MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKSPERTINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMO MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROJE TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2011 m. balandžio 8 d. Nr. 2V-27

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-305/V-546 (Žin., 2010, Nr. 48-2362), 11.2 ir 16.1 punktais,

tvirtinu Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                   Arūnas Karlonas


 

PATVIRTINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų

agentūros direktoriaus

2011 m. balandžio 8 d.

įsakymu Nr. 2V-27

 

EKSPERTINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMO MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (toliau – Agentūra) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Agentūros ekspertinių grupių sudarymo principus ir veiklos sritis, kandidatų į ekspertus atrankos ir skyrimo tvarką Agentūroje, reikalavimus ekspertiniam vertinimui, vykdomam administruojant Agentūrai pavestas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų programas (toliau – Agentūros administruojamos programos).

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Agentūros ekspertų duomenų bazė – Agentūros administruojama duomenų bazė, kurioje kaupiami ir saugomi ekspertų asmens duomenys, informacija apie jų mokslinę ir mokslo bei verslo administravimo patirtį, viešuosius ir privačiuosius interesus, Agentūros užsakymu atliktus vertinimo darbus. Šios duomenų bazės duomenys, išskyrus šiame Apraše nurodytus viešai skelbiamus, yra konfidencialūs, jais gali naudotis tik už Agentūros administruojamas programas atsakingi arba Agentūros direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.

Ekspertas – fizinis asmuo, esantis Agentūros ekspertų duomenų bazėje ir turintis atitinkamą kompetenciją įvertinti konkursui pateiktus projektus/paraiškas, ataskaitas.

Kandidatas į ekspertus – fizinis asmuo, siekiantis būti įtrauktas į Agentūros ekspertų duomenų bazę.

Programos taryba – atitinkamos Agentūros administruojamos programos ekspertinis organas, šio Aprašo nustatyta tvarka sudarytas iš septynių narių – mokslo ir verslo atstovų, ir atliekantis šiame Apraše nustatytas ekspertines funkcijas. Programos taryba gali būti sudaroma viena kelioms Agentūros administruojamoms programoms.

Technologinės plėtros komitetas – patariamasis Agentūros organas, sudarytas iš penkių narių, šio Aprašo nustatyta tvarka pasiūlytų Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos ir Agentūros, ir teikiantis ekspertinius siūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros veiklos administruojant programas.

3. Ekspertinę veiklą Agentūroje vykdo Technologinės plėtros komitetas, programų tarybos ir ekspertai.

 

II. TECHNOLOGINĖS PLĖTROS KOMITETAS

 

4. Technologinės plėtros komitetą (toliau – Komitetas) sudaro penki nariai, iš kurių po du atstovus-ekspertus siūlo Švietimo ir mokslo ministerija bei Ūkio ministerija ir vieną atstovą-ekspertą siūlo Agentūra.

5. Į Komiteto narius skiriami kompetentingi, nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys ir/ar verslą vystantys mokslininkai, tyrėjai ir/ar verslininkai, turintys mokslo, verslo organizavimo, tarptautinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir tarptautiniais mokslo, technologinės plėtros klausimais.

6. Komiteto sudėtį ir Komiteto pirmininką tvirtina Agentūros koordinavimo taryba.

7. Komiteto narių kadencijos trukmė – 3 metai. Eiti pareigas galima ne ilgiau nei dvi kadencijas iš eilės.

8. Komitetas atlieka šias funkcijas:

8.1. teikia siūlymus Agentūros direktoriui dėl programos tarybos sudėties;

8.2. teikia siūlymus Agentūros direktoriui dėl atitinkamoje Agentūros administruojamoje programoje organizuojamo konkurso prioritetų nustatymo (reikalavimų pareiškėjams, programos teminės krypties ir kt.);

8.3. vertina Agentūros įgyvendinamų programų veiksmingumą, teikia ekspertinius siūlymus Agentūros direktoriui dėl mokslinių tyrimų, technologinės ir inovacijų plėtros;

8.4. svarsto apeliacijas dėl šio Aprašo 44 punkte nustatytų teikimų;

8.5. svarsto ir sprendžia kitus klausimus, susijusius su Komiteto kuruojama veikla.

9. Komitetas veikia vadovaudamasis darbo reglamentu, kurį Komiteto teikimu tvirtina Agentūros direktorius.

10. Komiteto nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

10.1. pasibaigia jo kadencija;

10.2. narys atšaukiamas jį pasiūliusios institucijos vadovo sprendimu;

10.3. narys savo noru atsisako jam suteiktų įgaliojimų, apie tai raštu pranešdamas Agentūrai;

10.4. atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių atstovavimas tampa neįmanomas.

 

III. Programų tarybos

 

11. Programos tarybą sudaro septyni nariai-ekspertai iš mokslo ir verslo sričių, kurie atrenkami šio Aprašo 12–17 punktuose nustatyta tvarka.

12. Atstovu į programos tarybą gali būti skiriamas mokslo ir studijų institucijos, verslo organizacijos pasiūlytas kandidatas arba mokslininkas, tyrėjas ar verslininkas pats pasiūlęs savo kandidatūrą, jei atitinka šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

12.1. atstovai iš mokslo ir studijų institucijų, mokslininkai, tyrėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:

12.1.1. per pastaruosius penkerius metus turėti paskelbtus ne mažiau nei 5 mokslinius straipsnius Lietuvos ir/ar užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba 3 straipsnius leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą ir įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto duomenų bazę ISI Web of Science. Atstovai, paskelbę mokslinių monografijų, gali būti publikavę mažiau mokslinių straipsnių, nei nurodyta šiame punkte;

12.1.2. turėti ekspertinio darbo patirties, tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programų projektų vertinimo patirtis būtų privalumas;

12.1.3. per pastaruosius penkerius metus turėti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų rengimo ir vykdymo patirties; užregistruotų patentinių paraiškų ar patentų bei tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje patirtis būtų privalumas;

12.1.4. atstovo kompetencija turi atitikti programos tarybos, kuriai norima atstovauti, tematikos kryptį;

12.2. atstovai iš verslo organizacijų, verslininkai turi atitikti šiuos reikalavimus:

12.2.1. per pastaruosius penkerius metus turėti technologinės plėtros ir inovacijų diegimo bei bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis patirties;

12.2.2. užregistruotos patentinės paraiškos ar patentai, paskelbtos mokslinės publikacijos, dalyvavimas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektuose, ekspertinio darbo patirtis būtų privalumas;

12.2.3. atstovo kompetencija turi atitikti programos tarybos, kuriai norima atstovauti, tematikos kryptį.

13. Organizuodama atstovų į programų tarybas atranką, Agentūra kreipiasi į mokslo ir studijų institucijas, verslo organizacijas, skelbia informaciją viešai.

14. Kandidatai siūlyti savo kandidatūras į programų tarybų narius gali Agentūros nustatytu terminu ir tvarka užpildydami Agentūros direktoriaus nustatytos formos kandidato anketą elektroniniu būdu.

15. Gavusi užpildytas kandidatų į programų tarybas anketas, Agentūra sudaro kandidatų, atitinkančių šio Aprašo 12 punkto reikalavimus, sąrašą ir teikia jį Komitetui.

16. Komitetas, apsvarstęs pateiktas kandidatūras, teikia siūlymą Agentūros direktoriui dėl programos tarybos sudėties ir pirmininko kandidatūros.

17. Agentūros direktorius Komiteto teikimu patvirtina programos tarybos sudėtį ir paskiria programos tarybos pirmininką.

18. Programos taryba sudaroma Agentūros administruojamos programos laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 4 metams. Pusė paskirtų programos tarybos narių, išskyrus pirmininką, keičiami įpusėjus kadencijai. Keičiamų narių kandidatūras Komitetas teikia tvirtinti Agentūros direktoriui.

19. Programos taryba atlieka šias funkcijas:

19.1. vadovaudamasi Agentūros administruojamas programas reglamentuojančiais teisės aktais, vykdo konkursinių projektų/paraiškų, taip pat projektų ataskaitų vertinimą;

19.2. svarsto ekspertų pateiktas išvadas dėl projektų/paraiškų tinkamumo finansuoti, ataskaitų tvirtinimo;

19.3. atsižvelgdama į ekspertų išvadas, Komiteto nustatytus prioritetus bei Agentūros administruojamoms programoms numatytus asignavimus, priima sprendimą dėl projektų tinkamumo finansuoti ir teikia siūlymus Agentūros direktoriui dėl finansuotinų projektų tvirtinimo;

19.4. atsižvelgdama į ekspertų išvadas, teikia siūlymus Agentūros direktoriui dėl projektų ataskaitų tvirtinimo;

19.5. prireikus, iš Agentūros ar kitų Lietuvos ekspertinių institucijų ekspertų duomenų bazių ir/ar užsienio ekspertinių institucijų pasiūlytų ekspertų parenka ekspertus ir/ar sudaro ekspertų grupes projektų/paraiškų ar ataskaitų vertinimui;

19.6. svarsto atstovaujamos Agentūros administruojamos programos įgyvendinimo rezultatus, apibendrina ir teikia išvadas bei pasiūlymus Komitetui ir Agentūros direktoriui dėl programos plėtotės;

19.7. sprendžia dėl ekspertų, įregistruotų į Agentūros ekspertų duomenų bazę, etikos pažeidimų;

19.8. sprendžia dėl kandidatų įtraukimo į Agentūros ekspertų duomenų bazę.

20. Programos taryba veikia vadovaudamasi darbo reglamentu, kurį tvirtina Agentūros direktorius.

21. Programų tarybų narių, kurie buvo atšaukti arba pasibaigė jų kadencija, įgaliojimai baigiasi tą dieną, kai naują programos sudėtį patvirtina Agentūros direktorius, vadovaudamasis šio Aprašo 12–17 punktais.

22. Programos tarybos narys gali būti atšaukiamas Agentūros direktoriaus sprendimu, jeigu:

22.1. nevykdo sutartinių įsipareigojimų, pažeidžia konfidencialumo pasižadėjimo arba nešališkumo deklaracijos nuostatas;

22.2. savo noru atsisako jam suteiktų įgaliojimų, apie tai raštu pranešdamas Agentūrai;

22.3. atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių atstovavimas tampa neįmanomas.

 

IV. kandidatų į EKSPERTus ATRANKA

 

23. Kandidatų į ekspertus atranką nuolat vykdo Agentūra. Informacija apie atranką skelbiama Agentūros tinklalapyje.

24. Siūlyti kandidatus į ekspertus pagal šį Aprašą gali Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijos, įmonės, pramonės asociacijos, kitos organizacijos. Mokslininkai, tyrėjai bei verslininkai savo kandidatūras gali siūlyti patys.

25. Agentūros ekspertais gali būti mokslininkai, taip pat kvalifikuoti tyrėjai ir verslininkai, Lietuvos ar užsienio valstybių piliečiai, dirbantys Lietuvoje ar užsienyje ir pasižymintys kompetentingumu, principingumu, geranoriškumu, nešališkumu, gebėjimu objektyviai vertinti.

26. Ekspertai turi atitikti šio Aprašo 12.1.1–12.1.3 ir 12.2.1–12.2.2 punktuose nustatytus reikalavimus.

27. Kandidatai, siekiantys būti įtraukti į Agentūros ekspertų duomenų bazę, Agentūrai internetu per elektroninę sistemą pateikia šiuos dokumentus:

27.1. užpildytą Agentūros direktoriaus nustatytos formos eksperto anketą;

27.2. laisvos formos gyvenimo aprašymą (curriculum vitae);

27.3. mokslinių publikacijų ir/arba technologinės plėtros darbų per pastaruosius penkerius metus sąrašą.

28. Patikrinus kandidato į ekspertus pateiktų duomenų atitiktį šio Aprašo 26 punkto reikalavimams, priimamas sprendimas dėl kandidato įtraukiamo į Agentūros ekspertų duomenų bazę.

29. Kandidatų įtraukimą į Agentūros ekspertų duomenų bazę, suderinus su atitinkamos programos taryba pagal kandidato mokslinių tyrimų tematiką, vykdo Agentūros direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.

 

V. EKSPERTŲ SKYRIMAS

 

30. Ekspertai projektų/paraiškų ir/ar ataskaitų vertinimui skiriami iš ekspertų, įtrauktų į Agentūros ar kitų Lietuvos ekspertinių institucijų ekspertų duomenų bazes, užsienio ekspertinių institucijų pasiūlytų ekspertų pagal Agentūros bendradarbiavimo sutartis ar susitarimus.

31. Ekspertus projektų/paraiškų ir/ar ataskaitų vertinimui, atsižvelgiant į ekspertų mokslinę kompetenciją ir atitiktį vertinamų mokslinių tyrimų tematikai, atrenka ir skiria programos taryba.

32. Projektų/paraiškų vertinimui skiriami ne mažiau nei du ekspertai, ataskaitų vertinimui – ne mažiau nei vienas ekspertas.

33. Programos taryba, skirdama ekspertus, turi laikytis šių taisyklių:

33.1. ekspertas ir vertinamo projekto autorius(-ai) negali dirbti toje pačioje institucijoje;

33.2. ekspertas ir projekto autorius(-ai) negali per pastaruosius trejus metus turėti bendrų mokslinių publikacijų ar kitos bendros projektinės veiklos;

33.3. ekspertais neskiriami asmenys, pateikę prašymą Agentūrai dalyvauti Agentūros administruojamoje programoje, kurios projektus/paraiškas reikia įvertinti.

34. Nesant Agentūros, kitų Lietuvos ir užsienio ekspertinių institucijų duomenų bazėse eksperto, galinčio įvertinti projektą/paraišką ar ataskaitą, Agentūra gali kreiptis į mokslo ir studijų instituciją ar kitą įmonę, instituciją ar organizaciją su prašymu pasiūlyti atitinkamos mokslinių tyrimų tematikos ekspertą.

 

VI. REIKALAVIMAI EkspertiniAM vertinimUI

 

35. Ekspertas, vertindamas projektą/paraišką ir/ar ataskaitą, privalo atsakyti į Agentūros administruojamos programos įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos formos vertinimo anketos klausimus, pateikti išsamius komentarus kiekvienam anketos punktui, pastabas, apibendrintas išvadas ir rekomendacijas.

36. Ekspertas turi būti kompetentingas, principingas, nešališkas, geranoriškas, gebantis objektyviai vertinti.

37. Su ekspertais bendraujama ir vertinimui skirti dokumentai jiems perduodami elektronine forma, suteikiant vartotojo vardą ir slaptažodį. Jei ekspertas dėl tam tikrų priežasčių vertinimo darbo negali atlikti, jis privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo datos pranešti apie savo sprendimą Agentūrai.

38. Vertinimui gauta informacija yra konfidenciali. Ji negali būti jokia forma nei visa, nei dalimis viešinama, tiesiogiai ar netiesiogiai naudojama kitais, su ekspertiniu vertinimu nesusijusiais, tikslais.

39. Ekspertinis vertinimas yra anoniminis. Agentūra ir ekspertas privalo užtikrinti vertinimo turinio ir informacijos apie ekspertizės autorius slaptumą.

40. Su ekspertinio vertinimo dokumentų originalais gali susipažinti tik Komiteto ar ekspertus atrinkusio programos tarybos nariai, už programos administravimą atsakingas darbuotojas. Projektų/paraiškų ir ataskaitų vertinimo išrašai bei išvados, autoriams paprašius, pateikiami nenurodant ekspertų pavardžių ar kitos ekspertų tapatybę galinčios atskleisti informacijos.

41. Nustačius Agentūros duomenų bazėje įregistruoto eksperto etikos pažeidimus, programos tarybos sprendimu ekspertas pašalinamas iš Agentūros ekspertų duomenų bazės.

 

VII. EKSPERTINĖS VEIKLOS APMOKĖJIMAS

 

42. Ekspertinis darbas apmokamas iš Agentūros veiklai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ar kitų lėšų. Ekspertinio darbo apmokėjimo sąlygas nustato Agentūros direktorius.

43. Su ekspertu, pakviestu vertinti projektą/paraišką ar ataskaitą, taip pat Komiteto, programos tarybos nariais Agentūra pasirašo Agentūros direktoriaus nustatytos formos sutartį, taip pat ekspertas bei programos tarybos ir Komiteto nariai pasirašo Agentūros direktoriaus nustatytos formos nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

 

VIII. APELIACIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

44. Apeliacijos gali būti teikiamos dėl:

44.1. Agentūros administruojamų programų projektų/paraiškų ar ataskaitų vertinimo procedūrų;

44.2. programų tarybų sprendimų, priimtų šio Aprašo 41 punkto nustatyta tvarka.

45. Apeliacijos teikiamos Komitetui per 5 darbo dienas nuo ekspertinio vertinimo gavimo ar priimto sprendimo dienos.

46. Komitetas nagrinėja apeliacijas Komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka. Komiteto priimti sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Agentūros darbuotojai pateikia ekspertams, programų taryboms, Komitetui reikiamus dokumentus, protokoluoja posėdžius ir priimtus sprendimus bei atlieka kitą programų tarybų ir Komitetų veiklai užtikrinti reikalingą organizacinį darbą.

48. Programos tarybos ar Komiteto narys negali dalyvauti svarstant klausimus ir priimant sprendimus, galinčius kelti interesų konfliktą.

49. Nustačius eksperto etikos pažeidimams, konfidencialumo pasižadėjimo, nešališkumo deklaracijos pažeidimus, Agentūra gali vienašališkai nutraukti su ekspertu sudarytą sutartį ir programos tarybos sprendimu pašalinti jį iš Agentūros ekspertų duomenų bazės.

50. Agentūra viešai skelbia Agentūros duomenų bazėje įregistruotų ekspertų sąrašą, nurodydama eksperto mokslo laipsnį, pedagoginį vardą, vardą, pavardę, mokslinių tyrimų kryptį.

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ūkio                                          Lietuvos Respublikos švietimo

ministerijos2011 m. kovo 18 d.                                   ir mokslo ministerijos2011 m.

raštu Nr. (22.1-63)-3-1491                                          balandžio 8 d. raštu Nr. SR-1485

_________________