LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2004 m. balandžio 6 d. Nr. V-199

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsniu ir atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Organizacijos Narkotikų komisijos 2003 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. 46/1, Europos Sąjungos Tarybos 2002 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. 2002/188/JHA ir 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 2003/847/JHA:

1. Papildau Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113; 2001, Nr. 66-2428; 2002, Nr. 79-3362; 2003, Nr. 20-870):

1.1. I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąraše:

1.1.1. prieš raides „AL“ įrašau eilutes:

„2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine)***

2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)***

2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine)***“

1.1.2. po raidžių „PMA“ įrašau eilutę „PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane)***“

1.1.3. po raidžių „TMA“ įrašau eilutę „TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)***“

1.2. II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąraše prieš žodžius „Cipeprolis (Zipeprol)“ įrašau eilutę, kurią išdėstau taip:

„Amineptinas (Amineptine)“.

1.3. III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąraše po žodžių „Fenobarbitalis (Phenobarbital)“ įrašau žodžius „ bei jo preparatas Valocordin“ ir visą eilutę išdėstau taip:

„Fenobarbitalis (Phenobarbital) bei jo preparatas Valocordin.“

1.4. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą papildau trečiąja išnaša:

„*** Medžiagos įrašomos į sąrašą Europos Sąjungos Tarybos sprendimu.“

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGO MINISTRAS                                                              JUOZAS OLEKAS