PB

V/M

D1

D2

B1

B2

B3

E1

E2

I1

I2

I3

I4

I5

I6

G1

G2

G3

G4

G5

G6

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

Amžius

 

 

_________________