LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. balandžio 19 d. Nr. IX-271

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2000, Nr. 111-3582)

 

1 straipsnis. 30 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Seimo kontrolieriui mokamas paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) 5 dydžių atlyginimas. Seimo kontrolierių įstaigos vadovas ar laikinai jį pavaduojantis kontrolierius gauna 10 procentų didesnį atlyginimą negu Seimo kontrolieriaus atlyginimas. Kiti priedai ar premijos Seimo kontrolieriams nemokami. Pradėjus įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytą darbo apmokėjimo sistemą, Seimo kontrolieriams taikomos minėtu įstatymu nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS