PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LAIKINŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATVIROMS NAUDOTŲ PADANGŲ IR GUMOS ATLIEKŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖMS PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 136

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1462 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 110-3232) patvirtintų Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų 13.3 punktu ir Vidaus reikalų ministerijos 1997 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 59 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir įsigaliojimo“ (Žin., 1997, Nr. 16-358, Nr. 102-2577; 2000, Nr. 70-2088) patvirtintų Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių (BPST 01-97) 1.4 punktu,

tvirtinu Laikinuosius priešgaisrinės saugos reikalavimus atviroms naudotų padangų ir gumos atliekų saugojimo aikštelėms (pridedama).

 

 

DIREKTORIUS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS

PRIEŽIŪROS INSPEKTORIUS                                                                         KAZYS ZULONAS

______________


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento direktoriaus

2002 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 136

 

LAIKINIEJI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI ATVIROMS NAUDOTŲ PADANGŲ IR GUMOS ATLIEKŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖMS

 

1. Atviros naudotų padangų ir gumos atliekų saugojimo aikštelės (toliau – aikštelė) savininkas, valdytojas, naudotojas privalo parengti ir su valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais suderinti padangų, gumos atliekų sandėliavimo schemą.

2. Sandėliuojamų padangų, gumos atliekų rietuvėms išdėstyti taikomi šie reikalavimai:

2.1. rietuvės ilgis ir plotis turi būti ne didesnis kaip 10 m, aukštis – ne didesnis kaip 3 m;

2.3. tarpai tarp rietuvių turi būti ne siauresni kaip 10 m, o tarp rietuvių ir tvoros – ne siauresni kaip 5 m.

3. Aikštelės teritoriją būtina aptverti ne žemesne kaip 2 m aukščio tvora, joje įrengti ne mažiau kaip 2 įvažiavimus (priešingose aikštelės pusėse).

4. Išoriniu aikštelės teritorijos perimetru turi būti įrengta ne siauresnė kaip 1,5 m pločio mineralizuota juosta.

5. Aikštelės teritorija turi būti laiku nušienauta, o nupjauta žolė išgabenta iš aikštelės teritorijos.

6. Aikštelės teritorijoje draudžiama rūkyti, naudoti atvirą ugnį. Joje turi būti tai nurodantys gaisrinės saugos ženklai.

7. Aikštelėje pagal norminių dokumentų reikalavimus turi būti įrengti apsaugos nuo žaibo įrenginiai.

8. Aikštelės teritorijoje turi būti ištisą parą budima, veikti telefoninis ryšys.

9. Aikštelėje turi būti ne mažiau pirminių gaisro gesinimo priemonių, nei nurodyta Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių (BPST 01-97) 3 priede.

10. Jei arti nėra natūralių gaisrui gesinti pritaikytų vandens šaltinių, būtina įrengti ne mažiau kaip du dirbtinius vandens rezervuarus. Vandens kiekis rezervuaruose turi tenkinti vandens poreikį gaisrui gesinti, apskaičiuotą pagal RSN 136-92 „Vandens teikimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai“ 3 lentelę (kaip V atsparumo ugniai C gamybos kategorijos pastatams).

11. Aikštelės teritorijoje gaisrui gesinti turi būti sukaupta smėlio arba žvyro atsarga.

______________