LIETUVOS RESPUBLIKOS

KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO 9, 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. gruodžio 2 d. Nr. VIII-551

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 26-578)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. 9 straipsnio 2 dalyje po žodžių „unijos nariui“ įrašyti žodžius „ar asocijuotam nariui“, papildyti straipsnį nauja 3 dalimi ir šias dalis išdėstyti taip:

2. Vienam kredito unijos nariui ar asocijuotam nariui leidžiamos duoti savitarpio paskolos suma negali būti didesnė už jo prašomą ir viršyti dešimteriopos to nario pajinės įmokos sumos bei 10 procentų kredito unijoje sukauptų indėlių sumos, nustatytos paskutinio kredito unijos buhalterinio balanso pagrindu.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas apribojimas, kad savitarpio paskolos suma negali viršyti dešimteriopos to nario pajinės įmokos sumos, netaikomas kredito unijos nariui ar asocijuotam nariui, kai paskolos išduodamos jo lavinimuisi apmokėti (išlaidoms už mokymąsi aukštosiose, specializuotose mokyklose, kursuose ir pan.).“

2. Buvusią 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Iš 17 straipsnio 8 dalies išbraukti žodžius „ir gauti iš kredito unijos naujų paskolų“, papildyti straipsnį 9 dalimi ir šias dalis išdėstyti taip:

8. Jeigu kredito unijos narys nebeatitinka pagrindinių kredito unijos narystės sąlygų, visuotiniam narių susirinkimui nutarus, jis gali būti paliktas kredito unijoje asocijuoto nario teisėmis. Asocijuotas narys neatleidžiamas nuo pareigų kredito unijai. Jis gali naudotis visomis nario teisėmis, išskyrus teisę balsuoti, būti išrinktu į kredito unijos valdymo ir kontrolės organus.

9. Kredito unijos įstatuose gali būti numatyti ir kiti asocijuoto nario teisių apribojimai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________