LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GELBĖJIMO PAJĖGŲ IR TECHNIKOS VYKIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1996 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 937

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgų ir technikos vykimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną taisykles (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                                             ALBERTAS VALYS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                               LINAS LINKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 937

 

Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo

pajėgų ir technikos vykimo per Lietuvos Respublikos

valstybės sieną taisyklės

 

Bendroji dalis

 

1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais ir nustato užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgų, pavienių specialistų vykimo, technikos, įrangos bei pagalbai skirtų medžiagų gabenimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną tvarką stichinių nelaimių, katastrofų ar stambių avarijų atvejais, kai kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ar gresia dideli materialiniai nuostoliai, jeigu kitaip nenustatyta Lietuvos Respublikos ratifikuotose tarptautinėse sutartyse.

2. Informacija apie atvykstančias į Lietuvos Respubliką, išvykstančias iš jos ar vykstančias per ją tranzitu užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgas, pavienius specialistus, gabenamą techniką bei kitą įrangą, jų vykimo (gabenimo) per Lietuvos Respublikos valstybės sieną vietą ir laiką pateikiama diplomatiniu keliu.

3. Leidimus atvykti į Lietuvos Respubliką, išvykti iš jos ar vykti per ją tranzitu užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgoms, atgabenti, išgabenti ar gabenti tranzitu techniką, įrangą bei pagalbai skirtas medžiagas išduoda Ekstremalių situacijų komisijos valdymo institucija – Civilinės saugos departamentas (toliau vadinama – įgaliota institucija).

Kilus pavojui žmonių gyvybei jūroje, kai Lietuvos jūrų paieškos ir gelbėjimo koordinacinis centras prašo kitų koordinacinių gelbėjimo centrų pagalbos, leidimus atvykti laivams ir orlaiviams į Lietuvos teritorinius vandenis, teritoriją ir oro erdvę virš jų, taip pat išvykti į nelaimės vietą jūroje Lietuvos paieškos ir gelbėjimo pajėgoms išduoda Lietuvos jūrų paieškos ir gelbėjimo koordinacinis centras.

4. Apie išduotus leidimus įgaliota institucija informuoja Pasienio policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Pasienio policijos departamentas), Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas), Susisiekimo ministeriją, kitas suinteresuotas institucijas.

5. Užsienio valstybių ar Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgos, technika, įranga bei pagalbai skirtos medžiagos per Lietuvos Respublikos valstybės sieną praleidžiamos be eilės.

6. Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgos bei technika gali vykti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną sausuma, oro ir vandens keliais per visus veikiančius pasienio kontrolės punktus, o ypatingais atvejais ir per tam tikslui atidarytus pasienio kontrolės punktus (toliau vadinama – pasienio kontrolės punktai).

 

Reikiami dokumentai

 

7. Užsienio valstybių gelbėjimo pajėgų nariai į Lietuvos Respubliką arba tranzitu per ją vyksta be vizų, turėdami galiojančius užsienyje pasus ar juos atitinkančius kelionės dokumentus.

8. Užsienio valstybių pavieniai specialistai į Lietuvos Respubliką ar per ją tranzitu vyksta per veikiančius pasienio kontrolės punktus, turėdami galiojančius užsienyje pasus ar juos atitinkančius kelionės dokumentus ir Lietuvos Respublikos vizas, jeigu nėra nustatyta vykimo be vizų tvarka.

9. Užsienio valstybių gelbėjimo pajėgų grupės vadovas pasienio kontrolės punkte turi pateikti pagalbą teikiančios valstybės įgaliotos institucijos išduotus ir patvirtintus vykstančių per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gelbėtojų grupės narių, gabenamos technikos, įrangos bei pagalbai skirtų medžiagų sąrašus lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalba (viena iš šių kalbų).

10. Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgų nariai į užsienio valstybes vyksta turėdami galiojančius užsienyje pasus ar juos atitinkančius kelionės dokumentus.

Gelbėtojų grupės vadovas pasienio kontrolės punkte turi pateikti Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos patvirtintus vykstančių gelbėjimo pajėgų narių, gabenamos technikos, įrangos bei pagalbai skirtų medžiagų sąrašus.

11. Pateikiamuose sąrašuose turi būti šie duomenys:

11.1. gelbėtojų grupės narių vardiniame sąraše:

gelbėtojo vardas, pavardė;

gelbėtojo gimimo data ar asmens kodas;

gelbėtojo pilietybė;

gelbėtojo paso ar asmens dokumento, su kuriuo vykstama, pavadinimas, serija ir numeris;

11.2. technikos sąraše:

technikos pavadinimas (markė);

transporto priemonių, priekabų, kitos technikos valstybiniai registracijos numeriai;

registracijos dokumento duomenys;

11.3. įrangos bei pagalbai skirtų medžiagų sąraše:

pavadinimas (markiruotė);

kiekis (vienetais, pakuotėm, kilogramais ir t. t.).

12. Pasienio policijos ir muitinės pareigūnai pasienio kontrolės punkte pagal pateiktus sąrašus patikrina vykstančius per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gelbėjimo pajėgų narius, gabenamą techniką, įrangą bei pagalbai skirtas medžiagas ir daro šiuose sąrašuose atitinkamas žymas.

13. Nurodyti 9–12 punktuose reikalavimai netaikomi, jeigu:

13.1. laivas (orlaivis) atgabena nukentėjusius asmenis, kuriems skubiai reikalinga medicinos pagalba, ir jam reikia grįžti į nelaimės vietą;

13.2. laivas (orlaivis) atgabena išgelbėtus asmenis ir juos perdavęs palieka Lietuvos Respublikos teritoriją;

13.3. laivas (orlaivis) atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją pasipildyti atsargų, kad toliau galėtų dalyvauti žmonių gelbėjimo operacijoje.

Nurodytaisiais atvejais Lietuvos Respublikos įgaliota institucija privalo nedelsdama pranešti Pasienio policijos departamentui, Muitinės departamentui, kitoms suinteresuotoms institucijoms laivo (orlaivio) tipą, švartavimosi (nusileidimo ar pakilimo) vietą ir laiką.

Pasienio policijos ir muitinės pareigūnai pasienio kontrolės punkte užtikrina šių laivų (orlaivių) priežiūrą ir patikslina atgabentų nukentėjusiųjų sąrašus.

 

Technikos, įrangos bei pagalbai skirtų medžiagų gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną

 

14. Gelbėtojų grupės ir pavieniai specialistai neturi teisės vežtis jokio kito turto, išskyrus įrangą bei pagalbai skirtas medžiagas ir asmeninio naudojimo daiktus (reikmenis).

15. Vežamai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną technikai, įrangai bei pagalbai skirtoms medžiagoms netaikomos garantijos (užstatai), jų muitinis įforminimas atliekamas paprastesne tvarka. Nepanaudota gelbėjimo darbų metu įranga ir pagalbai skirtos medžiagos grąžinamos atgal.

Jeigu dėl ypatingų aplinkybių technikos, įrangos bei pagalbai skirtų medžiagų grąžinti neįmanoma, duomenys apie jas pateikiami Lietuvos Respublikos įgaliotai institucijai, o ši informuoja apie jas Muitinės departamentą. Negrąžintos technikos, įrangos bei pagalbai skirtų medžiagų importo muitinis įforminimas atliekamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Narkotines bei psichotropines medžiagas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną leidžiama gabenti tik kvalifikuotam medicinos personalui, jeigu šios medžiagos medicinos požiūriu būtinos ir pateikiamas įgaliotos institucijos leidimas. Nepanaudotos narkotinės bei psichotropinės medžiagos grąžinamos atgal 15 punkte nurodyta tvarka.

17. Tokia pat tvarka tranzitu per Lietuvos Respubliką gabenama technika, įranga bei pagalbai skirtos medžiagos į trečiąją valstybę.

 

Vykimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną sausuma

 

18. Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgos, technika, įranga bei pagalbai skirtos medžiagos per Lietuvos Respublikos valstybės sieną sausuma vyksta (gabenamos) per visus veikiančius automobilių kelių ir geležinkelių pasienio kontrolės punktus.

19. Jeigu gelbėjimo pajėgos ir technika vyksta per pasienio kontrolės punktus, kuriuose nėra muitinės posto, ar per tam tikslui atidarytus pasienio kontrolės punktus, Lietuvos Respublikos įgaliota institucija iš anksto informuoja Pasienio policijos departamentą, Muitinės departamentą ir kitas suinteresuotas institucijas apie vykimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną vietą ir laiką.

20. Gelbėjimo pajėgų bei technikos leidimo per tam tikslui atidarytus pasienio kontrolės punktus tvarka derinama su gretima valstybe diplomatiniu keliu.

21. Jeigu gelbėjimo pajėgos vyksta, technika, įranga bei pagalbai skirtos medžiagos gabenamos atskiru geležinkelio sąstatu, specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ privalo užtikrinti, kad jos greitai atvyktų (būtų atgabentos) į paskirties punktą.

Šiuo atveju gelbėtojų grupės vadovas (traukinio sąstato viršininkas) pasienio kontrolės punkte papildomai turi pateikti:

traukinio numerį ir vykimo maršrutą;

vagonų numerius, jų skaičių;

traukinio brigados narių vardinį sąrašą (pagal 11.1 punkto reikalavimus);

gabenamos technikos, įrangos bei pagalbai skirtų medžiagų važtaraščius, kuriuose nurodyti plombų numeriai.

 

Vykimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną oro keliu

 

22. Orlaivis, gabenantis užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgas, techniką, įrangą bei pagalbai skirtas medžiagas, gali nusileisti Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose ir iš jų kilti. Orlaivis per Lietuvos Respublikos valstybės sieną skrenda apskaičiuotame navigaciniame taške, kuris nurodomas Skrydžių valdymo tarnybai pateiktame skrydžių plane.

23. Ypatingais atvejais užsienio valstybėse ar Lietuvos Respublikoje registruotas orlaivis gali nusileisti ir kituose oro uostuose (aerodromuose, tūpimo aikštelėse), suderintuose su Krašto apsaugos ministerija, ir iš jų kilti.

Šiais atvejais Lietuvos Respublikos įgaliota institucija iš anksto informuoja Civilinės aviacijos direkciją, Pasienio policijos departamentą, Muitinės departamentą, kitas suinteresuotas institucijas apie orlaivio tipą, nusileidimo ar pakilimo vietą ir laiką.

24. Orlaivio vadas (gelbėtojų grupės vadovas) pasienio kontrolės punkte papildomai turi pateikti:

duomenis apie orlaivio tipą, registracijos valstybę ir numerį;

įgulos narių vardinį sąrašą (generalinę deklaraciją arba skrydžio užduotį);

duomenis apie skridimo maršrutą, pakilimo ir nusileidimo vietą;

keleivių ir gelbėtojų sąrašą.

 

Vykimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną vandens keliu

 

25. Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgos, technika, įranga bei pagalbai skirtos medžiagos per Lietuvos Respublikos valstybės sieną vandens keliu vyksta (gabenamos) per veikiančius pasienio kontrolės punktus.

26. Lietuvos Respublikos įgaliotai institucijai priėmus sprendimą, vandens transporto priemonė gali švartuotis ir kituose uostuose bei prieplaukose.

Šiuo atveju apie priimtą sprendimą, švartavimosi laiką ir vietą informuojama Susisiekimo ministerija, Pasienio policijos departamentas, Muitinės departamentas, kitos suinteresuotos institucijos.

27. Vandens transporto priemonės kapitonas (gelbėtojų grupės vadovas) pasienio kontrolės punkte papildomai turi pateikti:

duomenis apie vandens transporto priemonės tipą, registracijos valstybę ir numerį;

įgulos vardinį sąrašą (laivo rolę);

duomenis apie vykimo maršrutą, paskirties ir išeities punktą (uostą);

duomenis apie keleivių ir gelbėtojų grupės sudėtį.

 

Baigiamosios nuostatos

 

28. Sprendimą dėl užsienio valstybės gelbėtojo, atsiskyrusio nuo gelbėtojų grupės, buvimo Lietuvos Respublikoje ir išvykimo iš jos priima Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________