LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINIMO TARYBOS SUDARYMO

 

2013 m. lapkričio 19 d. Nr. ĮV-776

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 (Žin., 2005, Nr. 105-3877; 2010, Nr. 134-6846; 2011, Nr. 8-337), 11 punktu:

1. Sudarau Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybą (toliau – taryba):

Romas Jarockis – kultūros viceministras, tarybos pirmininkas;

Stanislovas Žurauskas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Ilona Nečiporenkienė – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vedėja;

Juozas Markauskas – Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos valdybos narys;

Danutė Mukienė – Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja;

Laimutis Telksnys – Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Atpažinimo procesų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;

Vykintas Vaitkevičius – Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos narys;

Eugenijus Stratilatovas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginių projektų plėtros skyriaus vedėjas;

Ieva Žilionienė – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotoja.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymą Nr. ĮV-440 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“ (Žin., 2010, Nr. 101-5224);

2.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. ĮV-457 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-440 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 78-3840);

2.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. ĮV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-440 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 10-417).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                      Šarūnas Birutis